Epifanie-feest Tewahedo-kerk

Epifanie-feest Tewahedo-kerk

17 januari 2024 By Anna Verbeek

Oecumenische vesper 21 jan. 2024

20 december 2023 By Auteur

Op zondag 21 januari vindt om 16:00 een eecumenische vesper plaats met voorgangers uit verschillende lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.

Locatie: de RK Kerk St. Franciscus Xaverius, beter bekend als De Krijtberg (Singel 446).

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid de kerk te bekijken en elkaar te ontmoeten en een glas te drinken in de pastorie. En natuurlijk heeft ook de Krijtberg een voorgeschiedenis als schuilkerk – misschien kunnen we de restanten daarvan ook bezichtigen. Van harte welkom allemaal!

Migranten – hoeveel en welke?

7 november 2023 By beheerder

In een kwartier vertelt Arjan Lubach welke groepen migranten vorig jaar naar Nederland kwamen; vluchtelingen/asielzoekers vormen hier een heel klein deel van. Kijk op: http://www.youtube.com/watch?v=d9u-CLXIH8k

Herdenking 5 november

7 november 2023 By beheerder

Bij de herdenking van vluchtelingen die omkwamen aan Europese grenzen waren ong. 150 mensen aanwezig. Indrukwekkend was de lange stoet van Mozes&Aaronkerk naar de Amstel, waarbij het koor van de All Saints parochie zingend voorop ging.

Lees het verslag in het Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/herdenkingswake-in-amsterdamse-kerk-voor-omgekomen-vluchtelingen~ba78df4e/

Hein de Haas: Hoe migratie echt werkt

31 oktober 2023 By beheerder

Hein de Haas: Hoe migratie echt werkt

Ondertitel: Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen.

Interview door Peter de Graaf, in de Volkskrant – 21 september 2023

Ongekende tijden van massamigratie? Welnee. ‘Negen van de tien Afrikanen komen gewoon legaal naar Europa’  

De wijdverbreide veronderstelling is dat armoede de belangrijkste aanjager is van internationale migratie. Maar dat klopt niet, zegt socioloog Hein de Haas, die een boek schreef over 22 migratiemythen. ‘De drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskrachten in Europa en de VS. Dat is de olifant in de kamer van het migratiedebat.’  

Mythe 1: we leven in tijden van ongekende massamigratie. ‘Dat is niet zo’, zegt migratiewetenschapper Hein de Haas aan de werktafel in zijn woning in de Amsterdamse wijk IJburg. ‘Het is beeldvorming, ons aangepraat door politici en media. Ongeveer 3 procent van de wereldbevolking is internationaal migrant, en slechts 0,3 procent vluchteling of asielzoeker. Die cijfers zijn al decennialang redelijk stabiel. We zien dus géén explosieve toename van migratie.’ 

De Haas (54), hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, doet al dertig jaar onderzoek naar migratie en schreef een boek over ‘hoe migratie echt werkt’. Die laatste vier woorden vormen ook simpelweg de titel van zijn magnum opus dat meer dan vijfhonderd pagina’s beslaat en donderdag verschijnt. ‘Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen’, luidt de uitdagende ondertitel.  

Het grootste deel van internationale migratie betreft arbeidsmigranten, zowel hoog- als laagopgeleide personen. Van hen is het leeuwendeel legaal, slechts een klein deel illegaal. Verder zijn er internationale studenten, familieleden die zich bij migranten voegen, au pairs en andere groepen.  

Toch krijgen asielzoekers en illegale migratie de laatste jaren steevast de meeste aandacht en dat stoort de wetenschapper best wel. ‘Wist u dat negen van de tien Afrikanen gewoon legaal naar Europa komen?’, zegt De Haas. ‘En dat dezelfde politici die ferme anti-migratieretoriek uitslaan en spreken van nog scherpere grenscontroles of het bouwen van muren en hekken, consequent een oogje toeknijpen wat betreft de grootschalige tewerkstelling van illegale arbeidsmigranten?’  

Zelfs internationale organisaties doen mee aan de mythevorming. Neem de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die publiceerde alarmerende cijfers over een explosieve toename van het aantal vluchtelingen tot wel 100 miljoen mensen in 2022. De Haas onderzocht waarop die cijfers zijn gebaseerd. ‘Het bleek dat ze steeds meer landen en ook alle binnenlandse ontheemden hadden toegevoegd, dan gaat zo’n cijfer natuurlijk exponentieel hard omhoog’, verklaart hij.  

‘Het is gissen naar de motieven, maar waarschijnlijk doen ze dat om aandacht te genereren en fondsen te werven. Dat begrijp ik, maar het is ook een perverse impuls. Want daarmee dragen vluchtelingenorganisaties bij aan het beeld dat de vluchtelingenmigratie helemaal uit de klauwen aan het lopen is, dat we het niet meer aan kunnen en dat we dus het VN-verdrag over vluchtelingen bijvoorbeeld maar moeten aanpassen. Dat gaat potentieel ten koste van vluchtelingen.’  

Ja, er is de laatste jaren wel een toename van het aantal vluchtelingen. Door oorlogen en conflicten in onder meer Syrië, Venezuela en Oekraïne is het totaal aantal vluchtelingen toegenomen tot 26,7 miljoen vorig jaar. Maar ook de wereldbevolking is gegroeid, waardoor de huidige niveaus van de vluchtelingenmigratie relatief vergelijkbaar zijn met begin jaren negentig: circa 0,33 procent van de wereldbevolking.  

In het boek ontkracht De Haas aan de hand van tal van internationale onderzoeken, rapporten, statistieken en andere data nog meer hardnekkige migratiemythen. Zoals: ontwikkeling van arme landen remt migratie af. Neen, zegt De Haas, als de armste landen zich ontwikkelen leidt dat aanvankelijk zelfs tot méér emigratie van bewoners, mede omdat migratie duur is. De grootste groep internationale migranten komt zelfs van middeninkomenlanden, zoals Marokko, Turkije of Mexico.  

Emigratie is een wanhopige vlucht uit de ellende, is ook een mythe. Dat geldt weliswaar voor het relatief kleine contingent oorlogsvluchtelingen. Maar voor de meeste internationale migranten is het een weloverwogen keuze en een investering die vaak in overleg met de familie wordt gedaan.  

‘We horen vooral dramatische verhalen over zinkende boten, stervende mensen in de woestijn of stikkende migranten in vrachtwagens’, zegt hij. ‘Dat is een eenzijdig beeld, waarbij migranten worden gereduceerd tot slachtoffers die uit de klauwen van mensensmokkelaars moeten worden gered. Maar er zijn talloze andere verhalen te vertellen over mensen die dankzij – ook illegale – migratie in staat worden gesteld om een veel betere toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun familie te creëren.’  

Volgens schattingen waren er in 2017 wereldwijd circa 247 miljoen internationale migranten. Wat is de belangrijkste reden voor mensen om naar het buitenland te verhuizen?  

‘De wijdverbreide veronderstelling is dat armoede en economische ongelijkheid tussen landen de belangrijkste aanjagers van migratie zijn. Daar komt ook de angst vandaan dat westerse landen zonder strikte grenscontroles zouden worden overspoeld door een vloedgolf aan laaggeschoolde migranten. Maar dat klopt niet.  

‘De drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskrachten in de bestemmingslanden. Dat is de olifant in de kamer van het migratiedebat. Er is in Europa en de VS een aanhoudende vraag naar arbeid. Daardoor worden ook illegale arbeidsmigranten in hoge mate getolereerd – er wordt in ieder geval nauwelijks op gecontroleerd. Dit is een publiek geheim dat in het migratiedebat meestal onbesproken blijft.  

‘Ook in Nederland is er feitelijk geen politieke wil echt grip te krijgen op arbeidsimmigratie. Want het komt ons eigenlijk wel goed uit. Wie doet er anders het werk in de slachterijen, tuinbouwkassen, schoonmaakbedrijven of spoelkeukens van de horeca? De kans om als werkgever tegen de lamp te lopen bij een controle door de Arbeidsinspectie, is nihil.  

Daarbij hebben we de regulering van immigratie grotendeels uit handen gegeven aan de private sector. In 2021 waren in Nederland maar liefst 4.830 private wervingsbureaus actief die vooral Oost-Europese arbeidsmigranten aantrekken voor bedrijven. De minst aantrekkelijke banen worden uitgevoerd door arbeidsmigranten, die hier merendeels legaal, maar soms ook illegaal verblijven. Want Nederlandse staatsburgers willen dat werk niet meer doen.’  

Sommige partijen pleiten voor strengere grenscontroles om de instroom van migranten te beperken. Maar u stelt nadrukkelijk dat het ook een mythe is dat ‘immigratierestricties immigratie reduceren’.  

‘Zo lang de grondoorzaak van migratie – de aanhoudende arbeidsvraag in westerse landen – blijft bestaan, zullen migranten blijven komen. Ze nemen een andere route of duiken in het illegale circuit. Bovendien zijn ondoordachte migratierestricties vaak contraproductief omdat ze de retourmigratie vaak sterker afremmen dan de instroom. Spanje voerde in 1991 als een van de laatste Schengenlanden de visumplicht in voor Noord-Afrikanen. Dat had tot gevolg dat Marokkaanse gastarbeiders die daarvoor heen en weer reisden, zich permanent vestigden in het land en ook hun familie lieten overkomen. Dezelfde ontwikkeling maakte Nederland al eerder mee met voormalige gastarbeiders uit Marokko en Turkije.  

‘Het Verenigd Koninkrijk noteerde in 2020 een record netto-migratiesaldo van 500 duizend mensen ondanks of misschien juist dankzij de Brexit. Want Oost-Europeanen die daarvoor heen en weer pendelden, gingen niet meer weg. En om aan de arbeidsvraag te voldoen, werden immigratieregels voor enkele andere landen juist versoepeld en visa afgeschaft.  

‘De Italiaanse premier Meloni staat bekend om haar extreme anti-migratiestandpunten. Maar intussen laat ze onder druk van werkgeverslobby’s recordaantallen arbeidsmigranten toe om de werkgelegenheidstekorten aan te vullen. Dat is een bekend fenomeen: politici bezigen ferme taal over het tegenhouden van laaggeschoolde arbeidsmigranten, maar doen in praktijk – bijna stiekem – wat anders.  

‘Sinds Spanje en ook Italië in 1991 de visumplicht invoerden voor Noord-Afrikanen, varen bootjes over de Middellandse Zee om de migranten illegaal over te zetten. Dat gebeurt nu nog steeds. En wat zegt de politiek: we moeten de controles op de Middellandse Zee opvoeren. Maar waarom zou dat beleid, dat al dertig jaar lang niet heeft gewerkt, nu opeens wel werken?  

‘Uit onderzoek blijkt dat arbeidsmarktdynamiek meestal sterker is dan migratieregelgeving. Relevant is ook dat de grootste bron van illegale migratie niet de illegale oversteek is, maar de zogenaamde ‘overstay’: mensen vliegen na het verlopen van hun visum niet meer terug, maar blijven gewoon hangen. Zelfs de perfecte muur van Trump kan dat niet tegenhouden.’  

De VVD en andere partijen zetten nu in op ‘opvang in de regio’. Wat vindt u daarvan?  

‘De ironie is dat dit al lang gebeurt. 80 tot 85 procent van de vluchtelingen wordt al decennialang in de eigen regio opgevangen. Er is alles voor te zeggen om meer steun te geven aan die landen. Maar het idee dat we daarmee kunnen voorkomen dat een deel van die vluchtelingen toch in West-Europa terechtkomt, is een illusie. Dat stop je niet.’  

De BBB wil maximaal 15 duizend asielzoekers per jaar opvangen. Is dat ook een illusie?  

‘Dat is praktisch en wettelijk niet mogelijk. Nederland is gebonden aan internationale vluchtelingen- en mensenrechtenverdragen. Bovendien bedraagt de asielinstroom slechts 10 tot 12 procent van de totale migrantenstroom. Dus het overgrote deel van de migranten houd je met zo’n maatregel niet tegen.  

‘Er is geen vluchtelingencrisis in de zin van aantallen. We kampen met een asielopvangcrisis. De asielstroom verloopt in pieken en dalen. Om grip te krijgen en misstanden te voorkomen, zou je standaard een buffer moeten inbouwen in de opvang. Maar daar ontbreekt de politieke wil voor, van links tot rechts.’  

Als u minister-president zou zijn, welk migratiebeleid zou u dan willen voeren?  

‘We moeten allereerst af van dat simplistische framing van voor- en tegenstanders van migratie. De mensen hebben echt genoeg van die polarisatie, niet alleen Caroline van der Plas.  

‘Ik zou als minister-president een nationaal debat organiseren over migratie. Ik zou hierbij het eerlijke verhaal willen vertellen. Dat migratie positieve en negatieve kanten heeft, maar gedeeltelijk ook onvermijdelijk is. En dat als we daadwerkelijk meer grip willen krijgen op migratie, dat we dat niet los kunnen zien van de toekomstige inrichting van onze maatschappij en economie. Elke oprechte discussie over migratie is namelijk onvermijdelijk ook een discussie over het soort samenleving waarin we willen leven.  

‘Hierbij moeten fundamentele keuzen worden gemaakt. Willen we bijvoorbeeld een samenleving waarin steeds meer werk – schoonmaken, ouderen- en kinderzorg, voedselvoorziening – wordt uitbesteed aan een nieuwe klasse van dienaren die vooral uit arbeidsmigranten bestaat? Willen we een grote tuinbouwsector die gedeeltelijk drijft op subsidies en voor de noodzakelijke arbeid afhankelijk is van migranten?  

‘Het is hierbij ook relevant dat vooral de meer welgestelde groepen in onze samenleving de economische baten van migratie plukken. De lager opgeleiden worden daarentegen met de deels nadelige sociale gevolgen van migratie geconfronteerd. Zij kunnen vervreemd raken in hun eigen woonwijk, waar ze soms niet eens meer hun eigen taal kunnen spreken of huisjesmelkers woningen volproppen met Oost-Europese arbeidsmigranten.  

‘Dit zijn dus veel bredere vraagstukken over ongelijkheid, werk, zorg en algemeen sociaal-economisch beleid, die onlosmakelijk verbonden zijn met migratie. Ik denk dat de tijd rijp is voor een écht en eerlijk debat over migratie.’  

– – –  

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ongekende-tijden-van-massamigratie-welnee 

= = =  

Nicolaas vesper 2023

20 september 2023 By Auteur

Op 3 December bij de Deutsch Evangelische Gemeinde.

Na afloop ontmoeting met elkaar en de Deutsch Evangelische Gemeinde.

Met heerlijke kerst versnaperingen!

J. J. Viottastraat 44, Amsterdam
Aanvang 16.30 uur

Bericht inzake meeleven Armeense kerk

8 september 2023 By Auteur

Amsterdam September 2023

Aan de lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam

Beste mensen,

Met dit bericht vraagt de Raad van Kerken Amsterdam u in uw kerkdiensten te bidden voor de Armeense mensen die vluchten uit Nagorno Karabach.

Met de opheffing van de republiek Artsakh is Nagorno Karabach geen thuis meer voor Armeniërs en is een ongekend snelle exodus op gang gekomen van de inwoners naar Armenië. Zij vluchten uit angst dat de geschiedenis zich herhaalt. Een vlucht die voor velen te zwaar is, na een maandenlange hermetische afsluiting van het leefgebied. Maar die ook een oprakelen is van een collectief trauma – niet alleen zij, maar elke Armeniër doorleeft opnieuw de nachtmerrie van de Armeense genocide uit 1915. Ook in Nederland zijn de Armeense gemeenschappen radeloos, zo bleek ook tijdens de Algemene Vergadering van 21 september j.l. waar Vahan Avakian, afgevaardigde van de Armeens Apostolische Kerk, over de grote angst en onzekerheid bij de Armeense gemeenschap vertelde.

De Raad van Kerken Amsterdam heeft haar medeleven betuigd aan haar lidkerk, de Armeens Apostolische Kerk Surp Hoki in Amsterdam.

Meeleven met de geloofsgemeenschap en bidden voor veiligheid en vrede van de mensen in de regio is wat wij kunnen doen – naast het bieden van noodhulp.

Ook is een NOODHULP REKENING geopend: NL65 INGB 0008 1134 82 (doneren kan t.n.v. Stichting Sint Grigor Narekatsi Amsterdam, onder vermelding van “Noodhulp Artsakh”)

Bij dit bericht is ingesloten het gebed dat Kerk in Actie, de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk, afgelopen donderdag publiceerde.

Moge de barmhartige God zich ontfermen over de Armeense vluchtelingen en alle Armeniërs kracht geven in hun verdriet en angst.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Anna Verbeek,

Voorzitter

Indrukwekkende oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen

5 augustus 2023 By beheerder

Op 5 november herdachten wij de vele vluchtelingen die omgekomen zijn aan de grenzen van Europa, op weg in de hoop op een nieuwe toekomst. De herdenkingswake werd gehouden in de Mozes en Aäronkerk en georganiseerd door Sant’Egidio, de Amsterdamse Raad van Kerken, de Catholic Worker en de protestantse Diaconie.

Dominee Ineke Bakker van de landelijke Raad van Kerken hekelde in haar overweging de rol van zovelen bij de onnodig verloren levens van mensen die met veilige toegangswegen en goede procedures geen slachtoffers geworden zouden zijn. Tegelijk kunnen we hulp bieden, zoals de barmhartige Samaritaan, die niet onverschillig blijft maar zich concreet inzet voor de naaste die op zijn pad komt.

Daarna klonk een indrukwekkende lijst van namen en gebeurtenissen van vluchtelingen die in het afgelopen jaar zijn gestorven op hun weg naar Europa. Voorgangers uit twaalf kerkgemeenschappen hebben gebeden voor de vele slachtoffers, ieder volgens hun eigen taal en traditie. De zang werd verzorgd door het koor van de Afrikaanse All Saints parochie. Na afloop van de viering gingen zij zingend voorop in de processie naar de Amstel, waar de 150 aanwezigen bloemen in het water legden om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking was er een informatieve lezing door Dr. Carolus Grütters van het Center for Migration Law aan de Radboud Universiteit en veel gezien media-expert, over de grondoorzaken van veel problemen in ons asielsysteem. Hij ontzenuwde daarbij een aantal veelgehoorde mythes die in het spreken over dit thema vaak klinken in politiek en samenleving.

Bekijk 17 foto’s van de herdenking op: https://www.santegidio.nl/indrukwekkende-oecumenische-herdenking-van-omgekomen-vluchtelingen/ Dit is ook de bron van dit artikel.

2023 Brief aan programma-commissies van politieke partijen

3 augustus 2023 By beheerder

26 organisaties, waaronder de Raad van Kerken Amsterdam (Taakgroep Vluchtelingen) stuurden een brief aan programma-commissies van politieke partijen, om aandacht te vragen voor ongedocumenteerden bij het schrijven van de partijprogramma’s voor de verkiezingen in november.

De organisaties wijzen op het belang van voortzetting van de LVV, de menselijke maat (discretionaire bevoegdheid en een commissie o.m. ten behoeve van hier opgegroeide jongeren), opvang voor zieke ongedocumenteerden, oplossingen voor staatlozen, en alternatieven voor de asielroute.

Lees de brief hier: https://rvkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/08/230728-Programmacommissies-brief-ongedocumenteerden.pdf

Bent u lid van een partij of ziet u kans om deze brief te verspreiden en bij programma-schrijvers onder de aandacht te brengen? Alvast hartelijk dank!

Kerken willen dat ‘immoreel’ kabinetsbeleid stopt, armsten moeten niet dupe zijn van asielopvang

Kerken willen dat ‘immoreel’ kabinetsbeleid stopt, armsten moeten niet dupe zijn van asielopvang

6 juni 2023 By beheerder

van: Nederlands Dagblad  –  26 mei 2023   

Religieuze leiders in Nederland roepen het kabinet op te stoppen met bezuinigingen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking om asielopvang te kunnen betalen.  

door Ilse Brandemann  

Uit het budget – dat is bedoeld voor buitenlandse projecten en noodhulp – wordt een flinke hap genomen. Uit een analyse van deze krant bleek eerder al dat het kabinet steeds meer geld nodig heeft voor de binnenlandse asielkosten, en dat geld uit het ontwikkelingsbudget haalt.  

In de Voorjaarsnota werd dat bedrag concreet: het gaat dit jaar om ruim 1,1 miljard euro, één vijfde van het totale ontwikkelingsbudget. In de komende vier jaar is het bedrag in de Voorjaarsnota vastgesteld op 3,4 miljard euro. Dat geld kan niet worden besteed aan hulp in het buitenland.  

Dat leidde tot verontwaardiging bij ontwikkelingsorganisaties, maar ook van partijen in de Tweede Kamer. En nu laten religieuze leiders uit verschillende stromingen in Nederland ook hun stem horen. De brief is ondertekend door verschillende organisaties, waaronder de Raad van Kerken in Nederland, de Boeddhistische Unie, Hindoeraad Nederland, Contactorgaan Moslims en Overheid, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Zij noemen het feit dat de Nederlandse asielopvang voor een groot deel ‘door de allerarmsten’ betaald moet worden, niet-proportioneel, onrechtvaardig en immoreel. 

moreel appel 

De brief, gericht aan het kabinet, is een ‘moreel appel’ om af te zien van de bezuinigingen in het ontwikkelingsbudget. De kerken en levensbeschouwelijke organisaties vinden het ‘hun kernopdracht’ om voor kwetsbaren te zorgen, dichtbij en ver weg. ‘Zij zijn alle mensen die mogen rekenen op naastenliefde, medemenselijkheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid.’  

De kerken en levensbeschouwelijke organisaties wijzen de regering ook op de ‘betrouwbare partner’ die Nederland is geweest. ‘We zijn dankbaar voor de drie decennia van dalende mondiale armoede, waaraan Nederland een waardevolle bijdrage leverde.’ Juist daarom, zeggen de briefschrijvers, is het huidige beleid zorgelijk. ‘Het gevolg van dit voornemen is dat het bestrijden van een van de grondoorzaken van migratie – armoede – drastisch wordt gereduceerd.’ 

Eerder lieten verschillende politieke partijen zich ook al uit. Zij vinden het onterecht dat de stijgende asielkosten in Nederland ten koste gaan van de allerarmsten. En ook in de coalitie brengt dit punt onenigheid. ChristenUnie en D66 pleitten eerder voor een plafond – een maximum – op de kosten die uit het ontwikkelingsbudget gehaald mogen worden. CDA was daar ook voor, al krabbelde de partij weer iets terug op dat plan. Alleen de VVD is tegen. Zij willen niet breken met de regel, omdat de hulp aan asielzoekers wordt bestempeld als hulp aan het land van herkomst.  

VVD-minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) zei eerder al dat elk ministerie moet bezuinigen, ook dat van haar. ‘De pijn en de zorg deel ik, maar ik sta achter de keuzes van dit kabinet.’ Welke projecten precies gaan lijden onder deze maatregel, weet de minister nog niet. Ze zegde wel toe dat ze gaat proberen alle lopende projecten te ontzien. ‘Omdat we met partners werken die op ons rekenen.’ 

– – –  

www.nd.nl/nieuws/nederland/1176745/kerken-willen-dat-immoreel-kabinetsbeleid-stopt 

= = =  

18 juni – Dam – MOVE demo

18 juni – Dam – MOVE demo

6 juni 2023 By beheerder

Kom op zondag 18 juni naar de nationale demonstratie voor de rechten van vluchtelingen en migranten. We starten om 14:00 op de Dam. Tot dan!

IEDER MENS HEEFT RECHT OP GELIJKE BEHANDELING
Maar onze overheid steunt geweld aan de Europese grenzen en schendt zo ongeveer ieder recht van asielzoekers en ongedocumenteerde mensen in Nederland. Demonstreer mee voor vrijheid van bewegen! Voor gelijke behandeling van ieder mens.

DE MOVE DEMO IS VOOR IEDEREEN
Maar niet iedereen kan een treinkaartje betalen. Sponsor een ticket, zodat asielzoekende en ongedocumenteerde mensen zich ook uit kunnen spreken. Een retour ticket kost €14.30. Doneer via deze link: https://bunq.me/MiGreat

TEKEN HET MANIFEST

Organisaties kunnen het MOVE manifest ondertekenen. We pleiten daarin voor een oplossing voor de opvangcrisis, gelijke behandelijk voor asielzoekers, het stoppen van grensgeweld, rechten voor ongedocumenteerde mensen en voor vrijheid van bewegen. De link om te tekenen en de volledige tekst vind je hier: https://forms.gle/kL5KK6A11chkZaYW8

Deel vooral ook onze post op sociale media, om zoveel mogelijk mensen te bereiken!
Insta: https://www.instagram.com/p/CslVAcKsffN/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Facebook: https://www.facebook.com/migreatnl/posts/pfbid02Siraku6X9FWzPAYSvNUsr2ooAMRWFQYRpDqK57jDz3PTp7XxRWQop9MoTPuscHCVl

MiGreat – info@migreat.orghttps://migreat.org/

1 2 3 4 30