Wie zijn wij

Wat ons bindt

De Raad van Kerken Amsterdam is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam vanuit een gelovig perspectief.
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het beleid van de Raad:

 • De Raad van Kerken Amsterdam is een verband van kerken, die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er daarom naar streven samen hun gemeenschappelijke roeping te vervullen ter eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • De aangesloten kerken willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van de kerken.
 • De Raad zal in zijn activiteiten in het bijzonder gericht zijn zowel op het bevorderen van de oecumene aan de basis – in de geloofsgemeenschappen – als op de dienst aan de wereld.
 • Door deel te nemen aan de Raad willen de kerken meewerken aan het welzijn van de inwoners van de stad Amsterdam.
 • De betrokkenheid bij verdrukten en vreemdelingen zal hierbij prioriteit genieten.

Kerken en geloofsgemeenschappen die instemmen met deze uitgangspunten nodigen wij van harte uit lid te worden van de Raad van Kerken Amsterdam

Wat wij doen

In het huidige beleidsplan onderscheidt de Raad van Kerken Amsterdam drie beleidsdoelen:
1. Gestalte geven aan onderlinge ontmoeting en verbondenheid

 • In de Raad is er gelegenheid elkaar als kerken te leren kennen.
 • De Raad is een plaats voor uitwisseling van gedachten over actuele kerkelijke, theologische, ethische en maatschappelijke vragen.
 • De Raad leeft mee met bijzondere momenten ven vreugde en verdriet van een van de lidkerken
 • De Raad geeft waar mogelijk praktische steun aan (een van) de lidkerken

2. Bevorderen van samenhang en en verbreding van het oecumenisch proces

 • De Raad weet zich verbonden met de landelijke en provinciale Raad van Kerken en met de Raden van Kerken in diverse wijken van Amsterdam.
 • In breder verband weet de Raad zich een onderdeel van de wereldwijde oecumene.
 • De Raad staat open voor andere kerken en christelijke geloofsgemeenschappen en zoekt daarmee samen te werken
 • De Raad ondersteunt als lid en initiatiefnemer van de Raad van Levensbeschouwingen en Religies in Amsterdam de interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog en samenwerking.

3. Samen verantwoordelijkheid nemen, maatschappelijk betrokken zijn.

 • De Raad kent een Taakgroep Vluchtelingen
 • De Raad ondersteunt de werkzaamheden van de Stichting Drugspastoraat.
 • De Raad staat er voor open ook op andere gebieden zijn maatschappelijke betrokkenenheid te tonen.
 • De Raad presenteert zich met en namens de lidkerken in de Amsterdamse samenleving
 • De Raad functioneert voor en naar de overheid en maatschappelijke organisaties  in de stad als aanspreekpunt voor en spreekbuis van de lidkerken
Print deze pagina: