Oecumenische ontmoeting in al onze diversiteit

Als christenen uit verschillende kerken en stromingen geloven we dat we, ondanks al onze verschillen, wezenlijk bij elkaar horen; onze eenheid in Jezus Messias maakt ons ook vandaag tot zusters en broeders. We ervaren dat veel zaken ons verbinden over de grenzen van de kerken heen en ontmoeten elkaar met respect voor onze onderlinge theologische verschillen – in het besef dat ook wij ook onderling verbonden zijn door de cultuur en de samenleving waarvan wij deel uitmaken.

De RvKA is een ontmoetingsplek voor kerken met uiteenlopende theologie en geloofsbeleving. Afgevaardigden uit de lidkerken en voorgangers maken kennis met elkaar in gesprekken en in vieringen.
De RvKA omvat bloeiende en groeiende geloofsgemeenschappen, en kerken die krimpen. De kerken bemoedigen elkaar als het er om gaat zichtbaar present te zijn en overeenkomstig de Schriften onze roeping te vervullen tot eer van de drie-ene God. We respecteren de verschillen in spiritualiteit en kerk-zijn; we leren van elkaar en we verkennen hoe we samen als kerken betekenisvol kunnen zijn.

Onze 24 lidkerken representeren bij elkaar ruim 100 geloofsgemeenschappen die alle op een eigen wijze plekken van bezinning en spiritualiteit zijn. Allemaal pleisterplaatsen voor de ziel.
Met sociale activiteiten geven onze lidkerken vorm aan hun betrokkenheid bij de stad Amsterdam en bij de mensen die in onze samenleving in de knel komen. De kerken vormen een groot sociaal kapitaal in de stad.

De RvKA is actief in de kerngroep van het Veiligheidspact tegen Discriminatie en in een breder netwerk interreligieuze contacten; zo willen we bijdragen aan het verminderen van polarisatie in onze stad.

Geloofsgemeenschappen die zich aangesproken voelen en mee willen doen zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met het Dagelijks Bestuur, via raadvankerkenamsterdam@gmail.com .

Wat wij doen

De RvKA organiseert ontmoetingen tussen lidkerken, naast vespers en bijeenkomsten waar iedereen welkom is.

Inspirerende oecumenische momenten waar  iedereen van harte welkom is:

  • De vesper op 4 mei, waar we in verschillende talen stil staan bij oorlogsgeweld en -slachtoffers, waarna we samen naar de herdenking op de Dam lopen.
  • De feestelijke Nicolaasvesper op de eerste zondag van december
  • De Allerzielenherdenking van vluchtelingen die omkomen aan de grenzen van Europa,
  • De vesper in de week van gebed voor de eenheid van christenen, derde week van januari.

Ook organiseren we jaarlijks een ontmoeting rond een thema bij één van de lidkerken. Zie de agenda voor data en locaties.

Terugkerende activiteiten voor lidkerken zijn gericht op ontmoeting en delen van elkaars theologie en spiritualiteit:

* tweemaandelijks komen afgevaardigden van de lidkerken bijeen in een Algemene Vergadering; we  delen met elkaar het lief en leed in onze geloofsgemeenschappen en verkennen wat het betekent om kerk te zijn in Amsterdam in deze tijd.

* enkele keren per jaar bezoeken we op zondagmorgen één van de lidkerken

* jaarlijks ontmoeten voorgangers en afgevaardigden van lidkerken elkaar in een bijeenkomst waar we met elkaar in gesprek gaan over wat het betekent om kerk in Amsterdam te zijn

Actuele maatschappelijke thema’s worden in de AV besproken en worden soms uitgewerkt tot een activiteit; in 2022 /23 waren dat bijvoorbeeld:

  • duurzaamheid en klimaatgerechtigheid  mondde in 2022 uit in een klimaatwandeling langs lokale duurzaamheidsinitiatieven in Amsterdam Oost.
  • Het vraagstuk van armoede en kansenongelijkheid verkennen we in gesprek met diaconaal werkers
  • We zoeken onze weg in het dilemma van oorlog en vrede en leven mee met de kerken die hun land van herkomst in oorlog verscheurd zien worden.

Het Drugspastoraat, ooit gestart als RvKA-werkgroep, bepaalt ons bij de actualiteit van verschillende soorten verslaving.

De Taakgroep Vluchtelingen van de RvKA informeert ons over de effecten van het asielbeleid in Nederland en Amsterdam en participeert in de Amsterdamse lobby voor ongedocumenteerde vluchtelingen. De kerken pleiten steeds weer voor een barmhartige samenleving, waar geen ruimte is voor uitsluiting en racisme.

Als RvKA steunen we de lidkerken die de ‘heilzame verwerking van het slavernijverleden voor wit en zwart’ op onze agenda hebben gezet en dragen we naar vermogen bij aan een inclusieve samenleving.

De RvKA neemt deel aan het Amsterdamse overleg in het kader van het Veiligheidspact tegen discriminatie en racisme en aan de activiteiten die in dat kader worden ontplooid