Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 08 apr

  Brief aan raadsleden over beter beleid voor ongedocumenteerden

  Op 7 april schreven 9 organisaties zoals Wereldhuis, Stap Verder, Lutherse Diaconie, die zich in Amsterdam inzetten voor de meest gemarginaliseerden in de stad, onder wie ongedocumenteerden, een brief aan de leden van de nieuwe gemeenteraad.

  Hoewel asiel- en migratiebeleid kwesties zijn voor de rijksoverheid kan de gemeenteraad maatregelen nemen om het bestaan van ongedocumenteerden te verbeteren. Suggesties betreffen:

  de LVV, Landelijke Vreemdelingen Voorziening, die in A’dam onderdak en begeleiding biedt aan 500 ongedocumenteerden; met de aanbeveling om die voort te zetten met meerdere uitstroommogelijkheden, en niet te versmallen tot focus op terugkeer zoals het regeerakkoord wil, en tevens om er geen maximale verblijfstermijn aan te verbinden. Daarnaast zou voor hen die niet worden toegelaten tot de LVV een opvangmogelijkheid moeten zijn.

  de medische zorg voor ongedocumenteerden kan beter door meer voorlichting aan zorgverleners en een gemeentelijk zorgfonds.

  toegang tot onderwijs is er voor jongeren tot 18 jaar, maar verdient uitbreiding tot hoger en mbo-onderwijs, inclusief stages.

  bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente verdient registratie als ‘staatloos’ voorkeur boven ‘nationaliteit onbekend’, met name voor kinderen, terwijl de afdeling meer kan doen om aangifte van geboorte van kinderen mogelijk te maken.

  Download de hele brief met concrete suggesties: https://rvkamsterdam.nl/brief-aan-fractievoorzitters/

 • 07 mrt

  Overzicht partijprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Voor een overzicht van thema’s rond vluchtelingen en ongedocumenteerden, klik hier:

  https://rvkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-overzicht-partijprogrammas.docx

  Het overzicht is te printen op 2 pagina’s op A3-formaat.

 • 06 apr

  Een gedoogstatus voor ongedocumenteerden?

  Webinar van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

  i.s.m. Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt  www.stichtinglos.nl)

  Met deskundige Jeroen Doomernik en ombudsman van de Metropool Amsterdam Arre Zuurmond

  Donderdag 22 april, 16.00-17.30 uur

  Aanmelding bij Frans Zoer  frans.zoer@hotmail.com

  Na aanmelding ontvang je in de week voorafgaand aan het webinar de zoomlink.

  In dit webinar willen we verkennen wat het Duitse beleid inzake ‘Duldung’ van mensen zonder papieren inhoudt en voor Nederland zou kunnen betekenen. We nodigen iedereen die, vanuit de kerken, als buddy of vanuit een ngo, betrokken is bij de situatie van ongedocumenteerden, van harte uit het webinar te volgen!

  Directe aanleiding vormt de uitzichtloze situatie van afgewezen asielzoekers die geen status krijgen en ook niet uitgezet kunnen worden. Zij blijven steken in het asielgat, een juridisch limbo zonder perspectief, met als effect: een leven van ongezonde afhankelijkheid en apathie. De afgelopen jaren ontwikkelden het ASKV en BOOST activeringsprogramma’s, met trainingen en praktijkleertrajecten. Ook het Wereldhuis bood trainingen om zelfredzaamheid te vergroten. Here to Support helpt hen als kleine ondernemer inkomsten te verwerven en de Taakgroep Vluchtelingen lanceerde in 2016 de Actie Steun Ongedocumenteerden waardoor mensen zonder papieren allerlei activiteiten (zoals catering en schoonmaak) kunnen doen voor verschillende kerken. Kerken organiseerden ook taallessen en taalcafés.   Maar meer is nodig!!

  De Nederlandse Vreemdelingenwet biedt geen mogelijkheden voor vluchtelingen in het asielgat. Biedt het Duitse Duldung een goed perspectief? Een gedoogstatus, een wettelijke mogelijkheid voor ongedocumenteerden om – officieel in afwachting van uitzetting – opleidingen te volgen en werk te vinden, met na verloop van jaren onder voorwaarden zelfs een uitzicht op legalisering. Hoe werkt dat?? En wat zijn de mogelijkheden en condities om het naar Nederland te vertalen?

  Programma  

  16.00 uur             Welkom en inleiding, door Jan van der Meulen voorzitter Taakgroep Vluchtelingen

                                 Vragen kun je stellen via de chat; aan het eind wordt een aantal in gesprek gebracht

  16.10 uur             een praktijkverhaal van BOOST: training en activering

  16.20 uur             Wat is Duldung

                                 Presentatie door dr Jeroen Doomernik, universitair hoofddocent aan de UvA

  16.40 uur             werken aan zelfredzaamheid – een korte video

  16.50 uur            En kan dat ook in Nederland?

  Gesprek met Jeroen Doomernik en Arre Zuurmond, o.l.v. Rian Ederveen

  17.00 uur             Beantwoording van vragen uit de chat

  17.20 uur             Op weg naar een ‘campagne’ Gedoogbeleid in Nederland?

  17.25 uur             Afsluiting

  Informatie over de sprekers:

  Rian Ederveen

  Coördinator van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, lid van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.

  Publiceerde o.a. https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-nationaal-migratiedebat-nederland-kan-kiezen-voor-het-duitse-model

  Jeroen Doomernik

  Universitair hoofddocent bij de UVA, internationale ervaring op het gebied van mondiale migratie en asielbeleid, publiceerde o.a. Refugee Reception within a common European asylum system: looking at convergences and divergences through a local-to-local comparison, The City as an Agent of Refugee Integration.

  Arre Zuurmond

  Ombudsman Metropool Amsterdam, publiceerde recent De Onzichtbaren (documentaire en rapport over ongedocumenteerden in Amsterdam en Nederland). Zie: https://www.ombudsmanmetropool.nl/Nieuws-Publicaties/article/1298/Ombudsman-vraagt-aandacht-voor-kwetsbaarheid-ongedocumenteerden?category=100

  Renate Bos was mede-onderzoeker voor dit rapport en werkte voorheen bij het Wereldhuis  van de  Protestantse en Lutherse Diaconie.

  Het Kennisplatform Integratie & Samenleving publiceerde twee korte overzichten van wat Duldung in Duitsland inhoudt; zie: https://www.kis.nl/artikel/nieuwe-kis-publicatie-biedt-inzicht-duitse-aanpak

  = = =

 • 26 jan

  Werkplan 2021

  Taakgroep Vluchtelingen: andere tijden, andere werkvormen – andere taakstelling

  De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bestaat sinds de jaren ’80. Hij brengt aan de Raad van Kerken van Amsterdam en de afzonderlijke kerken signalen en adviezen uit over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam.

  De opdracht van de taakgroep kon de afgelopen jaren als volgt worden samengevat:

  • de kerken en christelijke organisaties informeren en bemoedigen[1] in hun betrokkenheid bij de actuele situatie van vluchtelingen in de stad/hun stadsdeel; stimuleren van samenwerking tussen Amsterdamse kerken en hulporganisaties op dit gebied
  • de gemeente Amsterdam (bestuurders en raadsleden) steeds opnieuw aanspreken op een barmhartig en rechtvaardig beleid m.b.t. vluchtelingen; dit doet de taakgroep door deel te nemen aan gezamenlijk overleg en de lobby van Amsterdamse hulporganisaties[2] op het terrein van vluchtelingen;
  • waar mogelijk bijdragen aan landelijke kerkelijke actie. Daarbij zijn Kerk in Actie (PKN), projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland, en INLIA onze kanalen, dan wel onze onmisbare sparringpartners, in overleg en lobby richting de overheid.

  Door de jaren heen is de Taakgroep een trefpunt geworden voor Amsterdamse kerken, c.q. kerkelijke organisaties[3] die in Amsterdam actief zijn op het gebied van (hulp aan) vluchtelingen, en ook voor hulporganisaties en niet-geïnstitutionaliseerde steungroepen[4] die samenwerken in de lobby voor vluchtelingen. Het ging en gaat daarbij steeds om:

  1. vluchtelingen die naar het oordeel van de kerken onbarmhartig en onrechtvaardig worden bejegend door de overheid,
  2. de meest kwetsbaren onder hen; in het bijzonder ongedocumenteerde asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen maar die onmogelijk terug kunnen naar hun land van herkomst (omdat ofwel hun land hen de toegang weigert ofwel omdat de omstandigheden zo slecht zijn, dat ze geen veilig leven kunnen leiden),
  3. statushouders die wegwijs worden gemaakt door de kerk, met taalles, maaltijden en andere activiteiten,
  4. en sinds de corona pandemie: migranten (met en zonder verblijfsvergunning) voor wie in Amsterdam onvoldoende hulp is.

  Steeds ging de meeste aandacht uit naar de doelgroep onder punt 2. Sinds 2012 namen Amsterdamse kerken verschillende keren actief deel aan kerkasiel acties. De Taakgroep-bijeenkomsten ontwikkelden zich tot een breed platform waar kerkelijke en buitenkerkelijke hulpverleners en lobbyisten elkaar troffen. Het Platform van de Taakgroep Vluchtelingen was bij uitstek een plek waar vanuit allerlei hoeken in de samenleving verhalen over hulp aan met name ongedocumenteerde vluchtelingen werden gedeeld en actie werd gesmeed. De kerkasiel-acties en de lobby vanuit het Platform droegen bij aan het beleid van de gemeente Amsterdam om extra te investeren in de landelijke pilot voor uitgebreide opvang van asielzoekers het LVV-programma: eindelijk een 24-uurs-opvang + een serieus onderzoekstraject, voor véél asielzoekers.

  Het veld waarin de Taakgroep Vluchtelingen en de kerken actief zijn, blijft sterk in beweging: steeds minder mensen vanuit de kerken kwamen naar de Platformbijeenkomsten. Met de verruimde Amsterdamse LVV-pilot ontstond een ‘derde’ poot in het overlegcircuit van kleine en grote ngo’s, die een sterke lobby organiseren; inmiddels zijn er drie verschillende stedelijke overleggen rondom asielzoekers: het Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden, het Gelagkamer Overleg en nu ook de Klankbordgroep bij de Regiegroep Ongedocumenteerde vluchtelingen;. (NB: db-leden van de Taakgroep participeren actief in alle drie).

  Effect: de Taakgroep-bijeenkomsten zijn geen platform meer en hebben een veel minder prominente taak en rol.

  Daarnaast lijkt corona het kerkelijk overleg over vluchtelingen te hebben platgelegd. In ieder geval hebben we sinds het voorjaar geen bijeenkomst kunnen organiseren, noch via zoom, noch live.

  Het db belegde daarom op 14 januari 2021 een online-bijeenkomst en vroeg deelnemers mee te denken over wat de Taakgroep te doen staat. Om te beginnen lijkt het verstandig dat de Taakgroep zich nadrukkelijker wendt naar de kerken, i.h.b. die kerken die zich inzetten voor vluchtelingen (met en zonder status). Daarbij is het belangrijk om samenwerking tussen db en actieve kerken te zoeken. Voor 2021 betekent dat concreet:

  • regelmatig (waar mogelijk maandelijks) verspreidt het db een digitale nieuwsbrief voor kerkelijk Amsterdam en voor andere betrokkenen en geïnteresseerden; daarin waar mogelijk een concrete hulpactie noemen (zodat de lokale kerk iets kan ‘doen’); waar mogelijk ook een tekst die kan worden overgenomen door eigen kerkbladen
  • 2 x per jaar organiseert het db een thema-bijeenkomst, met een externe spreker en met inbreng vanuit de kerken; voor 2021 wordt gedacht aan thema’s ‘Duldung’ en ‘Armoede en migranten’
  • als de lockdown is opgeheven: ‘regionaal’ bijeenkomsten te beleggen (in oost, west, noord, zuid). Daarvoor benadert het db per keer enkele contactpersonen uit de betreffende regio met de vraag samen een bijeenkomst voor te bereiden. “De Taakgroep komt naar u toe”
  • db-leden nemen deel aan drie stedelijke overlegplatforms waar diverse hulporganisaties elkaar treffen rond de hulp aan/lobby voor ongedocumenteerden
  • jaarlijks stelt het db van de Taakgroep het werk voor vluchtelingen aan de orde in de algemene vergadering van de RvKA (presentatie + gesprek)
  • de Taakgroep doet mee in de organisatie/uitvoering van de jaarlijkse Allerzielenherdenking, voor vluchtelingen die aan de Europese grenzen om het leven (zijn ge)komen (db is eerste aanspreekpunt)
  • als de lockdown is opgeheven: steeds weer acties onder de aandacht van de kerken brengen die erop gericht zijn vluchtelingen een menswaardig bestaan te geven, zoals de actie Steun Ongedocumenteerden van de Taakgroep (waarbij aan kerken en kerkleden wordt gevraagd asielzoekers financieel te steunen en om hen bezigheden en activiteiten aan te bieden) en acties van ASKV en LOS, gericht op zinvolle dagbesteding voor asielzoekers, ongeacht hun status (scholing en werk)

  De naam en de ‘opdracht’ van de Taakgroep, zoals geformuleerd aan het begin van deze notitie, blijven ongewijzigd. We denken dat het goed is als de Taakgroep blijft bestaan en de kerken blijft stimuleren op te komen voor barmhartigheid en recht voor vluchtelingen en asielzoekers: ‘de vreemdeling in uw midden’.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  [1] Elkaar bemoedigen door ervaringen uit te wisselen en voorstellen te ontwikkelen voor manieren om de eigen kerk te betrekken bij vluchtelingenvraagstukken (op Amsterdams en landelijk niveau); leren van elkaar en van deskundigen; en theologische en praktische doordenking van de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen

  [2] Grotere en kleinere ngo’s als ASKV, Vluchtelingenwerk, Amsterdam City Rights

  [3] Parochies, wijkkerken, Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, Lutherse diaconie, Team Kerkbed

  [4] Van ASKV en Vluchtelingenwerk tot Steungroep We Are Here en Amsterdam City Rights

 • 30 nov

  Pleidooi voor extra opvang

  In de raadscommissie Algemene Zaken op 14 november hield Henk Griffioen van de Steungroep We Are Here het volgende pleidooi voor extra opvang voor mensen zonder papieren:

  “Mevrouw de burgemeester, geachte leden van de commissie Algemene Zaken,

  Begin oktober werden drie groepen ongedocumenteerden dakloos, de Vluchtmaat, Muys en Swahiligroep, totaal 88 mensen. Zij staan op de wachtlijst voor de LVV maar die telt nu 150 mensen.

  Door ngo’s, eigenaren en bedrijven werden drie oplossingen aangedragen:

  • Twee loodsen net buiten Ouderkerk kunnen voor een gereduceerde prijs gehuurd worden voor een periode van drie jaar. De verbouwing daarvoor wordt door de Bouwmaat als maatschappelijk project kosteloos opgepakt. Totale kosten 110.000 per jaar voor opvang voor 80 mensen.
  • Ook de eigenaar van een pand aan de Paasheuvelweg biedt zijn pand aan voor een aantal maanden. Daarvoor is slechts een beperkte bijdrage en verbouwing nodig.
  • Binnenkort komt, helaas moet ik zeggen, de 16e Montessorischool onverwacht vrij  en er is geen nieuwe huurder. [Stichting] Noodzaak vroeg om het beheer, waarbij zij door verhuur aan zzp-ers de opvang financiert, net als in de Vluchtmaat. Deze optie is zelfs kosteloos voor de gemeente.

  Al deze voorstellen, waarbij ngo’s, bedrijven en eigenaren op een creatieve manier de handen ineen slaan, werden in een klap van tafel geveegd.
  Waarom? Regel 500. Er mogen niet meer dan 500 mensen opgevangen worden. Plaats maken  gebeurt nu door mensen uit de opvang te klinkeren, zelfs zeer kwetsbare mensen.
  Zowel wat betreft daklozen als ongedocumenteerden blijft Amsterdam voortdurend achter de feiten aan lopen. De opvangplicht welke de staatssecretaris bij de gemeentes heeft neergelegd wordt bij lange na niet vervuld.

  De mensen van de voormalige Vluchtmaat volgen allen het juridische traject van de LVV. Maar nu al zes weken moeten zij dit doen vanaf de straat.
  Regel  500. Hoe kan je jezelf en deze LVV-pilot dan nog serieus nemen?

  Wij vragen U opnieuw in overleg te gaan met ngo’s die oplossingen aandragen, die niet alleen een aanmerkelijke besparing bieden, maar ook de draagkracht zullen vergroten.”

 • 02 okt

  Samos heeft uw hulp nodig!

  ANBI Goedgekeurd Goed Doel

  Stichting Human Aid Now
  E-mail: info@humanaidnow.org

  Alleen al in de eerste 21 dagen van september zijn op Samos meer dan 1.300 nieuwe vluchtelingen geland en het kamp, gebouwd om maximaal 650 mensen te huisvesten, heeft nu meer dan 5.500 vluchtelingen. Deze aantallen zijn onbegrijpelijk en het aantal nieuwe vluchtelingen is sinds 2015 niet zo hoog geweest. Er is geen ruimte meer voor deze mannen, vrouwen en kinderen en geen tenten om hen te beschermen. Middelen raken op. Je kunt je niet voorstellen wat de condities zijn voor zoveel vluchtelingen die in zo’n kleine ruimte zijn gepropt.

  Vluchtelingen lijden onder het gebrek aan voedsel en water, het gebrek aan toegang tot toilet- en douchefaciliteiten, het gebrek aan hygiëne en het constante wachten waar de overbezetting tot heeft geleid. Ze staan vaak om twee uur ’s ochtends op en staan zeven uur in de rij om een sandwich van 48 calorieën en een vruchtensap te ontvangen; soms is het broodje rijker aan calorieën omdat het vol maden zit!


  Kort gezegd betekent dit dat vluchtelingen, zeker diegenen die alleen zijn gekomen, geen drie maaltijden per dag kunnen krijgen, omdat ze te laat zijn om in de rij te gaan staan voor de lunch wanneer ze eindelijk hun ontbijt ontvangen. “Het enige wat we doen is in de rij staan. De hele dag lang. Voor eten, voor kleding, voor het toilet, om naar de dokter te gaan. Het is ondraaglijk”, vertelt een jonge Afghaanse man.

  De situatie wordt verergerd door het feit dat vluchtelingen vaak een onzekere toekomst tegemoet gaan. Velen hebben al meer dan een jaar op het eiland doorgebracht en moeten wachten tot 2020 of zelfs 2021 voordat ze hun asielaanvraag kunnen indienen bij het European Asylum Support Office. Er zijn gevallen geregistreerd waarin vluchtelingen hun eerste interviewdatum in 2023 ontvingen!

  Vrijdag 13 september was de eerste regenachtige dag van het seizoen. Dit is een beangstigend voorteken van de komende maanden, wanneer het weer op Samos veel kouder en regenachtiger wordt. Het grootste deel van het kamp bestaat uit geïmproviseerde tenten en de meeste asielzoekers hebben heel weinig bij zich en vooral geen regenjassen en winterlaarzen.

  Help Samos-vluchtelingen om de winter door te komen. Op de volgende pagina vindt u de lijst met benodigde items. We zullen alle donaties direct naar het magazijn in Samos sturen, waar voor onmiddellijke distributie wordt gezorgd.

  Hartelijk dank voor uw hulp!

  N.B.:

  zie hieronder de boodschappenlijst.

  Wat heeft Samos nodig, winter 2019

  Heren (meestal maten S, M en L):

  – Winterjassen

  – Truien

  – T-shirts met lange mouwen

  – Broek (bij voorkeur joggers, geen costuum broeken aub)

  – Sokken

  – Ondergoed (nieuw)

  – Winterschoenen (alleen warme e/o sport schoenen aub)

  Dames (meestal maten M en L):

  – Winterjassen

  – T-shirts met lange mouwen

  – Lange jurken / Abaya

  – Broeken (bij voorkeur joggers of leggings)

  – Sokken

  – Ondergoed BH’s (vooral grote maten)

  – Onderkant van ondergoed (nieuw)

  – Winterschoenen (geen hakken alstublieft)

  Kinderen:

  – Winterjassen

  – Truien

  – T-shirts met lange mouwen

  – Broeken (bij voorkeur joggers / leggings)

  – Sokken

  – Ondergoed (nieuw)

  – Winterschoenen

  – Rugzakken

  – Sjaal en handschoenen

  Baby’s: (0 tot 24 maanden)

  – Onesies

  – Wintersokken

  – Truien

  – Winterjassen / ski-packs

  – Panty’s / broeken / leggings

  – Hoeden / handschoenen

  Allemaal:

  – Slaapzakken

  – Regenponcho’s

  Doneer aub alleen artikelen die op de lijst staan ​​en die onbeschadigd en schoon zijn. We kunnen de rest niet gebruiken. Het verstopt het loods, kost vrijwilligerswerk en vertraagt ​​de distributie van levensreddende artikelen. Bedankt voor uw begrip.

  Als u geen van deze items beschikbaar heeft, overweeg dan om een ​​donatie te doen aan Human Aid Now NL64ABNA0479717273. Elk klein bedrag helpt. Voor 10 euro kunnen we 1 warme waterdichte jas, 9 paar nieuw ondergoed of 80 regenponcho’s kopen!

 • 04 jul

  Brief aan wethouder Groot Wassink voor extra noodopvang voor ongedocumenteerden

  Sommige We Are Here groepen zwerven van kraakpand naar kraakpand, of overnachten in parken. Diverse hulpverleners hebben de gemeente Amsterdam dringend gevraagd om te zorgen voor uitbreiding van de noodopvang voor ongedocumenteerden. Ook het db van de Taakgroep Vluchtelingen heeft de wethouder gevraagd zich in te spannen voor meer noodopvang.

  Brief 22 juni 2019 Taakgroep Vluchtelingen aan wethouder Groot Wassink

  Hooggeachte wethouder Groot Wassink,

  Vanuit het d.b. van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam willen wij onze steun uitspreken voor de oproep tot extra noodopvang voor ongedocumenteerden. Onze voorzitter ds. Gerhard Scholte heeft, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties in de stad, via het Gelagkameroverleg al vaker dergelijke oproepen aan de gemeente gericht, en ondertekende ook het appel van Code Rood Netwerk dd. 10 april in verband met de groep die uit de winteropvang op straat gezet werd.

  Het vorige college formuleerde een humanitaire ondergrens: in Amsterdam zou geen mens op straat hoeven slapen. De praktijk is anders: bijzonder pijnlijk, wanneer zelfs de wachtlijst niet toegankelijk is.

  Wij begrijpen dat u geen ijzer met handen kunt breken, maar hopen dat u zich ook in de toekomst sterk zult maken voor een vorm van bed, bad & broodvoorziening waar zonder twijfel behoefte aan zal blijven bestaan.

  Met vriendelijke groet,

  Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen

  = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  Bijlage: brief van Ton Meurs aan B&W, 19 juni 2019

  Aan burgemeester en gemeentebestuur van Amsterdam,
  Geachte burgemeester, geacht gemeentebestuur,
  Geachte mevrouw Halsema, geachte heer Grootwassink, geachte woordvoerder 24Uursopvang mevrouw Klerks,

  Betreft: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam Bij deze doe ik als contactpersoon tussen de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen, ongedocumenteerde vluchtelingen die zonder enige middelen sinds maandagmiddag op straat zwerven, en hun advocaat, een dringend beroep op u om met onmiddellijke ingang een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam te openen.

  Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn verzoek ik met onmiddellijke ingang de zorg voor deze groep, dwz voedsel, drinken, kleding, hygiène, vervoer, beltegoed, financiën, van particuliere donors over te nemen omdat deze zich voor een onmogelijke taak gesteld zien.

  Als gemeentebestuur hebt u weliswaar niet de taak om de zorg voor de hele mensheid, en evenmin zondermeer voor alle of voor een deel van de mensen afzonderlijk, op u te nemen, maar u heeft dat wel als ze op uw deur kloppen, en zeker als ze kwetsbaar op uw stoep liggen. Het laatste is weliswaar nog niet letterlijk maar wel in feite het geval. U mag, en u wilt dat natuurlijk ook niet, over ze heen stappen.

  Er is helaas in Amsterdam voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt geen enkele opvang. Wij hebben dat gemerkt en bewezen doordat de afgelopen 6 weken zich tientallen van ons hebben gemeld bij het Vreemdelingenloket en zelfs niet op een wachtlijst konden. Dit is ook bevestigd door de heer Henry Greenfield van het Vreemdelingenloket in een mail van 10 mei 2019 nadat wij deze hierop per mail hadden aangesproken en die wij hier citeren:

  <Ik betreur het dat voor uw cliënten, en de nieuwe aanmeldingen, op dit moment geen plek is. De gemeentelijke opvang zit vol en er is inderdaad een lange wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele mogelijkheid is om op de wachtlijst te komen, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld het signaal krijgen dat iemand ernstig ziek is, zal het loket onderzoeken wat er mogelijk is. Zelfs in dergelijke situaties hebben wij op dit moment een wachtlijst. >

  Dus zelfs  voor ernstig zieken is er momenteel geen mogelijkheid voor direct onderdak, is er alleen de wachtlijst.

  Er is dus in Amsterdam geen opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die zich aanmelden. Wij verzoeken u voor onze groep, maar ook voor alle  ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld ook die welke  zich momenteel nog  met meer dan 50 in de Bijlmerdreef bevinden, een Noodopvang in te richten.

  Ondertussen verzoeken wij u ook duidelijk en eerlijk te zijn over het feit dat er geen opvang is. Deze onduidelijkheid is namelijk de afgelopen tijd zowel voor het gerecht als in de praktijk tegen ons en ook tegen de vluchtelingen van onder andere de Bijlmerdreef gebruikt.
  Zowel de staat als de rechter op aangeven van de staat, als ook de burgemeester van Amstelveen hebben namelijk van dit gebrek aan duidelijkheid gebruik gemaakt door te beweren dat er wel een centrale opvang in Amsterdam is.
  Dat heeft mede geleid tot een ongunstige uitspraak tegen ons, waartegen wij geen beroep hebben kunnen aantekenen, en heeft er ook toe geleid dat de burgemeester van Amstelveen meende de ontruiming niet te moeten verhinderen, ook niet ter wille van de rechtsstaat omdat wij geen beroep hadden kunnen aantekenen,  omdat wij immers toch naar de opvang in Amsterdam zouden kunnen.
  Die onduidelijkheid heeft ons dus ernstige schade toegebracht en zal, vrezen wij, tenzij u snel duidelijkheid geeft, dit ook doen aan de mensen van de Bijlmerdreef.

  Ik vertrouw erop dat u niet zult beweren dat er wel een opvang is maar dat hij alleen maar vol is. Dat is namelijk  tot heden altijd, ook wat betreft de BBB, tegen ons gebruikt. Zoals dat ook met Ter Apel is gebeurd: daar is opvang werd er gezegd. Tot advocaat Fischer bewees dat dat alleen theorie was want dat de vluchtelingen die zich daar aanmeldden werden geweigerd omdat er niet binnen een bepaalde tijd een kans was op uitzetting. Maar er is wel opvang, bleven sommigen zeggen. Maar in de praktijk dus niet, en daar gaat het om. Wij zouden als kinderen op school niet met zulke redeneringen hebben hoeven aankomen.

  Wij verzoeken u dus vriendelijk maar dringend voor de mensen die zich momenteel op straat bevinden, of binnenkort dreigen op straat te komen, of die zich in een kraakpand bevinden waarvan de duur ongewis is, een Noodopvang voor ongedocumenteerden te openen.
  Ook  verzoeken wij u om eventuele kraakpanden op te nemen in de 24Uursopvang.
  Ten slot verzoeken wij u, zolang er in Amsterdam geen opvang voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt bestaat, daar dan ook duidelijk over te zijn. U bij voorbaat dankend, verblijf ik, namens de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here van v/h Uilenstede, Met vriendelijke groet,
  Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner voormalige groep Uilenstede

 • 04 jul

  Actie Kerkbedden voor ongedocumenteerden

  In het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht wordt hard gewerkt om mensen zonder papieren op weg te helpen in procedures. Sinds enige maanden komen er echter steeds meer kwetsbare mensen bij hen binnen voor wie geen onderdak is. En zoals intussen iedereen erkent (zowel overheid als burger als kerk als zorgverlener): het is onmogelijk om vanaf de straat te werken aan je toekomst.

  De helpers van het Wereldhuis konden tot nog toe wel her en der iemand bij vrienden of in woongroepen onderbrengen, maar intussen zijn het er gewoon te veel. En het kan toch niet gebeuren dat in onze stad mensen in zo’n kwetsbare situatie de nachten op straat moeten doorbrengen. Dat moet onze eer als burgers en als kerken te na zijn. We willen u vragen als kerken om bij wijze van protest en uit zorg voor de mensen die het betreft een aantal ‘Code-Rood bedden’ ter beschikking te stellen. Dit zijn bedden die alleen in uiterste nood gebruikt worden en onder protest, bij mensen thuis of in het gebouw van de kerk. Het gebruik van de bedden is altijd tijdelijk en het Code Rood Netwerk stelt zich verantwoordelijk voor het vervolg als een kortdurende opvangperiode is afgelopen

  Het Code Rood Netwerk bestaat uit diverse partijen die samenwerken in noodsituaties als deze ten einde tijdelijke oplossingen te vinden en de stad en elkaar te bewegen naar een werkelijke oplossing. Het gaat vaak om:

  • moeders met kinderen,
  • jongeren rond de 20 jaar die soms al zo’n vier, vijf jaar op reis zijn door Afrika en Europa en veelal vreselijke dingen hebben meegemaakt,
  • mensen met een medische aandoening.

  Vraag:

  • Mocht u de mogelijkheid tot het beschikbaar stellen van bedden overwegen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen?
  • Sponsoring is ook relevant door middel van collectes of op andere manieren
  • Mocht u mee willen denken en doen in het team, neemt u dan ook vooral contact op

  EMAIL NAAR: kerkbed@gmail.com

  Hartelijke groet,

  Cor Ofman, Stap verder en Diversity House.

  Coen van Loon, diaken RK kerk.

  Ellen Siebring (Diaken Tituskapel Amsterdam West)

  Margriet Valkman (Oosterparkkerk)

  Pablo Eppelin (Wereldhuis)

  Rikko Voorberg (PopUpKerk Amsterdam)

  Peter Faber (Diaken, PKA)

 • 04 jul

  1 juli – start Uitvoeringsplan

  Op maandag 1 juli gaf het Team Ongedocumenteerden van de gemeente informatie over de invulling van de nieuwe procedure in de 24-uursopvang in combinatie met de LVV. De huisvesting in relatief kleine locaties zal pas volgend jaar beschikbaar komen, na verbouwingen. Tot nu toe zijn er 6 panden aangewezen, goed voor ruim 230 personen, terwijl er 500 onderdak moeten. Het traject van begeleiding naar een duurzaam perspectief zal al wel van start gaan, m.n. voor hen die nu in de 3 grote bed, bad & broodvoorzieningen wonen. De regie zal in handen zijn van een samenwerkingsverband van HVO-Querido, ASKV en VVN.

  Op vragen vanuit Wereldhuis en Code Rood Netwerk over de nood van ongedocumenteerden die niet in de opvang terecht kunnen en zelfs niet op een wachtlijst gezet worden, onder wie minderjarigen en vrouwen met kinderen, antwoordde Anne Klerks, het hoofd van het Team, dat ze de handen vol hebben aan het organiseren van 500 plekken, dat er geen extra noodopvang beschikbaar komt, – maar dat brieven waarin noodsituaties gemeld worden welkom zijn, opdat ze niet genoegzaam ‘achterover leunen’.

  Er moeten nog allerlei details worden uitgewerkt; zo zijn er nog geen afspraken gemaakt over beleid rond diegenen die zonder ‘bestendige oplossing en perspectief’ de opvang moeten verlaten. Bij Dublinclaimanten – die alleen in Amsterdam opvang krijgen, niet in de andere LVV-steden – ligt de inzet op terugkeer naar eerste land van aanmelding (met uitzondering van Griekenland en Hongarije), hoewel kwetsbaarheid ook een rol speelt. Het zal niet meer mogelijk zijn, zoals nu, om de (rest van de anderhalf jaar) wachttijd uit te zitten, voordat men zich in Ter Apel kan melden voor de asielprocedure.

  Het nieuwe ‘lokale samenwerkingsoverleg’ zal op dinsdag 9 juli de eerste reeks casussen gaan bespreken. Half juli, voor het zomerreces, zal het Team Ongedocumenteerden een openbare brief aan de gemeenteraad sturen met meer uitgewerkte afspraken, plus een handboek voor wie er in gaat werken.

 • 28 jan

  Werkplan 2019 Taakgroep Vluchtelingen RvK A

  De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is een trefpunt voor alle Amsterdamse kerken, c.q. kerkelijke organisaties die in Amsterdam actief zijn op het gebied van (zorg voor) vluchtelingen (gemeenten, parochies, Protestantse en Lutherse Diaconie, Caritas), en ook voor organisaties en niet geïnstitutionaliseerde steungroepen met wie we samenwerken in de lobby voor vluchtelingen[1].

  De taakgroep stelt zich de volgende doelen:

  1. de (bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten) kerken informeren[2] en bemoedigen[3] m.b.t. hun betrokkenheid bij de actuele situatie van vluchtelingen,
  2. de Amsterdamse overheid en politiek steeds opnieuw aanspreken op rechtvaardig, barmhartig en humaan beleid t.a.v. vluchtelingen (met de Bijbel en internationale verdragen als leidraad),
  3. bijdragen aan de lobby van Amsterdamse ngo’s op dit gebied en bijdragen aan de samenwerking tussen Amsterdamse kerken en de ngo’s; ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.

  We doen ons werk ten behoeve van de vluchtelingen waar kerken in Amsterdam aandacht voor hebben, waarvoor ze activiteiten ontwikkelen:

  • vluchtelingen voor wie in Amsterdam onvoldoende hulp is; in de praktijk ongedocumenteerden (die zich al dan niet manifesteren m.b.v. We Are Here)
  • asielzoekers, m.n. in het azc
  • statushouders die wegwijs worden gemaakt door kerken (taalles, maaltijden, enz.)

  Werkplan 2019

  De afgelopen jaren ging veel aandacht naar de lobby voor een humanitaire en barmhartige opvang van alle vluchtelingen (ongeacht hun status). Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam besloten tot beleid dat in zekere zin gehoor geeft aan die vragen. Bovendien merken we dat de bijeenkomst van het Platform minder frequent worden bezocht. Deelnemende kerken aan het Platform vinden informatievoorziening belangrijk, over opvang van vluchtelingen in het algemeen.

  Daarom wil het db in 2019 de accenten in het werk van de Taakgroep enigszins verleggen, als volgt:

  1. Informatievoorziening door een combinatie van facebook-pagina Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam (nieuw!) en maandelijkse digitale Nieuwsbrief       
  2. Ontmoeting organiseren tussen Amsterdamse kerken die met/voor vluchtelingen (statushouders of ongedocumenteerden) werken; we doen dat op verschillende manieren:
  • door het Platform-overleg van de Taakgroep te organiseren: circa 6 keer per jaar, voor de kerkelijke organisaties én verschillende (Amsterdamse) ngo’s die in Amsterdam actief zijn op het gebied van zorg voor vluchtelingen (i.h.b. ongedocumenteerden),
  • door gezamenlijk activiteiten op ‘ons werkterrein’ te bezoeken: maaltijden in de Vluchtmaat, werkbezoeken, themabijeenkomsten van Kerk in Actie of in  Pakhuis de Zwijger, regiobijeenkomsten van INLIA, enz.

  Data voor Platformbijeenkomsten: in principe de derde donderdag van de even maanden

  • extra: 17 januari 2019 (nog 1x het gewone ritme)
  • 21 februari 2019
  • 11 april 2019 (2e donderdag, omdat 18 april Witte Donderdag is)
  • 20 juni 2019
  • 5 september 2019 (omdat de 3e donderdag in augustus zo vroeg valt)
  • 17 oktober 2019
  • 19 december 2019 (nieuw: voorheen werd december overgeslagen)

  Andere data voor ontmoeting en actie (voor zover nu bekend):

  • 16 januari: lezing Pim Fischer
  • Gezamenlijk eten in de Vluchtmaat, waarschijnlijk 29 maart (laatste vrijdag)
  • Allerzielenherdenking van de aan de grenzen van Europa omgekomen vluchtelingen (waarschijnlijk zondag 3 november)

  Thema’s voor de Platformbijeenkomsten in 2019:

  • Meer aandacht voor het delen van ervaringen van de plaatselijke kerken met het ondersteunen van vluchtelingen in Amsterdam, ook migrantenkerken betrekken;
  • Meer aandacht voor kerken die actief zijn inzake opvang van asielzoekers in de azc’s en inburgering van statushouders in Amsterdam;
  • Bespreken van beleid van de gemeente Amsterdam inzake ongedocumenteerden en van voorstellen van het db voor lobbyactiviteiten, door voorzitter Taakgroep, i.o.m. voorzitter RvK Amsterdam en i.s.m. andere organisaties.
  • Verkennen van achtergronden, visie, beleid door een spreker uit te nodigen; verkennen of het werkt om kort een (spraakmakend) artikel te bespreken.
  • Actie Steun Ongedocumenteerden, waarbij aan kerken en kerkleden wordt gevraagd ongedocumenteerden financieel te steunen en hen bezigheden aan te bieden.

  3. Bijdragen aan organisatie en uitvoering van de Allerzielenherdenking van de aan de grenzen van Europa omgekomen vluchtelingen.

  4. Bijdragen aan actie en lobby in Amsterdam

  Verschillende deelnemers aan de Taakgroep zijn op eigen wijze actief in de Amsterdamse lobby voor vluchtelingen, m.n. ongedocumenteerden. De voorzitter van de taakgroep is voorzitter van het zgn. Gelagkamer-overleg en neemt deel aan voorkomend overleg met gemeente Amsterdam (ambtenaren, raadsleden, wethouder). Belangrijkste thema’s:

  • voldoende opvang voor ongedocumenteerden, en van voldoende kwaliteit
  • recht op scholing en bezigheden voor elke vluchteling, ongeacht fase van de procedure.

  Voorzitter en/of andere db-leden nemen deel aan andere overleggen met Amsterdamse ngo’s (zoals Breed Stedelijk Overleg ongedocumenteerden), bezoeken voorkomende themabijeenkomsten en onderhouden contacten met ‘zusterorganisaties’.

  5. Waar nodig/mogelijk bijdragen aan landelijke kerkelijke actie. Daarbij zijn Kerk in Actie (PKN), projectgroep Vluchtelingen van de Nederlandse Raad van Kerken en INLIA onze kanalen, dan wel onze onmisbare sparringpartners.

  U vindt ons op facebook en internet:

  www.facebook.com/Taakgroep-Vluchtelingen-Raad-van-Kerken-Amsterdam-433747713822160/

  https://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/over-ons/


  [1] Zoals Amsterdam City Rights, ASKV, stichting LOS, We Are Here, Dokters van de Wereld.

  [2]  Thema’s genoemd door deelnemers: actualiteiten in acties voor Amsterdamse vluchtelingen en asielzoekers; opvang ongedocumenteerden en de bijdrage van de taakgroep aan lobby; stand van zaken azc en VVL in Amsterdam; stand van zaken landelijke acties inzake kinderpardon; acties van kerken voor statushouders

  [3] Elkaar bemoedigen door ervaringen uit te wisselen en suggesties te ontwikkelen voor de manier om de eigen kerk te betrekken bij vluchtelingen vraagstukken (op Amsterdams en landelijk niveau); deskundigheids-bevordering en theologische en praktische doordenking van de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen.

 • 09 mrt

  Overzicht partijprogramma’s en aandachtspunten Taakgroep

  Overzicht belangrijke thema’s asielzoekers en migranten in de Amsterdamse partijprogramma’s                         

   partij BedBadBrood /

  WijZijnHier

  Opleiden & werken ongedocumenteer-den Kenmerkende passage in programma Statushouders in Amsterdam Inburgering en taalles
  BIJ1 BBB+Begeleiding, 24 uurs opvang Inburgering is een recht; los van verblijfsstatus.

  Werk mogelijk maken

  In NL geboren kinderen niet terugsturen; ouders blijven bij kinderen Statushouders zelfde rechten als Nederlanders Privatisering van taalles en inburgering terug-draaien; goedkoop aanbieden en kwaliteits-controle door gemeente
  CDA (niets over BBB)

  Kraakpand na melding direct ontruimen

  Wie onvoldoen-de Nederlands leert wordt ge-kort op uitkering Inburgeringscursus is verantwoordelijkheid van nieuwkomer zelf
  CU BBB+Begeleiding.

  Dagopvang door maatschappelijke organisaties.

  Model Vluchtmaat is goed voorbeeld

  Door (vrijwilligers)werk, cursussen en trainingen werken aan zelfstandigheid, hier of elders

   

  ‘Essentieel is stimuleren van zelfredzaamheid en zelfregie van vluchtelingen en ongedocumenteerden’ Kleinschalige gespreide huis-vesting, evt. in kantoorpanden.

  Gemeente moedigt bedrijfsleven aan statushouders in dienst te nemen

  Beleidsplan voor snelle inburgering & integratie van nieuwkomers, i.s.m. maatschappelijke organisaties
  D 66 BBB+Begeleiding ‘De straat is voor niemand een oplossing’ Werk is beste integrator Inburgering van asielzoekers vanaf dag 1, met hulp van vrijwilligersorganisaties; maatwerk
  DENK WijZijnHier krijgt vaste verblijf-plaats; evt. naturalisatie Opleidingen en leerstages om aan toekomst te bouwen Generaal pardon voor uitgeprocedeerden. Internationale verdragen zijn leidend. Voldoende woonruimte voor asielzoekers en statushouders Betere taalcursussen voor statushouders; geen tegenprestatie voor uitkering verplicht, om te focussen op inburgering
  FvD (niets over BBB)

  Kraakpanden direct ontruimen

  ‘Geen nieuwe asiel-zoekers in de stad; Amsterdam heeft nu al onvoldoende woningen’ Andere groepen krijgen voorrang bij sociale huurwoningen
  Groen Links BBB+Begeleiding

  24 uurs opvang of leefgeld (plek in eigen netwerk).

  BBB uitbreiden.

  Gemeente faciliteert gebruik van leegstaand vastgoed voor wonen als in Vluchtmaat

  Recht op studie en werk, bv in de vorm van een tijdelijke werkvergunning

  Amsterdams Stoutfonds betaalt evt. boetes voor werkverschaffers

  ‘Mensen die vluchten voor oorlog, geweld, vervolging, honger of armoede, zijn altijd welkom in Amsterdam.’

  Pleidooi voor generaal pardon voor langdurig ongedocumenteerden met arbeidsverleden

  Gemeente moet regie nemen ipv rijk qua taalles en inburgering; beide aan asielzoekers vanaf dag 1 gratis aanbieden, plus opleiding, werk of zinvolle dagbesteding. Toeleiden naar werk: prioriteit en maatwerk.

  Speciale opleidingen i.s.m. ROC’s en werkgevers.

  Piraten-partij Ieder mens heeft recht op vrije verplaatsing en onderdak, op voedsel en kleding, op werk en zorg Vluchtelingen én ongedocumenteerden kunnen vanaf dag 1 aan het werk.

  Gemeente poogt ook ongedocumenteerden staatsburger te maken.

  Eenmalig ‘generaal pardon’ voor de ongedocumenteer-den in Amsterdam. Niet langer meedoen met het Nederlandse asielbeleid dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens schendt. Gemeente bevordert huizenbouw en taalles voor alle nieuwe Amsterdammers. Een ‘stadspaspoort’ geeft stemrecht aan allen.
  partij BedBadBrood /

  WijZijnHier

  Opleiden & werken ongedocumenteer-den Kenmerkende passage in programma Statushouders in Amsterdam Inburgering en taalles
  PvdA BBB

  met geestelijke begeleiding en

  medische zorg

  ‘We dringen bij het Rijk aan op een structurele oplossing en werken niet mee als we door de humanitaire ondergrens zakken.’ z.s.m. huis in gewone buurt, evt. in complex met studenten Gemeente stimuleert (vrijwilligers)werk en helpt bij taalles en inburgering
  PvdD BBB indien nodig uitbreiden Gemeente werkt niet mee aan uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn Kleinschalige gespreide opvang; hulp voor snelle integratie Gemeente ondersteunt inburgering en taalles
  SP BBB+Begeleiding (plek om aan op-lossing te werken) Kraakpanden niet zomaar ontruimen ‘Zolang het Rijk geen fatsoenlijke opvang verzorgt’ Hulp bij vinden van huis, baan op niveau, snelle integratie Inburgeringscursus en taalles niet overlaten aan de markt; taalles gratis, gemeente controleert kwaliteit
  VVD (niets over BBB)

  Kraakpand na aangifte direct ontruimen

   

  De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bepleit:

  1.       Gerechtigheid & barmhartigheid

             Waar de waardigheid en integriteit van ongedocumenteerde mensen in het geding is, is onlosmakelijk ook onze eigen menselijke waardigheid en integriteit in het geding. Het woord van Jezus Christus raakt hier de kern: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Mensen van de kerk geloven dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld. De Amsterdamse kerken kunnen niet anders dan steeds weer opkomen voor gerechtigheid voor álle mensen in Amsterdam.

          Amsterdam mag nooit ophouden de internationale verdragen inzake de Rechten van de Mens te respecteren.

  2.       24-uurs BBB én begeleiding (BBB+)

             Het is de taak van de overheid om te zorgen voor nacht- én dagopvang. Alleen dan kunnen ongedocumenteerde asielzoekers menswaardig leven en werken aan hun toekomst-perspectief. De ervaringen in Groningen leren dat hulpverleners en vrijwilligers dan de beste condities hebben voor hulpverlening. De gemeente behoort Amsterdamse organisaties en vrijwilligers te ondersteunen bij hun inspanningen om deze asielzoekers te begeleiden bij het werken aan duurzaam verblijf, dan wel terugkeer.

          Laat Amsterdam leren van de ervaringen in de Vluchtmaat en vrijwilligersorganisaties steunen bij het sluiten van langdurige ‘anti-kraak-contracten’ in leegstaande gebouwen: een simpel eigen onderkomen maakt een bestaan als ongedocumenteerde draaglijk. En financieel veel aantrekkelijker voor de stad!

  3.       Ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden

           Cursussen en praktijkleertrajecten voor en (vrijwilligers)werk door ongedocumenteerden moeten integraal onderdeel uitmaken van het Amsterdamse beleid inzake opvang van alle vluchtelingen. We vragen de gemeente actie te ondernemen op dit vlak, i.s.m. initiatieven uit de stad.

 • 21 jan

  Nieuwjaarswens van de voorzitter Taakgroep Vluchtelingen

  Voorzitter Taakgroep Vluchtelingen: Gerhard Scholte gscholte@dds.nl

  p/a Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam tel. 06- 40 48 60 34
  website: www.rvkamsterdam.nl

  Amsterdam 15 januari 2018

  Beste mensen,

  Bij het begin van het nieuwe jaar wil ik, als voorzitter van de Taakgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad van Kerken, graag al onze relaties een hoopvol en creatief 2018 toewensen. We zullen ons op allerlei manieren weer om vluchtelingen bekommeren en met hen zoeken naar recht en uitzicht op leefbaarheid. Ik denk daarbij aan de brede schakering van vluchtelingen: asielzoekers, nieuwkomers, en de grote groep van mensen zonder papieren, waaronder vele asielzoekers, die hun eerste procedure niet doorgekomen zijn en op een tweede hopen.

  Ons wordt regelmatig gevraagd wat ons inspireert en motiveert voor het vluchtelingenwerk. Deze nieuwjaarswens is een goede gelegenheid daar eens dieper op in te gaan. Natuurlijk zijn dat allereerst de mensen zelf die je in het brede werk van de Taakgroep tegenkomt, zij inspireren in hoge mate: de mensen die helpen en de mensen die geholpen worden. Al moet je tegelijk zeggen dat de scheidslijn tussen die beide groepen soms maar moeilijk te trekken is. Een gevlucht mens is niet zelden een mens die mij verder helpt!

  Ik noem vier theologische motieven van inspiratie en motivatie.

  1. Juist de kerken hebben een specifieke inbreng in het maatschappelijk debat, omdat het vluchteling-zijn een basiservaring[1] is in de Bijbelse verhalen. Denk aan aartsvader Abraham, die, aangewezen op gastvrijheid van onbekenden, jarenlang rondzwerft, niet voor niets wordt hij een ‘zwervende Arameeër’ genoemd. Zijn kleinzoon Jakob die twee keer moet vluchten voor zijn leven, eerst voor de wraak van zijn broer, dan op het eind van zijn leven voor de hongerdood. Jakobs nakomelingen ontvluchten het Angstland van de Slavernij ( Het verhaal van Exodus, de Uittocht uit Egypte) en moeten nog jarenlang rondtrekken voordat ze thuiskomen. En, bekend voorbeeld uit het Nieuwe Testament, Jezus en zijn ouders, die halsoverkop op de vlucht moeten om aan de wreedheid van hun eigen koning van Israel te ontkomen. Moraal van het verhaal: Je hebt het aan den lijve ervaren, daarom help je anderen die hetzelfde overkomt. Of zoals het Mattheusevangelie het verwoordt, “Behandel anderen steeds, zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.” (Matth. 7).

  Dit motiveert en verklaart wat mij betreft de vanzelfsprekende inzet voor vluchtelingen van de Taakgroep.

  1. Uit dit soort ervaringen is de beweging van de profeten ontstaan, die constant opnieuw het onrecht in eigen kring aan de kaak stellen en oproepen om recht te doen aan de minsten van de mensen, heel vaak met het noemen van de trits ‘vreemdelingen, wezen en weduwen’, die om die reden wel de ‘diaconale triniteit’ wordt genoemd(1). Juist die profetische traditie brengt telkens weer God ter sprake die naar zijn eigen bevrijdend werk verwijst en daarom vraagt om barmhartig te zijn en voor sociale rechtvaardigheid te zorgen. “Jullie moeten het recht van vreemdelingen en wezen en weduwen eerbiedigen. Bedenk dat jezelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat JHWH, je God, jullie heeft bevrijd. Daarom gebied ik jullie net zo te handelen.” (Deuteronomium 24:17)

  Daarom benadert de Taakgroep de kerken en ook de Overheid met vragen van rechtvaardigheid en mengt zich van harte in de maatschappelijke lobby voor meer en betere rechten.

  1. Jezus is vrijwel steeds omringd door een menigte of schare van zieke, gemarginaliseerde en uitzichtloze mensen. Hoe groot hun aantal ook was, onbevreesd verwelkomde hij hen en deelde zonder enige voorwaarde zijn brood met hen.[2] En zijn volgers vraagt hij hetzelfde te doen (“ Wat ge aan de minsten hebt gedaan hebt ge aan mij gedaan”, Matth. 25).  De reden van zijn latere dood wordt vaak aangegeven met de woorden ‘gestorven voor de zondaren’. Dat ‘voor’ (zondaren),  betekent letterlijk ‘ter verdediging van’ (zondaren). Dat werd hem door de status quo van zijn dagen ten strengste kwalijk genomen, dat hij het opnam voor gemarginaliseerde mensen. De (religieuze) leiders zagen daardoor hun eigen identiteit in gevaar komen.

  Daarom zal de Taakgroep zich voortdurend oefenen om niet zomaar te buigen voor het argument van de angst dat ons land vol zou zijn en onze eigen identiteit gevaar zou lopen.

  1. Vaak wordt in dat verband verteld dat Jezus het maaltijdverbod overtrad. Hij werd door de (religieuze) leiders van zijn tijd aangevallen op het feit dat hij zomaar met dat schorrie-morrie omging en met hen de maaltijd deelde.[3]  Dat was een overtreding van de religieuze ‘tafelgemeenschap’: de religieuze leiders vonden dat je pas met vreemdelingen je maaltijd kon delen, als zij zich op de moreel en religieus voorgeschreven weg bevonden. Tot die tijd golden zij als ‘zondaren’ met wie je geen tafelgemeenschap hoorde te hebben. Jezus doorbrak die regel volkomen bewust! Hij verwelkomt mensen zonder onderscheid en zonder enige voorwaarde en geeft hun zo hun menswaardigheid terug.

  Daarom is er ook in de Taakgroep afgesproken om mensen van harte en onvoorwaardelijk hulp te bieden, ongeacht hun religieuze overtuiging. En daarom verwerpt ze hulp die onmiddellijk verbonden is met een of andere vorm van bekeringsdrang.

  Graag situeer ik ook de Taakgroep van de Raad van Kerken in die traditie van een onbevangen levenshouding vol Godsvertrouwen: er is veel meer mogelijk en haalbaar dan wij voor mogelijk houden. Laten we beginnen met delen in plaats van met berekenen of we wel genoeg hebben om te delen.

  Ik wens jullie nogmaals een goed en gezegend nieuw jaar toe.

  Met hartelijke groet,

  Gerhard Scholte

  [1] Met dank aan een preek over psalm 146 van Ds. Anne Kooi, Brussel.

  [2] Prachtig wordt dat geïllustreerd in het verhaal van een ‘wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging’ in het Johannes evangelie. Jezus heeft rust gezocht op de hellingen van wat we nu kennen als de Golanhoogte, om bij te komen van de roerige dagen in de hoofdstad. Op een gegeven ogenblik ziet hij een gigantische menigte mensen via het meer van Galilea naar zich toekomen. In plaats van zijn vrienden toe te roepen ‘Wegwezen jongens, achter de rotsen, ze mogen ons niet zien! Nu even niet!’ , of in plaats van de lokale autoriteiten erbij te roepen met de vraag hen het land uit te zetten,  in plaats van welke reactie ook die wij heel normaal zouden hebben gevonden ( ‘Bewaak je eigen identiteit, tov zo’n grote groep buitenlanders met heel andere gewoonten en heel andere religies…), staat hij heel vanzelfsprekend al te bedenken hoe hij en zijn vrienden zo’n gigantische menigte zullen gaan opvangen en voeden. Zijn leerlingen reageren vol ongeloof en rekenen hem vervolgens voor dat dat echt niet gaat. Maar Jezus begint gewoon te delen, dankbaar voor wat hem gegeven is. God is als ‘advocaat van de wezen en weduwen en vreemdelingen, niet voor niets juist de schepper van hemel en aarde..

  [3] Zie noot 2

1 2 3