Bericht inzake meeleven Armeense kerk

Amsterdam September 2023

Aan de lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam

Beste mensen,

Met dit bericht vraagt de Raad van Kerken Amsterdam u in uw kerkdiensten te bidden voor de Armeense mensen die vluchten uit Nagorno Karabach.

Met de opheffing van de republiek Artsakh is Nagorno Karabach geen thuis meer voor Armeniërs en is een ongekend snelle exodus op gang gekomen van de inwoners naar Armenië. Zij vluchten uit angst dat de geschiedenis zich herhaalt. Een vlucht die voor velen te zwaar is, na een maandenlange hermetische afsluiting van het leefgebied. Maar die ook een oprakelen is van een collectief trauma – niet alleen zij, maar elke Armeniër doorleeft opnieuw de nachtmerrie van de Armeense genocide uit 1915. Ook in Nederland zijn de Armeense gemeenschappen radeloos, zo bleek ook tijdens de Algemene Vergadering van 21 september j.l. waar Vahan Avakian, afgevaardigde van de Armeens Apostolische Kerk, over de grote angst en onzekerheid bij de Armeense gemeenschap vertelde.

De Raad van Kerken Amsterdam heeft haar medeleven betuigd aan haar lidkerk, de Armeens Apostolische Kerk Surp Hoki in Amsterdam.

Meeleven met de geloofsgemeenschap en bidden voor veiligheid en vrede van de mensen in de regio is wat wij kunnen doen – naast het bieden van noodhulp.

Ook is een NOODHULP REKENING geopend: NL65 INGB 0008 1134 82 (doneren kan t.n.v. Stichting Sint Grigor Narekatsi Amsterdam, onder vermelding van “Noodhulp Artsakh”)

Bij dit bericht is ingesloten het gebed dat Kerk in Actie, de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk, afgelopen donderdag publiceerde.

Moge de barmhartige God zich ontfermen over de Armeense vluchtelingen en alle Armeniërs kracht geven in hun verdriet en angst.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Anna Verbeek,

Voorzitter

Persbericht inzake Russisch-Orthodoxe Kerk

Amsterdam, 10 maart 2022

RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM: AFSCHUW OVER UITSPRAKEN PATRIARCH RUSSICH-ORTHODOXE KERK

De Raad van Kerken Amsterdam ziet met afschuw de nietsontziende agressie van de Russische staat tegen een democratisch land en onschuldige burgers. Dat de patriarch van Moskou dit legitimeert met een verdraaide versie van de geschiedenis is verbijsterend. Zo meende hij te moeten beweren dat de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogendheden ligt en dat die de heilige geschiedenis van Rusland zouden tarten. Ook zijn zegen aan de machthebbers in Rusland en zijn steun voor de oorlog met een bizarre verwijzing naar de gay prides in Oekraïne, gaat ons begrip te boven.

De Raad van Kerken Amsterdam laat weten dat hij zich distantieert van een dergelijk misbruik van religie. We betuigen ons respect aan de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam die heeft besloten de patriarch van Moskou niet langer te noemen in haar gebeden. En wij roepen de kerken op zich uit te spreken tegen het misbruik van het Evangelie om oorlog en geweld te legitimeren.

De Raad van Kerken Amsterdam leeft mee met zijn lidkerk de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam, een internationale geloofsgemeenschap met gelovigen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en tientallen andere landen. We steunen de hulpactie die de parochie direct na aanvang van de oorlog is gestart. Wij betreuren het zinloze vandalisme dat de kerk deze week ten deel viel toen de kerk werd beklad.

De oorlog in Oekraïne vervult iedereen met afschuw, en woede. Amsterdamse kerken leven mee met de vele slachtoffers van het geweld in Oekraïne. In alle kerken wordt gebeden voor de slachtoffers en om een einde aan de oorlog. Kerken bieden ook hulp – tot nu toe voornamelijk financiële steun aan de lokale kerken in Oekraïne, Polen en de andere aan Oekraïne grenzende landen.

Veel van de Amsterdamse kerken zijn op zondag, of ook door de week open. Elke Amsterdammer kan dan binnenlopen en een kaars aansteken om zo het medeleven vorm te geven. Laten we de bede om vrede en een einde aan het geweld eindeloos vermenigvuldigen.

Namens de Raad van Kerken Amsterdam, Anna Verbeek, voorzitter

———————————————————————————————————————————–

Noot voor de redacties: hebt u vragen of wilt u een interview met Anna Verbeek, mailt u dan naar raadvankerkenamsterdam@gmail.com of bel met 06 48 31 42 55

verklaring Veiligheidspact geweld en dreigbrieven moskeeën 7 mei 2021

Goedemiddag allen,

Wij zijn hier, bij de moskee El Oumma, gekomen met een aantal deelnemers van het Veiligheidspact tegen discriminatie.

Mijn naam is Anna Verbeek. Ik ben voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam en vertegenwoordig 21 kerken (met in totaal 100 christelijke Amsterdamse geloofsgemeenschappen/gebedshuizen).

Namens die geloofsgemeenschappen en namens de partners die elkaar ontmoeten in het Veiligheidspact (moslimorganisaties, joodse en christelijke organisaties en het COC en Amnesty),

spreek ik onze grote zorg uit over het geweld en de dreiging richting moskeeën die de laatste tijd weer prominenter in beeld komen. Ook u hier van moskee El Oumma bent geconfronteerd met bijzonder onterende bedreigingen. Wij betuigen ons medeleven met u.

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft – vlak voor de vastenmaand Ramadan – geschokt kennisgenomen van een nieuwe piek in gewelddadige en discriminatoire acties tegen de islam, moslims en hun instituties in Nederland. Wij hebben daarom begin mei een Verklaring gepubliceerd. En hier op deze plek willen wij hardop, ten overstaan van u die zich bedreigd weet, onze zorg en onze solidariteit uitspreken met de moskeeën en moslimorganisatie, die de laatste tijd geconfronteerd zijn met haatuitingen, geweld en bedreigingen.

Iedereen – moslims, joden, christenen, boeddhisten en mensen die een andere godsdienst belijden – heeft het recht om in vrijheid en veiligheid zijn religie te beleven – of dat niet (meer) te doen. In het Veiligheidspact delen wij het belang dat wij daar aan hechten en bespreken we ook de pijn en moeite die we soms hebben als die ruimte om volgens eigen keus te leven, wordt aangetast.

Dat recht, om in vrijheid en veiligheid te leven ongeacht je geloof, je ras, je gender, moet gerespecteerd en beschermd worden, in Amsterdam, in de rest van Nederland en waar dan ook ter wereld. Dat betekent dat moslims in de Nederlandse democratische rechtstaat niet moeten worden afgeschilderd als veiligheidsprobleem, maar als een religieuze minderheid waarvan zowel de leden als de instituties moeten kunnen rekenen en bouwen op een inclusieve overheid.

Wij, partners in het Veiligheidspact, maken ons grote zorgen over de toename van (gewelddadige vormen van) moslimhaat, jodenhaat en xenofobie.

De acties van nu en de afgelopen jaren staan haaks op onze grondwet. Ze beperken onder meer de rechten van bijna een miljoen Nederlandse moslims, waaronder geloofsvrijheid en het recht om instituties op te zetten om het geloof te belijden. Bestuur en politiek hebben een belangrijke taak deze vrijheden en rechten in woord en daad te beschermen.

Het Veiligheidspact onderstreept dat contact, dialoog en onderlinge solidariteit hét antwoord zijn tegen intolerantie, geweld en discriminatie.

Daarom staan wij hier vandaag. Om onze steun te betuigen. En hoe bijzonder en betekenisvol is het dat we dat doen in deze week, waarin we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van fascisme en rassenhaat herdenken, en onze vrijheid vieren.

Ook, of juist, in dat perspectief verklaren wij ons solidair. In het besef dat wij gezamenlijk, met elkaar, willen bijdragen een vreedzame en veilige samenleving.

En wensen wij u hier en nu toe dat de vastenmaand betekenisvol, inspirerend en vredig mag worden volbracht en dat het Eid al-Fitr, het Suikerfeest, een grote vreugde mag zijn.

Andere Verklaringen