Het DB draagt bij tot het goed functioneren van de Raad van Kerken. In dat kader zorgt het DB voor:

  • voorbereiden van de agenda van de Algemene Vergadering (AV); beleid voorbereiden ter besluitvorming door de AV;
  • bewaken van de uitvoering van besluiten van de AV;
  • opstellen van begroting en financieel jaarverslag; beheren van de financiële bijdragen van de lidkerken en voorkomende andere inkomsten;
  • onderhouden van contacten met de lidkerken, Taakgroep Vluchtelingen en met Raad van Kerken Nederland en andere externe netwerkcontacten;
  • zorg dragen voor verspreiden van relevant actuele informatie via website, nieuwsbrieven e.d. aan afgevaardigden, lidkerken en externe belangstellenden;

Het DB is aanspreekpunt voor lidkerken en externe contacten, overheid en maatschappelijke organisaties als het gaat om vragen die de oecumene en de presentie van de kerken in Amsterdam aangaan en reageert op specifieke maatschappelijke gebeurtenissen en vertegenwoordigt de RvKA bij bijzondere gebeurtenissen van een van de lidkerken of bij relevante bijeenkomsten in de stad