Samenstelling, taken en functies van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit personen die verbonden zijn aan een van de lidkerken. De leden van het DB functioneren onafhankelijk, niet namens hun kerken.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Het DB wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door het bij de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) ondergebrachte secretariaat.

Het DB draagt bij tot het goed functioneren van de Raad van Kerken. In dat kader zorgt het DB voor:

 • voorbereiden van de agenda van de Algemene Vergadering (AV)
 • uitvoeren van besluiten van de AV
 • financieel beheer van de bijdragen van de lidkerken en verantwoording daarvan.
 • actuele informatie over de activiteiten van de Raad en over andere activiteiten van aan ons verbonden organisaties, via de website van de Raad en met een regelmatige Nieuwsbrief
 • het actueel houden van een adreslijst van kerken en vertegenwoordigers
 • contact onderhouden met de lidkerken
 • contact onderhouden met de Taakgroep Vluchtelingen, Stichting Drugspastoraat en de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam (RLRA)
 • contact onderhouden met de landelijke en provinciale Raad van Kerken en de wijkraden
 • reageren op vragen, verzoeken en opmerkingen vanuit de lidkerken en andere organisaties
 • reageren op specifieke maatschappelijke gebeurtenissen
 • de Raad vertegenwoordigen bij bijzondere gebeurtenissen van een van de lidkerken of bij relevante bijeenkomsten in de stad
 • als aanspreekpunt van de Raad functioneren voor de overheid en maatschappelijke organisaties.
Print deze pagina: