Zoeken
Agenda
  Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 23 sep
  Webinar Amsterdam in Coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken

  Webinar Amsterdam in Coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken

  Op maandagavond 12 oktober, vanaf 19.30 uur,  organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een Webinar over Amsterdam in coronatijd. Verschillende sprekers zullen vanuit de spiritualiteit van hun kerkgemeenschap reflecteren op de vraag welk effect corona op de Amsterdamse samenleving heeft. Wat betekende dat voor de kerken? Welke uitdagingen zien zij voor de kerken voor Amsterdam na coronatijd?

 • 23 sep
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam september 2020

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam september 2020

  In deze Nieuwsbrief informatie over – aangepaste, gedeeltelijk nieuwe – activiteiten van onze Raad in de komende maanden.
  Ook vermelden we aantal activiteiten van oecumenische partners. Tenslotte berichten we over ontwikkelingen in onze Raad,
  of waar onze Raad dan betrokken is.

 • 23 sep
  15 oktober Bijeenkomst `Vluchtelingen en de kerken in Oost´ in de Muiderkerk

  15 oktober Bijeenkomst `Vluchtelingen en de kerken in Oost´ in de Muiderkerk

  De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam organiseert samen met het Diaconaal Platform Amsterdam Oost
  een avond over ´Vluchtelingen en de kerken in Oost´. Hoe zijn kerken bij hen betrokken en hoe zouden wij meer betrokken kunnen zijn?
  Plaats: Muiderkerk. Aanvang: 19.30 uur.

 • 18 sep

  Eerste resultaten van het 24-uurs opvangprogramma

  De coronacrisis heeft voor aanzienlijke vertraging gezorgd. Niettemin is er sinds het begin op 1 juli vorig jaar al veel gebeurd, zoals de wethouder rapporteert in een brief aan de gemeenteraad van eind mei. De cijfers tot 1 maart laten zien dat dit programma voor velen een gunstige uitwerking heeft. De uitstroom vanuit deze opvang was als volgt (de getallen bij de grafiek werden ons verstrekt door de gemeente):
  17 deelnemers kregen een verblijfsvergunning, 5 een tijdelijke vergunning op medische gronden, 46 gingen naar een azc voor een nieuwe asielprocedure, en 21 keerden terug naar hun land van herkomst, 1 migreerde naar Canada (totaal 90). Daarnaast kwamen 13 in detentie terecht, werd bij 2 deelname gedwongen beëindigd en vertrokken 37 met onbekende bestemming (totaal 52). Dus ruim 60% van de deelnemers heeft een vorm van vooruitgang geboekt, vergeleken met de perspectiefloze situatie in de BBB. Maar natuurlijk vormen de 52 die kennelijk niet geholpen zijn met dit programma een bron van zorg: wat kan hun toekomst zijn, in het bijzonder zolang de vreemdelingenwetgeving geen soelaas biedt voor bepaalde complexe casussen? Voor begeleiders is het frustrerend dat de deelnemende ambtenaren van IND en DT&V geen enkele speelruimte hebben om enige coulance te betonen. Voor de ongedocumenteerden is het lastig dat ze niet echt actief mogen deelnemen aan de samenleving: werken mogen ze niet, vrijwilligerswerk of stage evenmin; dit laat veel ruimte voor sombere gedachten en apathie.

  Het LVV-programma, ofwel de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen, is een pilot die in vijf steden wordt uitgevoerd: Amsterdam, Groningen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Begin juni verscheen een beschrijving van de opzet van deze LVV’s, met aandacht voor de vooronderstellingen rond doelen en doelgroep, vormen van begeleiding, samenwerking, onderlinge verschillen en plannen voor evaluatie. Meer lezen op: https://wodc.nl/binaries/3068%20volledige%20tekst_tcm28-451600.pdf

 • 18 sep

  Voedselhulp aan Braziliaanse families

  Deze bijzondere tijd geeft ons de vrijmoedigheid om een bijzonder beroep op jullie te doen. Formeel bestaan ongedocumenteerden zonder asielverleden niet in Amsterdam. Feitelijk natuurlijk wel. Ondanks hun rechteloosheid, toch besluiten ze in Amsterdam te blijven. Zij hebben daar verschillende redenen voor.  

  Sinds het begin van de COVID19 pandemie zijn tienduizenden personen in Nederland in de problemen gekomen. Specifiek worden de groepen zonder geldig verblijfsrecht extra hard getroffen. Ongedocumenteerde migranten, waaronder vele families, raken als gevolg van de COVID19 pandemie hun zwart werk en bijbehorend inkomen kwijt, en kunnen geen aanspraak maken op het sociale vangnet van de overheid. Het gaat om kindermeisjes, schoonmakers, kappers, betonvlechters, hoveniers en afwassers – gezinnen die zonder inkomen in acute voedselnood komen en hun huis (dreigen te) verliezen. Ouderen bivakkeren op straat of kelder van flats omdat zij geen plek hebben om naar toe te gaan. Velen werkten hun hele leven en draaiden onopvallend mee in onze samenleving; hun kinderen gaan naar Nederlandse scholen, gewoon ‘bij ons’ in de buurt of straat. Zonder geld voor onderdak, voedsel en gezondheidszorg raken ongedocumenteerde gezinnen en personen dakloos, anderen dreigen dit te worden. De nood is acuut in de levensbasisbehoeften.  

  In Amsterdam is een groot aantal gezinnen in onmiddellijke schrijnende nood terecht gekomen. Gezinnen die tot voor kort onzichtbaar waren in de stad. Het betreft zo’n 600 Braziliaanse (meest) christenen die in het zwarte circuit werkten, vaak als schoonmakers. Ze leiden een leven ‘onder de radar’, want ze hebben geen fatsoenlijke arbeids- en huurcontracten. Met de maatregelen rondom corona zijn ze van het ene op het andere moment zonder werk. Rechteloze inwoners van de stad. Ze staan nu bloot aan enorme druk en hebben momenteel veel stress. Hoe kwetsbaar als je nergens op terug kunt vallen. Ze hebben er ooit voor gekozen om naar Europa te gaan om de economische situatie in hun land te ontvluchten. En nu zitten ze helemaal klem. Slechts 1% van hun werkgevers wil hen nog enkele weken loon doorbetalen.  

  Als Amsterdamse christenen willen we onze mede-inwoners nu niet in de steek laten en we vinden het onze christenplicht om de acute nood gedurende deze tijd te lenigen. Uiteraard moet er ook een plan komen voor de langere termijn. En uw hulp is daarbij van groot belang.  

  U kunt helpen door een bijdrage over te maken op  

  rekeningnummer NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. Stichting Regenboog Amsterdam  

  onder vermelding van actie ongedocumenteerde Brazilianen.  

  Regenboog Amsterdam is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

 • 18 sep

  24-uurs opvang: buurtbewoners en kerken uitgenodigd tot medewerking

  Ten behoeve van het uitgebreide opvangprogramma in het kader van LVV is de gemeente Amsterdam volop bezig kleinere opvanghuizen verspreid over de stad in te richten. De oude BBB’s in Walborg (Buitenveldert) , de Schuitenhuisstraat in Osdorp en de Derkinderenstraat in Overtoomse Veld hebben inmiddels veel minder bewoners. De Walborg zal overigens worden gesloopt en komt per 1-10 echt leeg. nu nog voor minder dan de helft bewoond. 

  Inmiddels zijn verschillende nieuwe woonplekken geopend: Plantage Muidergracht 14, voor 80 mannen en vrouwen; Gerard Doustraat 156, voor 38 mannen;  Pieter Aertszstraat 5, voor 38 mannen; Javaplantsoen 17-19, voor 24 vrouwen. Deze laatste komt onder leiding van de Maya Angelou stichting, die is opgericht vanuit het Harriet Tubman Huis in Zuid-Oost. Eind dit jaar en in de loop van 2021 zullen nog vier opvanghuizen in gebruik genomen worden.

  De ongedocumenteerde bewoners krijgen in deze opvang onderdak en leefgeld, en worden deelnemer aan het begeleidingsprogramma, dat bestaat uit een juridisch traject waarin perspectief in Nederland wordt onderzocht en, indien dat er niet lijkt te zijn, een periode van toekomstoriëntatie, waarin wordt geprobeerd om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen.

  Tijdens deze periode, die maximaal anderhalf jaar kan duren, wil de gemeente activiteiten stimuleren waarmee de deelnemers kunnen werken aan zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en participatie aan de samenleving in Amsterdam. Organisaties als ASKV, BOOST en Here to Support werken hieraan mee. Ook kerken kunnen hun betrokkenheid tonen aan deze nieuwe buren in hun wijk, door – in overleg met de beherende organisatie, meestal HVO-Querido – op bezoek te gaan en bijv. een regelmatig taalcafé aan te bieden; daar kunnen andere gezamenlijke activiteiten uit voortkomen, zoals het samen verkennen van de buurt.

 • 18 sep

  Taakgroep onderzoekt andere vormen

  Afgelopen jaar is er van alles veranderd in het veld waarin de taakgroep Vluchtelingen en de kerken actief zijn. Het LVV-programma van de gemeente Amsterdam als experiment is volop in bedrijf (ook al schiet de capaciteit en soms ook de aanpak tekort – het is toch een wereld van verschil met twee jaar geleden). Amsterdam trekt veel Dublin-claimanten aan. Niet langer is de We Are Here-groep  het brandpunt van actie – we hebben inmiddels team Kerkbed, Here to support, Amsterdam City Rights.  Jarenlang was het Platform van de Taakgroep Vluchtelingen de plek bij uitstek waar vanuit allerlei hoeken in de samenleving verhalen over hulp aan vluchtelingen werden gedeeld en actie gesmeed. De laatste tijd kwamen steeds minder mensen naar de Platformbijeenkomsten. En is er een nieuw  overlegcircuit gegroeid: in het Gelagkamer overleg (vrz. Gerhard Scholte)  en de klankbordgroep bij de gemeentelijke Regiegroep ongedocumenteerden wordt beleid besproken, individuele casuïstiek onder de aandacht gebracht en actie gesmeed.

  Effect: de Taakgroep heeft een veel minder prominente taak en rol. Daarom wil het db zich nadrukkelijker naar de kerken wenden, die zich inzetten voor vluchtelingen (met en zonder status). Op twee manieren: met bijeenkomsten in de buurt (zoals hierboven genoemd), waar we nieuwe mogelijke partners voor uitnodigen i.s.m. de diaconaal opbouwwerker van de PKA in de buurt: De Taakgroep komt naar u toe. Zulke bijeenkomsten zouden we 2 tot 3 keer per jaar kunnen organiseren. Daarnaast denken we aan 1 of 2 thema-bijeenkomsten per seizoen.

  Deze wijziging in onze manier van werken bespreken we graag met jullie in een Taakgroep-bijeenkomst op 17 december (via zoom of in levenden lijve…). Noteer de datum vast!

 • 18 sep

  Uitnodiging – Vluchtelingen en de kerken in Oost

  Datum : donderdag 15 oktober 2020 

  Tijd      : van 19.30 tot 22.00 u.

  Plaats  : Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam

  Beste mensen van het DPAO, van de Taakgroep Vluchtelingen, en andere belangstellenden,

  In Oost zijn diverse kerken (wijkgemeenten, parochies, zelfstandige kerken, christelijke organisaties) al lange tijd betrokken bij vluchtelingen en migranten: arbeidsmigranten met of zonder papieren, asielzoekers voor en tijdens hun procedure, erkende vluchtelingen ofwel statushouders én  afgewezen ongedocumenteerden.

  In overleg met Gianni da Costa van het Diaconaal Platform Amsterdam Oost nodigt de Taakgroep Vluchtelingen jullie uit voor een nadere kennismaking met elkaar en met vluchtelingen in de buurt.

  We nemen alle voorzorgsmaatregelen tegen corona in acht; je kunt alleen komen als je je hebt aangemeld bij Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen, frans.zoer@hotmail.com 

  1. kerken en vluchtelingen/migranten – waar zijn we mee bezig?

  In een kort voorstelrondje delen we met elkaar op welke manier ieder van ons betrokken is bij vluchtelingen en delen we onze ervaringen met, kennis van en nieuwsgierigheid naar migranten en vluchtelingen in onze buurt. Welke activiteiten onderneemt ieder van ons? Wat leerden we ervan, welke plannen en wensen leven onder ons?

  •  ongedocumenteerden in onze buurt – zien, geloven, vertrouwen in wat ze kunnen

  In Oost zijn onlangs twee locaties in gebruik genomen waar mensen zonder papieren opgevangen worden, resp. aan de Plantage Muidergracht 14 ( 80 mannen en vrouwen) en het Javaplantsoen 17 (24 vrouwen).  Zij nemen deel aan een programma van de gemeente Amsterdam waarin hun juridisch perspectief wordt onderzocht: alsnog verblijfspapieren in Nederland of voorbereiding op terugkeer; ieder van hen woont er maximaal anderhalf jaar. Wat kunnen kerken in de buurt bijdragen aan activering en participatie aan de samenleving?

  Van beide locaties komt een coördinator toelichting geven: Paul Doodeman van HVO-Querido voor Plantage Muidergracht en Anouk Brugman van Maya Angelou Opvang voor Javaplantsoen.

  •  vluchtelingen en armoede – wat kunnen kerken doen?

  Veel ongedocumenteerden (met asielverleden of arbeidsmigranten) zagen in de corona-crisis hun inkomsten, bijv. uit schoonmaakwerk, dramatisch verminderen en zijn meer dan ooit aangewezen op particuliere initiatieven voor hulpverlening, zoals voedseldistributie. Diaconaal opbouwwerker Gianni da Costa is hier intensief bij betrokken. Samen met een jongere uit deze doelgroep zal hij zijn ervaringen met ons delen. Zie verder ook de bijlage bij deze uitnodiging, i.h.b. de oproep Voedselhulp aan Braziliaanse families.

  We hopen dat velen van jullie zich aanmelden voor deze bijzondere bijeenkomst!

  Jan van der Meulen (vrz. Taakgroep) en Gianni da Costa (diaconaal opbouwwerker Oost)

  Bijlage bij de uitnodiging

  Voor informatie over de opvanglocaties in Oost:

  www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vluchtelingen/24-uursopvang-ongedocumenteerden/opvang-ongedocumenteerden-plantage/

  lees ook: www.hvoquerido.nl/like-any-other-human-being/

  • locatie Javaplantsoen 17, 1095 CR, tel. 06-8241.0009 (werkdagen 9-17 u.) 

  www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vluchtelingen/24-uursopvang-ongedocumenteerden/opvang-ongedocumenteerden-javaplantsoen

  lees ook: www.mayaangelouopvang.nl en www.facebook.com/Mayaangelouopvang/

  Meer informatie over het werk van Gianni voor de Braziliaanse families:

 • 08 sep
  De Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam komt weer bijeen

  De Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam komt weer bijeen

  Donderdag 17 september zal de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam
  weer voor het eerst in een half jaar bij elkaar komen. Om te voldoen aan de veiligheidseisen gebeurt dat deze keer in de Keizersgrachtkerk.

 • 08 sep
  Voorzitter RvKA deelt zorgen over ontwikkelingen in Polen

  Voorzitter RvKA deelt zorgen over ontwikkelingen in Polen

  Op 7 september heeft de voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam, Henk Meulink, op verzoek gesproken bij een demonstratie tegen de anti-LHBTI campagne in Polen. Hij deelde daarbij de zorgen over en het protest tegen het instellen van LHBTI-vrije zones en het voorstel van de RK bisschoppen conversiecentra op te richten. Bij de demonstratie werd ook op de kerkgenootschappen een beroep gedaan zich te laten horen. Voor de toespraak van de voorzitter

Print deze pagina: