Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 17 jan
 • 20 dec

  Oecumenische vesper 21 jan. 2024

  Op zondag 21 januari vindt om 16:00 een eecumenische vesper plaats met voorgangers uit verschillende lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.

  Locatie: de RK Kerk St. Franciscus Xaverius, beter bekend als De Krijtberg (Singel 446).

  Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid de kerk te bekijken en elkaar te ontmoeten en een glas te drinken in de pastorie. En natuurlijk heeft ook de Krijtberg een voorgeschiedenis als schuilkerk – misschien kunnen we de restanten daarvan ook bezichtigen. Van harte welkom allemaal!

 • 31 okt

  Hein de Haas: Hoe migratie echt werkt

  Hein de Haas: Hoe migratie echt werkt

  Ondertitel: Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen.

  Interview door Peter de Graaf, in de Volkskrant – 21 september 2023

  Ongekende tijden van massamigratie? Welnee. ‘Negen van de tien Afrikanen komen gewoon legaal naar Europa’  

  De wijdverbreide veronderstelling is dat armoede de belangrijkste aanjager is van internationale migratie. Maar dat klopt niet, zegt socioloog Hein de Haas, die een boek schreef over 22 migratiemythen. ‘De drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskrachten in Europa en de VS. Dat is de olifant in de kamer van het migratiedebat.’  

  Mythe 1: we leven in tijden van ongekende massamigratie. ‘Dat is niet zo’, zegt migratiewetenschapper Hein de Haas aan de werktafel in zijn woning in de Amsterdamse wijk IJburg. ‘Het is beeldvorming, ons aangepraat door politici en media. Ongeveer 3 procent van de wereldbevolking is internationaal migrant, en slechts 0,3 procent vluchteling of asielzoeker. Die cijfers zijn al decennialang redelijk stabiel. We zien dus géén explosieve toename van migratie.’ 

  De Haas (54), hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, doet al dertig jaar onderzoek naar migratie en schreef een boek over ‘hoe migratie echt werkt’. Die laatste vier woorden vormen ook simpelweg de titel van zijn magnum opus dat meer dan vijfhonderd pagina’s beslaat en donderdag verschijnt. ‘Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen’, luidt de uitdagende ondertitel.  

  Het grootste deel van internationale migratie betreft arbeidsmigranten, zowel hoog- als laagopgeleide personen. Van hen is het leeuwendeel legaal, slechts een klein deel illegaal. Verder zijn er internationale studenten, familieleden die zich bij migranten voegen, au pairs en andere groepen.  

  Toch krijgen asielzoekers en illegale migratie de laatste jaren steevast de meeste aandacht en dat stoort de wetenschapper best wel. ‘Wist u dat negen van de tien Afrikanen gewoon legaal naar Europa komen?’, zegt De Haas. ‘En dat dezelfde politici die ferme anti-migratieretoriek uitslaan en spreken van nog scherpere grenscontroles of het bouwen van muren en hekken, consequent een oogje toeknijpen wat betreft de grootschalige tewerkstelling van illegale arbeidsmigranten?’  

  Zelfs internationale organisaties doen mee aan de mythevorming. Neem de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die publiceerde alarmerende cijfers over een explosieve toename van het aantal vluchtelingen tot wel 100 miljoen mensen in 2022. De Haas onderzocht waarop die cijfers zijn gebaseerd. ‘Het bleek dat ze steeds meer landen en ook alle binnenlandse ontheemden hadden toegevoegd, dan gaat zo’n cijfer natuurlijk exponentieel hard omhoog’, verklaart hij.  

  ‘Het is gissen naar de motieven, maar waarschijnlijk doen ze dat om aandacht te genereren en fondsen te werven. Dat begrijp ik, maar het is ook een perverse impuls. Want daarmee dragen vluchtelingenorganisaties bij aan het beeld dat de vluchtelingenmigratie helemaal uit de klauwen aan het lopen is, dat we het niet meer aan kunnen en dat we dus het VN-verdrag over vluchtelingen bijvoorbeeld maar moeten aanpassen. Dat gaat potentieel ten koste van vluchtelingen.’  

  Ja, er is de laatste jaren wel een toename van het aantal vluchtelingen. Door oorlogen en conflicten in onder meer Syrië, Venezuela en Oekraïne is het totaal aantal vluchtelingen toegenomen tot 26,7 miljoen vorig jaar. Maar ook de wereldbevolking is gegroeid, waardoor de huidige niveaus van de vluchtelingenmigratie relatief vergelijkbaar zijn met begin jaren negentig: circa 0,33 procent van de wereldbevolking.  

  In het boek ontkracht De Haas aan de hand van tal van internationale onderzoeken, rapporten, statistieken en andere data nog meer hardnekkige migratiemythen. Zoals: ontwikkeling van arme landen remt migratie af. Neen, zegt De Haas, als de armste landen zich ontwikkelen leidt dat aanvankelijk zelfs tot méér emigratie van bewoners, mede omdat migratie duur is. De grootste groep internationale migranten komt zelfs van middeninkomenlanden, zoals Marokko, Turkije of Mexico.  

  Emigratie is een wanhopige vlucht uit de ellende, is ook een mythe. Dat geldt weliswaar voor het relatief kleine contingent oorlogsvluchtelingen. Maar voor de meeste internationale migranten is het een weloverwogen keuze en een investering die vaak in overleg met de familie wordt gedaan.  

  ‘We horen vooral dramatische verhalen over zinkende boten, stervende mensen in de woestijn of stikkende migranten in vrachtwagens’, zegt hij. ‘Dat is een eenzijdig beeld, waarbij migranten worden gereduceerd tot slachtoffers die uit de klauwen van mensensmokkelaars moeten worden gered. Maar er zijn talloze andere verhalen te vertellen over mensen die dankzij – ook illegale – migratie in staat worden gesteld om een veel betere toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun familie te creëren.’  

  Volgens schattingen waren er in 2017 wereldwijd circa 247 miljoen internationale migranten. Wat is de belangrijkste reden voor mensen om naar het buitenland te verhuizen?  

  ‘De wijdverbreide veronderstelling is dat armoede en economische ongelijkheid tussen landen de belangrijkste aanjagers van migratie zijn. Daar komt ook de angst vandaan dat westerse landen zonder strikte grenscontroles zouden worden overspoeld door een vloedgolf aan laaggeschoolde migranten. Maar dat klopt niet.  

  ‘De drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskrachten in de bestemmingslanden. Dat is de olifant in de kamer van het migratiedebat. Er is in Europa en de VS een aanhoudende vraag naar arbeid. Daardoor worden ook illegale arbeidsmigranten in hoge mate getolereerd – er wordt in ieder geval nauwelijks op gecontroleerd. Dit is een publiek geheim dat in het migratiedebat meestal onbesproken blijft.  

  ‘Ook in Nederland is er feitelijk geen politieke wil echt grip te krijgen op arbeidsimmigratie. Want het komt ons eigenlijk wel goed uit. Wie doet er anders het werk in de slachterijen, tuinbouwkassen, schoonmaakbedrijven of spoelkeukens van de horeca? De kans om als werkgever tegen de lamp te lopen bij een controle door de Arbeidsinspectie, is nihil.  

  Daarbij hebben we de regulering van immigratie grotendeels uit handen gegeven aan de private sector. In 2021 waren in Nederland maar liefst 4.830 private wervingsbureaus actief die vooral Oost-Europese arbeidsmigranten aantrekken voor bedrijven. De minst aantrekkelijke banen worden uitgevoerd door arbeidsmigranten, die hier merendeels legaal, maar soms ook illegaal verblijven. Want Nederlandse staatsburgers willen dat werk niet meer doen.’  

  Sommige partijen pleiten voor strengere grenscontroles om de instroom van migranten te beperken. Maar u stelt nadrukkelijk dat het ook een mythe is dat ‘immigratierestricties immigratie reduceren’.  

  ‘Zo lang de grondoorzaak van migratie – de aanhoudende arbeidsvraag in westerse landen – blijft bestaan, zullen migranten blijven komen. Ze nemen een andere route of duiken in het illegale circuit. Bovendien zijn ondoordachte migratierestricties vaak contraproductief omdat ze de retourmigratie vaak sterker afremmen dan de instroom. Spanje voerde in 1991 als een van de laatste Schengenlanden de visumplicht in voor Noord-Afrikanen. Dat had tot gevolg dat Marokkaanse gastarbeiders die daarvoor heen en weer reisden, zich permanent vestigden in het land en ook hun familie lieten overkomen. Dezelfde ontwikkeling maakte Nederland al eerder mee met voormalige gastarbeiders uit Marokko en Turkije.  

  ‘Het Verenigd Koninkrijk noteerde in 2020 een record netto-migratiesaldo van 500 duizend mensen ondanks of misschien juist dankzij de Brexit. Want Oost-Europeanen die daarvoor heen en weer pendelden, gingen niet meer weg. En om aan de arbeidsvraag te voldoen, werden immigratieregels voor enkele andere landen juist versoepeld en visa afgeschaft.  

  ‘De Italiaanse premier Meloni staat bekend om haar extreme anti-migratiestandpunten. Maar intussen laat ze onder druk van werkgeverslobby’s recordaantallen arbeidsmigranten toe om de werkgelegenheidstekorten aan te vullen. Dat is een bekend fenomeen: politici bezigen ferme taal over het tegenhouden van laaggeschoolde arbeidsmigranten, maar doen in praktijk – bijna stiekem – wat anders.  

  ‘Sinds Spanje en ook Italië in 1991 de visumplicht invoerden voor Noord-Afrikanen, varen bootjes over de Middellandse Zee om de migranten illegaal over te zetten. Dat gebeurt nu nog steeds. En wat zegt de politiek: we moeten de controles op de Middellandse Zee opvoeren. Maar waarom zou dat beleid, dat al dertig jaar lang niet heeft gewerkt, nu opeens wel werken?  

  ‘Uit onderzoek blijkt dat arbeidsmarktdynamiek meestal sterker is dan migratieregelgeving. Relevant is ook dat de grootste bron van illegale migratie niet de illegale oversteek is, maar de zogenaamde ‘overstay’: mensen vliegen na het verlopen van hun visum niet meer terug, maar blijven gewoon hangen. Zelfs de perfecte muur van Trump kan dat niet tegenhouden.’  

  De VVD en andere partijen zetten nu in op ‘opvang in de regio’. Wat vindt u daarvan?  

  ‘De ironie is dat dit al lang gebeurt. 80 tot 85 procent van de vluchtelingen wordt al decennialang in de eigen regio opgevangen. Er is alles voor te zeggen om meer steun te geven aan die landen. Maar het idee dat we daarmee kunnen voorkomen dat een deel van die vluchtelingen toch in West-Europa terechtkomt, is een illusie. Dat stop je niet.’  

  De BBB wil maximaal 15 duizend asielzoekers per jaar opvangen. Is dat ook een illusie?  

  ‘Dat is praktisch en wettelijk niet mogelijk. Nederland is gebonden aan internationale vluchtelingen- en mensenrechtenverdragen. Bovendien bedraagt de asielinstroom slechts 10 tot 12 procent van de totale migrantenstroom. Dus het overgrote deel van de migranten houd je met zo’n maatregel niet tegen.  

  ‘Er is geen vluchtelingencrisis in de zin van aantallen. We kampen met een asielopvangcrisis. De asielstroom verloopt in pieken en dalen. Om grip te krijgen en misstanden te voorkomen, zou je standaard een buffer moeten inbouwen in de opvang. Maar daar ontbreekt de politieke wil voor, van links tot rechts.’  

  Als u minister-president zou zijn, welk migratiebeleid zou u dan willen voeren?  

  ‘We moeten allereerst af van dat simplistische framing van voor- en tegenstanders van migratie. De mensen hebben echt genoeg van die polarisatie, niet alleen Caroline van der Plas.  

  ‘Ik zou als minister-president een nationaal debat organiseren over migratie. Ik zou hierbij het eerlijke verhaal willen vertellen. Dat migratie positieve en negatieve kanten heeft, maar gedeeltelijk ook onvermijdelijk is. En dat als we daadwerkelijk meer grip willen krijgen op migratie, dat we dat niet los kunnen zien van de toekomstige inrichting van onze maatschappij en economie. Elke oprechte discussie over migratie is namelijk onvermijdelijk ook een discussie over het soort samenleving waarin we willen leven.  

  ‘Hierbij moeten fundamentele keuzen worden gemaakt. Willen we bijvoorbeeld een samenleving waarin steeds meer werk – schoonmaken, ouderen- en kinderzorg, voedselvoorziening – wordt uitbesteed aan een nieuwe klasse van dienaren die vooral uit arbeidsmigranten bestaat? Willen we een grote tuinbouwsector die gedeeltelijk drijft op subsidies en voor de noodzakelijke arbeid afhankelijk is van migranten?  

  ‘Het is hierbij ook relevant dat vooral de meer welgestelde groepen in onze samenleving de economische baten van migratie plukken. De lager opgeleiden worden daarentegen met de deels nadelige sociale gevolgen van migratie geconfronteerd. Zij kunnen vervreemd raken in hun eigen woonwijk, waar ze soms niet eens meer hun eigen taal kunnen spreken of huisjesmelkers woningen volproppen met Oost-Europese arbeidsmigranten.  

  ‘Dit zijn dus veel bredere vraagstukken over ongelijkheid, werk, zorg en algemeen sociaal-economisch beleid, die onlosmakelijk verbonden zijn met migratie. Ik denk dat de tijd rijp is voor een écht en eerlijk debat over migratie.’  

  – – –  

  www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ongekende-tijden-van-massamigratie-welnee 

  = = =  

 • 20 sep

  Nicolaas vesper 2023

  Op 3 December bij de Deutsch Evangelische Gemeinde.

  Na afloop ontmoeting met elkaar en de Deutsch Evangelische Gemeinde.

  Met heerlijke kerst versnaperingen!

  J. J. Viottastraat 44, Amsterdam
  Aanvang 16.30 uur

 • 05 aug

  Indrukwekkende oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen

  Op 5 november herdachten wij de vele vluchtelingen die omgekomen zijn aan de grenzen van Europa, op weg in de hoop op een nieuwe toekomst. De herdenkingswake werd gehouden in de Mozes en Aäronkerk en georganiseerd door Sant’Egidio, de Amsterdamse Raad van Kerken, de Catholic Worker en de protestantse Diaconie.

  Dominee Ineke Bakker van de landelijke Raad van Kerken hekelde in haar overweging de rol van zovelen bij de onnodig verloren levens van mensen die met veilige toegangswegen en goede procedures geen slachtoffers geworden zouden zijn. Tegelijk kunnen we hulp bieden, zoals de barmhartige Samaritaan, die niet onverschillig blijft maar zich concreet inzet voor de naaste die op zijn pad komt.

  Daarna klonk een indrukwekkende lijst van namen en gebeurtenissen van vluchtelingen die in het afgelopen jaar zijn gestorven op hun weg naar Europa. Voorgangers uit twaalf kerkgemeenschappen hebben gebeden voor de vele slachtoffers, ieder volgens hun eigen taal en traditie. De zang werd verzorgd door het koor van de Afrikaanse All Saints parochie. Na afloop van de viering gingen zij zingend voorop in de processie naar de Amstel, waar de 150 aanwezigen bloemen in het water legden om de overledenen te gedenken.

  Voorafgaand aan de herdenking was er een informatieve lezing door Dr. Carolus Grütters van het Center for Migration Law aan de Radboud Universiteit en veel gezien media-expert, over de grondoorzaken van veel problemen in ons asielsysteem. Hij ontzenuwde daarbij een aantal veelgehoorde mythes die in het spreken over dit thema vaak klinken in politiek en samenleving.

  Bekijk 17 foto’s van de herdenking op: https://www.santegidio.nl/indrukwekkende-oecumenische-herdenking-van-omgekomen-vluchtelingen/ Dit is ook de bron van dit artikel.

 • 03 aug

  2023 Brief aan programma-commissies van politieke partijen

  26 organisaties, waaronder de Raad van Kerken Amsterdam (Taakgroep Vluchtelingen) stuurden een brief aan programma-commissies van politieke partijen, om aandacht te vragen voor ongedocumenteerden bij het schrijven van de partijprogramma’s voor de verkiezingen in november.

  De organisaties wijzen op het belang van voortzetting van de LVV, de menselijke maat (discretionaire bevoegdheid en een commissie o.m. ten behoeve van hier opgegroeide jongeren), opvang voor zieke ongedocumenteerden, oplossingen voor staatlozen, en alternatieven voor de asielroute.

  Lees de brief hier: https://rvkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/08/230728-Programmacommissies-brief-ongedocumenteerden.pdf

  Bent u lid van een partij of ziet u kans om deze brief te verspreiden en bij programma-schrijvers onder de aandacht te brengen? Alvast hartelijk dank!

 • 16 apr

  Terugkeer een fictie – ongedocumenteerd op straat geen oplossing!

  Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) organiseert op donderdag 20 april
  een bijeenkomst over het terugkeerbeleid in Pakhuis de Zwijger
  inloop (met soep) vanaf 18:00, programma 19:00-21:00 uur

  met asieladvocaat Maartje Terpstra

  en hoogleraar arbeids- en migratierecht Leo Lucassen

  ‘Het terugkeerbeleid moet strenger!’ ‘Afgewezen asielzoekers moeten zo snel mogelijk het land uit, desnoods met geweld.’ Dat is wat we voortdurend horen in de berichtgeving over het Nederlandse asielbeleid. Maar de praktijk geeft een heel ander beeld: slechts 1/3 van de ‘vertrekplichtigen’ gaat weg uit Nederland. De rest komt op straat terecht. Toch benadrukt het kabinet keer op keer dat wie niet mag blijven sneller zal worden uitgezet. Die fictie wil VTU ontmaskeren en we komen met alternatieven.

  Programma van 19:00-21:00 in Pakhuis de Zwijger

  • Sami Tsegaye vertelt wat het betekent om als ‘ongedocumenteerde’ van het kastje naar de muur, van ambassade naar ambassade te worden gestuurd. (Engels).
  • Schrijver en De Groene-redacteur Irene van der Linde legt uit welke politieke en handelsbelangen er spelen en hoe de verantwoordelijkheid voor ‘terugkeer’ eenzijdig bij de vluchteling wordt gelegd.
  • Asieladvocaat Maartje Terpstra gaat in op de juridische praktijk en het ontbreken van uitwijkmogelijkheden voor vluchtelingen zonder de juiste papieren.
  • Yusuf Adam: 12 jaar op straat, hoe is dat? (Engels).
  • Rana van den Burg, coördinator bij een ngo in Utrecht die ongedocumenteerde vluchtelingen bijstaat en opvangt. Zij vertelt wat zo’n langdurige onzekere toestand doet met afgewezen vluchtelingen en hoe zij daar in Utrecht mee omgaan.
  • Ten slotte zal Leo Lucassen, directeur van het IISG en hoogleraar arbeids- en migratierecht in Leiden, ingaan op hoe je ook met andere ogen naar vluchtelingen, grenzen en oplossingen kunt kijken.

  Het volledige programma staat op de site van Pakhuis de Zwijger.
  De bijeenkomst is gratis, geef je wel op via de site van Pakhuis de Zwijger.
  Met hartelijke groet, VTU                                                                                          

   website VTU; Facebook

 • 14 jan

  Doe goed, zoek recht 

  Avondgebed 22 januari 2023, 18.30 uur in de Oude Kerk

  Op 22 januari, aan het eind van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen 2023, vieren Oude Kerk en Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) gezamenlijk een avondgebed met als thema Doe goed, zoek recht. 

  Het vieren van getijdengebeden is een eeuwenoude en goede gewoonte van de kerk. Zo geeft zij gehoor aan Christus’ opdracht biddend te leven. Door zich met regelmaat en op vaste uren te richten op God, op een andere wereld dan wij voor ogen hebben, markeert zij bovendien de tijd om die niet door haar vingers te laten glippen.

  De Week van gebed voor eenheid 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Voor het avondgebed op 22 januari zijn lezingen en liederen gekozen uit (of aansluitend bij) het materiaal dat voor de Week van gebed is ontwikkeld door de Raad van Kerken in Minnesotaen waarin in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

  We moeten de waarheid verkondigen dat al het leven één is en wij allen met elkaar verbonden zijn. Daarom moeten wij werken aan een samenleving waarin de geringste mens toevlucht en verkwikking kan vinden. We moeten onze levens offeren op het altaar van sociale verandering, zodat Gods koninkrijk nabij is waar wij ook zijn.

  (Ds. Howard Thurman, Jesus and the Disinherited, 1996)

  Het thema van de Week van gebed voor eenheid 2023 is voor de RvKA extra betekenisvol in het licht van onze betrokkenheid op het proces Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor wit en zwart dat de Evangelische Broederschapsgemeente en de Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam, beide lidkerken van de RvKA, op gang hebben gebracht. In 2023 zal het een vervolg krijgen in een Nationale Herdenking van het Slavernijverleden in Amsterdam op 30 juni (de avond voorafgaand aan Keti Koti), georganiseerd door de landelijke Raad van Kerken, i.s.m. NINSee, RvKA en andere partners.

  Het Avondgebed vindt plaats in de Oude Kerk, Oudekerksplein nr. 13

  Het begint om 18.30 uur; na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten.

 • 13 jan

  Korenfestival 2021

  Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Amsterdam het korenfestival. Samen zingen is een goede traditie in de geschiedenis van de Raad met eerdere korenfestivals en “Mokum Zingt” . De koren die bijdragen zijn veelal uit onze lidkerken afkomstig. Het is een manier om de rijkdom in verscheidenheid te vieren van kerkelijk Amsterdam.

  Omdat het vanwege COVID19 niet mogelijk was om in september 2020 voor de derde keer als RvKA een korenfestival te organiseren, is een film gemaakt met bijdragen van 11 koren uit evenzoveel lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.

 • 30 jul
  Korenfestival 2022

  Korenfestival 2022

  De Raad van Kerken Amsterdam organiseert weer een Korenfestival.

  Een middag vol muziek uit de eigen traditie: orthodox, katholiek, protestant. Ook cultureel is het een divers geheel, van Oost- Europa, Afrika, Zuid-Amerika en West-Europa – de kerken zijn al even veelkleurig als de stad. Op zaterdag 15 oktober bent u vanaf 13.30 uur welkom in de Waalse Kerk, Walenpleintje 159. Om te luisteren en mee te zingen.

 • 30 jul

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2022

  Beste lezer,

  Klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne – twee zaken die in de RvKA dit voorjaar onze aandacht
  vroegen. In de AV van mei spraken de afgevaardigden van de lidkerken met elkaar over de klimaatcrisis en groene theologie. In deze nieuwsbrief daarover informatie, naast de gespreksnotitie die de Raad van Kerken in Nederland over dit thema liet verschijnen.

1 2 3 4