Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 24 apr

  Blij dat ik iets terug kan doen

  Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam.  (verschenen in het Parool, 18 april 2020)

  Als nieuwe Nederlander vraag ik me in deze tijd af: wat kan ik doen voor Nederland? Hoe kan ik helpen? Die vragen leven onder veel asielzoekers, ongeacht waar ze vandaan komen en de aard van hun opleiding. Ongeschoold of professor – iedereen wil bijdragen.

  Volgens Vluchtelingenwerk Nederland helpen de meeste asielzoekers in deze crisis hun kwetsbare buren door boodschappen te doen. Of de hond uit te laten. Een Syrische asielzoeker vertelde dat hij er blij mee is. Toen hij in zijn straat kwam wonen, werd hij door een ouder echtpaar geholpen. Nu helpt hij hen. Ok worden asielzoekers ingezet om in supermarkten boodschappenwagens te ontsmetten. Anderen geven informatie of helpen in de zorg.

  Het grootste probleem blijft de taal. Pas als je die goed spreekt, doe je echt mee. Om die reden grijpen jonge asielzoekers deze tijd aan voor extra ‘taallessen’; snelle studenten, soms amper twee of drie jaar in Nederland, worden ingezet ter ondersteuning van thuiszorgorganisaties. Tijdens de hand- en spandiensten pikken zij nieuwe Nederlandse woorden op.

  Voor mij blijft het een wonder dat iedereen zich in Nederland kan ontplooien. in dit land bepaalt niet afkomst of achtergrond de toekomst, maar persoonlijk talent. Dat talent kan op allerlei plekken worden bijgeslepen en groter gemaakt.

  Zelf ben ik hier een voorbeeld van. Ik volg een opleiding tot programmeur en probeer mezelf bij te spijkeren tijdens kortetermijn-opleidingen binnen de integratiecursus.  Daarom ben ik blij als ik dit land op een gegeven moment ook iets kan teruggeven. Een land dat zo veel vertrouwen in mensen heeft, moet met liefde worden omarmd.

 • 24 apr

  Uit de raadsbrief dd. 21 april

  Uit de brief van B & W aan de gemeenteraad dd. 21 april.

  In de bijlage Sociale kwetsbaarheid staat o.a.

  Maatschappelijke opvang

  De extra nachtopvang die is gerealiseerd voor dak- en thuislozen is op dit moment voldoende. In week 16 hebben dagelijks minimaal 330 en maximaal 369 personen gebruik gemaakt van de extra nachtopvang in de sporthallen. Op dit moment van schrijven is er geen stijging in het aantal personen dat gebruik maakt van de extra nachtopvang. De capaciteit van individuele quarantaine plekken voor de daklozen is ruim voldoende. Er verblijven gemiddeld 8-10 personen. De maximale capaciteit is 117. Daarnaast maken nog 15 personen vanwege hun kwetsbare gezondheid preventief gebruik van de quarantaine plekken.

  Inloophuizen ten behoeve van maatschappelijke opvang

  Zoals eerder gemeld zijn er afgelopen weekenden een viertal extra inloophuizen van de Regenbooggroep open gegaan om ook in het weekend voldoende dagopvang te kunnen bieden. Het gaat om de locaties AMOC, Makom, Zeeburg en Kloof. Dit is goed verlopen. Er wordt gemonitord of er voldoende plekken beschikbaar zijn om alle mensen uit de nachtopvang ook overdag de mogelijkheid te bieden om uit te rusten, te eten en van het sanitair gebruik te maken. De actuele openingstijden van de inloophuizen worden bijgehouden op de website van de gemeente Amsterdam.

  Ongedocumenteerden en Vluchtelingen

  Ondersteuning ongedocumenteerde arbeidsmigranten

  Sinds de COVID-19 maatregelen zijn de horecagelegenheden dicht en werken veel Amsterdammers thuis. Ons horecapersoneel, onze schoonmakers en onze au-pairs hoeven niet meer te komen. Uit de stadsdelen West, Zuidoost en Zuid en verscheidene NGO’s komen signalen dat ongedocumenteerde arbeidsmigranten door het wegvallen van deze inkomens in grote problemen komen. Onder hen zijn ook gezinnen met minderjarige kinderen. Ze kunnen geen aanspraak maken op reguliere voorzieningen om de implicaties van de COVID-19 maatregelen op te vangen en de rijksopvang is ook gesloten. Dit heeft dreigende dakloosheid en honger tot gevolg.

  Doordat deze groep doorgaans onder de radar blijft, is het zeer moeilijk om een betrouwbare inschatting te maken van de omvang van het probleem. Maar we volgen de ontwikkelingen nauwgezet en bieden waar nodig ondersteuning op vier terreinen, te weten het in beeld brengen van de hulpvraag, terugkeer naar land van herkomst, voorkomen van voedselnood en noodopvang van arbeidsmigranten en gezinnen die dakloos zijn.

  Op dit moment hebben NGO’s als het Wereldhuis en Fairwork ongeveer 450 ongedocumenteerde arbeidsmigranten in beeld. Een groot deel komt uit Brazilië, Filipijnen en Indonesië. De gemeente zal gedurende de Corona crisis ambtelijke capaciteit ter beschikking stellen aan het Wereldhuis. Het Wereldhuis werkt aan het beter in kaart brengen van de groep en de hulpvragen.

  Een deel van de ongedocumenteerden kan terugkeren naar het land van herkomst. Dat geldt nu in ieder geval nog voor Brazilië en Indonesië. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en IOM hebben al een aantal verzoeken kunnen inwilligen. Mensen die willen terugkeren ontvangen van deze organisaties een ticket naar het land van herkomst en een bedrag voor doorreis binnen zijn/haar land. Daar waar nodig bieden de terugkeerorganisaties die worden gesubsidieerd door het ‘programma ongedocumenteerden’ ondersteuning aan DT&V en IOM.

  Door het wegvallen van inkomsten ligt voedselnood op de loer. We monitoren de situatie. Ongedocumenteerden hebben geen toegang tot de Voedselbank. De voedselvoorziening verloopt via alternatieve kanalen, zoals het Wereldhuis en de Regenbooggroep. Op dit moment beschikken zij over voldoende eten. We houden dit in de gaten.

  Ongedocumenteerde arbeidsmigranten die dakloos raken bieden we onderdak aan in de sporthallen in de stad. Dakloos geworden gezinnen die tijdelijk niet kunnen worden opgevangen in de COA locaties, conform het aanbod voor rechtmatig verblijvende gezinnen, worden opgevangen in hotelkamers. Wederom zolang dit vanuit humanitaire overwegingen noodzakelijk is.

  Via bovenstaande maatregelen probeert het college, voor de duur van de COVID-19 maatregelen, zolang dit vanuit humanitaire overwegingen noodzakelijk is, de ongedocumenteerde arbeidsmigranten zo goed mogelijk te ondersteunen.

  [ bron: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8663639/1/Bijlage_1_bij_verzamelbrief_5_sociale_kwetsbaarheid ]

 • 24 apr

  Uit de raadsbrief dd. 15 april

  Uit de brief van B & W aan de gemeenteraad dd. 15 april.

  In de bijlage Sociale kwetsbaarheid staat o.a.

  Uitbreiding inloophuizen

  Amsterdam heeft voor de opvang van dak- en thuislozen gekozen voor een systeem van nachtopvang in combinatie met inloophuizen. Uitgaande van het advies van de GGD om mensen niet te lang binnen te houden om besmettingsgevaar te verkleinen gecombineerd met de richtlijn van VWS en het gegeven dat mensen tussen 16:30 en 9:30 terechtkunnen in de nachtopvang, wordt de norm gehanteerd dat mensen ten minste één keer ’s ochtends en één keer ‘s middags terecht kunnen in een dagvoorziening. Mensen die geen ander alternatief hebben (mensen zonder 24-uurs opvang of thuislozen zonder eigen woning), worden toegelaten in de inloopvoorzieningen om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, een maaltijd overdag te eten of voor een rustmoment. Inloophuizen voeren een deurbeleid om te borgen dat de noodzakelijke 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

  Een aantal inloophuizen van de Regenbooggroep heeft sinds het paasweekend de openingstijden verruimd om de tekorten in het weekend te verhelpen. De gemeente blijft monitoren of dit voldoet of dat extra capaciteit moet worden ingezet. De behoefte voor dagopvang is daarbij zeer wisselend en bijvoorbeeld afhankelijk van het weer en de doelgroep. Als het aantal mensen dat gebruik maakt van de nachtopvang toeneemt zullen er extra inloophuizen geopend moeten worden en/óf er moet voldoende mogelijkheid zijn / gecreëerd worden om buiten uit te rusten en sanitair te gebruiken. Als uitbereiding van bestaande locaties onvoldoende blijkt kan besloten worden tot opening van nieuwe locaties. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gehouden.

  Cijfers maatschappelijke opvang voor en tijdens het coronavirus

  Voor het Coronavirus tijdelijk extra nachtopvang ivm wintermaanden 445 (400 winteropvang, 45 stoelenproject)

  Extra nachtopvang ivm coronavirus 535 (Winteropvang 150, Sporthal zuid 100, Hogendorp hal 100, Calandhal 100, Inloophuizen 40, Stoelenproject 45)

  Daarnaast wordt een groep van circa 260 personen opgevangen in hostel en hotelkamers.

  Ongedocumenteerden en Vluchtelingen

  Stand van zaken LVV (landelijke vreemdelingenvoorziening) en Dublinpilot

  De kabinetsmaatregelen hebben grote gevolgen voor de uitvoering van de LVV en de Dublin pilot. Nadat het kabinet op 15 maart de eerste maatregelen tegen de spreiding van het coronavirus had gecommuniceerd, hebben de verschillende partners hun kantoren moeten sluiten en de begeleiding van cliënten is tijdelijk stop moeten zetten. Ook organisaties die participatieactiviteiten en/of dagbesteding bieden hebben zich genoodzaakt gezien de deuren te sluiten. De rijkslocaties zitten eveneens op slot en ook terugkeer naar land van herkomst of derde land is veelal onmogelijk. Dit alles maakt dat het op moment nauwelijks mogelijk is om concrete resultaten te boeken en mensen te begeleiden en te geleiden naar een nieuw, bestendig perspectief in Nederland, land van herkomst, of derde land. Uiteraard proberen we de begeleiding waar mogelijk voort te zetten. Het gebrek aan face tot face contact maakt dit lastig. Bovendien vraagt het om de beschikbaarheid van voldoende devices.

  Garage Kempering.

  Tot slot ter beantwoording van een vraag van het raadslid Poot over overlast bij de garage Kempering waarop de burgemeester een antwoord heeft toegezegd, het volgende:

  De overlast nav de kraak/ verblijf van deze groep in garage Kempering beperkt zich volgens de wijkagent op het moment tot:

  -Een enkele klacht over geluidsoverlast. Soms is dat muziek van de groep maar veelal wordt er geklaagd over geluidsoverlast nav de daar aanwezige aggregaat (het stadsdeel onderzoekt nu de mogelijkheid voor het plaatsen van een stillere en zuinigere aggregaat).

  -Een enkele maal hangen er enkele van de mannen in de buurt van het winkelcentrum of gaan de mannen overdag naar het Mandelapark. Soms met iets meer dan 3 maar de mannen veroorzaken daarbij geen overlast voor bezoekers.

  -Er zijn geen meldingen van fiets-of winkeldiefstal. In het algemeen proberen de mannen zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van politie, etc. Volgens de wijkagent hebben die enkele klachten die worden geuit door omwonenden vooral betrekking op de uitgestelde sloop van de garage.

  -Bij het bezoek vorige week door GGD en OOV was gezien dat om grofvuil bij de garage was gedeponeerd. Deze was echter afkomstig uit de buurt en niet van de bewoners van Kempering.

  -Er zijn klachten van geluidsoverlast van het noodaggregaat. Het stadsdeel gaat zorgen voor een stillere noodaggregaat.

  [bron: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8652718/1/Bijlage_1_bij_verzamelbrief_4_sociale_kwetsbaarheid ]

 • 19 apr
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

  De laatstverschenen Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam wordt in het bijzonder getekend door wat het coronavirus voor onze samenleving, onze kerken en ook voor onze Raad betekent.

 • 08 apr
  Paasgroet, een meditatie bij de Evangeliën

  Paasgroet, een meditatie bij de Evangeliën

  Veel zal anders gaan dan u gewoon bent in de komende dagen dat u het lijden van Jezus Christus gedenkt en zijn opwekking uit de dood viert. U zult het missen niet bij elkaar te kunnen komen, brood en wijn te delen, aan elkaar het Licht van Christus door te geven.
  Met die situatie moeten we allen leren omgaan.