Blog

Raad van Kerken Amsterdam viert culturele diversiteit met korenfestival

Raad van Kerken Amsterdam viert culturele diversiteit met korenfestival

3 augustus 2019 By beheerder

‘Halleluja Amsterdam’ is het thema van het Korenfestival dat de Raad van Kerken Amsterdam zaterdag 28 september van 14.00 tot 16.30 uur organiseert in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam.

Brief aan wethouder Groot Wassink voor extra noodopvang voor ongedocumenteerden

4 juli 2019 By beheerder

Sommige We Are Here groepen zwerven van kraakpand naar kraakpand, of overnachten in parken. Diverse hulpverleners hebben de gemeente Amsterdam dringend gevraagd om te zorgen voor uitbreiding van de noodopvang voor ongedocumenteerden. Ook het db van de Taakgroep Vluchtelingen heeft de wethouder gevraagd zich in te spannen voor meer noodopvang.

Brief 22 juni 2019 Taakgroep Vluchtelingen aan wethouder Groot Wassink

Hooggeachte wethouder Groot Wassink,

Vanuit het d.b. van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam willen wij onze steun uitspreken voor de oproep tot extra noodopvang voor ongedocumenteerden. Onze voorzitter ds. Gerhard Scholte heeft, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties in de stad, via het Gelagkameroverleg al vaker dergelijke oproepen aan de gemeente gericht, en ondertekende ook het appel van Code Rood Netwerk dd. 10 april in verband met de groep die uit de winteropvang op straat gezet werd.

Het vorige college formuleerde een humanitaire ondergrens: in Amsterdam zou geen mens op straat hoeven slapen. De praktijk is anders: bijzonder pijnlijk, wanneer zelfs de wachtlijst niet toegankelijk is.

Wij begrijpen dat u geen ijzer met handen kunt breken, maar hopen dat u zich ook in de toekomst sterk zult maken voor een vorm van bed, bad & broodvoorziening waar zonder twijfel behoefte aan zal blijven bestaan.

Met vriendelijke groet,

Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bijlage: brief van Ton Meurs aan B&W, 19 juni 2019

Aan burgemeester en gemeentebestuur van Amsterdam,
Geachte burgemeester, geacht gemeentebestuur,
Geachte mevrouw Halsema, geachte heer Grootwassink, geachte woordvoerder 24Uursopvang mevrouw Klerks,

Betreft: Dringende oproep tot onmiddellijke opening van noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam Bij deze doe ik als contactpersoon tussen de 65 voormalige bewoners van Uilenstede 574 Amstelveen, ongedocumenteerde vluchtelingen die zonder enige middelen sinds maandagmiddag op straat zwerven, en hun advocaat, een dringend beroep op u om met onmiddellijke ingang een noodopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam te openen.

Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn verzoek ik met onmiddellijke ingang de zorg voor deze groep, dwz voedsel, drinken, kleding, hygiène, vervoer, beltegoed, financiën, van particuliere donors over te nemen omdat deze zich voor een onmogelijke taak gesteld zien.

Als gemeentebestuur hebt u weliswaar niet de taak om de zorg voor de hele mensheid, en evenmin zondermeer voor alle of voor een deel van de mensen afzonderlijk, op u te nemen, maar u heeft dat wel als ze op uw deur kloppen, en zeker als ze kwetsbaar op uw stoep liggen. Het laatste is weliswaar nog niet letterlijk maar wel in feite het geval. U mag, en u wilt dat natuurlijk ook niet, over ze heen stappen.

Er is helaas in Amsterdam voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt geen enkele opvang. Wij hebben dat gemerkt en bewezen doordat de afgelopen 6 weken zich tientallen van ons hebben gemeld bij het Vreemdelingenloket en zelfs niet op een wachtlijst konden. Dit is ook bevestigd door de heer Henry Greenfield van het Vreemdelingenloket in een mail van 10 mei 2019 nadat wij deze hierop per mail hadden aangesproken en die wij hier citeren:

<Ik betreur het dat voor uw cliënten, en de nieuwe aanmeldingen, op dit moment geen plek is. De gemeentelijke opvang zit vol en er is inderdaad een lange wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele mogelijkheid is om op de wachtlijst te komen, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld het signaal krijgen dat iemand ernstig ziek is, zal het loket onderzoeken wat er mogelijk is. Zelfs in dergelijke situaties hebben wij op dit moment een wachtlijst. >

Dus zelfs  voor ernstig zieken is er momenteel geen mogelijkheid voor direct onderdak, is er alleen de wachtlijst.

Er is dus in Amsterdam geen opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die zich aanmelden. Wij verzoeken u voor onze groep, maar ook voor alle  ongedocumenteerden, zoals bijvoorbeeld ook die welke  zich momenteel nog  met meer dan 50 in de Bijlmerdreef bevinden, een Noodopvang in te richten.

Ondertussen verzoeken wij u ook duidelijk en eerlijk te zijn over het feit dat er geen opvang is. Deze onduidelijkheid is namelijk de afgelopen tijd zowel voor het gerecht als in de praktijk tegen ons en ook tegen de vluchtelingen van onder andere de Bijlmerdreef gebruikt.
Zowel de staat als de rechter op aangeven van de staat, als ook de burgemeester van Amstelveen hebben namelijk van dit gebrek aan duidelijkheid gebruik gemaakt door te beweren dat er wel een centrale opvang in Amsterdam is.
Dat heeft mede geleid tot een ongunstige uitspraak tegen ons, waartegen wij geen beroep hebben kunnen aantekenen, en heeft er ook toe geleid dat de burgemeester van Amstelveen meende de ontruiming niet te moeten verhinderen, ook niet ter wille van de rechtsstaat omdat wij geen beroep hadden kunnen aantekenen,  omdat wij immers toch naar de opvang in Amsterdam zouden kunnen.
Die onduidelijkheid heeft ons dus ernstige schade toegebracht en zal, vrezen wij, tenzij u snel duidelijkheid geeft, dit ook doen aan de mensen van de Bijlmerdreef.

Ik vertrouw erop dat u niet zult beweren dat er wel een opvang is maar dat hij alleen maar vol is. Dat is namelijk  tot heden altijd, ook wat betreft de BBB, tegen ons gebruikt. Zoals dat ook met Ter Apel is gebeurd: daar is opvang werd er gezegd. Tot advocaat Fischer bewees dat dat alleen theorie was want dat de vluchtelingen die zich daar aanmeldden werden geweigerd omdat er niet binnen een bepaalde tijd een kans was op uitzetting. Maar er is wel opvang, bleven sommigen zeggen. Maar in de praktijk dus niet, en daar gaat het om. Wij zouden als kinderen op school niet met zulke redeneringen hebben hoeven aankomen.

Wij verzoeken u dus vriendelijk maar dringend voor de mensen die zich momenteel op straat bevinden, of binnenkort dreigen op straat te komen, of die zich in een kraakpand bevinden waarvan de duur ongewis is, een Noodopvang voor ongedocumenteerden te openen.
Ook  verzoeken wij u om eventuele kraakpanden op te nemen in de 24Uursopvang.
Ten slot verzoeken wij u, zolang er in Amsterdam geen opvang voor een ongedocumenteerde die zich aanmeldt bestaat, daar dan ook duidelijk over te zijn. U bij voorbaat dankend, verblijf ik, namens de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here van v/h Uilenstede, Met vriendelijke groet,
Ton Meurs, supporter We Are Here, ondersteuner voormalige groep Uilenstede

Actie Kerkbedden voor ongedocumenteerden

4 juli 2019 By beheerder

In het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht wordt hard gewerkt om mensen zonder papieren op weg te helpen in procedures. Sinds enige maanden komen er echter steeds meer kwetsbare mensen bij hen binnen voor wie geen onderdak is. En zoals intussen iedereen erkent (zowel overheid als burger als kerk als zorgverlener): het is onmogelijk om vanaf de straat te werken aan je toekomst.

De helpers van het Wereldhuis konden tot nog toe wel her en der iemand bij vrienden of in woongroepen onderbrengen, maar intussen zijn het er gewoon te veel. En het kan toch niet gebeuren dat in onze stad mensen in zo’n kwetsbare situatie de nachten op straat moeten doorbrengen. Dat moet onze eer als burgers en als kerken te na zijn. We willen u vragen als kerken om bij wijze van protest en uit zorg voor de mensen die het betreft een aantal ‘Code-Rood bedden’ ter beschikking te stellen. Dit zijn bedden die alleen in uiterste nood gebruikt worden en onder protest, bij mensen thuis of in het gebouw van de kerk. Het gebruik van de bedden is altijd tijdelijk en het Code Rood Netwerk stelt zich verantwoordelijk voor het vervolg als een kortdurende opvangperiode is afgelopen

Het Code Rood Netwerk bestaat uit diverse partijen die samenwerken in noodsituaties als deze ten einde tijdelijke oplossingen te vinden en de stad en elkaar te bewegen naar een werkelijke oplossing. Het gaat vaak om:

  • moeders met kinderen,
  • jongeren rond de 20 jaar die soms al zo’n vier, vijf jaar op reis zijn door Afrika en Europa en veelal vreselijke dingen hebben meegemaakt,
  • mensen met een medische aandoening.

Vraag:

  • Mocht u de mogelijkheid tot het beschikbaar stellen van bedden overwegen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen?
  • Sponsoring is ook relevant door middel van collectes of op andere manieren
  • Mocht u mee willen denken en doen in het team, neemt u dan ook vooral contact op

EMAIL NAAR: kerkbed@gmail.com

Hartelijke groet,

Cor Ofman, Stap verder en Diversity House.

Coen van Loon, diaken RK kerk.

Ellen Siebring (Diaken Tituskapel Amsterdam West)

Margriet Valkman (Oosterparkkerk)

Pablo Eppelin (Wereldhuis)

Rikko Voorberg (PopUpKerk Amsterdam)

Peter Faber (Diaken, PKA)

1 juli – start Uitvoeringsplan

4 juli 2019 By beheerder

Op maandag 1 juli gaf het Team Ongedocumenteerden van de gemeente informatie over de invulling van de nieuwe procedure in de 24-uursopvang in combinatie met de LVV. De huisvesting in relatief kleine locaties zal pas volgend jaar beschikbaar komen, na verbouwingen. Tot nu toe zijn er 6 panden aangewezen, goed voor ruim 230 personen, terwijl er 500 onderdak moeten. Het traject van begeleiding naar een duurzaam perspectief zal al wel van start gaan, m.n. voor hen die nu in de 3 grote bed, bad & broodvoorzieningen wonen. De regie zal in handen zijn van een samenwerkingsverband van HVO-Querido, ASKV en VVN.

Op vragen vanuit Wereldhuis en Code Rood Netwerk over de nood van ongedocumenteerden die niet in de opvang terecht kunnen en zelfs niet op een wachtlijst gezet worden, onder wie minderjarigen en vrouwen met kinderen, antwoordde Anne Klerks, het hoofd van het Team, dat ze de handen vol hebben aan het organiseren van 500 plekken, dat er geen extra noodopvang beschikbaar komt, – maar dat brieven waarin noodsituaties gemeld worden welkom zijn, opdat ze niet genoegzaam ‘achterover leunen’.

Er moeten nog allerlei details worden uitgewerkt; zo zijn er nog geen afspraken gemaakt over beleid rond diegenen die zonder ‘bestendige oplossing en perspectief’ de opvang moeten verlaten. Bij Dublinclaimanten – die alleen in Amsterdam opvang krijgen, niet in de andere LVV-steden – ligt de inzet op terugkeer naar eerste land van aanmelding (met uitzondering van Griekenland en Hongarije), hoewel kwetsbaarheid ook een rol speelt. Het zal niet meer mogelijk zijn, zoals nu, om de (rest van de anderhalf jaar) wachttijd uit te zitten, voordat men zich in Ter Apel kan melden voor de asielprocedure.

Het nieuwe ‘lokale samenwerkingsoverleg’ zal op dinsdag 9 juli de eerste reeks casussen gaan bespreken. Half juli, voor het zomerreces, zal het Team Ongedocumenteerden een openbare brief aan de gemeenteraad sturen met meer uitgewerkte afspraken, plus een handboek voor wie er in gaat werken.

Kerkennacht

27 mei 2019 By beheerder

Op 22-6-19 word de kerkennacht weer gehouden in Amsterdam. In Amsterdam zullen we beperkt meedoen aan de kerkennacht.

Pop-kerkdienst en boekpresentatie ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’

26 mei 2019 By beheerder

Popdominees Jan Andries de Boer, Piet van Die en Fred Omvlee werken al jarenlang met popmuziek in de kerk. Jan Andries de Boer organiseert rockdiensten rond U2 en Bløf, Piet van Die rond Johnny Cash en Fred Omvlee rond Elvis Presley en de Top2000. Voor het boek ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’ bundelden zij hun krachten en inzichten.

Solidariteitsmaaltijden

21 mei 2019 By beheerder

Mensen zonder papieren die horen bij een Wij Zijn Hier-groep verzorgen een driegangenmaaltijd. Een mooie gelegenheid om samen te eten en kennis te maken. De opbrengst is bestemd voor hen. Inloop telkens vanaf 18.00 u., aanvang 18.30 u. Kosten 10 euro p.p.

= woensdag 22 mei 2019, Nieuwe Augustinus, Kamperfoelieweg 209

= donderdag 6 juni 2019, Regenbooggemeente in kerkgebouw De Ark, Van Ollefenstraat 9

= woensdag 17 juli, Stadsklooster La Verna, Derkinderenstraat 82

 Aanmelden kan bij Rogier Schravendeel: schravendeel.r@gmail.com

Wilt u in uw kerk ook zo’n maaltijd organiseren? Neem contact op met Rogier.

20 juni Tafels van hoop

21 mei 2019 By beheerder

Kerk in Actie organiseert weer de Tafels van Hoop, waarmee kerken en andere organisaties worden uitgenodigd een maaltijd te organiseren en vluchtelingen uit te nodigen mee te eten.
Informatie over de actie Tafels van Hoop? www.tafelsvanhoop.nl of neem contact op met Kerk in Actie: 030 – 880 18 80 en info@kerkinactie.nl.

Doet uw kerk mee aan de actie?

Laat het ons weten – wij zijn erg benieuwd of de Amsterdamse kerken ook Tafels van Hoop aanrichten.

20 juni Bijzondere bijeenkomst Taakgroep Vluchtelingen

21 mei 2019 By beheerder

Op Vluchtelingendag, 20 juni, organiseert de Taakgroep een thema-bijeenkomst over terugkeer.

Plaats: Kerkstraat 107 Tijd: 17.00 – 19.30 uur

We hebben heel bijzondere gasten:

Solomon Desta en Tina van Hoof van IOM
Marije Horrevorts van VluchtelingenWerk Nederland
Josephine Jacobs van Goedwerk Foundation

Zij vertegenwoordigen bijzondere organisaties:

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale organisatie ter wereld op het gebied van migratie. IOM is aangesloten bij de Verenigde Naties.
http://www.iom-nederland.nl

Vluchtelingenwerk Nederland is de grootste Nederlandse organisatie op ‘ons’ terrein, die met behulp van veel vrijwilligers vluchtelingen begeleiden in hun asielprocedure, maar ook actief is  in de politieke lobby en met internationale projecten. http://www.vluchtelingenwerk.nl

Goedwerk Foundation is een stichting die met ervaringsdeskundigen ongedocumenteerde migranten ondersteunt en begeleidt bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Sinds de oprichting in 2012 hebben ze al meer dan 300 mensen geholpen met een succesvolle en duurzame terugkeer. http://www.goedwerkfoundation.nl

Geen extra opvang per 1 juli – bij groeiende vraag

21 mei 2019 By beheerder

Anders dan menigeen hoopte op grond van het 24-uursopvangplan van de gemeente zal er geen extra opvang beschikbaar komen per 1 juli. Voor de winteropvanggroep leek het belangrijk om de periode tot die datum te overbruggen. Ook groepen van Wij Zijn Hier hoopten vanaf juli in de nieuwe gemeentelijke opvang terecht te kunnen, zodat zij niet meer hoeven te kraken onder de voortdurende dreiging van ontruiming.

Tijdens het Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden op 7 mei maakte Anne Klerks, de hoogste ambtenaar wat betreft ongedocumenteerden, duidelijk dat die nieuwe locaties pas eind van dit jaar beschikbaar zullen komen voor bewoning. Half mei zal het college van B&W besluiten over een eerste reeks van gebouwen; die moeten dan verbouwd worden om ze geschikt te maken voor ong. 50-70 bewoners per gebouw. Hopelijk kunnen voor de Kerst de deuren open gaan.

Dit betekent dat de groepen ongedocumenteerden die nu verblijven in particuliere opvang (zoals bij stichting Bildung) of in kraakpanden (diverse Wij Zijn Hier-groepen) voorlopig niet terecht kunnen bij de gemeente: die biedt geen extra opvang.

Drie groepen van Wij Zijn Hier zijn stabiel in omvang; twee andere, aan de Bijlmerdreef en in Uilenstede, groeien gestaag in aantal doordat zich telkens nieuwe mensen melden, van wie menigeen een Dublinclaim heeft. Deze groei maakt het steeds zwaarder voor de kring van hulpverlenende vrijwilligers.

Voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen kan de GGD een indicatie stellen, maar vanwege wachtlijsten leidt dat niet vanzelf tot toegang tot passende zorg.

Bovendien blijkt het vreemdelingenloket ongedocumenteerde vluchtelingen van Wij Zijn Hier niet te kunnen inschrijven op een wachtlijst voor de 24-uurs opvang.

De groeiende vraag naar opvang kan te maken hebben met het feit dat Amsterdam als enige stad in haar plan voor 24-uursopvang & begeleiding ook ruimte biedt aan Dublinclaimanten. Het plan van de gemeente is ambitieus en vraagt enorme inzet, terwijl duidelijk is dat ook bij een succesvolle uitvoering er altijd meer vraag naar opvang zal zijn dan geboden wordt.

Het is een zorgwekkende situatie die onze aandacht blijft vragen.

Amsterdams opvangmodel botst met de realiteit

21 mei 2019 By beheerder

De gemeente Amsterdam heeft besloten tot een ambitieus plan voor 24-uurs opvang voor 500 ongedocumenteerde vluchtelingen, onder wie ook zogeheten Dublin-claimanten.

Het realiseren van het plan blijkt in de praktijk (natuurlijk) heel lastig. Om verschillende redenen: 
Praktisch: hoe vindt je de geschikte locaties? De gemeente werkt zich suf.
En ideologisch: er zijn veel meer ongedocumenteerde asielzoekers dan 500 in Amsterdam.
En procedureel: hoe richt je een goede procedure in om de meest kwetsbaren snel te kunnen helpen en mensen die echt niet in aanmerking komen voor asiel (omdat ze uit veilige landen komen, bv) snel uit de groep te ‘filteren’?

Het plan van de gemeente is ambitieus en vraagt enorme inzet, terwijl duidelijk is dat ook bij een succesvolle uitvoering er altijd meer vraag naar opvang zal zijn dan geboden wordt.

De gezamenlijke organisaties verenigd in het Gelagkamer- overleg blijven de ontwikkelingen volgen en zien het als hun taak om wat onmogelijk lijkt te blijven bepleiten, omdat het nodig is.

Wonen naast opvanglocatie Derkinderenstraat

21 mei 2019 By beheerder

Bij alle protesten tegen opvanglocaties voor ongedocumenteerden is het goed om te bedenken dat bij bestaande opvangplekken vrijwel geen klachten zijn. Voor de Derkinderenstraat, waar 150 ongedocumenteerden verblijven, heeft kunstenares Michelle de Gruijl, die naast de opvang woont, een stripverhaal gemaakt, dat op haar website te zien is. De inleiding is af: https://www.bedbadbroodbuur.nl/hoofdstukken/inleiding/ Ze werkt aan de volgende hoofdstukken.

1 2 3 4 16
Print deze pagina: