Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 12 jun

  Brief VTU aan raadsleden

  Aan de raadsleden van de gemeente Amsterdam                                         Amsterdam 18 april 2022

  Betreft: Ongedocumenteerde Amsterdammers uit de LVV Amsterdam

  Geachte heer, mevrouw,

  Vrouwen tegen Uitzetting VTU, een netwerk dat al jaren actief is als belangenbehartiger en ondersteuner van asielzoekers in de stad,  wendt zich tot u namens een groep ongedocumenteerden die op straat gezet worden uit de LVV-Amsterdam. Zij komen nu weer in het asielgat terecht dat gaapt in het overheidsbeleid: zij mogen niet in Nederland blijven, maar kunnen ook nergens heen. Wij hoeven u niet te vertellen hoezeer deze terugval in de illegaliteit hun mentale belasting verder vergroot.

  Zij hebben zich indertijd hoopvol aangemeld voor de LVV-Amsterdam, die immers ‘een bestendige oplossing voor het illegaal verblijf’ tot doel heeft  (Convenant Pilot-LVV gemeente Amsterdam april 2019). Allereerst kwamen zij terecht in het juridische traject, waar de mogelijkheden van legaal verblijf nogmaals verkend werden. Maar helaas kwamen hun dossiers opnieuw ter beoordeling aan de Immigratie- en NaturalisatieDienst IND, die op alle overlegniveaus in de LVV een beslissende stem heeft. Het oordeel van de IND viel in hun geval opnieuw negatief uit, vaak op dezelfde grond als de eerdere afwijzingen: zij hebben geen identiteitsbewijs. Zij zijn dus niets opgeschoten met de LVV: die heeft hun niets te bieden, brengt slechts schade toe door de hernieuwde afwijzing van hun zaak.

  Bij de opzet van de LVV in 2019 is afgesproken dat de IND ‘oplossingsgericht’ mee zou denken over deze vaak al jaren vastzittende dossiers. Maar hier komt vaak weinig van terecht. NGO’s ASKV en VluchtelingenWerk, mede-uitvoerders van het juridische traject, beklagen zich in tussenevaluaties over de beperkte beleidsruimte die de IND wil of kan nemen op dit punt. ASKV stelt dit aan de kaak in ‘ASKV maakt de balans op’ (07 2020), VluchtelingenWerk doet dit in ‘Analyse voor Clusteroverleg Ethiopische Eritreeërs’ (24 08 2020), en het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt LOS in ‘LVV: Tussenevaluatie NGO’s’ (2020) komt tot dezelfde conclusies.

  Na deze vruchteloze juridische exercitie kwamen de mensen terecht in het traject Toekomstoriëntatie, uitgevoerd door terugkeerorganisaties. Maar terugkeerorganisaties kunnen niets betekenen voor mensen in het asielgat. Zij kunnen mensen die terug willen, begeleiden, maar mensen die niet terug kunnen hebben zij niets te bieden.  Misschien om hun plaats op de rol in de LVV waar te maken, oefenen deze organisaties echter krachtige druk uit om toch terug te keren, vaak onder dreiging met beëindiging van de opvang.  De stress die dit oplevert is gigantisch: de mensen worden heen en weer geslingerd tussen het schrikbeeld van gedwongen terugkeer en dat van een leven in de illegaliteit in Nederland.

  Het is duidelijk dat in een eventuele voortzetting van de LVV de IND zodanig bijgestuurd moet worden dat zij zich werkelijk met een nieuwe blik over de vastgelopen dossiers gaat buigen; Toekomst-oriëntatie moet uit handen genomen worden van terugkeerorganisaties, zodat in dit traject werkelijk ruimte ontstaat voor oriëntatie op een normaal leven. Zoals het nu is, worden mensen na 1,5 jaar LVV gewoon weer op straat gezet. Hierdoor zakt de gemeente Amsterdam door de humanitaire ondergrens die zij zo vaak zegt te willen eerbiedigen. Het is namelijk niet zo dat de betrokkenen terecht kunnen in de VBL in Ter Apel: wie niet terug kan wordt daar sowieso niet toegelaten.

  Een stad met respect voor de menselijke waardigheid van haar inwoners is verplicht om deze mensen onderdak en ondersteuning te blijven bieden en te blijven zoeken naar een perspectief op een zinvol bestaan. 

  Wij hopen dat u zich als gemeenteraadslid wilt  inzetten voor een ‘bestendige oplossing voor het illegaal verblijf’ van deze Amsterdamse ongedocumenteerden.

  Met vriendelijke groet,

  Alied Blom, namens Vrouwen tegen Uitzetting VTU  (www.vrouwentegenuitzetting.com)

 • 15 apr

  Information for Ukrain refugees

  You are welcome at churches to attend services and to talk. There is an Orthodox parish in the centre of Amsterdam, with services in Church Slavonic, Dutch and English. It’s address is Lijnbaansgracht 47, please check the website for the schedule of services: https://orthodox-amsterdam.nl/en/ (it is generally closed when there are no services). It has recently moved from the Moscow Patriarchate to the Oecumenical Patriarchate of Constantinople and is attended by people from many countries. Russian and Ukrainian is widely spoken. 

 • 15 apr

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam Pasen 2022

  In deze Nieuwsbrief onder andere een paasgroet van Priester Hildo Bos van de Orthodoxe parochie “heilige Nikolaas”, Amsterdam, informatie voor vluchtelingen en aandacht voor de Ontwikkelingen bij de orthodoxe parochie van de heilige Nicolaas van Myra.

 • 08 apr

  Brief aan raadsleden over beter beleid voor ongedocumenteerden

  Op 7 april schreven 9 organisaties zoals Wereldhuis, Stap Verder, Lutherse Diaconie, die zich in Amsterdam inzetten voor de meest gemarginaliseerden in de stad, onder wie ongedocumenteerden, een brief aan de leden van de nieuwe gemeenteraad.

  Hoewel asiel- en migratiebeleid kwesties zijn voor de rijksoverheid kan de gemeenteraad maatregelen nemen om het bestaan van ongedocumenteerden te verbeteren. Suggesties betreffen:

  de LVV, Landelijke Vreemdelingen Voorziening, die in A’dam onderdak en begeleiding biedt aan 500 ongedocumenteerden; met de aanbeveling om die voort te zetten met meerdere uitstroommogelijkheden, en niet te versmallen tot focus op terugkeer zoals het regeerakkoord wil, en tevens om er geen maximale verblijfstermijn aan te verbinden. Daarnaast zou voor hen die niet worden toegelaten tot de LVV een opvangmogelijkheid moeten zijn.

  de medische zorg voor ongedocumenteerden kan beter door meer voorlichting aan zorgverleners en een gemeentelijk zorgfonds.

  toegang tot onderwijs is er voor jongeren tot 18 jaar, maar verdient uitbreiding tot hoger en mbo-onderwijs, inclusief stages.

  bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente verdient registratie als ‘staatloos’ voorkeur boven ‘nationaliteit onbekend’, met name voor kinderen, terwijl de afdeling meer kan doen om aangifte van geboorte van kinderen mogelijk te maken.

  Download de hele brief met concrete suggesties: https://rvkamsterdam.nl/brief-aan-fractievoorzitters/

 • 15 mrt

  Persbericht inzake Oekraïne

  P E R S B E R I C H T

  Amsterdam, 10 maart

  RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM: AFSCHUW OVER UITSPRAKEN PATRIARCH RUSSICH-ORTHODOXE KERK

 • 10 mrt

  Persbericht inzake Russisch-Orthodoxe Kerk

  Amsterdam, 10 maart 2022

  RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM: AFSCHUW OVER UITSPRAKEN PATRIARCH RUSSICH-ORTHODOXE KERK

  De Raad van Kerken Amsterdam ziet met afschuw de nietsontziende agressie van de Russische staat tegen een democratisch land en onschuldige burgers. Dat de patriarch van Moskou dit legitimeert met een verdraaide versie van de geschiedenis is verbijsterend. Zo meende hij te moeten beweren dat de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogendheden ligt en dat die de heilige geschiedenis van Rusland zouden tarten. Ook zijn zegen aan de machthebbers in Rusland en zijn steun voor de oorlog met een bizarre verwijzing naar de gay prides in Oekraïne, gaat ons begrip te boven.

  De Raad van Kerken Amsterdam laat weten dat hij zich distantieert van een dergelijk misbruik van religie. We betuigen ons respect aan de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam die heeft besloten de patriarch van Moskou niet langer te noemen in haar gebeden. En wij roepen de kerken op zich uit te spreken tegen het misbruik van het Evangelie om oorlog en geweld te legitimeren.

  De Raad van Kerken Amsterdam leeft mee met zijn lidkerk de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam, een internationale geloofsgemeenschap met gelovigen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en tientallen andere landen. We steunen de hulpactie die de parochie direct na aanvang van de oorlog is gestart. Wij betreuren het zinloze vandalisme dat de kerk deze week ten deel viel toen de kerk werd beklad.

  De oorlog in Oekraïne vervult iedereen met afschuw, en woede. Amsterdamse kerken leven mee met de vele slachtoffers van het geweld in Oekraïne. In alle kerken wordt gebeden voor de slachtoffers en om een einde aan de oorlog. Kerken bieden ook hulp – tot nu toe voornamelijk financiële steun aan de lokale kerken in Oekraïne, Polen en de andere aan Oekraïne grenzende landen.

  Veel van de Amsterdamse kerken zijn op zondag, of ook door de week open. Elke Amsterdammer kan dan binnenlopen en een kaars aansteken om zo het medeleven vorm te geven. Laten we de bede om vrede en een einde aan het geweld eindeloos vermenigvuldigen.

  Namens de Raad van Kerken Amsterdam, Anna Verbeek, voorzitter

  ———————————————————————————————————————————–

  Noot voor de redacties: hebt u vragen of wilt u een interview met Anna Verbeek, mailt u dan naar raadvankerkenamsterdam@gmail.com of bel met 06 48 31 42 55

 • 07 mrt

  Overzicht partijprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Voor een overzicht van thema’s rond vluchtelingen en ongedocumenteerden, klik hier:

  https://rvkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-overzicht-partijprogrammas.docx

  Het overzicht is te printen op 2 pagina’s op A3-formaat.

 • 28 feb

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam februari 2022

  In deze Nieuwsbrief een bericht over de RvKA-klimaatwandeling waarmee de RvKA jullie aandacht
  vraagt voor klimaatgerechtigheid en duurzaamheid.

 • 28 feb
  Klimaatwandeling – loop je ook mee?

  Klimaatwandeling – loop je ook mee?

  De Raad van Kerken Amsterdam organiseert (stille) zaterdag 16 april 2022 een klimaatwandeling
  door Amsterdam-Oost.

 • 28 feb
  De RvKA verwelkomt nieuw leden

  De RvKA verwelkomt nieuw leden

  In januari 2022 stemde de Algemene Vergadering in met het verzoek om lid te mogen worden van de
  RvKA van de Amsterdamse ‘vestigingen’ van enkele landelijke protestantse kerkgenootschappen.

1 2