Werkplan 2019 Taakgroep Vluchtelingen RvK A

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is een trefpunt voor alle Amsterdamse kerken, c.q. kerkelijke organisaties die in Amsterdam actief zijn op het gebied van (zorg voor) vluchtelingen (gemeenten, parochies, Protestantse en Lutherse Diaconie, Caritas), en ook voor organisaties en niet geïnstitutionaliseerde steungroepen met wie we samenwerken in de lobby voor vluchtelingen[1].

De taakgroep stelt zich de volgende doelen:

 1. de (bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten) kerken informeren[2] en bemoedigen[3] m.b.t. hun betrokkenheid bij de actuele situatie van vluchtelingen,
 2. de Amsterdamse overheid en politiek steeds opnieuw aanspreken op rechtvaardig, barmhartig en humaan beleid t.a.v. vluchtelingen (met de Bijbel en internationale verdragen als leidraad),
 3. bijdragen aan de lobby van Amsterdamse ngo’s op dit gebied en bijdragen aan de samenwerking tussen Amsterdamse kerken en de ngo’s; ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.

We doen ons werk ten behoeve van de vluchtelingen waar kerken in Amsterdam aandacht voor hebben, waarvoor ze activiteiten ontwikkelen:

 • vluchtelingen voor wie in Amsterdam onvoldoende hulp is; in de praktijk ongedocumenteerden (die zich al dan niet manifesteren m.b.v. We Are Here)
 • asielzoekers, m.n. in het azc
 • statushouders die wegwijs worden gemaakt door kerken (taalles, maaltijden, enz.)

Werkplan 2019

De afgelopen jaren ging veel aandacht naar de lobby voor een humanitaire en barmhartige opvang van alle vluchtelingen (ongeacht hun status). Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam besloten tot beleid dat in zekere zin gehoor geeft aan die vragen. Bovendien merken we dat de bijeenkomst van het Platform minder frequent worden bezocht. Deelnemende kerken aan het Platform vinden informatievoorziening belangrijk, over opvang van vluchtelingen in het algemeen.

Daarom wil het db in 2019 de accenten in het werk van de Taakgroep enigszins verleggen, als volgt:

 1. Informatievoorziening door een combinatie van facebook-pagina Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam (nieuw!) en maandelijkse digitale Nieuwsbrief       
 2. Ontmoeting organiseren tussen Amsterdamse kerken die met/voor vluchtelingen (statushouders of ongedocumenteerden) werken; we doen dat op verschillende manieren:
 • door het Platform-overleg van de Taakgroep te organiseren: circa 6 keer per jaar, voor de kerkelijke organisaties én verschillende (Amsterdamse) ngo’s die in Amsterdam actief zijn op het gebied van zorg voor vluchtelingen (i.h.b. ongedocumenteerden),
 • door gezamenlijk activiteiten op ‘ons werkterrein’ te bezoeken: maaltijden in de Vluchtmaat, werkbezoeken, themabijeenkomsten van Kerk in Actie of in  Pakhuis de Zwijger, regiobijeenkomsten van INLIA, enz.

Data voor Platformbijeenkomsten: in principe de derde donderdag van de even maanden

 • extra: 17 januari 2019 (nog 1x het gewone ritme)
 • 21 februari 2019
 • 11 april 2019 (2e donderdag, omdat 18 april Witte Donderdag is)
 • 20 juni 2019
 • 5 september 2019 (omdat de 3e donderdag in augustus zo vroeg valt)
 • 17 oktober 2019
 • 19 december 2019 (nieuw: voorheen werd december overgeslagen)

Andere data voor ontmoeting en actie (voor zover nu bekend):

 • 16 januari: lezing Pim Fischer
 • Gezamenlijk eten in de Vluchtmaat, waarschijnlijk 29 maart (laatste vrijdag)
 • Allerzielenherdenking van de aan de grenzen van Europa omgekomen vluchtelingen (waarschijnlijk zondag 3 november)

Thema’s voor de Platformbijeenkomsten in 2019:

 • Meer aandacht voor het delen van ervaringen van de plaatselijke kerken met het ondersteunen van vluchtelingen in Amsterdam, ook migrantenkerken betrekken;
 • Meer aandacht voor kerken die actief zijn inzake opvang van asielzoekers in de azc’s en inburgering van statushouders in Amsterdam;
 • Bespreken van beleid van de gemeente Amsterdam inzake ongedocumenteerden en van voorstellen van het db voor lobbyactiviteiten, door voorzitter Taakgroep, i.o.m. voorzitter RvK Amsterdam en i.s.m. andere organisaties.
 • Verkennen van achtergronden, visie, beleid door een spreker uit te nodigen; verkennen of het werkt om kort een (spraakmakend) artikel te bespreken.
 • Actie Steun Ongedocumenteerden, waarbij aan kerken en kerkleden wordt gevraagd ongedocumenteerden financieel te steunen en hen bezigheden aan te bieden.

3. Bijdragen aan organisatie en uitvoering van de Allerzielenherdenking van de aan de grenzen van Europa omgekomen vluchtelingen.

4. Bijdragen aan actie en lobby in Amsterdam

Verschillende deelnemers aan de Taakgroep zijn op eigen wijze actief in de Amsterdamse lobby voor vluchtelingen, m.n. ongedocumenteerden. De voorzitter van de taakgroep is voorzitter van het zgn. Gelagkamer-overleg en neemt deel aan voorkomend overleg met gemeente Amsterdam (ambtenaren, raadsleden, wethouder). Belangrijkste thema’s:

 • voldoende opvang voor ongedocumenteerden, en van voldoende kwaliteit
 • recht op scholing en bezigheden voor elke vluchteling, ongeacht fase van de procedure.

Voorzitter en/of andere db-leden nemen deel aan andere overleggen met Amsterdamse ngo’s (zoals Breed Stedelijk Overleg ongedocumenteerden), bezoeken voorkomende themabijeenkomsten en onderhouden contacten met ‘zusterorganisaties’.

5. Waar nodig/mogelijk bijdragen aan landelijke kerkelijke actie. Daarbij zijn Kerk in Actie (PKN), projectgroep Vluchtelingen van de Nederlandse Raad van Kerken en INLIA onze kanalen, dan wel onze onmisbare sparringpartners.

U vindt ons op facebook en internet:

www.facebook.com/Taakgroep-Vluchtelingen-Raad-van-Kerken-Amsterdam-433747713822160/

https://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/over-ons/


[1] Zoals Amsterdam City Rights, ASKV, stichting LOS, We Are Here, Dokters van de Wereld.

[2]  Thema’s genoemd door deelnemers: actualiteiten in acties voor Amsterdamse vluchtelingen en asielzoekers; opvang ongedocumenteerden en de bijdrage van de taakgroep aan lobby; stand van zaken azc en VVL in Amsterdam; stand van zaken landelijke acties inzake kinderpardon; acties van kerken voor statushouders

[3] Elkaar bemoedigen door ervaringen uit te wisselen en suggesties te ontwikkelen voor de manier om de eigen kerk te betrekken bij vluchtelingen vraagstukken (op Amsterdams en landelijk niveau); deskundigheids-bevordering en theologische en praktische doordenking van de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen.