15 oktober Bijeenkomst `Vluchtelingen en de kerken in Oost´ in de Muiderkerk

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam organiseert samen met het Diaconaal Platform Amsterdam Oost
een avond over ´Vluchtelingen en de kerken in Oost´. Hoe zijn kerken bij hen betrokken en hoe zouden wij meer betrokken kunnen zijn?
Plaats: Muiderkerk. Aanvang: 19.30 uur.

Uitnodiging

‘Vluchtelingen en de kerken in Oost’

Datum : donderdag 15 oktober 2020

Tijd : van 19.30 tot 22.00 u.

Plaats : Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam

Beste mensen van het DPAO, van de Taakgroep Vluchtelingen, en andere belangstellenden,

In Oost zijn diverse kerken (wijkgemeenten, parochies, zelfstandige kerken, christelijke organisaties) al lange tijd betrokken bij vluchtelingen en migranten: arbeidsmigranten met of zonder papieren, asielzoekers voor en tijdens hun procedure, erkende vluchtelingen ofwel statushouders én afgewezen ongedocumenteerden.

In overleg met Gianni da Costa van het Diaconaal Platform Amsterdam Oost nodigt de Taakgroep Vluchtelingen jullie uit voor een nadere kennismaking met elkaar en met vluchtelingen in de buurt.

We nemen alle voorzorgsmaatregelen tegen corona in acht; je kunt alleen komen als je je hebt aangemeld bij Frans Zoer, secr. Taakgroep Vluchtelingen, frans.zoer@hotmail.com

  1. kerken en vluchtelingen/migranten – waar zijn we mee bezig?

In een kort voorstelrondje delen we met elkaar op welke manier ieder van ons betrokken is bij vluchtelingen en delen we onze ervaringen met, kennis van en nieuwsgierigheid naar migranten en vluchtelingen in onze buurt. Welke activiteiten onderneemt ieder van ons? Wat leerden we ervan, welke plannen en wensen leven onder ons?

  1. ongedocumenteerden in onze buurt – zien, geloven, vertrouwen in wat ze kunnen

In Oost zijn onlangs twee locaties in gebruik genomen waar mensen zonder papieren opgevangen worden, resp. aan de Plantage Muidergracht 14 ( 80 mannen en vrouwen) en het Javaplantsoen 17 (24 vrouwen). Zij nemen deel aan een programma van de gemeente Amsterdam waarin hun juridisch perspectief wordt onderzocht: alsnog verblijfspapieren in Nederland of voorbereiding op terugkeer; ieder van hen woont er maximaal anderhalf jaar. Wat kunnen kerken in de buurt bijdragen aan activering en participatie aan de samenleving?

Van beide locaties komt een coördinator toelichting geven: Paul Doodeman van HVO-Querido voor Plantage Muidergracht en Anouk Brugman van Maya Angelou Opvang voor Javaplantsoen.

  1. vluchtelingen en armoede – wat kunnen kerken doen?

Veel ongedocumenteerden (met asielverleden of arbeidsmigranten) zagen in de corona-crisis hun inkomsten, bijv. uit schoonmaakwerk, dramatisch verminderen en zijn meer dan ooit aangewezen op particuliere initiatieven voor hulpverlening, zoals voedseldistributie. Diaconaal opbouwwerker Gianni da Costa is hier intensief bij betrokken. Samen met een jongere uit deze doelgroep zal hij zijn ervaringen met ons delen. Zie verder ook de bijlage bij deze uitnodiging, i.h.b. de oproep Voedselhulp aan Braziliaanse families.

We hopen dat velen van jullie zich aanmelden voor deze bijzondere bijeenkomst!

Jan van der Meulen (vrz. Taakgroep) en Gianni da Costa (diaconaal opbouwwerker Oost)

Bijlage bij de uitnodiging

  • Voor informatie over de opvanglocaties in Oost:

algemeen: www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vluchtelingen/24-uursopvang-ongedocumenteerden/

locatie Plantage Muidergracht 14, 1018 TV, tel. 06-4697.5726

www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vluchtelingen/24-uursopvang-ongedocumenteerden/opvang-ongedocumenteerden-plantage/

lees ook: www.hvoquerido.nl/like-any-other-human-being/

locatie Javaplantsoen 17, 1095 CR, tel. 06-8241.0009 (werkdagen 9-17 u.)

www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vluchtelingen/24-uursopvang-ongedocumenteerden/opvang-ongedocumenteerden-javaplantsoen

lees ook: www.mayaangelouopvang.nl en www.facebook.com/Mayaangelouopvang/

  • Meer informatie over het werk van Gianni voor de Braziliaanse families:

AT5 publiceerde op 12 augustus: www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-afhankelijk-van-voedselpakketten

ook te vinden op: www.debalie.nl/live-journalism/ongedocumenteerden-steeds-afhankelijker-van-alternatieve-voedselbanken/

= = = = = =

Voedselhulp aan Braziliaanse families

Deze bijzondere tijd geeft ons de vrijmoedigheid om een bijzonder beroep op jullie te doen. Formeel bestaan ongedocumenteerden zonder asielverleden niet in Amsterdam. Feitelijk natuurlijk wel. Ondanks hun rechteloosheid, toch besluiten ze in Amsterdam te blijven. Zij hebben daar verschillende redenen voor.

Sinds het begin van de COVID19 pandemie zijn tienduizenden personen in Nederland in de problemen gekomen. Specifiek worden de groepen zonder geldig verblijfsrecht extra hard getroffen. Ongedocumenteerde migranten, waaronder vele families, raken als gevolg van de COVID19 pandemie hun zwart werk en bijbehorend inkomen kwijt, en kunnen geen aan-spraak maken op het sociale vangnet van de overheid. Het gaat om kindermeisjes, schoon-makers, kappers, betonvlechters, hoveniers en afwassers – gezinnen die zonder inkomen in acute voedselnood komen en hun huis (dreigen te) verliezen. Ouderen bivakkeren op straat of kelder van flats omdat zij geen plek hebben om naar toe te gaan. Velen werkten hun hele leven en draaiden onopvallend mee in onze samenleving; hun kinderen gaan naar Neder-landse scholen, gewoon ‘bij ons’ in de buurt of straat. Zonder geld voor onderdak, voedsel en gezondheidszorg raken ongedocumenteerde gezinnen en personen dakloos, anderen dreigen dit te worden. De nood is acuut in de levensbasisbehoeften.

In Amsterdam is een groot aantal gezinnen in onmiddellijke schrijnende nood terecht gekomen. Gezinnen die tot voor kort onzichtbaar waren in de stad. Het betreft zo’n 600 Braziliaanse (meest) christenen die in het zwarte circuit werkten, vaak als schoonmakers. Ze leiden een leven ‘onder de radar’, want ze hebben geen fatsoenlijke arbeids- en huur-contracten. Met de maatregelen rondom corona zijn ze van het ene op het andere moment zonder werk. Rechteloze inwoners van de stad. Ze staan nu bloot aan enorme druk en hebben momenteel veel stress. Hoe kwetsbaar als je nergens op terug kunt vallen. Ze hebben er ooit voor gekozen om naar Europa te gaan om de economische situatie in hun land te ontvluchten. En nu zitten ze helemaal klem. Slechts 1% van hun werkgevers wil hen nog enkele weken loon doorbetalen.

Als Amsterdamse christenen willen we onze mede-inwoners nu niet in de steek laten en we vinden het onze christenplicht om de acute nood gedurende deze tijd te lenigen. Uiteraard moet er ook een plan komen voor de langere termijn. En uw hulp is daarbij van groot belang.

U kunt helpen door een bijdrage over te maken op

rekeningnummer NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. Stichting Regenboog Amsterdam

onder vermelding van actie ongedocumenteerde Brazilianen.

Regenboog Amsterdam is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

= = = voedseldistributie – coördinatie Gianni da Costa

C:\Users\Frans\Pictures\voedseldistributie GdC -1.jpg