Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam september 2020

In deze Nieuwsbrief informatie over – aangepaste, gedeeltelijk nieuwe – activiteiten van onze Raad in de komende maanden.
Ook vermelden we aantal activiteiten van oecumenische partners. Tenslotte berichten we over ontwikkelingen in onze Raad,
of waar onze Raad dan betrokken is.

Raad-van-Kerken

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam september 2020

Beste lezer,
In deze Nieuwsbrief vindt U allereerst informatie over het Webinar ”Amsterdam in coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”, dat wij donderdagavond 12 oktober organiseren.
Daarnaast vindt u nieuws over andere activiteiten die wij in het najaar (mede) organiseren en over enkele activiteiten van oecumenische partners.
Tenslotte berichten wij u over ontwikkelingen in onze Raad. Zo vragen wij u hulp bij het zoeken van een secretaris en een bestuurslid communicatie voor onze Raad.
Hoewel onze Raad ook te maken heeft de beperkingen door de coronacrisis, hopen we dat het u duidelijk wordt hoe wij ook onder deze omstandigheden “Samen Kerk in Amsterdam” zijn.
U kunt hieronder verder lezen. Deze Nieuwsbrief is ook als bijlage meegezonden.
N.B. Bij alle genoemde activiteiten worden uiteraard de nu bekende en dan geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in acht genomen.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter

ONZE ACTIVITEITEN

1. Maandagavond 12 oktober:
Webinar ”Amsterdam in coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”


Op maandagavond 12 oktober, vanaf 19.30 uur,  organiseert onze Raad een Webinar over Amsterdam in coronatijd. Verschillende sprekers, zowel kerkleiders als diaconale medewerkers uit onze kerken, zullen vanuit de spiritualiteit van hun kerkgemeenschap reflecteren op de vraag welk effect corona op onze kerken en de Amsterdamse samenleving heeft.
Dit Webinar, een geheel nieuwe activiteit voor ons, wordt via een ZOOM-verbinding gehouden. Ieder spreekt vanuit eigen werkplek of woning. U kunt dit Webinar via Internet volgen.
Wilt u het Webinar volgen, meld u dan aan via
raadvankerkenamsterdam@gmail.com
U krijgt dan tijdig de inlogcode voor Zoom (met een instructie voor het gebruik daarvan) toegestuurd.
Zie voor meer informatie: https://rvkamsterdam.nl/2020/09/09/webinar-amsterdam-in-coronatijd-een-bijdrage-vanuit-de-kerken/ of de aparte bijlage.

2. 27 september: op “Kerkenpad” naar de Nicolaasbasiliek
Een aantal keren per jaar neemt een groep mensen uit onze Raad deel aan een viering of dienst bij een van de geloofsgemeenschappen van onze Raad. Zondag a.s., 27 september gaan we op ons “Kerkenpad” naar de Nicolaasbasiliek (Prins Hendrikkade tegenover het Centraal Station). We maken de Hoogmis mee, waarin voorgaan pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet. Na afloop krijgen we informatie over de RK Nicolaasparochie. Aanvang van de viering: 10.30 uur.
Er is nog voor een beperkt aantal mensen plaats om mee te gaan: U moet zich dan wel zo snel mogelijk aanmelden via: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

3. 15 oktober: “Vluchtelingen en de Kerken in Oost”, een avond in de Muiderkerk
Onze Taakgroep Vluchtelingen organiseert op donderdagavond 15 oktober, van 19.30 -22.00 uur, samen het Diaconaal Platform Amsterdam Oost een avond over “Vluchtelingen en de Kerken in Oost”.
U moet zich ook hiervoor aanmelden. Dat kan bij de secretaris van de Taakgroep: frans.zoer@hotmail.com
Zie voor meer informatie de bijlage of:

https://rvkamsterdam.nl/2020/09/18/uitnodiging-vluchtelingen-en-de-kerken-in-oost/

4. Digitaal Korenfestival
Komende zaterdag zouden we voor de derde keer een Korenfestival organiseren,
ware het niet dat de corona ons plan verstoorde.
In plaats daarvan willen wij nu een digitaal korenfestival tot stand brengen.
Verschillende koren uit onze lidkerken hebben al hun medewerking toegezegd.
We werken toe naar een YouTube-product. Daarin verwerken we video-opnamen van koren die zij ons ter beschikking stellen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid in de komende maanden een video-opname van koren te maken.
Wij vertrouwen erop dat er uiteindelijk een product tot stand komt, dat een mooie indruk geeft van de verscheidenheid van liturgische tradities van kerken uit onze Raad.
Er is nog ruimte voor koren om mee te werken! Grijp die kans!
Wie zelf betrokken is bij een koor uit een van onze kerken of wie ons op een koor wil attenderen, vragen we ons dat te melden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com

5. 1 november: Herdenking omgekomen Vluchtelingen aan de Europese grenzen
Onze Taakgroep Vluchtelingen is een van de organisatoren van de – helaas – tot traditie geworden “Allerzielenherdenking” voor vluchtelingen die het afgelopen jaren aan de Europese grenzen om het leven zijn gekomen en ook deze dagen om het leven komen.
Deze herdenking wordt gehouden in de Mozes- en Aäronkerk aan het Waterlooplein
op zondag 1 november, aanvang 15.00 uur. Na de samenkomst daar worden bloemen in de Amstel gestrooid.

6. 6 december: Nicolaasviering in tijden van advent in de Oude Lutherse Kerk
Ook dit jaar organiseert onze Raad een Nicolaasviering. Dit keer samen met de kerken van de “Heilige Vier Hoek” in de Oude Lutherse Kerk. De viering is op de feestdag van Sint Nicolaas, heilige van verschillende kerken, schutspatroon Amsterdam en kindervriend, zondag 6 december, tevens de tweede zondag van Advent. Aanvang 17.00 uur. In een volgende Nieuwsbrief meer informatie.

ACTIVITEITEN VAN OECUMENISCHE PARTNERS

1. 15 september: Gebed voor de stad
De Amsterdam Council of Christian Leaders organiseerde op 15 september voor de tweede keer in coronatijd een online-“gebed voor de stad”. Vanuit onze Raad gaf Maarten Lubbers daar een bijdrage aan. Het is terug te zien op https://youtu.be/tqMByr7UYHQ ,
ook te bereiken via www.accl.amsterdam

2. 16 en 17 oktober: Symposium Building Bridges towards a more Humane Society: Celebrating 25 Years of the Bridging Gaps

Prof. Dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar in Contextuele Bijbelinterpretatie op de Don Hèlder Camaraleerstoel aan de Vrije Universiteit, en lid van onze Raad, is moderator van een symposium dat op vrijdag 16 en zaterdag 17 september online wordt gehouden. Het symposium is bedoeld om enkele van de uitstekende bijdragen van voormalige deelnemers op het gebied van contextuele theologie te vieren en te delen. In een tweedaags programma worden lezingen gegeven over theologie in de context van gedwongen migratie, genderongelijkheid, ecologische crises en economisch onrecht. De lezingen worden gegeven door voormalige deelnemers en anderen die bij het programma zijn aangesloten. Voor meer informatie zie:
https://frt.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2020/okt-dec/201016-symposium-building-bridges.aspx

3. 30 oktober: Oecumenische Ontmoetingsdag in Heiloo
Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag een Oecumenische ontmoetingsdag met als thema “Crises, wat heeft God ermee te maken?”
De dag wordt gehouden vrijdag 20 oktober, van 11.00 tot 15.00 uur. in Heiloo.
Voor meer informatie en aanmelding zie: https://www.oecumenischplatformnh.nl/2020/09/Crises-wat-heeft-God-ermee-te-maken

ANDER NIEUWS VAN DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM

1. 17 september kwam de Algemene Vergadering van de Raad voor het eerst weer bij elkaar. In deze AV namen we de tijd met elkaar te delen welke impact de coronatijd op onze kerken heeft gehad en nog steeds heeft. We vertelden elkaar van de inbreuk op het kerkelijke leven zoals we dat gewend waren en met name op de kerk als gemeenschap van mensen. Vooral de grotere gemeenschappen moeten zich nog steeds aanpassen en dat wordt als moeilijk ervaren. Voor een aantal kerken zijn er financiële zorgen. Tegelijk hoorden we van elkaar hoe in onze kerken op creatieve wijze gezocht is naar niet alleen het online uitzenden van vieringen, maar naar vormen om contact te houden met elkaar en van bijzondere diaconale initiatieven. Dat met elkaar te delen was bemoedigend. In het Webinar op 12 oktober zal daar ook van te horen zijn.

2. In dezelfde AV werden twee nieuwe leden van ons Dagelijks Bestuur benoemd:
Dick de Korte (van de Dominicusgemeente) en Anna Verbeek (van de Protestantse Keizersgrachtkerk gemeente. Anna Verbeek zal in januari 2021 het voorzitterschap van onze Raad overnemen van Henk Meulink.

3. Beide benoemingen maken deel uit van een bredere vernieuwing in de samenstelling van ons DB. Daarbij zijn we nog op zoek naar de vervulling van twee specifieke functies.
De eerste is die van secretaris. Deze zal, samen met de voorzitter, in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden van ons DB-overleg en de Algemene Vergaderingen en het onderhouden van contact met de lidkerken en het representeren van de Raad. Zo mogelijk willen we deze functie combineren met die van penningmeester.
Daarnaast zoeken we een bestuurslid communicatie. De belangrijkste taken: eindredactie van onze Nieuwsbrief, eerstverantwoordelijke voor onze website en andere sociale media
en voor de verslaggeving van onze vergaderingen. Voor deze functie denken wij met name ook aan een student; een beperkte vergoeding is mogelijk.
Voor beide functies geldt: een unieke kans om de veelzijdigheid van het kerkelijk leven in onze stad te leren kennen en bij te dragen aan de oecumenische samenwerking van de kerken in Amsterdam!!
Wie belangstelling heeft voor een van deze functies of wie anderen op ons wil attenderen, vragen wij contact met ons op te nemen via raadvankerkenamsterdam@gmail.com

4. Op 7 september sprak de voorzitter van de Raad op verzoek van de organisatoren bij een demonstratie waarin zorg werd uitgesproken over anti-LHBTI campagne in Polen.
Voor zijn toespraak zie: https://rvkamsterdam.nl/2020/09/08/voorzitter-rvka-deelt-zorgen-over-ontwikkelingen-in-polen/
Bij de demonstratie werd niet alleen op de EU en de Nederlandse overheid, maar ook op de kerkgenootschappen een beroep gedaan van zich te laten horen. Onze voorzitter heeft dat beroep doorgegeven aan de landelijke Raad van Kerken.

5. Vanuit de gemeente Amsterdam is onze Raad benaderd in verband met een onderzoek ter voorbereiding van een antwoord van het College van B&W om op de wens (in het bijzonder vanuit de islamitische gemeenschap) in Amsterdam begraven met eeuwigdurende grafrust mogelijk te maken. Vanuit onze Raad is de ambtelijke werkgroep geadviseerd de kerken in breder verband daarbij te betrekken.

6. Afgelopen week verscheen een nieuwe Nieuwsbrief van onze Taakgroep Vluchtelingen.
Daarin is informatie te vinden over diverse vormen van betrokkenheid bij en inzet voor vluchtelingen, in het bijzonder uitgeprocedeerden, van kerken, andere organisaties en overheid . Zie:
https://rvkamsterdam.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1LCI2YzdmNTJiMmYxYjEiLDAsMCwwLDFd

secretariaat RvKA:
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam.
tel. 020-5353700
e-mail bestuur: raadvankerkenamsterdam@gmail.com
website: www.rvkamsterdam.nl