• 10 apr

  En de mensen uit veilige landen?

  Van de vluchtelingen die nu op straat moeten slapen, komt een deel uit zgn. veilige landen – landen waarvan de Nederlandse overheid zegt dat ze veilig genoeg zijn om terug te keren. Daarover is de gemeente Amsterdam duidelijk: “Als je uit Marokko, Algerije of andere veilige landen komt krijg jij in Amsterdam geen opvang. We kunnen je helpen met terugkeer, maar daarmee houdt het op.” Overigens vinden veel ongedocumenteerden uit veilige landen desondanks hun weg in Amsterdam. Er werken naar schatting duizenden van hen in de horeca en de schoonmaak, buiten het zicht van de gemeente of de vreemdelingenpolitie. Lees ook: https://www.parool.nl/amsterdam/illegalen-slapen-op-straat-ondanks-opvang-hoe-kan-dit~a4625306/

 • 10 apr

  Gemeente Amsterdam bezorgd over mensen in het ‘asielgat’

  De gemeente Amsterdam is druk bezig met de voorbereiding van 24-uurs opvang voor asielzoekers. B&W wil zich hard maken voor mensen in een uitzichtloze situatie. Een uitzichtloze situatie kan ontstaan als mensen niet kunnen terugkeren, maar ook worden afgewezen voor rechtmatig verblijf. Deze ongedocumenteerde migranten verkeren in een kwetsbare positie en zijn uitgesloten van sociale voorzieningen.

  Met het organiseren van de nieuwe 24-uursopvang met intensieve begeleiding en de  monitoring daarvan, wordt kennis opgebouwd over deze situaties. Die kennis wil Amsterdam gebruiken om samen met het Rijk te zoeken naar structurele oplossingen voor deze groep.

  Verdere toelichting vindt u in de brief van weth. Groot Wassink:

 • 10 apr

  Dublin claimanten: anderhalf jaar onderduiken

  De Dublinverordening bepaalt dat het land waar een vreemdeling Europa binnenkwam verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. Deze regels werden ooit ingevoerd om te voorkomen dat asielzoekers Europa rondreizen om in verschillende lidstaten een procedure te beginnen, maar ook om te zorgen dat niet ieder land zijn handen van een zaak af kan trekken. Zodra iemand in Nederland een asielprocedure begint, wordt in verschillende databases gecontroleerd of diegene eerder in een andere EU-lidstaat is geweest.

  Mensen met een zgn. Dublinclaim hebben één mogelijkheid om toch in Nederland te kunnen blijven: anderhalf jaar ‘onderduiken’ en daarna alsnog asiel aanvragen. Hun helpers blijven het liefst in de luwte. Lees het artikel uit De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/het-is-beter-om-niet-te-veel-te-weten

  NB – Amsterdam sluit Dublinclaimanten niet uit van opvang; op dit moment wonen enkele tientallen m.n. Eritrese jonge mensen in de gemeentelijke opvang, en vertrekken van daaruit naar Ter Apel om hun asielprocedure te beginnen, zodra de 18 maanden wachttijd verstreken zijn. In de nieuwe 24-uursopvang vanaf 1 juli zullen alleen Dublinclaimanten uit landen waar de opvang slecht is of ontbreekt, nog welkom zijn.

 • 10 apr

  Meer over Code Rood Netwerk

  Het Code Rood Netwerk is een initiatief van Annette Kouwenhoven en bundelt een aantal non-profit organisaties zoals verschillende kerken in Amsterdam, Amsterdam City Rights, Caritas Amsterdam, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, en Stap Verder, een project van zes kerken in Amsterdam Zuid-Oost.

  Code Rood is als het ware een vangnet dat signaleert waar ongedocumenteerde vreemdelingen tussen wal en schip vallen. Zij helpen ongedocumenteerden aan medische hulp, verwijzen hen naar een advocaat, geven counseling, en. zo mogelijk, psychosociale ondersteuning. Op 21 maart was Code Rood bij twee commissies van de gemeenteraad en bepleitte om één van de winteropvanglocaties tijdelijk open te houden als overbrugging naar het moment dat de nieuwe 24/7 opvanglocaties open gaan. 

  Coen van Loon, die namens Caritas Amsterdam deelneemt aan Code Rood, maakte gebruik van de inspreektijd bij deze raadscommissies met het volgende pleidooi:

  Zoals u bekend zal zijn stopt de Winteropvang per 1 april.

  En op 2 april dient het gebouw op het Bijlmerplein ontruimd te zijn, wat dit jaar voor deze groep alweer de tweede ontruiming is.

  Dit betekent dat er zo’n zeventig personen op straat staan, waaronder veel mensen met een Dublin claim.

  Juist voor deze groep zou per 1 maart een opvang worden geregeld in het kader van het convenant dat wethouder Groot Wassink u ruim een maand geleden heeft toegezonden.

  Maar de feitelijke start vindt pas op 1 juli plaats.

  Daarom voer ik, namens Code Rood, hier het pleidooi om 1 van de 2 locaties van de Winteropvang open te houden tot de 24-uurs opvang op 1 juli open gaat.

  Wat er in die tussentijd moet gebeuren is namelijk onduidelijk.

  Veel ongedocumenteerden zijn kwetsbaar.  En die kwetsbaarheid wordt op dit moment onvoldoende vastgesteld, omdat de GGD nog niet is begonnen met een diepte screening.

  Als die kwetsbaarheid wordt vastgesteld, blijken veel ongedocumenteerden kansrijk in een nieuwe procedure. De geschiedenis van We Are Here toont dat aan: van die groep hebben 117 personen inmiddels een verblijfsvergunning gekregen.

  Wie op straat moet verblijven kan niet over zijn toekomst nadenken. Die is alleen bezig met overleven en kan in verkeerde handen vallen.

  Wij willen u houden aan het adagium van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan, ‘dat niemand onder de brug moet slapen’.

  In de toelichting op de subsidieregeling ongedocumenteerden in het gemeenteblad van Amsterdam dd. 15 februari, wordt gezegd:

  “De Amsterdamse opvang werkt op een transparante wijze, communiceert op heldere wijze met partners en ongedocumenteerden en betrekt hen bij de uitvoering.”

  Code Rood moet met spijt erkennen, dat deze transparante wijze van werken in de praktijk nog sterk verbeterd kan worden.

  Voor Code Rood zijn deze mensen geen nummers, maar kwetsbare mensen die aan hun lot dreigen te worden overgelaten.

  Het is bijna 1 april. Met mensen maak je geen grappen. Die hebben recht op adequate opvang door de overheid, zoals dat door het Europees Comité voor Sociale Rechten al in 2014 is bevolen.

  Code Rood doet u een oplossing aan de hand:

  houd nu één van de locaties van de Winteropvang open tot de 24-uurs opvang per 1 juli een feit is.

  Dan zal er ook iets van de lente, die vandaag begonnen is, in de harten van deze kwetsbare mensen kunnen opbloeien.

  Alleen binnen een dergelijke structuur is het voor hen mogelijk werkelijk te gaan werken aan toekomstperspectief.

 • 10 apr

  Hoe verder na de Winteropvang?

  Tijdens de slotmanifestatie van de kerken-opvang-estafette voor de groep ongedocumenteerden die na de winteropvang op straat stonden – op 9 april in de Dominicuskerk – bood Anne Klerks, die wethouder Groot Wassink verving, geen oplossing. Vier gemeenteraadsleden kwamen wel met suggesties, zoals: het verplaatsen van de tenten waarin de winteropvang geboden werd, het gedogen van kraken van bepaalde panden van de gemeente, nachtopvang bieden in het stadhuis.

  Op 11 april zal de raadscommissie Zorg een spoeddebat hierover houden. Inspreken zullen daar: Coen van Loon (Caritas A’dam), Annette Kouwenhoven (A’dam City Rights) en Jan van der Meulen (namens de kerken die onderdak boden).

  Don Ceder, raadslid van de ChristenUnie, heeft op 9 april een voorstel ingediend om opvang te bieden aan ieder die dat nodig heeft, niet alleen tijdens de winterperiode, maar het hele jaar. Er staat veel vastgoed van de gemeente leeg en in de voorjaarsbegroting kan budget opgenomen worden, mits er politieke wil is om de naaste in nood te helpen. Zie ook zijn pleidooi in: https://www.parool.nl/opinie/-waarom-behandelt-amsterdam-daklozen-strenger-dan-hoeft~a4625477/

  Advocaat Pim Fischer wees op de zorgplicht van de overheid, landelijk en lokaal, op grond van de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten, en vanwege art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is erg zorgelijk dat gemeenten en ook de staatssecretaris deze verplichtingen slechts uitvoeren voor zover het hun uitkomt, in plaats van hulp te bieden aan wie dat dringend nodig heeft.

  Ter plekke bleek de kwetsbaarheid in deze groep, toen een Eritrese jongeman een aanval van epilepsie kreeg. Vanuit de gemeente werd gesteld dat de GGD te weinig menskracht heeft om te screenen, en wie na screening kwetsbaar genoeg bevonden wordt komt niet direct in de opvang, maar op de wachtlijst voor opvang. – Tegelijk is het beschamend en nauwelijks te geloven dat dit gemeentebestuur niet in staat zou zijn om deze mensen onderdak te verlenen.

  Bemoedigend was de donatie van Bas Timmer, ontwerper van de Sheltersuit, een waterdichte jas&slaapzak, die hij ontwierp voor en uitdeelde aan vluchtelingen op Griekse eilanden, in Bosnië en elders. Hij had niet verwacht dat hij die nog eens in Amsterdam zou uitdelen, aan mensen die ze heel goed kunnen gebruiken. Tachtig exemplaren lagen klaar op het altaar van de Dominicus. Info op: http://www.sheltersuit.com

 • 10 apr

  Kerken in actie tegen sluiting van de Winteropvang

  Per 1 april heeft de gemeente de winteropvang gesloten. Vorig jaar heeft de gemeente die voortgezet en die groep van bijna 150 woont nu in de Derkinderenstraat. De winteropvang van dit jaar is beëindigd waardoor de groep van 60 ongedocumenteerde bewoners op straat kwam te staan.

  Het Code Rood Netwerk deed een dringend verzoek aan de Amsterdamse kerken om onderdak te verlenen, al was het maar voor een nacht. De afgelopen week boden de volgende kerken onderdak: Dominicuskerk, Gemeenschap van Sant’Egidio Nederland in de Mozes & Aäronkerk, de Waalsekerk, de Tituskapel, de Oosterparkkerk, de Muiderkerk, de Keizersgrachtkerk en Kerkplek Hebron (Spaarndammerbuurt).

  Helaas is er ook door deze solidariteitscampagne ‘Kille Nachten’ nog geen oplossing gekomen voor het probleem van gebrek aan slaapplaatsen in de gemeentelijke opvang.

  slapen in de Waalse kerk

  Een deel van de groep ongedocumenteerden die onderdak zocht in de Amsterdamse kerken staat op de wachtlijst voor opvang van de gemeente, maar zij worden tot nu toe niet kwetsbaar genoeg bevonden om al opgevangen te worden. De gemeente heeft, ondanks aandringen van organisaties uit de stad, ervoor gekozen geen overbruggingsopvang te bieden.

  Deze collectieve solidariteitscampagne met de kerken werd afgesloten met een debat en laatste Kille Nacht  in de Dominicuskerk: https://www.facebook.com/events/2131612103612819/

  Tijdens dit afsluitend evenement gaven Code Rood en de kerken een duidelijk signaal naar de gemeente af: Slapen op straat is mensonwaardig. We helpen, maar onder protest.

  Het Code Rood Netwerk bestaat uit Amsterdam City Rights, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, Caritas Amsterdam, Stap Verder en verschillende stadskerken in de Amsterdamse gemeente.

 • 10 apr

  Hoop en onmacht

  Wanneer de sterren hun glans verliezen
  En de harten achter de bomen schuilen
  Wanneer de wereld ineen lijkt te storten
  En de onmacht je lijkt te verslinden
  Hou je een sprankje hoop
  Steek je een klein kaarsje aan
  Hoop je dat rechtvaardigheid wint
          

  uit de dichtbundel van Hayarpi Tamrazyan

  Zie: https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/na-maanden-kerkasiel-wil-hayarpi-tamrazyan-christen-politica-worden-~ab13a6ac/

 • 10 apr

  In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over

  o.a. twee thema’s die deze maand veel aandacht trekken: het sluiten van de Winteropvang en de draagvlakgesprekken voor de nieuwe 24-uursopvang-locaties.

  Kerken in actie tegen de sluiting van de Winteropvang

  Hoe verder na de Winteropvang?

  Meer over Code Rood Netwerk

  Dublin claimanten: anderhalf jaar onderduiken

  Gemeente Amsterdam heeft zorg over mensen in het ‘asielgat’

  En mensen uit veilige landen?

  Gemeente peilt in alle stadsdelen draagvlak voor 24/7 BBB opvang

  Raad van Kerken Nederland in gesprek met Onderzoekscommissie Rijksoverheid

  Solidariteitsmaaltijden in de komende maanden

  Jaarverslag en beleidsplan Raad van Kerken Amsterdam

 • 06 apr

  Talkshow over recht op Noodopvang

  9 april – 20.00 – 21.30 u. Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam Centrum

  Op dinsdag 9 april is de groep ongedocumenteerden, die geen opvang heeft sinds de winteropvang dicht ging, al meer dan een week zonder nachtopvang van de gemeente Amsterdam. Diverse kerken hebben hun deuren opengesteld om te zorgen dat deze groep, die bestaat uit meer dan 55 mannen en vrouwen, niet op straat hoeven te slapen. Het Code Rood Netwerk – Amsterdam City Rights, Wereldhuis, Stap Verder en diverse stadskerken – organiseert in samenwerking met ASKV/Steunpunt Vluchtelingen een talkshow waarin de ongedocumenteerden in gesprek gaan met wethouder Rutger Groot Wassink en wethouder Zorg Simone Kukenheim, gemeenteraadsleden, verschillende mensenrechtenorganisaties, beleids- en stadsmakers.

  De talkshow staat in het teken van artikel 8 EVRM. De overheid heeft een zorgplicht voor kwetsbare mensen en de regel is dat uit een noodopvang niet mag worden ontruimd. Toch is dit 1 april 2019 wederom gebeurd toen de winteropvang gesloten werd. Mensen deze noodopvang ontnemen maakt hen extreem kwetsbaar.

  Mensenrechtenorganisaties, o.a. Amnesty International zullen hierop een korte toelichting geven. Advocaat Pim Fischer gaat in op de bestaande jurisprudentie waaruit blijkt dat de overheid een zorgplicht heeft voor opvang van ongedocumenteerde vluchtelingen.

  Locatie: Centrum Amsterdam, Dominicuskerk Amsterdam, Spuistraat
  Tijd: 20.00-21.30
  Deelnemers: ongedocumenteerde vluchtelingen die geen onderdak hebben. Uitgenodigd:
  Tulu Amante, Wethouders Rutger Groot Wassink en Simone Kukenheim, sprekers van Amnesty International, College voor de Rechten van de Mens en advocaat Pim Fischer. (Een aantal van de genodigden is nog onder voorbehoud. Vanwege de urgentie van dit onderwerp en de korte voorbereidingstijd hebben we op het moment van publicatie van dit evenement nog geen definitieve bevestiging.)
  Toegang: Gratis, aanmelding is niet nodig
  Voor vragen: coderoodnetwerk@gmail.com

  Info afkomstig uit dit bericht: Art.8EVRM* EIND Manifestatie Kille Nachten

 • 06 apr

  9 april: Manifestatie Kille Nachten, 20.00 uur


  In de afgelopen weken heeft een groep van 60 ongedocumenteerde migranten onderdak gevonden in diverse Amsterdamse kerken. Als gevolg van de wintersluiting van de gemeentelijke nachtopvang kwam deze groep op straat te staan. De Dominicuskerk heeft een belangrijk aandeel gehad in de opvang; de groep heeft verleden week de nacht bij hen doorgebracht. Daarna hebben verschillende kerken het stokje overgenomen. Volgende week dinsdag 9 april wordt de actieweek afgerond met een manifestatie in de Dominicus. Beleidsmakers, artiesten, advocaten gaan met elkaar in gesprek.  ‘Eindmanifestatie Kille Nachten’ Dominicuskerk van 20.00-21.30 uur 


 • 05 apr

  Werkbezoek De Egmonden

  Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven!

1 2
Print deze pagina: