Zoeken
Agenda
    Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
  • 01 jun

    Lobby voor een Amsterdams Doorstroomhuis 

    Naar aanleiding van de aanscherpingen m.b.t. BBB in Amsterdam hebben verschillende organisaties de gemeente het plan voorgelegd om een zgn Doorstroomhuis te creëren. Asielzoekers die aankloppen bij het Vreemdelingenloket van de gemeente hebben soms last van fysieke problemen, traumatische ervaringen en zijn gestrest van het straatleven. Daardoor vraagt een goede analyse van de situatie om meer tijd dan één intakegesprek aan het loket. Het is nodig de tijd te nemen om een vertrouwensrelatie op te bouwen die noodzakelijk is om ook de dieper liggende gebeurtenissen en feiten naar boven te krijgen.

    Daarom pleiten Protestantse Diaconie/Wereldhuis, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Taakgroep Vluchtelingen, Dokters van de Wereld e.a. voor een Doorstroomhuis waarbij de doelgroep voor twee tot drie maanden kan verblijven in een 24/7 opvang en waar vanuit rust naar hun situatie wordt gekeken. In die periode kunnen deskundigen, zoals artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en juristen met cliënten in gesprek gaan om duidelijk te krijgen met wie we te maken hebben, welke behandeling, traject of begeleiding nodig of mogelijk is en welke vorm van opvang daarvoor het meest geschikt is. De organisaties stellen de gemeente voor op deze manier goed gebruik te maken van de ruim aanwezige expertise in de stad: Dokters van de Wereld, Equator, GGD en Mentrum (JOT – bij verslavingsproblematiek) voor de medische diagnose, Vluchtelingenwerk en ASKV voor de juridische analyse en hulpverleners voor het sociaal en maatschappelijk werk (zoals HvO, Equator en Centrum ’45, counseling en/of activering volgens de Wereldhuis methode). 

  • 01 jun

    Aanscherping toegangscriteria BBB in Amsterdam?

    Uit het ‘Jaarplan 2017 Vreemdelingenbeleid’ van de gemeente blijkt dat Amsterdam de criteria voor toegang tot de BBB wil aanscherpen. De scherpere selectie lijkt een gevolg van de ontoereikende capaciteit van de BBB-opvang  – er zijn veel meer asielzoekers die er gebruik van willen maken dan er plaats is. Gevolg: de gemeente selecteert scherper wie mag overnachten in de BBB en wie niet. Hiermee lijkt de ‘humanitaire ondergrens’ die Amsterdam hanteert bij de opvang van ongedocumenteerde asielzoekers, nog weer verder te worden verlaagd.  Het effect is dat er weer mensen op straat slapen. In de raadscommissie van 23 maart hebben Henk Griffioen (WAH) en Annette Kouwenhoven (Wereldhuis) ingesproken en bezwaar gemaakt – zie: punt 14 van https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346548/raadscommissie%20Algemene%20Zaken%2023-03-2017 – 

  • 18 mei

    Presentatie Taakgroep op Netwerkdag RvK A’dam – 13 mei 2017

    Presentatie van de Taakgroep Vluchtelingen
    op de Netwerkdag van de Raad van Kerken Amsterdam op 13 mei 2017

    door Frans Zoer, secr. a.i. van de Taakgroep
    met dank aan Anna Verbeek

    De Taakgroep heeft al een lange staat van dienst. Zij heeft in de jaren ’80 en ’90 kerkasiel georganiseerd, en stond de kerken met raad en daad ter zijde in de opvang van individuele asielzoekers. Uit de Taakgroep is toen ook de WOU voortgekomen, de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden; die bood juridische en sociale hulp aan afgewezen asielzoekers die nog wel kans hadden op een verblijfsvergunning. De WOU is enkele jaren geleden opgeheven.

    Met behulp van de Taakgroep geeft de Raad van Kerken al decennialang systematisch aandacht aan en vraagt ze aandacht voor vluchtelingen.
    Vanuit het Bijbels appèl om gestalte te geven aan Gods Koninkrijk van vrede en recht hebben de kerken een bijzondere betrokkenheid bij verdrukten en vreemdelingen.

    Wie nemen deel aan de Taakgroep ?
    Op de website vindt u een lijst van kerken en organisaties die regelmatig deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten. Daartoe behoren o.a. de Protestantse en de Lutherse Diaconie, de Protestantse Gemeente Zuid-Oost, de Dominicusgemeente, Diaconaal opbouwwerk Amsterdam-Oost, Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam, Casa Migrante e.a.
    Daarnaast schuiven ook altijd vertegenwoordigers van niet-kerkelijke groepen aan, zoals de steungroep We Are Here, het Harriet Tubman Huis, het ASKV, e.a.
    Samen vormen we een platform voor overleg m.b.t. vluchtelingen in Amsterdam.
    Voor communicatie onderling en informatie naar andere kerken benutten we de website van de Raad van Kerken en de nieuwsbrief, die we proberen maandelijks rond te sturen.
    Een aantal van u ontvangt mogelijk ook de nieuwsbrief van Kerken Helpen A’dam; die nieuwsbrief en bijbehorende website zijn voortgekomen uit een gezamenlijk initiatief waar de Taakgroep ook aan meewerkte.

    Voor de kerken die bij de RvK zijn aangesloten wil de Taakgroep functioneren als:
    – een denktankje om de hulp door kerken aan asielzoekers en ongedocumenteerden gaande te houden en de kerken steeds weer te stimuleren in actie te komen
    expertise om de kerken en de Raad van Kerken te adviseren.
    – een overlegplatform om alle ervaringen te delen, ook met andere organisaties die zich het lot van asielzoekers aantrekken
    – een woordvoerder in de lobby om bij de gemeente een humane opvang van ongedocumenteerde en kwetsbare asielzoekers te bewerkstelligen.

    Wij hanteren hierbij twee uitgangspunten die bekend zijn in diaconale kring:
    We willen helpen waar geen helper is – en we helpen onder protest.

    Het eerste, helpen waar geen helper is, is behulpzaam bij de afbakening van het werk van de Taakgroep.

    Voor de nieuwe instroom van vluchtelingen sinds eind 2015 wordt behoorlijk wat hulp geboden vanuit de samenleving. De gemeente vraagt burgers de nieuwe statushouders te helpen integreren en faciliteert dat ook (zie de manier waarop rond azc Wenkebachweg een en ander is georganiseerd). Ook vrijwilligers van diverse kerken leveren daar een bijdrage aan. Taalcafe’s, maaltijden, voetbalwedstrijden, ruimte voor een arabisch-sprekende kerk (initiatief van de Evangelical Synod of the Nile, Egypte).

    Vanuit de gedachte ‘Helpen waar geen helper is’ concentreert de Taakgroep Vluchtelingen zich op asielzoekers die nog in procedure zijn en díe afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Deze laatsten komen in de knel volgens onze Bijbelse criteria van rechtvaardigheid en barmhartigheid.
    In het bijzonder zijn dat de asielzoekers met een afwijzing en bevel om terug te keren naar hun land van herkomst, maar die niet terug kunnen omdat ofwel hun land hen de toegang weigert ofwel omdat de omstandigheden zo slecht zijn, dat ze er geen veilig leven kunnen leiden. Zij verkeren in het zogeheten ‘asielgat’, een lacune in de Vreemdelingenwet, waarvoor nog steeds geen oplossing in de maak is.

    De focus op deze groep mensen is versterkt toen in 2012 de mensen van We Are Here hun tenten opsloegen in de Hoftuin, bij het Wereldhuis. De groep verhuisde naar de Notweg in Osdorp en kon na ontruiming terecht in de Vluchtkerk, met steun van de Diaconieën en heel veel vrijwilligers. Vanaf dit begin geeft de Taakgroep steun aan We Are Here.
    Meermalen hebben we kortdurende opvang geregeld in wijkkerken, terwijl de steungroep zocht naar een andere locatie. We hebben ook meermalen brieven geschreven naar B&W en gemeenteraad, en ingesproken bij raadsvergaderingen, om te pleiten voor goede opvang, en voor verbetering van de Bed, Bad & Brood-voorzieningen.
    Er is vanuit de Taakgroep een bijzondere band met de groep Eritrese/Ethiopische asielzoekers (de Smaragdgroep, vnl. vrouwen; kerkasiel; tijdelijk in deWittenberg). Nu wonen zij in de Vluchtmaat, met praktische steun vanuit verschillende PKA-wijkgemeenten. – De hapjes vanmiddag zijn verzorgd door drie vrouwen van deze groep.

    Het is belangrijk dat de Taakgroep namens de kerken zich laat horen in de lobby naar gemeentebestuur en politiek. Hiermee geven we uitdrukking aan het tweede uitgangspunt: helpen onder protest. We gaan ervan uit dat alle hulp vanuit kerkelijke kring belangrijk en waardevol is in zichzelf, maar tegelijk dat fatsoenlijke opvang en begeleiding van vluchtelingen en ongedocumenteerden een zaak is van de hele samenleving, en dus onder de verantwoordelijkheid valt van de overheid, dat is hier het gemeentebestuur.
    En we zien dat zulke lobby naar de politiek ook succes kan hebben: Kerk in Actie kreeg het via de Europese Raad van Kerken voor elkaar dat duidelijk werd dat de overheid een zorgplicht heeft, ook voor ongedocumenteerden, en op grond daarvan zijn de BBB-voorzieningen opgezet. Hier in A’dam pleiten we samen met anderen voor verbetering van de BBB-organisatie.

    Daarvoor hebben we deskundigheid en expertise nodig. Die verwerven we door samen te werken met andere organisaties.
    – Gerhard Scholte vergezelt regelmatig de mensen van het Wereldhuis en Co van Melle die elke ochtend bij de uitgang van de BBB Walborg in Buitenveldert staan om hun solidariteit te betuigen aan de mensen die die dag de straat weer op moeten. Het levert veel inzicht en contacten met de mensen van HVO en Leger des Heils die de BBB runnen.
    – Gerhard is ook voorzitter van het Deskundigenoverleg in de Gelagkamer van de Protestantse Diaconie, waar diverse organisaties die bezig zijn voor asielzoekers (ASKV, Dokters van de Wereld, Equator, Amnesty) ervaringen uitwisselen en ingangen bedenken voor de lobby naar de gemeenteraad. Hieruit kwam recent het plan voor een Doorstroomhuis, met 24-uursopvang voor enkele maanden, zodat bewoners van de BBB kans krijgen om zich te bezinnen op hun perspectieven.

    De Taakgroep schakelt kortom tussen: informeren – concrete acties – overleg – inspraak – ondersteuning van (juridische) acties .

    Twee motto’s tot besluit:

    1. De straat is niet de oplossing. Die uitspraak lenen we van harte van INLIA, het sterke kerkelijke initiatief waarop nu de stad Groningen een stevige BBB+ heeft ingericht.
    De term is inmiddels ook een slogan in de doorgaande lobby bij de gemeente Amsterdam: een lobby voor een BBB-plus, waar ongedocumenteerden niet overdag de straat op hoeven en waar adequate begeleiding kan worden georganiseerd. En voldoende plekken waar getraumatiseerde asielzoekers op adem kunnen komen en deskundige begeleiding krijgen. Op woensdag 10 mei kwam het Doorstroomhuis ter sprake in de gemeenteraad; de burgemeester toonde zich niet enthousiast, maar het komt terug in verder overleg.
    Samen met andere organisaties houden wij het vraagstuk van humane, respectvolle opvang op de gemeentelijke agenda.

    2. Steun Ongedocumenteerden door hen vrijwilligerswerk te geven – en zo deels in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Niets doen is funest, het leidt tot apathie en erger. ASKV en Wereldhuis van de Protestantse Diaconie werken hard aan activering van ongedocumenteerden. De Taakgroep Vluchtelingen heeft onder de kerken een actie opgezet waarmee kerken en individuele kerkleden gevraagd worden klussen aan te bieden aan ongedocumenteerden van We Are Here.

    Voorbeelden: schoonmaak, catering op verjaardagen, schuurtjes schilderen of slopen, kelders opruimen, helpen bij de jaarlijkse kerk-schoonmaakbeurt, catering voor kerkelijke activiteiten. Het levert ook fantastische verhalen op over opgeluchte asielzoekers, die groeien in zelfbewustzijn en ontwikkeling van vaardigheden; een belangrijke bijdrage aan hun empowerment.

    Namens de Taakgroep – namens de asielzoekers roep ik jullie graag allemaal op om mee te doen aan deze actie!
    – – – – –

  • 14 feb

    Nieuwe Dagopvang bij de Protestantse Diaconie

    Op maandag 30 januari opende Boudewijn Oranje (bestuurder van het stadsdeel Centrum in Amsterdam) om 14.00 uur de kas op de binnenplaats van het Corvershof (Nieuwe Herengracht 18). De kas werd door de Protestantse Diaconie geplaatst om de toeloop van ongedocumenteerde migranten in het Wereldhuis op te kunnen vangen.

    Het Wereldhuis, een project van de Protestantse Diaconie, is een veilige plek voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Zij komen voor hulp, een gesprek en cursussen. Tegen alle verdrukking in ontwikkelen ze zelf initiatieven op het gebied van cultuur en educatie. Het Wereldhuis en de kas zijn zeven dagen per week open.

  • 14 feb

    The Refugee Company in Lola Lik – Join us!

    The refugee Company empowers refugees. We speed up integration by placing people in the center of society.

    SPEED UP INTEGRATION – SAVE THE CRAFTS 

  • 14 feb

    Lola Lik in azc Wenkebachweg

    Het Asielzoekerscentrum aan de Wenkebachweg wordt zo langzamerhand in gebruik genomen.

    In dit voormalige hoofdgebouw van wat de Bijlmerbajes was, is inmiddels een bijzondere creatieve broedplaats actief: Lola Lik. Er komt een publiek binnenplein met een restaurant, een pop-up bioscoop, muziekstudio’s, ateliers, werkplekken en nog veel meer moois. Bovendien zijn er nog ruimtes beschikbaar voor goede ideeën. In de twee hoge torens van de voormalige gevangenis zullen maximaal duizend asielzoekers worden opgevangen. Samen met enthousiaste Amsterdammers zullen zij deze plek nieuw leven inblazen. http://www.parool.nl/amsterdam/broedplaats-lola-lik-in-bijlmerbajes-geopend~a4451353/

  • 14 feb

    Jonge statushouders in botsing met Sociale Dienst/klantmanager

    Twee jonge statushouders in Oost bleken problemen te hebben met hun klantmanager bij het DWI/WPI/de sociale dienst. Het gaat om jonge mannen die  – naast hun inburgering – “vrijwilligerswerk” bij de Albert Heijn zijn gaan doen toen dat van hen gevraagd werd. Beiden hebben nog een proeftijd gehad en is een contract voorgelegd om te komen “werken”. Elk op eigen wijze voelen zich onveilig in het contact met de sociale dienst en/of hun klantmanager. Zijn er meer signalen dat statushouders zich onder druk voelen gezet? 

  • 14 feb

    We Gaan Ze Halen  …  want: beloofd is beloofd

    De Nederlandse overheid komt zijn toezeggingen inzake het aantal vluchtelingen uit Griekenland dat zou worden opgenomen, niet waar. Daarom heeft een groep mensen rond predikant Rikko Voorberg het initiatief genomen de overheid hierop te wijzen ‘– zo nodig halen we ze zelf wel op…’.  Na de tocht op 30 november naar Den Haag, wordt nu een tocht van automobilisten naar Brussel voorbereid door de mensen van We gaan ze halen.  Rij mee op 6 maart a.s.!

  • 14 feb

    Opvang uitgeprocedeerden uitzichtloos   

    In het Parool beschreef Michel Couzy de realiteit van de Amsterdamse BBB. “Vorige week bezocht ik de opvang voor uit­geprocedeerde asielzoekers in Buitenveldert. Wat mij vooral beklemde, was dat de uitzichtloosheid van hun bestaan door de bewoners wordt beschouwd als vaststaand feit; zo is het nu eenmaal. Ze kunnen daar slapen, maar hangen overdag rond op straat. Ze doen niets, ze mogen niets. Toch verkiezen de bewoners van deze bed-bad-broodopvang de uitzichtloosheid in Amsterdam boven de uitzichtloosheid in eigen land.” Lees verder:

    http://www.parool.nl/opinie/republiek-amsterdam-opvang-uitgeprocedeerden-uitzichtloos~a4426876/

  • 14 feb

    Niet gewenst in Nederland, en toch maar opgevangen

    Onder die titel stond op 17 januari 2017 informatief artikel (van Ingmar Vriesema) in NRC over de Bed-bad-brood voorzieningen voor uitgeprocedeerde en onuitzetbare asielzoekers  in Nederland.

    Uitgeprocedeerde asielzoekers, waar laat je die? Rijk en gemeenten kwamen er niet uit. Nu passen gemeenten er zelf een mouw aan.  Helder artikel dat de dilemma’s schetst, inzicht geeft in de kosten van de opvang en de verschillen tussen verschillende gemeenten schetst. Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/17/niet-gewenst-in-nederland-en-toch-maar-opgevangen-6163515-a1541666

  • 14 feb

    Vreugde: Ilhaam Awees, woordvoerster van WAH, heeft een status gekregen

    Trouw publiceerde op 7 februari j.l. een interview met Ilhaam Awees dat een bijzondere inkijk geeft in de asielgeschiedenis van Ilhaam en de ontwikkeling van We Are Here.

    Ilhaam Awees is een van de boegbeelden van de actiegroep van uitgeprocedeerde asielzoekers ‘Wij zijn hier’. In 2009 meldt deze dan 25-jarige en net afgestudeerde arts uit Jemen zich in Ter Apel en vraagt asiel aan. Een mensensmokkelaar bracht haar naar Nederland. Ze wordt afgewezen, raakt uitgeprocedeerd, zwerft op straat. Acht jaar later – op 19 januari jongstleden – krijgt ze een verlossende brief: ze mag toch blijven.  Lees het artikel via:

    https://beta.trouw.nl/home/uitgeprocedeerde-asielzoeker-ilhaam-awees-ik-wil-een-moderne-vrouw-zijn~a0d4d2a2/

     

  • 14 feb

    In deze Nieuwsbrief vindt u:

    Algemene informatie:

    • Een nieuw netwerk kerkenhelpen, naast het netwerk van de Taakgroep Vluchtelingen  van  de Raad van Kerken Amsterdam;
    • de Humanitychecker van OxfamNovib

    Berichten m.b.t. ongedocumenteerde asielzoekers:

    • Herinnering Actie Steun Ongedocumenteerden;
    • We Are here op zes plekken anti-kraak;
    • Ilhaam Sawees heeft een status gekregen;
    • Protestantse Diaconie opent nieuwe Dagopvang naast het Wereldhuis;
    • Nieuwe bezoekers gezocht voor detentiecentrum Schiphol;
    • NRC: Niet gewenst maar toch opgevangen
    • Parool: Opvang uitgeprocedeerden uitzichtloos

    Berichten m.b.t. de nieuwe instroom vluchtelingen:

    • We gaan ze halen op 6 maart naar Brussel;
    • Statushouders botsen met sociale dienst/klantmanager;
    • LolaLik in azc Wenkebachweg
1 2 3 4 5
Print deze pagina: