Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

De laatstverschenen Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam wordt in het bijzonder getekend door wat het coronavirus voor onze samenleving, onze kerken en ook voor onze Raad betekent.

Beste lezer,

Deze Nieuwsbrief wordt in het bijzonder getekend door wat het coronavirus voor onze samenleving, onze kerken en ook voor onze Raad betekent.
Het heeft voor ieder van ons invloed op ons persoonlijk leven en het functioneren van onze gemeenschap, al is het wel op verschillende wijze.
Wij wensen u allen sterkte en alle goeds toe.

In verbondenheid, namens het Dagelijkse Bestuur,
Henk Meulink, voorzitter

1. Pasen in de tijd van de coronacrisis.

We versturen deze Nieuwsbrief aan de vooravond van de viering van Pasen in de orthodoxe kerken. Ook daar zal dat in een aangepaste vorm moeten gebeuren.
Niettemin zal in vele talen vannacht uitgeroepen worden: “De Heer is waarlijk opgestaan”.

Pasen vieren we of hebben we gevierd ondanks de impact van het coronavirus op onze samenleving, als een teken dat er een weg door het lijden heen is, als een bron van vertrouwen en hoop.

Henk Jongerius (Dominicaan) schreef bij het verhaal over de ontmoeting van de Emmaüsgangers met de opgestane Christus dit lied:

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
(Gezangen voor Liturgie 644, Liedboek 647)

In het vertrouwen waarvan deze woorden getuigen roepen wij u allen op te blijven bidden en daadwerkelijk mee te leven met wie in deze tijd bijzondere aandacht nodig hebben, allen die in onze naaste omgeving en wereldwijd de gevolgen ondervinden van het coronavirus en de in dat kader opgelegde beperkingen.
Laten we dank tonen voor allen die op een of andere wijze zorg verlenen
en politiek verantwoordelijkheid dragen

en voor hen bidden om kracht en wijsheid.
Laten we danken voor al het goede dat wij in deze dagen van anderen ontvangen en kunnen geven of op andere wijze ervaren

en laten we bidden voor wijsheid bij het nadenken over en handelen bij het vormgeven van onze samenleving voorbij deze crisis.
Dat wij in geloof, hoop en liefde met elkaar verbonden blijven.2. Help migrantenkerken de crisis door!

Als Raad van Kerken Amsterdam zijn wij blij dat verschillende migranten- en internationale kerken lid zijn van onze Raad. Een aantal van onze lidkerken kennen migrantenparochies- of gemeenten. We hebben goede contacten met SKIN, de landelijke organisaties van migranten- en internationale kerken.

Het wordt steeds meer duidelijk dat vele van deze kerken door het coronacrisis in de problemen komen. Hoewel de situatie van iedere kerk weer anders is spelen o.a. mee dat zij voor inkomsten sterk afhankelijk zijn van collectes tijdens kerkdiensten (zij kennen geen systeem als Kerkbalans), veel leden kennen die zich in een sociaaleconomisch kwetsbare situatie bevinden, weinig financiële reserves hebben.

Als Raad van Kerken Amsterdam willen we graag meehelpen de migrantenkerken de crisis door te laten komen. Wij willen dat doen via de Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken, dat al vanaf 1995 bestaat.
SOFAK heeft een noodfonds opgericht. Op dit noodfonds kunnen migrantenkerken een beroep doen hen in de huidige situatie financieel te steunen. SOFAK is in staat een dergelijk verzoek goed te beoordelen. 100% van de bijdrage komt ten goede aan de doelgroep.
Verschillende Amsterdamse migrantenkerken hebben inmiddels een beroep op dit fonds gedaan.

Wij hebben op een aantal van onze “rijkere” lidkerken een beroep gedaan een bijdrage aan dit Noodfonds te storten.
Als Raad van Kerken Amsterdam hebben we, ondanks onze beperkte middelen, een bijdrage gestort, vanuit de kosten die we noodgedwongen besparen op onze vergaderingen.
U kunt als kerkelijke gemeenschap of persoonlijk ook een bijdrage storten, via bankrekeningnummer NL24 INGB 0001 0263 33 tnv. SOFAK, o.v.v. Noodfonds.

Nadere informatie over SOFAK kunt u vinden op www.SOFAK.nl.
Zie ook de bijlage.

3. De situatie van vluchtelingen, uitgeprocedeerden en daklozen

De situatie van toch al kwetsbare groepen vraagt in deze tijd bijzondere aandacht.
Die is er ook, van de zijde van de overheid, van vele hulporganisaties en niet in het minst ook vanuit de kerken. Vanuit diverse kerken en kerkelijke gemeenschappen is en wordt steun gegeven in de vorm van financiële en materiële steun en door het tonen betrokkenheid. Niettemin zijn er nog de nodige zorgen over de wijze waarop bepaalde groepen nu moeten leven.

Via de Nieuwsbrief van de Taakgroep Vluchtelingen wordt u regelmatig op de hoogte gehouden. Ook over hulpacties. Wij verwijzen daar bij deze naar.
Ontvangt u deze Nieuwsbrief niet, alle Nieuwsbrieven kunt u vinden onder:
www.rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/nieuwsbrieven
Als u de Nieuwsbrief graag wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Naar dit adres kunt u ook informatie sturen die u graag wilt verspreiden.

Vanuit de (Taakgroep Vluchtelingen van de) Raad van Kerken Amsterdam hebben we in de afgelopen tijd met andere organisaties een aantal verzoeken/ oproepen ondersteund:
– aan B&W en de Gemeenteraad van Amsterdam (die positief reageerde) en de regering om 500 kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland te bieden;
– aan B&W van Amsterdam om passende noodopvang voor daklozen en uitgeprocedeerden. De Gemeente Amsterdam heeft diverse maatregelen genomen.
Alleen niet de oproep dat deze aangepaste opvanglocaties 24 uur per dag open zijn.
Nu moeten velen overdag de straat op, terwijl veel plekken waar zij vaak de dag doorbrengen nu niet toegankelijk zijn.
– aan de regering tot humanitaire hulp voor vluchtelingen op Aruba en Curaçao en op de Griekse eilanden.
Over mogelijke oproepen, o.a. voor een tijdelijke verblijfsvergunning voor uitgeprocedeerden, is nog overleg gaande.

4. Nieuwsbrief Drugspastoraat

Een andere kwetsbare groep vormen drugsverslaafden. Vanuit de Raad van Kerken Amsterdam zijn we verbonden met de Stichting Drugspastoraat. De huidige situatie vraagt ook van de drugspastores een aanpassing in de wijze waarop zij contact kunnen onderhouden. In een eerste Nieuwsbrief vertellen zij daar meer over. O.a. over een Paasboekje dat zij hebben verspreid. We raden u aan daar kennis van te nemen. Beide vindt u als bijlage.

5. Herdenking Armeense genocide

Op 24 april gedenkt de Armeense gemeenschap ieder jaar de Armeense Genocide.
In Amsterdam gebeurt dit bij de gedenksteen die een aantal jaren geleden is aangebracht aan de Armeens-Apostolische Kerk, Krom Boomsloot 22.
Dit jaar zal de herdenkingsceremonie niet zoals gewoonlijk kunnen worden gehouden.
Wel zal er om 11.00 uur een officiële kranslegging zijn, rekening houdend met de regels voor afstand tussen personen. Aansluitend of op een ander moment kunnen bloemen bij de gedenksteen worden gelegd. Namens de Raad van Kerken Amsterdam zal het Dagelijks Bestuur dat ook doen.

Meer informatie over de Armeense genocide, inclusief een voorbede, kunt u vinden via bijgaande link naar de website van de Raad van Kerken in Nederland:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/105e-herdenking-van-de-armeense-genocide/

6. Interreligieuze contacten in de tijd van Pesach, Pasen en Ramadan

Zoals wij een Paasgroet stuurden aan u allen, stuurden we aan de vooravond van Pesach een groet aan onze joodse contacten en zullen wij dat aan de vooravond van Ramadan ook doen aan onze islamitische contacten.
Zoals wij Pasen op een andere manier dan we gewoon zijn moesten vieren, moesten
joden veel aanpassen aan de wijze waarop zij Pesach, in het bijzonder de Seideravond konden vieren en zal dat van moslims gevraagd worden wat betreft de gebruikelijke activiteiten in de maand van Ramadan (denk aan de vele iftar-maaltijden) en voor het feest bij het verbreken van de vasten.

Samen ÉÉN Amsterdam organiseerde een eerste digitale Gebedssamenkomst op 8 april.
Wij waren daarbij vertegenwoordigd. Op 22 april volgt een tweede bijeenkomst.
Als u daar meer over wilt weten, vraag ons dan om nadere informatie of stuur een mail naar sameneenamsterdam@gmail.com

7. De Raad van Kerken Amsterdam in de komende tijd

Ook voor onze Raad geldt dat wij in deze omstandigheden ons moeten aanpassen.
De Algemene Vergadering van de Raad op 19 maart en de vergadering van de Taakgroep Vluchtelingen op 16 april konden niet doorgaan.
Intussen raken ook wij meer vertrouwd met vormen van digitaal contact.
Onze eerstvolgende AV staat gepland op 14 mei. Die kan niet op de gewone wijze in de Doopsgezinde Singelkerk plaatsvinden. We organiseren op die avond een mogelijkheid voor een online-contact met de vertegenwoordigers van de kerken.
Verder zijn we afhankelijk van de richtlijnen die na 28 april resp. 1 juni zullen gelden.
We houden er rekening mee dat die ook van invloed zijn voor onze activiteiten in de komende maanden. We houden hoop een derde Korenfestival te kunnen organiseren op zaterdag 26 september en onze jaarlijkse Nicolaasviering op zondag 6 december te kunnen houden.
Wij waren ook van plan in deze maanden het intiatief te nemen hoe we vanuit de kerken bij kunnen dragen aan de viering van Amsterdam 750 in 2025. Wat later dan we plan waren en op een aangepaste wijze zullen we dat alsnog doen.
Wij houden u op de hoogte.