Uit de raadsbrief dd. 15 april

Uit de brief van B & W aan de gemeenteraad dd. 15 april.

In de bijlage Sociale kwetsbaarheid staat o.a.

Uitbreiding inloophuizen

Amsterdam heeft voor de opvang van dak- en thuislozen gekozen voor een systeem van nachtopvang in combinatie met inloophuizen. Uitgaande van het advies van de GGD om mensen niet te lang binnen te houden om besmettingsgevaar te verkleinen gecombineerd met de richtlijn van VWS en het gegeven dat mensen tussen 16:30 en 9:30 terechtkunnen in de nachtopvang, wordt de norm gehanteerd dat mensen ten minste één keer ’s ochtends en één keer ‘s middags terecht kunnen in een dagvoorziening. Mensen die geen ander alternatief hebben (mensen zonder 24-uurs opvang of thuislozen zonder eigen woning), worden toegelaten in de inloopvoorzieningen om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, een maaltijd overdag te eten of voor een rustmoment. Inloophuizen voeren een deurbeleid om te borgen dat de noodzakelijke 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

Een aantal inloophuizen van de Regenbooggroep heeft sinds het paasweekend de openingstijden verruimd om de tekorten in het weekend te verhelpen. De gemeente blijft monitoren of dit voldoet of dat extra capaciteit moet worden ingezet. De behoefte voor dagopvang is daarbij zeer wisselend en bijvoorbeeld afhankelijk van het weer en de doelgroep. Als het aantal mensen dat gebruik maakt van de nachtopvang toeneemt zullen er extra inloophuizen geopend moeten worden en/óf er moet voldoende mogelijkheid zijn / gecreëerd worden om buiten uit te rusten en sanitair te gebruiken. Als uitbereiding van bestaande locaties onvoldoende blijkt kan besloten worden tot opening van nieuwe locaties. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Cijfers maatschappelijke opvang voor en tijdens het coronavirus

Voor het Coronavirus tijdelijk extra nachtopvang ivm wintermaanden 445 (400 winteropvang, 45 stoelenproject)

Extra nachtopvang ivm coronavirus 535 (Winteropvang 150, Sporthal zuid 100, Hogendorp hal 100, Calandhal 100, Inloophuizen 40, Stoelenproject 45)

Daarnaast wordt een groep van circa 260 personen opgevangen in hostel en hotelkamers.

Ongedocumenteerden en Vluchtelingen

Stand van zaken LVV (landelijke vreemdelingenvoorziening) en Dublinpilot

De kabinetsmaatregelen hebben grote gevolgen voor de uitvoering van de LVV en de Dublin pilot. Nadat het kabinet op 15 maart de eerste maatregelen tegen de spreiding van het coronavirus had gecommuniceerd, hebben de verschillende partners hun kantoren moeten sluiten en de begeleiding van cliënten is tijdelijk stop moeten zetten. Ook organisaties die participatieactiviteiten en/of dagbesteding bieden hebben zich genoodzaakt gezien de deuren te sluiten. De rijkslocaties zitten eveneens op slot en ook terugkeer naar land van herkomst of derde land is veelal onmogelijk. Dit alles maakt dat het op moment nauwelijks mogelijk is om concrete resultaten te boeken en mensen te begeleiden en te geleiden naar een nieuw, bestendig perspectief in Nederland, land van herkomst, of derde land. Uiteraard proberen we de begeleiding waar mogelijk voort te zetten. Het gebrek aan face tot face contact maakt dit lastig. Bovendien vraagt het om de beschikbaarheid van voldoende devices.

Garage Kempering.

Tot slot ter beantwoording van een vraag van het raadslid Poot over overlast bij de garage Kempering waarop de burgemeester een antwoord heeft toegezegd, het volgende:

De overlast nav de kraak/ verblijf van deze groep in garage Kempering beperkt zich volgens de wijkagent op het moment tot:

-Een enkele klacht over geluidsoverlast. Soms is dat muziek van de groep maar veelal wordt er geklaagd over geluidsoverlast nav de daar aanwezige aggregaat (het stadsdeel onderzoekt nu de mogelijkheid voor het plaatsen van een stillere en zuinigere aggregaat).

-Een enkele maal hangen er enkele van de mannen in de buurt van het winkelcentrum of gaan de mannen overdag naar het Mandelapark. Soms met iets meer dan 3 maar de mannen veroorzaken daarbij geen overlast voor bezoekers.

-Er zijn geen meldingen van fiets-of winkeldiefstal. In het algemeen proberen de mannen zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van politie, etc. Volgens de wijkagent hebben die enkele klachten die worden geuit door omwonenden vooral betrekking op de uitgestelde sloop van de garage.

-Bij het bezoek vorige week door GGD en OOV was gezien dat om grofvuil bij de garage was gedeponeerd. Deze was echter afkomstig uit de buurt en niet van de bewoners van Kempering.

-Er zijn klachten van geluidsoverlast van het noodaggregaat. Het stadsdeel gaat zorgen voor een stillere noodaggregaat.

[bron: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8652718/1/Bijlage_1_bij_verzamelbrief_4_sociale_kwetsbaarheid ]