Uit de raadsbrief dd. 21 april

Uit de brief van B & W aan de gemeenteraad dd. 21 april.

In de bijlage Sociale kwetsbaarheid staat o.a.

Maatschappelijke opvang

De extra nachtopvang die is gerealiseerd voor dak- en thuislozen is op dit moment voldoende. In week 16 hebben dagelijks minimaal 330 en maximaal 369 personen gebruik gemaakt van de extra nachtopvang in de sporthallen. Op dit moment van schrijven is er geen stijging in het aantal personen dat gebruik maakt van de extra nachtopvang. De capaciteit van individuele quarantaine plekken voor de daklozen is ruim voldoende. Er verblijven gemiddeld 8-10 personen. De maximale capaciteit is 117. Daarnaast maken nog 15 personen vanwege hun kwetsbare gezondheid preventief gebruik van de quarantaine plekken.

Inloophuizen ten behoeve van maatschappelijke opvang

Zoals eerder gemeld zijn er afgelopen weekenden een viertal extra inloophuizen van de Regenbooggroep open gegaan om ook in het weekend voldoende dagopvang te kunnen bieden. Het gaat om de locaties AMOC, Makom, Zeeburg en Kloof. Dit is goed verlopen. Er wordt gemonitord of er voldoende plekken beschikbaar zijn om alle mensen uit de nachtopvang ook overdag de mogelijkheid te bieden om uit te rusten, te eten en van het sanitair gebruik te maken. De actuele openingstijden van de inloophuizen worden bijgehouden op de website van de gemeente Amsterdam.

Ongedocumenteerden en Vluchtelingen

Ondersteuning ongedocumenteerde arbeidsmigranten

Sinds de COVID-19 maatregelen zijn de horecagelegenheden dicht en werken veel Amsterdammers thuis. Ons horecapersoneel, onze schoonmakers en onze au-pairs hoeven niet meer te komen. Uit de stadsdelen West, Zuidoost en Zuid en verscheidene NGO’s komen signalen dat ongedocumenteerde arbeidsmigranten door het wegvallen van deze inkomens in grote problemen komen. Onder hen zijn ook gezinnen met minderjarige kinderen. Ze kunnen geen aanspraak maken op reguliere voorzieningen om de implicaties van de COVID-19 maatregelen op te vangen en de rijksopvang is ook gesloten. Dit heeft dreigende dakloosheid en honger tot gevolg.

Doordat deze groep doorgaans onder de radar blijft, is het zeer moeilijk om een betrouwbare inschatting te maken van de omvang van het probleem. Maar we volgen de ontwikkelingen nauwgezet en bieden waar nodig ondersteuning op vier terreinen, te weten het in beeld brengen van de hulpvraag, terugkeer naar land van herkomst, voorkomen van voedselnood en noodopvang van arbeidsmigranten en gezinnen die dakloos zijn.

Op dit moment hebben NGO’s als het Wereldhuis en Fairwork ongeveer 450 ongedocumenteerde arbeidsmigranten in beeld. Een groot deel komt uit Brazilië, Filipijnen en Indonesië. De gemeente zal gedurende de Corona crisis ambtelijke capaciteit ter beschikking stellen aan het Wereldhuis. Het Wereldhuis werkt aan het beter in kaart brengen van de groep en de hulpvragen.

Een deel van de ongedocumenteerden kan terugkeren naar het land van herkomst. Dat geldt nu in ieder geval nog voor Brazilië en Indonesië. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en IOM hebben al een aantal verzoeken kunnen inwilligen. Mensen die willen terugkeren ontvangen van deze organisaties een ticket naar het land van herkomst en een bedrag voor doorreis binnen zijn/haar land. Daar waar nodig bieden de terugkeerorganisaties die worden gesubsidieerd door het ‘programma ongedocumenteerden’ ondersteuning aan DT&V en IOM.

Door het wegvallen van inkomsten ligt voedselnood op de loer. We monitoren de situatie. Ongedocumenteerden hebben geen toegang tot de Voedselbank. De voedselvoorziening verloopt via alternatieve kanalen, zoals het Wereldhuis en de Regenbooggroep. Op dit moment beschikken zij over voldoende eten. We houden dit in de gaten.

Ongedocumenteerde arbeidsmigranten die dakloos raken bieden we onderdak aan in de sporthallen in de stad. Dakloos geworden gezinnen die tijdelijk niet kunnen worden opgevangen in de COA locaties, conform het aanbod voor rechtmatig verblijvende gezinnen, worden opgevangen in hotelkamers. Wederom zolang dit vanuit humanitaire overwegingen noodzakelijk is.

Via bovenstaande maatregelen probeert het college, voor de duur van de COVID-19 maatregelen, zolang dit vanuit humanitaire overwegingen noodzakelijk is, de ongedocumenteerde arbeidsmigranten zo goed mogelijk te ondersteunen.

[ bron: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8663639/1/Bijlage_1_bij_verzamelbrief_5_sociale_kwetsbaarheid ]