Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - april 2019

 

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over

o.a. twee thema's die deze maand veel aandacht trekken: het sluiten van de Winteropvang en de draagvlakgesprekken voor de nieuwe 24-uursopvang-locaties.

= Kerken in actie tegen de sluiting van de Winteropvang

= Hoe verder na de Winteropvang?

= Meer over Code Rood Netwerk

= Dublin claimanten: anderhalf jaar onderduiken

= Gemeente Amsterdam heeft zorg over mensen in het 'asielgat'

= En mensen uit veilige landen?

= Gemeente peilt in alle stadsdelen draagvlak voor 24-uurs opvang

= Raad van Kerken Nederland in gesprek met onderzoekscommissie Rijksoverheid

= Solidariteitsmaaltijden in de komende maanden

= Jaarverslag en beleidsplan Raad van Kerken Amsterdam

= Vergaderschema 2019 Taakgroep

Hoop en onmacht

Wanneer de sterren hun glans verliezen

En de harten achter de bomen schuilen

Wanneer de wereld ineen lijkt te storten

En de onmacht je lijkt te verslinden

Hou je een sprankje hoop

Steek je een klein kaarsje aan

Hoop je dat rechtvaardigheid wint

uit de dichtbundel van Hayarpi Tamrazyan

Zie: https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/na-maanden-kerkasiel-wil-hayarpi-tamrazyan-christen-politica-worden-~ab13a6ac/

Kerken in actie tegen sluiting van de Winteropvang

Per 1 april heeft de gemeente de winteropvang gesloten. Vorig jaar heeft de gemeente die voortgezet en die groep van bijna 150 woont nu in de Derkinderenstraat. De winteropvang van dit jaar is beëindigd waardoor de groep van 60 ongedocumenteerde bewoners op straat kwam te staan. Het Code Rood Netwerk deed een dringend verzoek aan de Amsterdamse kerken om onderdak te verlenen, al was het maar voor een nacht. De afgelopen week boden de volgende kerken onderdak: Dominicuskerk, Gemeenschap van Sant’Egidio Nederland in de Mozes & Aäronkerk, de Waalsekerk(foto), de Tituskapel, de Oosterparkkerk, de Muiderkerk, de Keizersgrachtkerk en Kerkplek Hebron (Spaarndammerbuurt).

Helaas is er ook door deze solidariteitscampagne ‘Kille Nachten’ nog geen oplossing gekomen voor het probleem van gebrek aan slaapplaatsen in de gemeentelijke opvang.

Meer lezen

Hoe verder na de Winteropvang?

Tijdens de slotmanifestatie van de kerken-opvang-estafette voor de groep ongedocumenteerden die na de winteropvang op straat stonden - op 9 april in de Dominicuskerk - bood Anne Klerks, die wethouder Groot Wassink verving, geen oplossing. Vier gemeenteraadsleden kwamen wel met suggesties, zoals: het verplaatsen van de tenten waarin de winteropvang geboden werd, het gedogen van kraken van bepaalde panden van de gemeente, nachtopvang bieden in het stadhuis.

Op 11 april zal de raadscommissie Zorg een spoeddebat hierover houden. Inspreken zullen daar: Coen van Loon (Caritas A’dam), Annette Kouwenhoven (A’dam City Rights) en Jan van der Meulen (namens de kerken die onderdak boden).

Meer lezen.

Meer over Code Rood Netwerk

Het Code Rood Netwerk is een initiatief van Annette Kouwenhoven en bundelt een aantal non-profit organisaties zoals verschillende kerken in Amsterdam, Amsterdam City Rights, Caritas Amsterdam, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, en Stap Verder, een project van zes kerken in Amsterdam Zuid-Oost. Code Rood is als het ware een vangnet dat signaleert waar ongedocumenteerde vreemdelingen tussen wal en schip vallen. Zij helpen ongedocumenteerden aan medische hulp, verwijzen hen naar een advocaat, geven counseling, en. zo mogelijk, psychosociale ondersteuning. Op 21 maart was Code Rood bij twee commissies van de gemeenteraad en bepleitte om één van de winteropvanglocaties tijdelijk open te houden als overbrugging naar het moment dat de nieuwe 24/7 opvanglocaties open gaan. 

Meer lezen.

Dublin claimanten: anderhalf jaar onderduiken

De Dublinverordening bepaalt dat het land waar een vreemdeling Europa binnenkwam verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. Deze regels werden ooit ingevoerd om te voorkomen dat asielzoekers Europa rondreizen om in verschillende lidstaten een procedure te beginnen, maar ook om te zorgen dat niet ieder land zijn handen van een zaak af kan trekken. Zodra iemand in Nederland …

Meer lezen.

Gemeente Amsterdam bezorgd over mensen in het 'asielgat'

De gemeente Amsterdam is druk bezig met de voorbereiding van 24-uurs opvang voor asielzoekers. B&W wil zich hard maken voor mensen in een uitzichtloze situatie. Een uitzichtloze situatie kan ontstaan als mensen niet kunnen terugkeren, maar ook worden afgewezen voor rechtmatig verblijf. Deze ongedocumenteerde migranten verkeren in een kwetsbare positie en zijn uitgesloten van sociale voorzieningen. Met het organiseren van …

Meer lezen.

En de mensen uit veilige landen?

Van de vluchtelingen die nu op straat moeten slapen, komt een deel uit zgn. veilige landen – landen waarvan de Nederlandse overheid zegt dat ze veilig genoeg zijn om terug te keren. Daarover is de gemeente Amsterdam duidelijk: "Als je uit Marokko, Algerije of andere veilige landen komt krijg jij in Amsterdam geen opvang. We kunnen je helpen met terugkeer, maar daarmee houdt het op.” Overigens vinden veel ongedocumenteerden uit veilige landen desondanks hun weg in Amsterdam. Er werken naar schatting duizenden van hen in de horeca en de schoonmaak, buiten het zicht van de gemeente of de vreemdelingenpolitie. Lees ook: https://www.parool.nl/amsterdam/illegalen-slapen-op-straat-ondanks-opvang-hoe-kan-dit~a4625306/

Gemeente peilt draagvlak voor 24-uursopvang

De afgelopen weken heeft de gemeente in de omgeving van beoogde locaties voor 24-uursopvang de omwonenden geïnformeerd en geraadpleegd. In meerderheid tonen buurtbewoners zich bezorgd en angstig voor deze nieuwe voorziening in hun buurt. Belangrijke informatie kwam uit de Derkinderenbuurt: de zo gevreesde overlast heeft zich beperkt tot een melding van geluidsoverlast, een buurtbewoner die zich onprettig voelde vanwege een …

Meer lezen.

Raad van Kerken Nederland in gesprek met Onderzoekscommissie Rijksoverheid

Op 4 maart werd een delegatie van de Raad van Kerken ontvangen door de Commissie van Zwol die in opdracht van het Kabinet de asielprocedure tegen het licht houdt. Onze delegatie bestond uit Kees Nieuwerth, vicevoorzitter RvK, René de Reuver, lid moderamen PKN, Rian Ederveen, lid werkgroep Vluchtelingen en Jan van der Kolk, voorzitter werkgroep Vluchtelingen. De Raad had ter voorbereiding een gespreksnotitie opgesteld gebaseerd op de jarenlange betrokkenheid  bij de opvang en integratie van vluchtelingen.
Daarin benadrukte de Raad het uitgangspunt, dat onder alle omstandigheden de mensenrechten en een menswaardige behandeling centraal moeten staan. Dit vond duidelijk weerklank bij de Commissie en bepaalde een belangrijk deel van het gesprek.

Meer lezen.

Solidariteitsmaaltijden

Mensen zonder papieren die horen bij een Wij Zijn Hier-groep verzorgen een driegangenmaaltijd. Een mooie gelegenheid om samen te eten en kennis te maken. De opbrengst is bestemd voor hen.

= dinsdag 16 april 2019, Kerkplek Hebron, Van Polanenstraat 197, inloop 18.00 uur, aanvang 18.30 uur. Kosten 10 euro p.p.

= woensdag 22 mei 2019, Nieuwe Augustinus, Kamperfoelieweg 209, inloop 18.00 uur, aanvang 18.30 uur. Kosten 10 euro p.p.

= donderdag 6 juni 2019, Regenbooggemeente in kerkgebouw De Ark, Van Ollefenstraat 9, inloop 18.00 uur, aanvang 18.30 uur. Kosten 10 euro p.p.

aanmelden kan bij Rogier Schravendeel: schravendeel.r@gmail.com

Jaarverslag en beleidsplan

De Raad van Kerken Amsterdam heeft haar jaarverslag en beleidsplan gepubliceerd. Hierin vindt u de activiteiten van de Taakgroep, geplaatst in de bredere context van de Raad. Zie de Voortgangsrapportage 2017 en 2018 op: https://rvkamsterdam.nl/index.php/over-ons/voortgangsrapportage-2017-2018/

en het Beleidsplan 2019-2020 op: https://rvkamsterdam.nl/index.php/over-ons/beleidsplan-2017-2018/

Vergaderschema 2019 Taakgroep

In 2019 is er niet meer elke maand een bijeenkomst van Taakgroep/Platform Vluchtelingen van de RvK Amsterdam. In principe is het nieuwe ritme: de derde donderdag van elke even maand. Je bent kortom van harte welkom op

= 11 april (2e donderdag, i.v.m. de Stille Week)

= 20 juni

= 5 september (omdat de 3e donderdag van augustus zo vroeg valt)

= 17 oktober

= 19 december

Steeds om 17.00 uur in de Kerkstraat 107 (achterkant Keizersgrachtkerk). In de tussenliggende maanden proberen we andere activiteiten te organiseren.

De facebook pagina van de Taakgroep Vluchtelingen vindt u onder https://www.facebook.com/Taakgroep-Vluchtelingen-Raad-van-Kerken-Amsterdam-433747713822160/

Zie ook de website: www. http://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een groep externe contacten.

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente !

Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden ? Meld uw activiteit bij:

redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

---