Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - februari 2019

 

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over:

• Vergaderschema Taakgroep

• Werkplan 2019 van de Taakgroep

• interview met Khalid Jone 

• korte terugblik op het kerkasiel in de Bethelkerk

• Nooit meer kinderpardon ?

• Petitie voor een gastvrijer Europa (van Kerk in Actie e.a.)

• Asielprocedure écht verbeteren: plan van asieladvocaat Flip Schüller

• Taalmaatjes werven voor statushouders

• Solidariteitsmaaltijd 28 februari

Vergaderschema 2019 Taakgroep

In 2019 zal er niet meer elke maand een bijeenkomst van Taakgroep/Platform Vluchtelingen van de RvK Amsterdam zijn. In principe wordt het nieuwe ritme: de derde donderdag van elke even maand. Je bent kortom van harte welkom op

-          21 februari   (diacon.opbouwwerkers Huub Waalewijn en Lisa van den Bergh vertellen   -                             over hun activiteiten met vluchtelingen, in Noord en Nieuw-West)

-          11 april (2e donderdag, i.v.m. de Stille Week)

-          20 juni

-          5 september (omdat de 3e donderdag van augustus zo vroeg valt)

-          17 oktober

-          19 december

Steeds om 17.00 uur in de Kerkstraat 107 (achterkant Keizersgrachtkerk). In de tussenliggende maanden proberen we andere activiteiten te organiseren.

Werkplan 2019 van de Taakgroep

Het nieuwe vergaderschema is een effect van de keus van de Taakgroep om accenten in het werk enigszins te verleggen. De afgelopen jaren ging veel aandacht van de Taakgroep naar de lobby voor een barmhartige en humanitaire opvang van alle vluchtelingen, ongeacht hun status. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam besloten tot een aanpak die in zekere zin gehoor geeft aan die lobby. We merkten bovendien dat de bijeenkomsten van het Platform minder frequent worden bezocht. Degenen die wel kwamen gaven aan dat ze er veel waarde aan hechten dat de Taakgroep informatie verschaft én dat we niet alleen ervaringen uitwisselen, maar ook bv. met elkaar een Solidariteitsmaaltijd bezoeken of een werkbezoek afleggen. In het Werkplan 2019 hebben we dat verder uitgewerkt. Zie https://rvkamsterdam.nl/index.php/category/taakgroep/

interview met Khalid Jone

Khalid Jone was jarenlang een van de woordvoerders van We Are Here. In 2018, na zestien jaar wachten, kreeg hij een verblijfsvergunning en heeft sinds kort een huis in Amsterdam-West. Zijn leven oppakken gaat niet vanzelf. Straatkrant Z! interviewde Khalid. Zie:

https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/02/09/khalid-jone-interview/

korte terugblik op het kerkasiel in de Bethelkerk 

Bijna 4 maanden lang kwamen uit heel Nederland predikanten en leden van diverse kerken naar Den Haag om de voortdurende kerkdienst gaande te houden. Ook uit Amsterdam zijn regelmatig voorgangers, lezers en musici gekomen. Het was heel bijzonder om met elkaar solidariteit vorm te geven. Hoewel uiteenlopende visies op de relatie tussen kerk en politiek tot spanningen kunnen leiden, bracht dit solidaire betoon van naastenliefde leden van allerlei kerken samen om een signaal af te geven aan de politiek. Het kerkasiel in de Bethelkerk werkte eerder verbindend dan splijtend, zoals Maaike van Houten beschrijft in Trouw van 30 januari: 

https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/02/09/kerkasiel-werkte-verbindend/

Nooit meer kinderpardon ? 

In de Groene Amsterdammer lazen we onlangs een mooie definitie van een pardonregeling: ‘de voortdurende terugkeer van een eenmalige uitzondering’. En zo is het natuurlijk. Goed en belangrijk dat kinderen die hier zijn geworteld, kunnen blijven (en afschuw over de kruideniersmentaliteit van de ‘ruil’ met de vermindering van het opnemen van vluchtelingen uit het UNHCR-programma). Tegelijk realiseert iedereen dat er altijd weer schrijnende gevallen zullen zijn. Enkele links naar artikelen die hierover heldere informatie verschaffen:

Het laatste kinderpardon ? Een illusie  -  uit Trouw van 31 januari

https://www.trouw.nl/democratie/het-laatste-kinderpardon-een-illusie~ab306a01/   

De eeuwige herhaling van het kinderpardon  -  uit NRC van 1 februari

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/01/de-eeuwige-herhaling-van-het-pardon-a3652677?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Vandaag&utm_content=&utm_term=20190202

Petitie voor een gastvrijer Europa

De komende maanden voeren kerken en maatschappelijke organisaties een gezamenlijke campagne in heel Europa. In Nederland steunen Kerk in Actie, Cordaid en Justice and Peace Nederland dit initiatief. We doen een oproep aan overheden om op 2 fronten het beleid inzake vluchtelingen te veranderen:

-          overheden moeten meer investeren in integratie van vluchtelingen en de hulp van o.a. kerken daarbij benutten

-          de rechten van vluchtelingen moeten beter gerespecteerd worden. Oók aan de buitengrenzen van Europa, waar vluchtelingen op grote schaal vast komen te zitten en worden uitgebuit.

Daarom is het tijd voor actie om de positieve krachten in de samenleving te bundelen!

Teken de petitie van dit Europese burgerinitiatief op de website van Kerk in Actie:

https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-in-nederland/teken-de-petitie

Asielprocedures écht verbeteren

De coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. Onduidelijk is nog hoe in de toekomst ‘worteling’ van nieuwe groepen asielkinderen moet worden voorkomen. Hoe zou een regeling hiervoor eruit kunnen zien? Asieladvocaat Flip Schüller schreef enkele weken geleden een memo met verschillende voorstellen: Zo voorkom je dat nieuwe asielkinderen wortelen. Meer menskracht op procedures, die worden vastgelegd in wetten (i.p.v. regels) zodat de rechter echt inhoudelijk kan toetsen. Eerlijk en duidelijk terugkeerbeleid, met correcte en controleerbare ‘behandelplannen’. Allemaal om asielzoekers snel duidelijkheid te geven die wordt gerespecteerd omdat niet een ambtenaar, maar de rechter op grond van de wet besluiten neemt. Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/29/zo-voorkom-je-de-worteling-van-asielkinderen-in-de-toekomst-a3652194

Hoe kun je taalmaatjes werven ? Kerken organiseren reizende tentoonstelling

In Leidschendam-Voorburg werken kerken samen met de gemeente en andere organisaties om vluchtelingen hier hun weg te laten vinden. Ze overleggen samen in een coördinerend platform: ‘Welkom in LV’. Ze helpen mee om taalmaatjes te vinden voor de statushouders. Een bijzonder initiatief is een reizende tentoonstelling met persoonlijke verhalen van statushouders en hun maatjes die op 23 november werd geopend. Lees meer op:

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2019/01/hoe-kun-je-taalmaatjes-werven-kerken-organiseren-reizende-tentoonstelling

De kerken in Leidschendam-Voorburg delen graag hun ervaringen met u. Contactpersoon is de heer Johan Kunst, lid van de plaatselijke Raad van Kerken en secretaris van de diaconie. E-mail: johan.kunst <at> planet.nl.

Bekijk een uitzending van TV Midvliet: filmpje op Youtube met diverse interviews.

Solidariteitsmaaltijd op 28 februari in De Bron

We Are Here Solidariteitsmaaltijd

Kom, eet en ontmoet! Eten met ongedocumenteerden en buurtbewoners in Nieuw-West  

Kerkgebouw De Bron, Willem Klooslaan 1    1064 ST                    www.oasenieuwwest.nl Inloop: 18.00 uur – Start: 18.30 uur

Eet met ons mee!  Wij, een aantal ongedocumenteerde bewoners van Amsterdam, verenigd in We Are Here, en tot voor kort verblijvend op de Bijlmerdreef 622, nodigen jou van van harte uit om met ons en buurtbewoners samen te eten en elkaar te ontmoeten. Ook ongedocumenteerden van de 24-uurs opvang Derkinderenstraat 44 zullen aanwezig zijn. In samenwerking met een aantal kerken in Nieuw-West bieden wij een maaltijd aan van drie gangen voor de prijs van €10. Hiermee kunnen wij onszelf weer even bedruipen, maar net zo belangrijk is, dat wij ons netwerk in de stad kunnen uitbreiden.

Laat u verrassen en meld u aan op schravendeel.r@gmail.com

*Een aantal kerken in Oost en Zuid-Oost trekken al een tijd op met deze groep en hopen op jouw komst!

---

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een groep externe contacten.

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente !

Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden ? Meld uw activiteit bij:

redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

---