Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - januari 2019

 

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over:

• Amsterdamse BBB 24/7 open sinds Kerst 2018

• Uitvoeringsplan BBB+ in commissie Algemene Zaken

• Pilot BBB+ in Derkinderenstraat

• Opvang voor gezinnen zonder papieren schiet tekort

• Pim Fischer toetst het landelijk beleid  woensdag 16 januari 2019

• Project Activering Ongedocumenteerden (PAO)  +  Actie Steun

• Nieuws over de Unity groep van We Are Here + Solidariteitsmaaltijd

• We Gaan Ze Halen ging naar Athene

• Discussie rond We Gaan Ze Halen / eerste terugblik Rikko Voorberg

• Nieuwe publicatie: Migratie in beeld

 

Vrede en alle goeds voor 2019!

            Ga dan als een zalm

            tegen de stroom in

            met alle razernij van je woede.

            Wanhoop niet!

            Het water zal rotsen breken.

                        Zangen van Zoeken en Zien, lied 371

                        Zie ook http://kerkliedwiki.nl/Wanneer_alles_diep_van_binnen_pijn_doet

 

Amsterdamse BBB’s 24/7 open

Met ingang van de Kerstdagen zijn de Bed, Bad & Brood-voorzieningen Walborg en Schuitenhuisstraat voortaan 24 uur open. Zie: https://www.parool.nl/amsterdam/bbb-opvang-vanaf-maandag-al-24-uur-per-dag-open~a4616370/

 

Uitvoeringsplan gemeente Amsterdam

Op donderdag 10 januari zal de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad het uitvoeringsplan bespreken over de 24-uurs opvang met begeleiding. De raadsleden ontvingen een duidelijke samenvatting van het uitvoeringsplan: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7155716/1/09012f978274d17d

Een zgn. Praatplaat brengt het plan op één pagina in beeld:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7155715/1/09012f9782730e9d

Op de publieke tribune kunt u deze zitting bijwonen. Met onze aanwezigheid kunnen we laten zien dat we dit plan van groot belang vinden voor een humane opvang van ongedocumenteerden in onze stad.

De vergadering is inde Commissiezaal in het Stadhuis en begint om 13.30 uur; het uitvoeringsplan staat als punt 14 op de agenda – zie: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558678/Raadscommissie%20Algemene%20Zaken%2010-01-2019?

 

Pilot BBB+

Amsterdam kent al sinds april een pilot met 24/7 BBB+:  24-uurs opvang van ongedocumenteerden, met gesprekken met medewerkers van HVO-Querido waarin wordt uitgezocht wat iemands perspectief is: kans op een verblijfsstatus hier of uiteindelijk bezinning op terugkeer met uitgebreide voorbereiding daarop.  Het gaat om ruim 140 ongedocumenteerden, waarvan 40 vrouwen, die eerst in de Havenstraat en nu in het gebouw Derkinderenstraat 44 verblijven.

De afgelopen jaren is o.a. vanuit de Taakgroep steeds gepleit voor een dergelijke 24-uurs openstelling-met-begeleiding, omdat een stabiele woonplek rust biedt voor bezinning op de toekomst (wat op straat nauwelijks mogelijk is). Het is fantastisch dat Amsterdam zich nu hieraan committeert (zie ook de stukken voor de commissie Algemene Zaken 10-1-19). Dat neemt niet weg dat er nog steeds knelpunten zijn.

 

Opvang voor gezinnen zonder papieren schiet tekort

Ondanks alle vooruitgang zijn er nog steeds ‘gaten’ in het Amsterdams beleid voor ongedocumenteerden. Regelmatig verschijnt de NGO-monitor ondersteuning ongedocumenteerden Amsterdam. Bij de presentatie van de meest recente monitor werd gesignaleerd dat er een ernstig gebrek is aan opvangplekken voor gezinnen en moeders met kinderen. Het 24-uurs opvangplan voorziet hier niet in, omdat hiervoor bijzondere locaties met pedagogische begeleiding nodig zijn. 

Bekijk de video op: https://www.askv.nl/nieuws/video-ter-gelegeheid-van-de-prsentatie-ngo-monitor-ongedocumenteerden-amsterdam/

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen (ASKV), Vluchtelingenwerk Amsterdam (VWN), het Wereldhuis (WHS), Amsterdam City Rights (ACR) en Dokters van de Wereld (DvdW) rapporteren regelmatig gezamenlijk over hun bevindingen inzake de toegang tot voorzieningen voor ongedocumenteerden. Op grond van internationale mensenrechtenverdragen hebben mensen recht op een adequate levensstandaard, ongeacht de rechtmatigheid van hun verblijf.
Het doel van deze rapportage is om inzicht te geven in het aantal mensen dat tijdens de rapportageperiode niet wordt opgevangen. De bedoeling is dat deze inzichten bijdragen aan het formuleren van nieuw beleid omtrent de gemeentelijke voorzieningen. In december werd de NGO monitor over de maanden juni, juli, augustus en september 2018 gepubliceerd:  monitorrapportage.

 

Pim Fischer toetst het landelijk beleid  woensdag 16 januari 2019

In vijf Nederlandse steden komen er Voorzieningen voor Vreemdelingen (LVV). Is dit het sluitende systeem waar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en Raad van State (RvS) op uit waren gekomen op 26 november 2015?  Jurist Pim Fischer geeft een update.

Woensdag 16 januari 2019 van 15.00 tot 18.00 u.

Keizersgrachtkerk (Tuinzaal),  Keizersgracht 566, 1017 EM Amsterdam

Algemene informatie via www.facebook.com/amsterdamcityrights

Vijf jaar na de beslissing van het Europees Comité Sociale Rechten (ECSR) van 25 oktober 2013, drie jaar na het bed-bad-brood-akkoord van het kabinet van 22 april 2015, is op 29 november 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen VNG en staatssecretaris Harbers. Waarom duurde het zo lang? Waarom wil Amsterdam maatwerk maken? Is dit de oplossing voor mensen zonder verblijfsrecht die niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst?

 

Project Activering Ongedocumenteerden (PAO)

Verschillende organisaties slagen er in om, tegen de stroom van het Nederlandse overheidsbeleid in, mensen zonder verblijfspapieren te helpen om te studeren. In het PAO, een project van het ASKV, hebben 222 ongedocumenteerde mensen deelgenomen aan 243 praktijkleertrajecten van 3 tot 6 maanden en 286 korte cursussen, in de periode januari 2016 tot september 2018.

Een impactstudie naar de effecten van het PAO wijst uit dat het project buitengewoon belangrijk is geweest voor de deelnemers en goed aansluit bij de noden die leven binnen de doelgroep. De praktijkleertrajecten en cursussen bieden houvast in een stressvol bestaan. Deelnemers geven aan dat door het PAO hun stress vermindert en dat ze in beweging komen na tijden van stilstand.

 Het project was opgezet voor vluchtelingen zonder verblijfsrecht in en rondom Amsterdam, die niet terug kunnen of durven naar het land van herkomst. De uitkomsten bevestigen wat ondersteuners van ongedocumenteerden al jaren aangeven: het huidige beleid dat ongedocumenteerden veroordeelt tot niets doen, is mensonterend; scholing helpt mensen op weg. Uit de evaluatie blijkt dat sociale contacten toenemen, waardoor ongedocumenteerden zich meer verbonden voelen, dat hun eigenwaarde en geleerde vaardigheden toenemen, er mogelijkheden voor ontwikkeling ontstaan en dat ze voorzichtig durven nadenken over hun toekomst. Het PAO biedt op al deze vlakken een aanzienlijke verbetering voor de periode dat het project duurt.

Echter, doordat ongedocumenteerde mensen in Nederland zich veelal in schrijnende situaties bevinden en het PAO daarop geen directe invloed heeft, draagt het project slechts tijdelijk bij aan het verlichten van de alledaagse stress en het vergroten van grip op eigen leven en toekomst.

Om blijvende stappen te zetten in de richting van een betere toekomst is toegang tot voorzieningen en structurele begeleiding geboden.

Lees het hele verslag op: https://pure.uva.nl/ws/files/30523147/Impactonderzoek_PAO_2016_2018_.pdf

 +  Actie Steun Ongedocumenteerden

Lees op onze website ook hoe de Taakgroep Vluchtelingen in 2016 de Actie Steun Ongedocumenteerden in het leven riep. Met die actie deden we een appel op de Amsterdamse kerken en hun leden om voor eenvoudige activiteiten de hulp in te roepen van de asielzoekers van We Are Here. Op die manier kunnen de kerken  ongedocumenteerden met meer dan geld alleen steunen: we helpen hen actief te kunnen zijn en iets terug te kunnen doen voor degenen die hen al zo lang financieel bijstaan. Dat geeft hen waardigheid en zelfrespect; leven van geld dat anderen je geven maakt mensen afhankelijk en niets doen organiseert hospitalisering. Laten we hen helpen hun energie te herwinnen en hun zelfredzaamheid te vergroten!

Zie: http://rvkamsterdam.nl/index.php/2017/02/14/actie-steun-ongedocumenteerden-we-are-here/ 

 

Omzwervingen van de Unity groep van WAH en Solidariteitsmaaltijd

De Unitygroep heeft zich gevestigd op Bijlmerdreef 622, de begane grond van een leegstaand kantoorpand. Diaken Coen van Loon (Caritas Amsterdam) coördineert de steun voor deze groep. Zo werd op 27 dec. een Meet & Greet georganiseerd. Ook De Nieuwe Stad (Graankorrelparochie en Protestantse Gemeente Zuid-Oost) is hierbij betrokken.

Ter ondersteuning is er op donderdag 24 januari weer een Solidariteitsmaaltijd, in De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, vanaf 18.30, inloop vanaf 18.00 u.

 

We Gaan Ze Halen ging naar Athene

De afgelopen jaren vroeg Rikko Voorberg (dominee en theatermaker) met de actie ‘We Gaan Ze Halen’ in Den Haag en in Brussel aandacht voor het feit dat de West-Europese overheden zich niet houden aan de belofte uit 2015 om een minimaal aantal vluchtelingen uit Griekenland toe te laten in hun land. In Griekenland voltrekt zich een humanitaire ramp, de EU-landen nemen hun verantwoordelijkheid niet. Om het thema bij de Nederlandse politiek onder de aandacht te brengen, werd de campagne kijknietweg.nl gestart, gedragen door WGZH, Amnesty, Protestantse Diaconie en anderen. U kunt nog steeds tekenen!

De volgende stap werd uitgewerkt door Rikko Voorberg en Johannes van den Akker (zie ook http://kleiklooster.nl/): op vrijdag 21 december vertrok een Nederlandse protest-karavaan vanuit Utrecht naar Athene. De optocht bestond uit 35 auto’s (per auto twee rijders) en een lege autobus. Het betrof een demonstratie met als doel 150 oorlogsvluchtelingen naar Nederland brengen onder het motto 'We Gaan Ze Halen'. 

De Nederlandse regering heeft in september 2015 beloofd om 8700 vluchtelingen op te nemen. Dat zijn er slechts 1755 geworden, een kwart van wat is toegezegd. 

De achtergebleven vluchtelingen zijn er slecht aan toe. Zij zitten - samen met duizenden anderen - opgesloten in Griekse opvangkampen en: in deerniswekkende omstandigheden. Deze vluchtelingen ontvangen nauwelijks medische zorg en nauwelijks bescherming tegen winterse koude. Het betreft hier mensen zoals wij en gezinnen zoals wij die hebben. Zij zijn slechts op de vlucht voor oorlogsgeweld en hebben niets misdaan. Europa en ook Nederland hebben de menselijke plicht om gerezen problemen op humane wijze op te lossen. Dat gebeurt nu niet. Het is Europa en Nederland onwaardig. 

De protest-karavaan zou overigens geen vluchtelingenkampen aandoen. De optocht reed in drie dagen naar Athene en in drie dagen terug naar Nederland. 

 

Discussie rond We Gaan Ze Halen / Terugblik van Rikko Voorberg

De publiciteit rond de actie van afgelopen december riep ook vragen op.

-          Op zo’n laat tijdstip een verzoek aan de Griekse regering richten is toch bij voorbaat kansloos?

-          Schep je zo geen valse verwachtingen?

-          Zonder papieren is dit toch gewoon mensensmokkel? En hoe kunnen ze zeggen dat ze contact op zullen nemen met mensensmokkelaars, zoals Voorberg deed in een interview met OneWorld in november?

-          Is dit niet vooral een (te groot opgetuigde) symbolische actie, of een vorm van straattheater? Theater hebben we broodnodig, maar het is iets anders dan politieke campagne voeren!

In een terugblik op de terugreis stipten Rikko en Johannes veel van die vragen aan.

Korte terugblik door Rikko Voorberg en Johannes van den Akker, op de terugweg vanuit Athene, 29 december.

Terwijl we rustig terugrijden door Macedonië, Servië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk, stromen er reacties binnen. Er worden conclusies getrokken, aanbevelingen geschreven en er wordt kritiek geleverd.

Was het valse hoop? De vluchtelingen die we van te voren spreken, en tijdens en na, zeggen van niet. De EU gaf hen hoop op een menswaardige behandeling en een eerlijke procedure. Die hoop bleek vals. Iedereen die zich hier tegen verzet is hun bondgenoot. Zeker als ze zo op de voet gevolgd worden door de pers.

Konden we niet beter gaan helpen daar? ‘Nee,’ zeiden de hulporganisaties. ‘Want wij zijn in een bepaalde mate deel van het systeem geworden. Als wij protesteren tegen het systeem, verliezen we onze hulpplek in het systeem. Daarom doen we het niet, maar het moet wel gebeuren want er is heel hard verandering nodig.‘

In gedachten gaan we terug naar september. Als initiatiefnemers van WGZH, een campagne die nu al drie jaar loopt,
realiseerden we ons dat niemand de politiek ter verantwoording roept over de kinderen in Moria die zelfmoord proberen te plegen. Sterker nog, zijn we onszelf nog wel bewust van het humanitaire drama dat zich onder onze neus afspeelt? Een drama dat gevolg is van Europees beleid. Organisaties als Amnesty melden ons dat ze het thema niet meer op de agenda krijgen en samen met hen lanceren we de campagne kijknietweg.nl. We vliegen naar Lesbos en leggen het plan voor een kerstkonvooi aan organisaties en vluchtelingen voor. Er is twijfel, er zijn vragen maar de conclusie van hen is unaniem: ga alsjeblieft rijden. Want de kampen zijn een gevangenis en de isolatie van helpers en vluchtelingen is volkomen.

Dus we rijden. Met lege banken in de bus en in onze auto’s. Niet om de pers, maar om onze gewetensnood. Vrienden en familie van chauffeurs steunen de actie royaal. En als Een Vandaag vervolgens meldt dat het hiermee bovenaan de politieke agenda is beland, stemt dat ons dankbaar. Er is druk ontstaan die door goedwillende politici kan worden aangegrepen. Of het verandert? Dat weet niemand. Dat het níet verandert zonder protest (op welke manier dan ook) dat is zeker.

- - - In de tweede week van januari wil de groep zich gaan bezinnen op een mogelijk vervolg.

 

Nieuwe publicatie: Migratie in beeld

https://www.wodc.nl/wodc-nieuws/migratie-in-beeld.aspx 

Over migranten wordt veel gepraat, maar lang niet altijd is het gesprek gebaseerd op feiten. Tijd voor cijfers, vond het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie en veiligheid. Dat bracht een boekje uit vol cijfers over migranten, allemaal gepresenteerd in begrijpelijke grafieken en staatjes. 

In een oogopslag is te zien dat de meeste migranten hier komen voor de liefde of om bij hun gezin te zijn, dat bijna de helft van de kennismigranten uit India komt of dat het aantal studiemigranten enorm snel is toegenomen. Asielmigranten maken nog geen kwart uit van alle migranten in Nederland. En binnen tien jaar is meer dan de helft van de migranten weer weg. Zie: https://www.trouw.nl/home/feiten-over-migranten-zijn-ook-wel-eens-fijn-zoals-die-uit-dit-nieuwe-boekje~a12ae25c/

 

---

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een groep externe contacten.

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente !

Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden ? Meld uw activiteit bij:

redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

---