Nieuwsbrief 8 Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - juli 2017

 

---

Deze Nieuwsbrief wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een kleine groep externe contacten.  

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente!

 

In deze Nieuwsbrief vindt u:

• De open brief die de Taakgroep stuurde aan B&W en gemeenteraad

• Europese Commissie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten veroordeelt het beleid van de Nederlandse overheid inzake ongedocumenteerde migranten

• Christen Unie over dilemma’s inzake asielrecht

• Raad van State vernietigt besluit staatssecretaris inzake op straat zetten van asielzoeker met PTSS

• 

Open brief van RvK aan B&W over gewenste BBB- voorziening in Amsterdam

Onderstaand de Open Brief die de Raad van Kerken Amsterdam en de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad op 13 juli 2017 aan B&W en de raadsleden van de Gemeente Amsterdam heeft gestuurd.
In deze brief wordt ingegaan op de door ons gesignaleerde en door ons gewenste situatie rond de Bed/Bad/Brood-voorzieningen in Amsterdam.
Wat dat laatste betreft bevelen wij het voorstel aan dat door verschillende organisaties is gedaan voor een `Doorstroomhuis´.

Meer lezen.

Europese commissie voor economische, sociale en culturele rechten veroordeelt Nederlands beleid m.b.t. ongedocumenteerde migranten

 

Op 23 juni maakte de CESCR zijn aanbevelingen (concluding observations) openbaar van de 6e periodieke review van Nederland. Zoals al eerder heeft de CESCR zijn zorg uitgesproken over de wijze waarop de Nederlandse overheid omgaat met migranten zonder documenten en uitgeprocedeerde asielzoekers. Nederland handelt in strijd met de internationale verdragen die zij mede heeft ondertekend.

Hieronder vindt u de passages van het rapport van de CESCR m.b.t. de juridische afdwingbaarheid van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBV0001016/1979-03-11) en de tekortschietende opvang van ongedocumenteerde migranten/afgewezen asielzoekers.

Meer lezen.

ChristenUnie over dilemma's inzake asielrecht

Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie   schreef recent een interessant artikel in NRC over migratie en asielrecht. Hij betoogt dat het asielrecht het koesteren waard is, maar ook dat de praktijk ons voor pijnlijke dilemma’s stelt. Gastvrijheid is in de Bijbel niet gestoeld op de gedachte van een wederkerig do ut des (geef opdat u gegeven …

Meer lezen.

Raad van State: staatssecretaris mocht asielzoeker met ptss niet op straat zetten

Ten behoeve van een ongedocumenteerde asielzoeker met Post-Traumatische Stress Stoornis had jurist Pim Fischer hoger beroep bij de Raad van State aangetekend. Het betreft een individuele casus, die mogelijk jurisprudentie kan bieden in andere gevallen. Fischer was in hoger beroep gegaan tegen het besluit van de staatssecretaris om een ongedocumenteerde asielzoeker (‘vreemdeling’ in het juridisch jargon) de toegang tot de …

Meer lezen.

---