Nieuwsbrief 7 Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - juni 2017

 

---

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen

en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een kleine groep externe contacten.  

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente!

 

In deze Nieuwsbrief vindt u:

• ·         Ongedocumenteerde asielzoekers: beleid, lobby en diversen

• ·         Migranten nieuwe instroom: feiten en cijfers

• ·         Nieuws uit het netwerk en activiteiten

Aanscherping toegangscriteria BBB in Amsterdam?

Uit het ‘Jaarplan 2017 Vreemdelingenbeleid’ van de gemeente blijkt dat Amsterdam de criteria voor toegang tot de BBB wil aanscherpen. De scherpere selectie lijkt een gevolg van de ontoereikende capaciteit van de BBB-opvang  – er zijn veel meer asielzoekers die er gebruik van willen maken dan er plaats is. Gevolg: de gemeente selecteert scherper wie mag overnachten in de BBB en wie niet. Hiermee lijkt de ‘humanitaire ondergrens’ die Amsterdam hanteert bij de opvang van ongedocumenteerde asielzoekers, nog weer verder te worden verlaagd.  Het effect is dat er weer mensen op straat slapen. In de raadscommissie van 23 maart hebben Henk Griffioen (WAH) en Annette Kouwenhoven (Wereldhuis) ingesproken en bezwaar gemaakt - zie: punt 14 van https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346548/raadscommissie%20Algemene%20Zaken%2023-03-2017

Lobby voor een Amsterdams Doorstroomhuis 

Naar aanleiding van de aanscherpingen m.b.t. BBB in Amsterdam hebben verschillende organisaties de gemeente het plan voorgelegd om een zgn Doorstroomhuis te creëren. Asielzoekers die aankloppen bij het Vreemdelingenloket van de gemeente hebben soms last van fysieke problemen, traumatische ervaringen en zijn gestrest van het straatleven. Daardoor vraagt een goede analyse van de situatie om meer tijd dan één intakegesprek aan het loket. Het is nodig de tijd te nemen om een vertrouwensrelatie op te bouwen die noodzakelijk is om ook de dieper liggende gebeurtenissen en feiten naar boven te krijgen.

Daarom pleiten Protestantse Diaconie/Wereldhuis, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Taakgroep Vluchtelingen, Dokters van de Wereld e.a. voor een Doorstroomhuis waarbij de doelgroep voor twee tot drie maanden kan verblijven in een 24/7 opvang en waar vanuit rust naar hun situatie wordt gekeken. In die periode kunnen deskundigen, zoals artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en juristen met cliënten in gesprek gaan om duidelijk te krijgen met wie we te maken hebben, welke behandeling, traject of begeleiding nodig of mogelijk is en welke vorm van opvang daarvoor het meest geschikt is. De organisaties stellen de gemeente voor op deze manier goed gebruik te maken van de ruim aanwezige expertise in de stad: Dokters van de Wereld, Equator, GGD en Mentrum (JOT - bij verslavingsproblematiek) voor de medische diagnose, Vluchtelingenwerk en ASKV voor de juridische analyse en hulpverleners voor het sociaal en maatschappelijk werk (zoals HvO, Equator en Centrum ’45, counseling en/of activering volgens de Wereldhuis methode). 

Meer lezen.

10 mei: Gemeenteraad over BBB en Doorstroomhuis

Bij bespreking van het Jaarplan Vluchtelingen 2017 in de gemeenteraad op 10 mei hebben Groen Links en D66 twee moties ingediend (en stevig bepleit) over de nieuwe criteria voor de BBB en het plan voor het Doorstroomhuis. Uitkomst: de kwestie komt weer in de raadscommissie, de criteria voor toelating worden voorlopig niet aangescherpt. In de laatste bijeenkomst van de Taakgroep Vluchtelingen werd gemeld dat in de praktijk inderdaad blijkt dat de nieuwe criteria nog niet worden toegepast. Bovendien toonde Anne Klerks, die bij de gemeente Amsterdam verantwoordelijk is voor het Jaarplan Vluchtelingen van de gemeente, zich positief over het voorstel voor een Doorstroomhuis. Dat is winst!  Het geeft ruimte om verschillende onderdelen van het plan Doorstroomhuis verder uit te werken.

Voortdurende lobby is geboden om dit voorstel op de agenda te houden.

Ongedocumenteerden in Amsterdam :  Amsterdammers maar geen Nederlanders

In de Groene Amsterdammer van 31 mei vindt je een uitstekend artikel van Chris Keulemans over de situatie van WAH in Amsterdam. Keulemans beschrijft hoe ambtenaren, hulpverleners en activisten zich ontfermen over vijfhonderd afgewezen asielzoekers die in Amsterdam om onderdak hebben gevraagd. Een hoofdpijndossier over maatwerk op de vierkante meter in een ernstig rammelende wereld. Met interviews met WAH-asielzoekers.

Lees verder: https://www.groene.nl/artikel/amsterdammers-maar-geen-nederlanders 

 

Doe mee aan Actie Steun WAH

De Steunactie die de Taakgroep Vluchtelingen heeft opgezet, begint op gang te komen. Wijkdiaconieën doen nog regelmatig giften en er druppelen steeds vragen/ aanmeldingen voor klusjes en bezigheden binnen. Verschillende vluchtelingen uit de Vluchtmaat hebben regelmatige schoonmaakklussen. Er komen ook steeds weer verzoeken om hulp bij catering bij kleinere of grotere evenementen: verjaardag diners, gemeentemaaltijden, koken en opruimen bij buurtmaaltijden, hapjes bij studiedagen, etc.

De protestantse Gemeente Duivendrecht heeft de Actie Steun in eigen kring ruim bekend gemaakt en hoopt dat het extra activiteiten en geld gaat opleveren voor de vluchtelingen met wie de kerk van Duivendrecht contact heeft, voornamelijk in de Vluchtmaat.

Graag vragen we iedereen: Steun Ongedocumenteerden door hen vrijwilligerswerk te geven – en hen zo de kans te geven deels zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Niets doen is funest, het leidt tot apathie en erger.

Er zijn al heel wat matches tot stand gekomen. Het levert fantastische verhalen op over opgeluchte asielzoekers, die groeien in zelfbewustzijn en energie.

De actie loopt nog steeds: we nodigen iedereen van harte klussen en werk te melden bij verbeek.anna@gmail.com  

.

ASKV: activering ongedocumenteerden - Laat je haar knippen!

Het prachtige project Activering Ongedocumenteerden heeft onlangs gevierd dat 60 asielzoekers een praktijk- leertraject hebben afgerond.  Ze leerden de basis van meubelmaken, kleren maken, ict, lassen of het kappersvak.  Zie: https://vimeo.com/194842151

De ASKV-kapperscursus zoekt modellen die op maandag om 13.00 uur hun haar willen laten knippen. Maak een afspraak via 06 407 135 99 of pao@askv.nl 

 

Lobby voor een humane oplossing voor asielzoekers in het ‘asielgat’

Veel van de asielzoekers in de Vluchtmaat van Ethiopisch-Eritrese afkomst, die beland zijn in het zgn. asielgat: ze mogen niet in Nederland blijven, maar kunnen ook niet terug naar hun land van herkomst. Het gaat in Amsterdam om ong. 40 vrouwen en mannen, ong. 150-200 in Nederland.

Vrouwen tegen Uitzetting wil in Den Haag aandacht vragen voor deze groep ongedocumenteerde asielzoekers en heeft daarvoor een informatieve tekst ontwikkeld. Zie de vernieuwde website van VTU:  http://vrouwentegenuitzetting.com/ 

 

Amnesty verzamelt Vluchtverhalen

Minstens zo informatief (en zeker zo beeldend) als cijfers zijn de persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Amnesty geeft vluchtelingen een gezicht en vertelt hun verhaal. Prachtige portretten van mensen van de We Are here-groep van 2012 tot nu: http://vluchtverhalen.nl/

 

Rapport over effecten van opvang van migranten zonder verblijfsrecht

Op 30 mei verscheen het rapport ‘Valse hoop of bittere noodzaak, opvang van mensen zonder verblijfsrecht’. Het rapport is geschreven op verzoek van Amnesty International en Stichting LOS en beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar de effecten van (verschillende vormen van) opvang van migranten zonder rechtmatig verblijf in Nederland. In vier verschillende steden zijn (door studenten) interviews afgenomen met in totaal 84 migranten. Het rapport is te vinden op de website van Amnesty International Nederland.

Zie https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/05/Def-AMN_17_13_Rapport-Opvang-mensen-zonder-verblijfsrecht_WEB-1.pdf?x18276 

Meer lezen.

Desastreuze deportatie Soedanese man voorlopig voorkomen

Bron: Yahoogroep VoorVluchtelingen

We zijn opgelucht te kunnen melden dat de deportatie van een jonge man uit Nuba - een van de vluchtelingen van de Wij Zijn Hier groep - naar Soedan die voor dinsdag 16 mei jl. gepland stond, op het laatste moment is geannuleerd. Hiermee is een mogelijk desastreuze afloop voor de man voorlopig geweken. De man behoort tot de bevolkingsgroep Nuba, dit is kwetsbare minderheidsgroepering in Soedan. Hij loopt na terugkeer verhoogd risico op detentie, mishandeling en marteling na aankomst in Soedan puur en alleen omdat hij behoort tot een niet Arabische minderheid uit het Nuba gebergte (in Zuid Kordofan) en terugkeert uit het buitenland. De regering bombardeert het Nuba gebied aanhoudend, met vele burgerdoden als gevolg.

Het was voor het eerst in 3 jaar dat er vanuit Nederland een gedwongen uitzetting gepland stond. We hopen dat de Dienst Terugkeer en Vertrek zich nu realiseert dat gedwongen uitzetting naar Soedan uitermate gevaarlijk en risicovol is en er een grote kans bestaat dat met zo’n uitzetting artikel 3 EVRM (non-refoulementbeginsel) geschonden wordt.

Meer lezen.

---

 

Nieuwe instroom vluchtelingen

Feiten en cijfers over vluchtelingen zijn o.m. te vinden op: www   http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers

Zie voor activiteiten van kerken voor vluchtelingen uit de nieuwe instroom ook de website van www.kerkenhelpen.nl  

 

---

 

Nieuws uit het netwerk en activiteiten

World House Bulletin nr. 1 – ‘All About Us’

De mensen van het Wereldhuis schrijven een digitaal bulletin. Zie :

http://wereldhuis.org/world-house-bulletin-first-issue/

 

Nieuw gezicht vluchtelingenwerk Kerk in Actie

Met een informatief symposium nam Geesje Werkman op 21 mei j.l afscheid van Kerk in Actie; zij gaat met pensioen. Haar opvolger bij Kerk in Actie is Karel Jungheim.

 

20 juni Vluchtelingendag   - 18 juni / of 25 juni   Vluchtelingenzondag

Dinsdag 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag. De zondagen ervoor en/of erna, kunt u er aandacht aanbesteden. Vluchtelingenzondag. In een meditatie over Mattheüs 10:16-33 op de website van de Raad van Kerken (http://www.raadvankerken.nl/?b=4433)  legt ds. Anne Kooi een lijn van de ervaringen die we persoonlijk of als kerk hebben met ‘lijden’ naar vluchtelingen: we zijn met elkaar verbonden als ‘mede-ervaringsdeskundigen’. Gemeenten, diaconieën, ZWO-commissies wordt gevraagd aandacht te geven aan vluchtelingen, statushouders in hun gemeente of bewoners van een naburig AZC (Asielzoekerscentrum) en hen waar mogelijk te ontmoeten. Kerk in Actie is heel benieuwd naar uw ervaringen en activiteiten! Mail ze s.v.p. aan Karel Jungheim k.jungheim@kerkinactie.nl.  Ook de Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME) heeft materiaal dat kan worden gebruikt voor de eredienst. Kijk op www.ccme.be  (Engelstalig).

 

20 juni   Herdenking verdronken vluchtelingen - informatiemiddag Amsterdam -

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Kerk in Actie vraagt op de zondag na Allerzielen (dit jaar op 5 november) met andere organisaties aandacht voor hun lot, opdat hun namen niet worden vergeten. Op 20 juni (Wereldvluchtelingendag) om 15.30 uur bent u welkom bij een bijeenkomst bij de Protestantse Diaconie Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18,  ter voorbereiding van deze herdenking. We zullen op deze dag een `toolkit’ uitdelen met verschillende liturgiesuggesties en een draaiboek voor het organiseren van een herdenking in uw gemeente. Zie ook  www.allerzielen.eu.  Info: Karel Jungheim k.jungheim@kerkinactie.nl.

 

30 juni 13.00-22.00 uur  Basic Rights Festival Wereldhuis Amsterdam

Ook migranten zonder verblijfsvergunning hebben rechten ! Tijdens het Basic Rights Festival kun je meer leren over je rechten en hoe je die kunt realiseren. Mensenrechtenorganisaties zullen ingaan op hun mogelijkheden om basisrechten voor ongedocumenteerden te bevorderen. en er wordt een begin gemaakt van meer samenwerking tussen ongedocumenteerden in Nederland. Informatie : Annette Kouwenhoven, Wereldhuis a.kouwenhoven@diaconie.org en Rian Ederveen, Stichting LOS rian.ederveen@stichtlinglos.nl