Bijzondere Ontmoetingsmiddag in het Koptisch Cultureel Centrum

Zaterdag 22 februari was de derde Ontmoetingsmiddag van de Raad van Kerken Amsterdam, waar 80 mensen verbonden aan een van de lidkerken van de Raad, maar ook christelijke gemeenschappen buiten de Raad aan deelnamen. 

De bijeenkomst vond plaats in het Koptische Cultureel Centrum, gelegen achter de Koptische Kerk van de Maagd Maria aan het Mosplein in Amsterdam Noord.
Gastvrouw deze middag was Irini Sorial, lid van de Koptisch Orthodoxe Kerk en lid van het Dagelijks Bestuur van onze Raad. Namens de Kerk werden we welkom geheten door Vader Bavlos Said. Hij overdacht de woorden van Jezus Christus die het motto van deze middag waren: “Jullie zijn het licht van de wereld”.
De voorzitter van de Raad, Henk Meulink, gaf een kort overzicht over de Raad van Kerken Amsterdam in deze tijd, 50 jaar na de oprichting in 1969. Zie hier zijn presentatie.
Hierna liet het koor van misdienaars van de Koptische Kerk ons kennismaken met liederen uit de Koptische liturgie. Het gespreksthema van de middag was de vraag hoe wij persoonlijk getuigen van ons geloof, in het bijzonder in kringen in de samenleving voor wie geloof en kerk, anders dan voor ons, niet van betekenis (meer)zijn. Een van de leden van de voorbereidingscommissie vertelde over hoe hij daarin een ontwikkeling had meegemaakt van een grote vrijmoedigheid naar een veel meer bescheiden vorm.  Zie hier zijn inleiding. Daarna werden acht groepen gevormd, waarin we elkaar vertelden hoe ieder van ons tegenover anderen spreekt over de betekenis van geloof en kerk in zijn of haar leven en vorm geeft aan de opdracht van Jezus licht voor de wereld te zijn. 
Daarna kwamen we weer bij elkaar in de kerk in het centrum. Irini Sorial gaf toelichting op de afbeeldingen op de ikonostase. We staken de kaars van de oecumene aan, we zongen enkele liederen van Taizé en lazen de woorden die Jezus in de Bergrede spreekt over het licht van de wereld
en we baden hand in hand het Onze Vader. Na deze liturgische afsluiting werden alle deelnemers persoonlijk gegroet door bisschop Arseny.
Tenslotte werden de deelnemers onthaald op een uitgebreide en heerlijke maaltijd.  Daarin kwam eens te meer de grote gastvrijheid tot uitdrukking die we deze middag genoten. Deze gastvrijheid, de kennismaking met een voor velen niet bekende kerkgemeenschap, de goede gesprekken die werden gevoerd, droegen alle bij aan wat als een bijzondere ontmoetingsmiddag van christenen in onze stad werd ervaren.