Samen Kerk in Amsterdam

opgesteld door Henk Meulink
secretariaat RvKA:
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam.
tel. 020-5353700

Ontmoetingsbijeenkomst 22-02-2020

Inleiding
In de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam werd in januari 2019 een Beleidsplan voor de jaren 2019 en 2020 vastgesteld, met als motto: “Samen Kerk in Amsterdam”. Daarin gaven we aan voort te willen gaan op wat we in de voorgaande jaren hadden opgebouwd aan interne organisatie, verbindende activiteiten, aan inzet van onze Taakgroep Vluchtelingen en aan onze betrokkenheid bij bredere interkerkelijke, oecumenische en interreligieuze samenwerking. Daarnaast namen we ons voor de rol die de Raad in het publieke domein zou willen en kunnen vervullen nader te verkennen en gestalte te geven.

Terugkijkend hebben we aan de uitwerking van dit Beleidsplan in 2019 en de 2020 daadwerkelijk gestalte gegeven… tot in maart 2020 de pandemie door Covid-19 onze samenleving voor een groot deel ging bepalen. De maatregelen om mensen in ons land en onze stad daartegen te beschermen hadden en hebben grote gevolgen voor de samenleving en op het kerkelijk leven. Dat gold ook voor onze Raad. Waar de ontmoeting met elkaar in onze Algemene Vergadering en in onze activiteiten zo van belang is, kon dat niet langer op de wijze waarop we ons dat hadden voorgenomen en gepland. Een deel van onze activiteiten moesten we afgelasten of door een digitale ontmoeting vervangen. Maar zoals we van onze lidkerken hebben ervaren, werden ook wij gestimuleerd te zoeken naar aangepaste vormen voor onze activiteiten, zelfs tot voor ons nieuwe activiteiten, zoals het Webinar “Amsterdam in coronatijd – een bijdrage vanuit de kerken”. Zo kreeg ons streven meer gestalte te geven aan de rol van onze kerken in het publieke domein een bijzondere invulling. Dat gebeurde ook door de wijze waarop de gemeentelijke overheid in deze situatie toenadering zocht tot de kerken, met erkenning van de betekenis van de rol van de kerken in de samenleving. Het jaar 2020 werd zo anders dan voorzien, maar het werd ook een bevestiging van de betekenis van onze Raad in het oecumenisch verbinden van kerken en in het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen bij te dragen aan een goed samenleven in onze stad.

Dat doet de Raad overigens al meer dan 50 jaar. Want op 23 oktober 2019 was het 50 jaar geleden dat de Raad van Kerken Amsterdam werd opgericht. We hebben dat op bescheiden wijze herdacht en gevierd. Op de dag van het jubileum gaven we een bijzondere Nieuwsbrief uit met een korte geschiedenis van de Raad (terug te lezen via: https://rvkamsterdam.nl/2019/10/26/50-jaar-raad-van-kerken-amsterdam/ ). De Algemene Vergadering van november 2019 stond ook in het teken van het jubileum. In deze voortgangsrapportage geven wij eerst een beeld van hoe de Raad van Kerken Amsterdam in 2019 en 2020 bijdroeg aan oecumenische verbondenheid tussen kerken. In het tweede deel doen we verslag we de wijze waarop de Raad aanwezig was in het publieke domein.

Het volledige document kunt u hier downloaden