OPEN BRIEF aan B&W en RAADSLEDEN van AMSTERDAM

Van: De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

13 juli 2017

  1. De Taakgroep Vluchtelingen spreekt uit dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld en dringt er daarom op aan dat ieders waardigheid en integriteit te allen tijde beschermd wordt. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat terecht komen omdat onze instanties er niet in slagen bed&bad&brood en verdere begeleiding in voldoende mate te organiseren. De Amsterdamse kerken kunnen niet anders dan te blijven opkomen voor de waardigheid en integriteit van mensen.
  1. De Taakgroep Vluchtelingen waardeert de blijvende inzet van de gemeente Amsterdam voor de mensen zonder papieren in onze stad, zoals neergelegd in het Programma Vreemdelingen. De Taakgroep beseft tevens dat de gemeente aan zet is om een onvoorwaardelijk vangnet te bieden voor ongedocumenteerden, zolang de Staatssecretaris in gebreke blijft. (Uitspraak 20170172411lV1 Raad van State 5-7-2017).
  1. De Taakgroep Vluchtelingen doet een dringend beroep op de leden van B&W en gemeenteraad, om in haar nieuwe begroting en de planning voor het komend jaar, tav het vangnet van Bed&Bad&Brood in onze stad zo spoedig mogelijk de nodige verbeteringen aan te brengen. De Taakgroep Vluchtelingen kreeg de laatste maanden steeds meer verontrustende signalen binnen van de bij haar aangesloten kerkelijke en maatschappelijke organisaties over het toenemend aantal mensen zonder papieren, dat op straat terecht komt, terwijl zij medische, psychiatrische of sociale zorg en ondersteuning behoeven. Deze realiteit is in strijd met de mooie en hoopvolle Amsterdamse belofte, dat ‘niemand op de straat hoeft te slapen’.
  1. De Taakgroep Vluchtelingen vraagt de raadsleden en het College van B&W dan ook dringend niet toe te laten dat de zogenaamde ‘humanitaire ondergrens’ verder naar beneden wordt bijgesteld, waardoor in concreto nog weer meer zorgbehoeftige mensen op straat zullen belanden. We verwijzen daarbij naar een onlangs verschenen rapport van Amnesty en LOS waarin staat dat “het onthouden van voorzieningen leidt tot onnodig lijden” en dat dit “geen resultaat zal opleveren”. Volgens de onderzoekers van het betreffende rapport “werken rust, stabiliteit en laagdrempelige begeleiding veel beter als het gaat om het werken aan een nieuwe toekomst en het opbouwen van een legaal bestaan.”
  1. De Taakgroep Vluchtelingen beveelt daarom van harte aan om de plannen voor een ‘Doorstroomhuis’, zoals dat is neergelegd bij de raadsleden en B&W, concreet uit te laten werken, liefst in nauw overleg met de instanties die het plan hebben opgesteld. Dat plan ‘Doorstroomhuis’ is namelijk opgesteld door een groep deskundige artsen, psychiaters, maatschappelijke en kerkelijke/diaconale werkers, die dagelijks dichtbij de groep ongedocumenteerden staan (zie ook bijlage).
  1. De Taakgroep Vluchtelingen wil ten slotte nog eens onderstrepen dat waar de waardigheid en integriteit van ongedocumenteerde mensen in het geding is, onlosmakelijk ook onze eigen menselijke waardigheid en integriteit in het geding is. Het woord van Jezus Christus raakt hier de kern:

‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’

Namens de Taakgroep Vluchtelingen, Gerhard Scholte, voorzitter

Namens de Raad van Kerken Amsterdam, Henk Meulink, voorzitter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

OPEN BRIEF aan B&W en GEMEENTERAAD van AMSTERDAM

7 juni 2016

Van de Taakgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad van Kerken:

Ernstig verontrust over voortgang van 24-uurs opvang Daalburgh.

  1. Waardering omgeslagen in ontsteltenis

Vorig jaar heeft de (Taakgroep Vluchtelingen van de) Amsterdamse Raad van Kerken  ‘zijn grote waardering’ voor de nota ‘Programma Vreemdelingen” van 2 juni 2015 uitgesproken. We maakten toen weliswaar de kritische kanttekening dat die opvang voorwaardelijk was en van beperkte duur, hetgeen tegen onze christelijke moraal van menselijkheid en tegen de in verschillende Europese verdragen vastgelegde mensenrechten indruiste, maar hebben steeds de hoop en de verwachting uitgesproken, dat de schrijnende gevallen die wij heel persoonlijk tegenkwamen alsook het karakter indelebilis van de Stad Amsterdam (Barmhartigheid, het 3e Kruis in het stadswapen!), ervoor zouden zorgen dat die strikte regels van het programma,  in de praktijk zouden worden opgerekt of bijgesteld. Die verwachting is niet uitgekomen. Tot onze grote ontsteltenis dreigen nu vanaf 1 juli aanstaande 10 mensen uit de 24-uurs opvang in Daalburgh op straat te worden gezet, terwijl in hun psychische of medische situatie nog vele stappen op weg naar een gezond functioneren moeten worden gezet.

  1.  ECSR-uitspraak blijft ons vertrekpunt.

Vorige jaar (brief 19 juni) hebben wij verklaard, dat de Amsterdamse Raad van Kerken de mede door de Protestantse Kerk van Nederland bevochten Uitspraak van het Europees Comité van de Sociale Rechten (ECSR) (1 juli 2014/publicatie 10 november 2014) het vertrekpunt blijft voor haar beleid en actieve(vrijwilligers-) inzet voor  menswaardige opvang van de uitgeprocedeerde dakloze asielzoekers in onze Stad. Hoewel die ECSR-uitspraak door onze regering als moreel wel, maar juridisch niet verplichtend, is beoordeeld (Uitspraak RvS 27 nov 2015) is juist deze week het oordeel van de de VN-Mensenrechten-rapporteurs  bekend geworden: “Het Nederlands beleid en de uitspraken vd Raad van State en de Centrale Raad van Beroep (26-11-2015) over Bed, Bad en Brood zijn strijdig met mensenrechten. (Brief is van 27 februari jl. maar werd 26 mei jl pas openbaar gemaakt).

Wij voelen ons als kerken van Amsterdam mede daarom gerechtigd om de Amsterdamse College van B&W en de leden van de Amsterdamse Raad erop te wijzen dat het sluiten van de 24-uursopvang, zonder enig menselijk alternatief, onwenselijk is en ten strengste moet worden afgeraden.

  1. 24 uurs opvang ‘unconditional’ en menselijk.

Op grond van het gebod van naastenliefde en menselijke waardigheid en op grond van de verschillende (Europese) verdragen van mensenrechten, blijft de Raad van Kerken dringend vragen om onvoorwaardelijk toegankelijke 24-uursopvang! Mensen die rechteloos op straat leven, en niet hier mogen blijven en ook niet terug kunnen, horen  24-uurs opvang te krijgen. De Raad van Kerken kan en wil geen onderscheid maken tussen kwetsbare mensen en – ja wat ? – ‘gezonde’ (?)  mensen. Ook gezonde mensen die op straat moeten zien te overleven worden vanzelf kwetsbaarder! En de ervaring leert ook dat mensen die overdag aangewezen zijn op de straat, nog meer ontheemd raken dan anderen die wel een 24-7 opvang hebben.  Zoals reeds vaker spreken we ook ditmaal uit, dat de leden van de Amsterdamse (Raad van) Kerken te allen tijde bereid zijn om mee te denken over de aanpak en opzet van de activiteiten voor de dagopvang en individuele begeleiding van de asielzoekers. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook een de verwijzing naar de VLB in Ter Apel in veel gevallen een afwijzing betekent.

  1. Vastberaden en heldhaftig

De Raad van Kerken heeft de begrippen Gerechtigheid en Barmhartigheid centraal staan in haar beleid. Amsterdam en de kerken vinden elkaar dus in elk geval in het begrip Barmhartigheid. Het is niet voor niets het onderste van de drie kruisen in het stadswapen van onze stad: het sturende principe van de andere twee,  Amsterdams Heldhaftig- en Vastberadenheid!  We hopen dat dit Amsterdams Wapen u tot ruggesteun zal dienen, om de in gang gezette zaken rond Daalburgh ongedaan te maken, vastberaden en heldhaftig!

Namens de Taakgroep Vluchtelingen

van de Raad van Kerken Amsterdam,

Gerhard Scholte                         voorzitter

Namens de Raad van Kerken Amsterdam,

Henk Meulink                voorzitter