De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bestaat sinds de jaren ’80. Hij brengt aan de Raad van Kerken van Amsterdam en de afzonderlijke kerken signalen en adviezen uit over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam.

De opdracht van de taakgroep kon de afgelopen jaren als volgt worden samengevat:

[1] Elkaar bemoedigen door ervaringen uit te wisselen en voorstellen te ontwikkelen voor manieren om de eigen kerk te betrekken bij vluchtelingenvraagstukken (op Amsterdams en landelijk niveau); leren van elkaar en van deskundigen; en theologische en praktische doordenking van de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen

[2] Grotere en kleinere ngo’s als ASKV, Vluchtelingenwerk, Amsterdam City Rights