Opdracht van de Taakgroep Vluchtelingen RvK Amsterdam

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bestaat al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. De Taakgroep heeft de volgende taken:

  1. Alle christelijke organisaties in Amsterdam die zich om vluchtelingen en asielzoekers bekommeren, gelegenheid bieden tot overleg, uitwisselen van kennis en ervaring uit wisselen en afstemming, om

– noodzakelijke voorzieningen in stand te kunnen houden en te versterken;

– de opvang en begeleiding van de vluchtelingen zo efficiënt mogelijk te organiseren, waar de overheid zijn     taak niet of onvoldoende op zich neemt;

– ervaringen uit te wisselen hoe aan religieuze vragen aandacht kan worden gegeven;

– het beleid van de gemeentelijke en landelijke overheid te volgen en te beïnvloeden, zodat het sterker overeen komt met “christelijke barmhartigheid en gerechtigheid”.

– in gesprek te blijven met politieke partijen en het gemeentebestuur over het vluchtelingenbeleid in Amsterdam.

  1. Aan de Raad van Kerken van Amsterdam en de afzonderlijke kerken signalen en adviezen uit te brengen over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam. De Taakgroep ondersteunt de Raad van Kerken Amsterdam om deelnemende kerken zowel bewust te maken van de situatie van vluchtelingen in Amsterdam als hen mogelijkheden te bieden een bijdrage te geven aan de worteling van hen in de Amsterdamse maatschappij of aan hun terugkeer.

De Taakgroep is eveneens een overlegplatform, waarin ook niet-christelijke organisaties hun ervaringen met hun inzet voor vluchtelingen uitwisselen.  

De inzet van de Taakgroep richt zich in het bijzonder op vluchtelingen met een klein of zwak netwerk. Sinds 2012 zijn dat de asielzoekers met een definitieve afwijzing en bevel om terug te keren naar hun vaderland, maar die niet terug kunnen omdat ofwel hun land hen de toegang weigert ofwel omdat de omstandigheden zo slecht zijn, dat ze geen veilig leven kunnen leiden.

Print deze pagina: