Opdracht van de Taakgroep Vluchtelingen RvK Amsterdam

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bestaat sinds de jaren ’80. Hij brengt aan de Raad van Kerken van Amsterdam en de afzonderlijke kerken signalen en adviezen uit over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam.

De opdracht van de taakgroep kon de afgelopen jaren als volgt worden samengevat:

  • de kerken en christelijke organisaties informeren en bemoedigen[1] in hun betrokkenheid bij de actuele situatie van vluchtelingen in de stad/hun stadsdeel; stimuleren van samenwerking tussen Amsterdamse kerken en hulporganisaties op dit gebied
  • de gemeente Amsterdam (bestuurders en raadsleden) steeds opnieuw aanspreken op een barmhartig en rechtvaardig beleid m.b.t. vluchtelingen; dit doet de taakgroep door deel te nemen aan gezamenlijk overleg en de lobby van Amsterdamse hulporganisaties[2] op het terrein van vluchtelingen;
  • waar mogelijk bijdragen aan landelijke kerkelijke actie. Daarbij zijn Kerk in Actie (PKN), projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland, en INLIA onze kanalen, dan wel onze onmisbare sparringpartners, in overleg en lobby richting de overheid.

[1] Elkaar bemoedigen door ervaringen uit te wisselen en voorstellen te ontwikkelen voor manieren om de eigen kerk te betrekken bij vluchtelingenvraagstukken (op Amsterdams en landelijk niveau); leren van elkaar en van deskundigen; en theologische en praktische doordenking van de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen

[2] Grotere en kleinere ngo’s als ASKV, Vluchtelingenwerk, Amsterdam City Rights

Print deze pagina: [print-me]