juni 2015

De grondslag

De grondslag voor de opdrachtbeschrijving is de opdracht die de Raad van Kerken zichzelf heeft gegeven:

De  Raad van Kerken Amsterdam is een open overleg- en communicatieplatform   van christelijke kerken in Amsterdam.

De Raad van Kerken Amsterdam is een verband van kerken, die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er daarom naar streven samen hun gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De aangesloten kerken willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap   van de kerken.

De Raad zal in zijn activiteiten in het bijzonder gericht zijn zowel op het bevorderen van de        oecumene aan de basis – in de geloofsgemeenschappen – als op de dienst aan de wereld.

Door deel te nemen aan de Raad willen de kerken meewerken aan het welzijn van de inwoners van de stad Amsterdam.

De betrokkenheid bij verdrukten en vreemdelingen zal hierbij prioriteit genieten.

 

Met dat laatste geven de kerken vulling aan één van de christelijke criteria om het Koninkrijk binnen te gaan: “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. “(Mt. 25: 35). Ook in het Oude Testament is de zorg voor vreemdelingen een opdracht voor het Joodse volk.

De Taakgroep Vluchtelingen geeft invulling aan deze betrokkenheid van de christelijke gemeenschap bij (verdrukten en) vluchtelingen in Amsterdam.

1. Doel en missie van de Taakgroep Vluchtelingen

Met het woord “vreemdelingen” bedoelen we die inwoners, die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. De grootste groep vreemdelingen zijn buitenlanders met een goede baan en/of een partner met een goede baan. Zij doen geen beroep op ons.

Onder “vluchtelingen” verstaat we vreemdelingen, die om politieke of economische redenen uit hun land zijn weggegaan en in Nederland allereerst veiligheid zoeken en daarna een bestaan willen opbouwen, maar die zich niet of nauwelijks alleen kunnen redden.

“Asielzoekers” zijn diegenen, die om politieke redenen hun land moesten verlaten omdat hun leven bedreigd is.

De Taakgroep richt zich op asielzoekers die nog in procedure zijn, erkende asielzoekers en afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen keren naar hun vaderland. We sluiten daarbij andere vreemdelingen niet uit, die tijdelijk of permanent in de stad wonen, maar nog geen thuis gevonden hebben en (nog) niet kunnen steunen op een sterke maatschappelijke groep netwerk.

De Taakgroep heeft de volgende taken:

  1. . Alle christelijke organisaties die zich om vluchtelingen en asielzoekers bekommeren, gelegenheid bieden om met elkaar te overleggen. Daar kunnen zij hun kennis en ervaring uit wisselen en op elkaar afstemmen, om
  1. Aan de Raad van Kerken van Amsterdam en de afzonderlijke kerken signalen en adviezen uit te brengen over actuele en structurele problemen van vluchtelingen in Amsterdam. De Taakgroep ondersteunt de Raad van Kerken Amsterdam om deelnemende kerken zowel bewust te maken van de situatie van vluchtelingen in Amsterdam als hen mogelijkheden te bieden een bijdrage te geven aan de worteling van hen in de Amsterdamse maatschappij of aan hun terugkeer.

2. Begrenzing van onze inzet.

Een grote groep  vreemdelingen/ migranten heeft in Amsterdam een eigen netwerk gevonden, die hen veiligheid en bestaanszekerheid bieden, al of niet in afwachting van de uitkomst van een vraag om een verblijfsvergunning. (denk aan de mensen uit Ghana, Filippijnen, Dominicaanse Republiek).

Een kleine groep vluchtelingen heeft een te klein of te zwak netwerk, vooral asielzoekers in procedure en afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen naar hun vaderland. Zij komen in de knel volgens onze criteria van rechtvaardigheid en barmhartigheid. Hen willen kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties in Amsterdam de hulp bieden die ze nodig hebben. En zelfs binnen deze groep zijn er mensen, die extra in de klem zitten.

In de jaren 2013 – 2015 zijn dat de asielzoekers met een definitieve afwijzing en bevel om terug te keren naar hun vaderland, maar die niet terug kunnen omdat ofwel hun land hen de toegang weigert ofwel omdat de omstandigheden zo slecht zijn, dat ze geen veilig leven kunnen leiden.

Zij vroegen om hulp en aan hen is en wordt onze belangrijkste hulp gegeven

3. De verhouding van de werkgroep tot niet-christelijke organisaties voor vreemdelingen: Het Platform vluchtelingen.

De Taakgroep is eveneens de kern van een overleg- platform, waarin ook niet-christelijke organisaties hun ervaringen met hun inzet voor vluchtelingen uitwisselen. De deelnemers aan het platformnnen zowel organisaties zijn die een rechtstreekse zorg voor  vluchtelingen op zich nemen als organisaties die de zorg voor vluchtelingen financieel en organisatorisch mogelijk maken zonder zelf die zorg op zich te nemen

Dit overleg draagt de naam “Platform Vluchtelingen”. De organisaties waar een goede samenwerking mee bestaat, zijn welkom bij het Platform. Elke organisatie heeft zijn eigen taak en werkwijze en respecteert de andere groepen die een andere aanpak en werkwijze volgen.

Zij hebben één of meer van de onderstaande doelen:

– de vluchtelingen een plek te bieden waar ze tot rust kunnen komen om te zoeken hoe zij hun leven verder willen inrichten;

– de vluchtelingen een zelfstandig bestaan in de Nederlandse samenleving te laten innemen, waaronder hen bij te staan in een (hernieuwd) asielverzoek;
– de vluchtelingen of afgewezen asielzoekers ondersteunen een migratie naar een ander land;
– de vluchtelingen offgewezen asielzoekers steun te bieden bij terugkeer naar hun geboorteland;
– de vrouwen te helpen in de (gedwongen) prostitutie, de mannen met knellende arbeidsplichten, lijkend op “moderne slavernij”;
– uitgeprocedeerde asielzoekers bij te staan voor wie terugkeer naar eigen land of vertrek naar een ander land niet mogelijk is.

Wanneer de leden van de Taakgroep Vluchtelingen een advies opstellen voor de Raad van Kerken Amsterdam, zullen de niet-christelijke organisaties wel kunnen meepraten over het onderwerp, maar zich van “stem” onthouden.

4. De interne organisatie.

De Taakgroep Vluchtelingen is ingesteld door de Raad van Kerken Amsterdam.

Eenmaal per jaar legt de Taakgroep aan de Raad van Kerken verantwoording af van haar werk en haar plannen, geeft informatie over de situatie van de vluchtelingen in de stad en geeft aan welke bijdrage de kerken kunnen geven aan het werk van de Taakgroep.

De Taakgroep wordt geleid door een dagelijks bestuur van drie leden. De taakgroep legt hun keuze voor aan het bestuur van de Raad van Kerken ter bevestiging.

De taak van dit dagelijks bestuur is: