De Algemene Vergadering is de bijeenkomst waarin alle leden en participanten samen komen om

In principe komt de Raad samen op de derde donderdag in de oneven maanden van het jaar met uitzondering van de maand juli. We komen dan samen in de ruimte van de Doopsgezinde Gemeente aan het Singel.

De algemene vergadering heeft meestal de volgende structuur: inspirerend moment, verzorgd door een van de vertegenwoordigers, de mededelingen, actuele informatie van ontwikkelingen in een van de lidkerken, regelmatige rapportage vanuit taakgroepen, thematisch onderwerp en de rituele afsluiting met het Onze Vader.

Zaken die in de AV aan de orde zijn gekomen worden vermeld in een tweejaarlijks verslag.

In 2017 is er een Algemene Vergadering op:  16 maart, 18 mei, 15 juni, 21 september en 16 november.

In juni 2017 kwam de Algemene Vergadering van de Raad (vertegenwoordigers van de lidkerken, de wijkraden en het Dagelijks Bestuur) naar traditie bij een van de lidkerken op bezoek. In het kader van het Lutherjaar was dat dit jaar de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam te gaan. Op 15 juni 2017 werden we daar hartelijk ontvangen. Na een avondgebed in de Lutherse traditie hoorden we meer over diverse ontwikkelingen in de ELGA en in bijzonder over de net afgesloten Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie. Daar stond een belangrijk thema van Luther, het sola gratia, centraal: Liberated by God´s Grace.  Vertaald naar onze tijd was het subthema Not for Sale: verlossing, mensen en de schepping zijn niet verhandelbaar.
In de Algemene Vergadering van 21 september was de gast ir Anmar Hayali, coördinator van SKIN-Nederland. Samen Kerk in Nederland is een christelijke, onafhankelijke, landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland. Een aantal van deze migrantenkerken is ook lid van onze Raad. Van beide kanten zoeken we naar nauwere samenwerking tussen SKIN en de RvKA. Met hem waren ook bestuursleden van SKIN aanwezig en vertegenwoordigers van diverse migrantenkerken- en parochies in de stad.
Onze Raad bestaat voor een groot deel uit kerken, die verbonden zijn met de komst van mensen vanuit de hele wereld naar Nederland, vanaf de 16e eeuw tot heden. Anmar Hayali gaf een boeiend overzicht van al die kerken in al hun verscheidenheid. Ieder van de kerken draagt iets bijzonders bij aan de veelkleurigheid van het christendom. SKIN ondersteunt de kerken in hun eigen wijze van kerk zijn en in hun volwaardige participatie in Kerk en samenleving. SKIN wil een tastbare bijdrage leveren in het voorzien van hun basisbehoeften, huisvesting, toerusting van leiders en het betrekken van jongeren bij de Kerk. In het gesprek spraken we over de wijze hoe we de band met migrantenkerken kunnen versterken en zoeken. We spraken als intentie uit dat onze Raad en SKIN daarin graag samen willen werken.

In de vergadering werd de toetreding van de Protestantse Gemeente Zuidoost tot de Raad bekrachtigd en gevierd. Deze gemeente brengt veel expertise mee van het kerk zijn in een multireligieuze en multiculturele samenleving. De gemeente was al actief betrokken bij onze Taakgroep Vluchtelingen. 


De Taakgroep Vluchtelingen komt in de regel op de derde donderdag van de maand bij elkaar. Nadere informatie kunt u krijgen bij de secretaris: frans.zoer@hotmail.com