Beleidsplan Raad van Kerken Amsterdam 2019-2020
Samen Kerk in Amsterdam

Ter inleiding

23 oktober 2019 is het 50 jaar geleden dat de Raad van Kerken Amsterdam werd opgericht. Dat gebeurde in een tijd dat er sprake was van een sterk oecumenisch elan,
midden in de jaren van maatschappelijke veranderingen, ook in Amsterdam. De Raad profileerde zich vooral met een Operationeel Team, bestaande uit pastores uit diverse kerken die zich daarvoor voor een deel van hun tijd inzetten, dat actief was op het gebied van diverse maatschappelijke vraagstukken. In 2001 is dat Operationeel Team ontmanteld. Slechts de Taakgroep Vluchtelingen bleef bestaan, het Drugspastoraat namens de kerken had zich inmiddels verzelfstandigd.
Na 2001 bleef de Raad als oecumenisch verband wel bestaan (met inmiddels meer lidkerken dan in het begin), maar de Raad was minder actief en raakte in en buiten de kerk uit beeld. Sinds eind 2014 een nieuw Dagelijks Bestuur aantrad, is er sprake van een nieuw elan. In de beleidsperiode 2015-2016 werd vooral aandacht besteed aan de interne organisatie. In de daaropvolgende beleidsperiode (2017-2018) trad de Raad meer naar buiten. We organiseerden een aantal nieuwe activiteiten, of waren actief betrokken bij activiteiten in een breder kerkelijk en interreligieus verband. De voortgangsrapportage doet daar verslag van. Zo raakte de Raad meer in beeld. Een aantal nieuwe kerkgemeenschappen zocht aansluiting bij de Raad.
In alle bescheidenheid die ons past (we zijn nu geheel een vrijwilligersorganisatie; de rol van de kerken in de samenleving is anders geworden; de drive achter oecumenische samenwerking is minder sterk), wil de Raad van Kerken Amsterdam in de komende twee jaar de lijn van de afgelopen jaren voortzetten en wat in gang gezet is verder uitbouwen. Wat wij willen vatten we samen in het motto:
Samen Kerk in Amsterdam.
In dit beleidsplan geven we aan hoe wij daar in de komende jaren gestalte aan willen geven:
– in de Algemene Vergadering van de Raad
– in onze activiteiten
– in het contact met onze lidkerken en de raden van kerken in de wijken
– in het bredere verband van christelijke geloofsgemeenschappen in de stad
– in onze betrokkenheid bij de stad
– in verbondenheid met de landelijke en wereldwijde oecumene.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen na verschillende vormen van consultatie van en gesprek in de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam, voorbereid en uitgewerkt door het Dagelijks Bestuur.

1. De Algemene Vergadering
Het “Samen Kerk in Amsterdam” zijn krijgt allereerst gestalte in de Algemene Vergadering (AV) van de Raad van Kerken Amsterdam.
De AV is de plaats waar vertegenwoordigers van de lidkerken en de (onafhankelijke, door de AV benoemde) leden van het Dagelijks Bestuur samen komen, met vertegenwoordigers van de taakgroepen, van de raden van kerken in de wijken en vertegenwoordigers van verwante organisaties.
De AV is allereerst de plaats om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan, de voortgang en evaluatie van de activiteiten te bespreken.
De AV is daarnaast het beleidsbepalend orgaan van de Raad.
De AV stelt ook het financieel beleid vast en controleert het beheer van de financiën.

De AV heeft een aantal voornemens voor de komende twee jaar

2. Activiteiten
Het “Samen Kerk in Amsterdam” zijn krijgt daarnaast gestalte in een aantal activiteiten die de Raad van Kerken Amsterdam zelf organiseert of waar de Raad in participeert.
Deze activiteiten kunnen aan een of meer aspecten bijdragen:
– dat leden uit onze geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten en elkaar als persoon en geloofsgemeenschap leren kennen.
– dat de Raad zich profileert in kerkelijk Amsterdam
– dat de Raad zijn betrokkenheid bij de stad toont.

Een aantal activiteiten die de Raad van Kerken Amsterdam zelf wil organiseren zijn:

De Raad van Kerken Amsterdam staat open voor en zoekt samenwerking met andere (kerkelijke, interreligieuze en maatschappelijke) organisaties voor het organiseren van activiteiten als:


De Raad van Kerken Amsterdam geeft graag bekendheid aan en werkt indien gevraagd en voor zover mogelijk mee aan activiteiten van of vanuit de lidkerken die oecumenisch of maatschappelijk van belang zijn.

3. Contact met de lidkerken en de raden van kerken in de wijken
Om “Samen Kerk in Amsterdam” te kunnen zijn is het belangrijk de band te onderhouden en te versterken met de lidkerken, aandacht te hebben voor, betrokkenheid te tonen bij de afzonderlijke geloofsgemeenschappen en omgekeerd aandacht en betrokkenheid te vragen van de lidkerken bij de Raad van Kerken Amsterdam.
De Raad wil daaraan bijdragen door:

De Raad van Kerken Amsterdam waardeert de oecumenische samenwerking in verschillende wijken in de stad. Die krijgt onder andere gestalte in vieringen en bijeenkomsten in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid en de interkerkelijke vredesweek. Dat draagt bij aan “Samen Kerk in Amsterdam” zijn.

Aan het onderhouden en versterken van de band met de raden van kerken en andere oecumenische verbanden in de wijken wil de Raad van Kerken Amsterdam bijdragen door

4. Contact en samenwerking met andere (koepels van) kerken en christelijke geloofsgemeenschappen en de theologische opleidingen in de stad
De Raad realiseert zich dat slechts een deel van de kerken en christelijke geloofsgemeenschappen betrokken is bij zijn organisatie en activiteiten.
De Raad hecht waarde aan contact met andere christelijke geloofsgemeenschappen.
“Samen Kerk in Amsterdam” ziet de Raad dan ook in breder verband.
Vanuit deze situatie:

5. De Raad in het publieke domein
Als Raad van Kerken Amsterdam zijn we “Samen Kerk in Amsterdam”.
Onze kerken en geloofsgemeenschappen hebben hun plaats in de Amsterdamse samenleving, die mede is vormgegeven door het christelijk cultureel erfgoed.

Wij ervaren en waarderen dat het in veel opzichten goed leven is in onze stad.
Als kerken en geloofsgemeenschappen dragen wij daaraan bij.
De ontwikkeling van de stad gaat ons aan het hart.

De Raad weet zich geroepen om de christelijke waarden van barmhartigheid en gerechtigheid uit te dragen en daarvoor uitdrukkelijk op te komen en daarmee
bij te dragen aan een goed samenleven in een stad met mensen van culturele, religieuze, levensbeschouwelijke en sociaaleconomische diversiteit.

De Raad wil de komende jaren – naast een voortzetting van de inzet die de Raad ten aanzien van verschillende maatschappelijke vraagstukken al kent (zie verder hieronder) – nog meer zijn plaats in het publieke domein innemen door:

De Raad kent een Taakgroep Vluchtelingen.
De Taakgroep komt op voor een humaan beleid met betrekking tot vluchtelingen (asielzoekers, vluchtelingen met verblijfsstatus en ongedocumenteerden), met als leidraad christelijke waarden en internationale verdragen.
De Taakgroep informeert en bemoedigt kerken en christelijke geloofsgemeenschappen (in het bijzonder die welke bij de Raad van Kerken Amsterdam zijn aangesloten) in hun betrokkenheid bij vluchtelingen in de stad/ hun stadsdeel.
De Taakgroep biedt christelijke organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen de gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen, te ondersteunen en activiteiten op elkaar af stemmen.
De Taakgroep onderhoudt en zoekt samenwerking met niet-christelijke organisaties die zich voor vluchtelingen inzetten en eigen organisaties van vluchtelingen.
De Taakgroep stimuleert samenwerking tussen de kerken en geloofsgemeenschappen en de overheid en uitvoeringsorganisaties met betrekking tot opvang en ondersteuning van vluchtelingen.
De Taakgroep spreekt zonodig de Amsterdamse overheid en politiek aan op haar beleid inzake vluchtelingen.
De Taakgroep zoekt als het zaken van landelijk of internationaal beleid gaat steun bij en samenwerking met de
Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland
en de daarin samenwerkende organisaties.

De Taakgroep vult haar inzet voor vluchtelingen in de komende beleidsperiode als volgt in:


De Raad ondersteunt de Stichting Drugspastoraat.
De Stichting verzorgt vanwege de Raad het pastoraat aan drugsverslaafden.
De Stichting is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van de Raad.

De Raad is betrokken bij vormen van interreligieuze dialoog en samenwerking, die een goed samenleven van mensen in Amsterdam in al hun ook religieuze en levensbeschouwelijke verscheidenheid wil bevorderen.

6. Verbonden met de bredere oecumene
Bij het vormgeven van “Samen Kerk in Amsterdam”, weet de Raad zich verbonden met de oecumenische beweging in ons land en wereldwijd.

7. Een aantal voorwaarden
De Raad van Kerken Amsterdam is een organisatie die geheel afhankelijk is van vrijwillige inzet.
(Er is beperkte ondersteuning van het Kerkelijk Bureau van de PKA. De PKA betaalt zo haar lidmaatschapsbijdrage in natura)

Uitvoering van dit beleidsplan vraagt dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam van 17 januari 2019