Als kerken samen present in Amsterdam

Voorwoord
2020 was een memorabel jaar voor de (Amsterdamse) samenleving en voor de kerken. De Covid19-pandemie luidde in maart 2020 een overweldigende en onthutsende periode in, die samenleving en kerken volstrekt ontregelde.

Ook op de Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) had de pandemie zijn impact. Een belangrijke constante factor in het bestaan van de nu ruim 50-jarige RvKA is immers de ontmoeting met elkaar als lidkerken. En ontmoeten werd nu juist ontraden, teneinde het virus niet de kans te geven zich te verspreiden. Dit bijzondere jaar 2020 heeft de RvKA dan ook op een ongewone manier bepaald bij haar aanpak en activiteitenagenda, én bij haar doel en bestaansreden.

Als het gaat om dat laatste heeft het afgelopen jaar ons er extra bij bepaald hoe belangrijk het is dat wij doorgaan gezamenlijk te zoeken naar vormen om onze betrokkenheid bij de stad concreet te maken. In dat perspectief zien we ook enkele nieuwe activiteiten en beleidsvoornemens:

• actief deelnemen aan structureel beraad tussen gemeente Amsterdam en koepels van christelijke geloofsgemeenschappen

• nadere kennismaking met migranten- en internationale kerken

• voorgangers van de aangesloten kerken ontmoeten elkaar jaarlijks en delen ervaringen over als kerk betekenisvol present zijn in Amsterdam

• Taakgroep Vluchtelingen en het Drugspastoraat zullen worden uitgenodigd tweejaarlijks een thema vanuit hun werk in de AV aan de orde te stellen.

Ons motto voor de komende beleidsperiode is dan ook: Als kerken samen present in Amsterdam.

Wat betreft onze aanpak en activiteiten moeten we onder ogen zien dat het nog wel even kan duren voor we elkaar weer onbekommerd in levende lijve kunnen ontmoeten. In 2020 hebben we ervaren dat er online meer ontmoeting mogelijk is dan je zou verwachten. Met plezier organiseerden we zelfs een Webinar – opeens lijkt dat voor een verband als de RvKA ook een heel passend communicatiemiddel. Laten we proberen onze activiteitenagenda met de nodige creativiteit vorm te geven. Kortweg: de RvKA zal meer gebruik gaan maken van digitale vormen voor gesprek en wil zo nu en dan een Webinar organiseren.

Tenslotte:
Dit beleidsplan is tot stand gekomen na consultatie van de Algemene Vergadering van de RvKA, voorbereid en uitgewerkt door het Dagelijks Bestuur met actieve bijdragen van de scheidende en de startende voorzitter van het DB.

Het volledige beleidsplan is hier te downloaden