Kerkengids Amsterdam online!

Vanaf heden is de Kerkengids Amsterdam online. In deze digitale gids zijn gegevens te vinden van christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder Amstel. De Raad van Kerken Amsterdam was betrokken bij de totstandkoming. Dit is de link naar de website: https://kerkengidsamsterdam.nl/

Gids Christelijke Gemeenschappen in Amsterdam en omgeving
www.kerkengidsamsterdam.nl

een samenwerkingsproject van:


1. Verantwoording
Het eerste initiatief voor het project om te komen tot deze “Gids Christelijke Gemeenschappen in Amsterdam en omgeving” – kortheidshalve “Kerkengids Amsterdam” – kwam in 2018 van kerken in Amsterdam Zuidoost, de Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt (I.N.S., voorzitter Jan de Jonge) en de Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie.

Uiteindelijk is het een project geworden waarin de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL), de Raad van Kerken Amsterdam, de Stichting Samen Kerk In Nederland (SKIN, die internationale en migrantenkerken ondersteunt), de Stichting Rains of Blessings for All Nations en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit samenwerken. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep van het project.

De Stuurgroep heeft uitvoerend medewerkers voor het project aangesteld en met hen een voorlopige database van christelijke geloofsgemeenschappen per stadsdeel/ gemeente aangelegd. Er is een vragenlijst opgesteld, zowel in het Nederlands als het Engels, deze is gedigitaliseerd en aan de geloofsgemeenschappen verstuurd. De teruggezonden vragenlijsten zijn verwerkt en in samenwerking met de Stichting Kerk op de Kaart op deze website geplaatst. Op de website van deze stichting is informatie over kerken in heel Nederland te vinden (https://kerkopdekaart.nl/ ). Onze website wordt een zelfstandig onderdeel van deze website.

De Stuurgroep was afhankelijk van de christelijke gemeenschappen voor het verstrekken van gegevens. De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. De Stuurgroep is alleen verantwoordelijk voor de wijze waarop de gegevens verwerkt zijn.
In de Gids zijn ook de gegevens meegenomen van christelijke gemeenschappen in Amsterdam e.o. die eerder werden opgenomen in een website voor migrantenkerken
(www.migrantentenkerken.nl), die door SKIN wordt beheerd.
Van christelijke gemeenschappen die geen vragenlijst hebben ingevuld en
niet in de gids van migrantenkerken zijn opgenomen, zijn zoveel mogelijk een aantal basisgegevens wel opgenomen.
De Stuurgroep beseft dat gegevens over de christelijke gemeenschappen aan verandering onderhevig zijn. De Stuurgroep voorziet in de mogelijkheid gegevens te wijzigen.

Christelijke gemeenschappen die alsnog op de website vermeld willen worden of wijziging in hun gegevens willen doorgeven, wordt gevraagd (via een te verifiëren contactpersoon) een bericht te sturen aan kerkengidsamsterdam@gmail.com. Via dit mailadres kunt u ook voor andere vragen contact opnemen met de Stuurgroep.

Het project is, naast een bijdrage van het project participerende organisaties financieel gesteund door de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk in Actie), de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Stichting I.N.S. Met grote erkentelijkheid vermelden wij hun namen.

2. Voor wie is de Gids bedoeld?
Bij het begin van het project hebben wij verschillende doelgroepen op het oog gehad,
voor wie deze Gids behulpzaam kan zijn:

a. de geloofsgemeenschappen zelf; het kan het onderling contact en de oecumenische samenwerking versterken.
b. mensen die zoeken naar een geloofsgemeenschap helpen bij het vinden een gemeenschap die bij hun geloofstraditie en taal/ cultuur past.
c. overheid en maatschappelijke organisaties, die inzicht willen hebben in het palet aan christelijke geloofsgemeenschappen en het contact met die gemeenschapen willen versterken.

3. Nadere toelichting over de opzet van de website
In Amsterdam en omliggende gemeenten zijn er vele kerken of andere christelijke gemeenschappen. Ze hebben gemeen dat ze het geloof in Jezus Christus delen.
Ze kennen ook veel verschillen: in de traditie waarin ze staan, in de duur van hun bestaan, in sociaal-culturele achtergrond van hun leden, in liturgie, in hoe ze de Bijbel uitleggen, in wat het betekent christen te zijn, in taal, in activiteiten, in organisatie, in de bijdrage die zij aan de samenleving geven. Daarom is het goed te weten hoe iedere christelijke gemeenschap zichzelf beschrijft. De verschillende christelijke gemeenschappen hebben daarvoor een reeks vragen beantwoord en de antwoorden zijn op deze website terug te vinden.

In deze Gids onderscheiden we christelijke gemeenschappen in:

 • Stadsdeel/gemeente van vestiging
 • Stroming waartoe zij zich rekenen
 • Kerkverband waartoe zij behoren
 • Verbinding met koepelorganisaties
 • Karakter van de geloofsgemeenschap
 • Taal
 • Land/ regio van herkomst
 • Tijd van samenkomst
 • Activiteiten met sociaal/diaconaal karakter
 • Activiteiten gericht op geloofsonderricht/ geloofsgesprek
 • Activiteiten gericht om evangelisatie, missionering
 • Activiteiten voor kinderen/ jongeren

Van iedere gemeenschap zijn ook contactgegevens voor meer informatie opgenomen.

In de Gids zijn ook gegevens te vinden over grotere kerkverbanden waar de geloofsgemeenschappen deel van uitmaken en over koepelorganisaties, waarin meerdere gemeenschappen met elkaar verbonden zijn.