gesprek met burgemeester Halsema en wethouder Groot Wassink

Op woensdagmiddag 3 maart vond er op initiatief van de Raad van Kerken Amsterdam (RvdKA) een ontmoeting plaats tussen burgemeester Femke Halsema, wethouder Rutger Groot Wassink en vertegenwoordigers van Amsterdamse kerken. 

De delegatie vanuit de RvdKA bestond uit Anna Verbeek en Henk Spoelstra (resp. voorzitter en DB-lid), Rob Polet (diaken van de Rooms-Katholieke Nicolaasparochie), Rosaliene Israël (predikant-scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam) en Victor Lagodin (Russisch-Orthodoxe Kerk Amsterdam). Piet Brinksma en Dick Westerhof vertegenwoordigden de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL), Anka Schelhaas het netwerk van CitytoCity Amsterdam en Nana Baiden en Gijs van Deuren de Pentecostal Council of Churches (PCC).

Als aftrap van de bijeenkomst hield elk van de vier koepels een korte presentatie, waarin zij duidelijk maakten een betekenisvolle rol te vervullen in de samenleving. De RvKA liet ook zien dat de lidkerken (allemaal op hun eigen manier) geworteld zijn in de stad en verweven met de geschiedenis van Amsterdam en met de Amsterdamse samenleving. Deze stad gaat ons ter harte!

In haar bijdrage aan het gesprek benadrukte burgemeester Halsema dat het stadsbestuur ‘zich bewust is van de historische verantwoordelijkheid van de kerken, en de manier waarop zij daar ook recent uiting aan geven’. Het stadsbestuur stelt het ‘zeer op prijs dat de kerken in de stad actief zijn, zowel door hun gebed en spiritueel samenzijn, als in de materiële ondersteuning die zij kwetsbare inwoners bieden’. 

Daarnaast deelde de burgemeester met ons drie van haar grootste zorgen als het gaat over de toekomst van de stad:

  • tegenstellingen in de stad worden steeds groter, er is toenemende armoede, hardnekkige onderwijsachterstanden in bepaalde buurten – kortom toenemende segregatie en ongelijkheid
  • het feit dat de vrede in de stad onder druk staat van diverse conflictlijnen
  • en het gebrek aan ‘common ground’ voor wat we als werkelijkheid ervaren (zoals blijkt uit toenemend complotdenken en fakenews).

Stuk voor stuk ontwikkelingen die door corona verhevigd worden en een bedreiging vormen voor het welbevinden in en welzijn van de stad. De dialoog is broodnodig om uitwegen te vinden – een dialoog waar religieuze en andere maatschappelijke organisaties waaronder ook de kerken – aldus de burgemeester – een belangrijke rol in spelen.

Ook wethouder Rutger Groot Wassink toonde zich tevreden over deze hernieuwde kennismaking met vertegenwoordigers van de Amsterdamse kerken. Hij zei dat overheid en kerken bondgenoten kunnen zijn en benadrukte het belang van een structureel overleg tussen kerken en stadsbestuur. Een duurzame relatie is belangrijk, ook om tijdig ‘signalen vanuit de kerken op te kunnen pikken’ op het gebied van kwetsbare groepen in de stad. Waarbij de wethouder aangaf goed op de hoogte te zijn van de contacten die op dat gebied al bestaan tussen kerkelijk-diaconale instellingen, c.q. RvKA (taakgroep vluchtelingen) enerzijds en de gemeente anderzijds, zoals in het Gelagkameroverleg over de positie van vluchtelingen en ongedocumenteerden in de stad. 


Alles bij elkaar een goed gesprek dat een vervolg zal krijgen.