Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam juli 2020

In deze Nieuwsbrief o.a. aandacht voor activiteiten van de Raad van Kerken Amsterdam
in het komende halfjaar. En: wij zijn op zoek naar een secretaris!

Beste lezer,
In deze zomertijd blikken wij vooruit op een aantal activiteiten die wij in het najaar willen organiseren. Daarnaast kondigen wij een aantal activiteiten aan waar onze Raad bij betrokken is, die deze zomer en later in het jaar worden georganiseerd. Onze Raad is dringend op zoek naar een of twee personen die het secretariaat van de Raad op zich willen nemen. In deze Nieuwsbrief daar meer informatie en een oproep voor. Tenslotte verwijzen we naar een radio-uitzending waarin onlangs aandacht werd besteed aan de Walk of Peace die wij in 2018 bij gelegenheid van de herdenking van 70 jaar Wereldraad van Kerken organiseerden.

Deze Nieuwsbrief verschijnt op een moment dat er meer mogelijkheden zijn om, met de nodige voorwaarden en beperkingen, als kerken weer samen te komen voor de eredienst en andere activiteiten. Nog steeds is de impact van de coronacrisis groot. Wij wensen allen die verantwoordelijkheid dragen in onze kerken veel sterkte en wijsheid in het zoeken naar wat mogelijk en gewenst is.

Maar we wensen u allen juist na deze bijzondere maanden ook een goede zomertijd (en indien van toepassing) vakantie toe. Dat deze mag bijdragen aan recreatie en inspiratie.

Namens met Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter

1. (Nieuwe) activiteiten van de Raad van Kerken Amsterdam

In eerdere Nieuwsbrieven hielden wij u op de hoogte van de impact die de coronacrisis ook op onze activiteiten had en heeft.
Inmiddels hebben wij twee maal een online-Algemene Vergadering gehouden. Het was goed zo als vertegenwoordigers en Dagelijks Bestuur met elkaar in contact te zijn. In de laatste online-AV spraken we met elkaar over activiteiten die we in de tweede helft van het jaar willen organiseren. Het Dagelijks Bestuur heeft de verschillende voorstellen nu omgezet in een voorlopige opzet voor activiteiten in de tweede helft van het jaar. Voor een deel waren deze al gepland, voor een deel zijn ze nieuw, onder invloed van de coronacrisis en ook de huidige aandacht voor racisme.
Een overzicht van onze plannen:

a. Op de AV van 17 september, waarbij we hopen elkaar weer live te kunnen ontmoeten, zullen we met elkaar te spreken over de impact van de coronatijd op onze kerken.
Vragen voor het gesprek zullen gericht zijn op wat als moeilijk/ problematisch is ervaren, maar ook op wat het aan creativiteit, andere vormen van kerkzijn heeft opgeleverd.

b. In plaats van het Korenfestival dat wij op 26 september wilden houden, maar onder de huidige omstandigheden niet door kan gaan, hebben wij het plan een digitaal korenfestival te organiseren. We hebben koren waarmee wij eerder contact hadden, uitgenodigd daaraan bij te dragen, door ons een bestaande opname van hun koor toe te zenden, of in de komende tijd zo´n opname te maken. Wij zullen daar dan een geheel van maken en op een nader te plannen moment via internet uitzenden.
Verschillende koren hebben hun medewerking toegezegd. Als er een koor uit een van onze lidkerken is dat bij dit plan betrokken wil worden, meld het ons dan vóór 15 augustus, raadvankerkenamsterdam@gmail.com

c. we gaan een Webinar organiseren over de impact van de coronatijd op de stad Amsterdam, zoals gezien en ervaren door de kerken. Een aantal mensen uit de breedte van onze Raad vragen we daarover hun gedachten met ons te delen, in een mini-symposium dat online te volgen zal zijn. We willen dit op nader af te spreken dag in oktober plannen. Een werkgroep is dit aan het uitwerken.

d. Kerkenpad Om elkaar als lidkerken beter te leren kennen, bezoeken we sinds een aantal jaren met een delegatie vanuit onze Raad een kerkdienst, viering of andere vorm van samenkomst bij een van onze lidkerken. Daarna is er een ontmoeting met leden van de kerk. Ons geplande bezoek aan de RK-Nicolaasparochie kon in juni niet doorgaan. We hopen komend najaar alsnog een viering in de Nicolaasbasiliek bij te wonen en daarnaast een eucharistieviering van de Ethiopisch Orthodoxe Tewahedo Kerk. Er is nog overleg met beide parochies over de data,

e. Twee van onze lidkerken, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Evangelische Broedergemeente hebben, samen met het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), de afgelopen jaren veel energie gestoken in een project “Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ´wit´ en ´zwart´, gezien vanuit de kerken”. In de laatste Nieuwsbrieven gaven wij informatie over een publicatie die het voorlopig resultaat van hun activiteiten is. Een van hun nieuwe activiteiten zal zijn een tentoonstelling zijn over de kerken en het slavernijverleden, die in november in het Luthermuseum te zien zal zijn. In overleg met de werkgroep rond het project zijn we van plan in november een bijeenkomst te organiseren in het Luthermuseum voor leden van de AV en andere belangstellenden. Naast de mogelijkheid de tentoonstelling te bezoeken, zullen we vanuit de ELGA en EBG informatie krijgen over hun project en met elkaar in gesprek gaan over de bijdrage die we vanuit de kerken kunnen besteden aan de huidige discussie over de verwerking van het slavernijverleden.
We zien dit als een invalshoek om ook breder te zoeken naar een bijdrage vanuit de kerken in de actuele aandacht over racisme en de Black Lives Matter. Nadere informatie volgt.

De landelijke Raad van Kerken haalde in het kader van de huidige aandacht voor racisme en slavernijverleden de verklaring naar voren die de Raad in 2013 publiceerde over de “verantwoording van het slavernijverleden”:
https://www.raadvankerken.nl/files/2020/07/verantwoording-slavernijverleden.pdf

f . Nicolaasviering zondagmiddag 6 december
Het is langzamerhand een traditie, de Nicolaasviering die onze Raad organiseert rond de gedenkdag van Sint Nicolaas, stadspatroon Amsterdam, aan het begin van de adventstijd. Dit jaar zal de Nicolaasvesper met een omringend programma gehouden worden in de Oude Lutherse Kerk. Deze kerk bereidt de liturgie voor samen met de andere kerken van de “Heilige 4-hoek” (de Doopsgezinde Kerk, de RK-Krijtberg en de English Reformed Church.

2. Activiteiten waar de RvKA bij betrokken is

Bij een aantal activiteiten in de komende tijd is onze Raad op een of andere wijze betrokken:

a. 17 juli: Bijeenkomst in het kader van de International Drug Users Remembrance Day
Op deze dag worden over de hele wereld mensen herdacht die overleden zijn ten gevolge van drank- of drugsgebruik. Het Drugspastoraat Amsterdam, waarmee de RvKA verbonden is, organiseert samen met de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG die dag een openbare herdenkingsdienst met livemuziek, aansteken van kaarsen en toespraken. Het thema is dit jaar: “Waar niet over gesproken wordt”. Een van de sprekers is ds. Hans Visser, jarenlang actief in de Pauluskerk in Rotterdam. De bijeenkomst vindt plaats in de Mozes- en Aäronkerk, Waterlooplein 205. Aanvang 14.30 uur.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Aanmelding is verplicht. Het kan via leonie@mdhg.nl
Het DB van de Raad zal bij de bijeenkomst vertegenwoordigd zijn.

b. 7 augustus : Vredesgebed Sant´Egidio in het kader van herdenking atoombommen op Japan
Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat Amerikaanse atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bijna volledig vernietigden. Ze veroorzaakten groot menselijke leed en meer dan 210.000 mensen kwamen om. Tot de dag van vandaag hebben overlevenden en hun nabestaanden te maken met de langetermijngevolgen van beide atoombommen. Het is belangrijk om stil te staan bij de verschrikkingen die kernwapens hebben aangericht.
Op initiatief van de landelijke Raad van Kerken en met steun van onze Raad

herdenkt de Gemeenschap van Sant´Egidio deze gebeurtenissen en de verschrikkingen van de oorlog op vrijdag 7 augustus om 20.00 uur  in een gebed voor de vrede in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 205 in Amsterdam. Het gebed wordt tevens uitgezonden via deze website en via Facebook:

https://www.santegidio.nl/?event=gebed-voor-de-vrede-75-jaar-na-hiroshima.

Met de landelijke Raad van Kerken roepen wij de kerken op in de diensten en vieringen rond 9 augustus hier ook aandacht aan te besteden. Op de website van de landelijke Raad kunt u verschillende gebedssuggesties vinden.
Zie voor nadere informatie:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/06/herdenking-hiroshima-en-nagasaki/

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is. Daarom stelde de Raad een verklaring tegen deze nieuwe wedloop op. Hieronder vindt u de tekst van de verklaring en de reactie van minister Blok op deze verklaring: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/05/raad-spreekt-zich-uit-tegen-nieuwe-kernwapenwedloop/

c. 1 november: Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
Ook dit jaar zal deze helaas traditionele Allerzielenherdenking plaatsvinden, zoals in de laatste jaren gewoonte in en vanuit de Mozes- en Aäronkerk en wel op zondag 1 november, 15.00 uur.
De (Taakgroep Vluchtelingen van de) Raad van Kerken Amsterdam is bij de voorbereiding betrokken. Nadere informatie volgt.

3. Wij zoeken 1 of 2 personen doe het secretariaat van de Raad van Kerken Amsterdam willen vormgeven

Onze Raad kent een Dagelijks Bestuur van 5 à 6 leden. Aan het einde van dit jaar zullen een aantal DB-leden reglementair terugtreden. Voor een deel van de functies, o.a. voor een nieuwe voorzitter, zal het DB aan de AV van september een voordracht doen.
Wij zijn nog op zoek naar de invulling van de al langer openstaande functie van secretaris, zo mogelijk in combinatie met het penningmeesterschap.
Naast de gebruikelijke functies van een secretaris, hoort bij deze functie vooral de verantwoordelijkheid voor de communicatie van de Raad (via website, facebook, nieuwsbrieven). Wij denken dat het ook goed mogelijk is deze laatste taak door een aparte persoon te laten
Bij deze doen wij een oproep om u te melden voor deze functie of ons te wijzen op mogelijke kandidaten.
Voor het verder functioneren van de Raad is vervulling van deze vacature van groot belang.
Achter deze Nieuwsbrief vindt u als bijlage een wervingstekst.

4. En dan nog dit: pelgrimeren in Amsterdam

Het KRO/NCRV programma “Zin in het weekend” besteedt deze zomer aandacht aan “pelgrimeren in eigen land”. Afgelopen weekend werd in dat kader aandacht besteed aan de Walk of Peace die wij met andere organisaties op 27 augustus 2018 organiseerden, als bijdrage aan de herdenking en viering dat het die dag 70 jaar geleden was dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. De wandeling, die ging door de oostelijke binnenstad, sloot aan bij het thema van de Wereldraad: “pelgrimage van gerechtigheid en vrede”. In twee uitzendingen is een verslag te horen van fragmenten van het gesprek dat Hennie Burggraaff had met Henk Meulink, voorzitter van de RvKA, die de tocht indertijd uitzette. Haar vraag was: pelgrimeren in de stad, is dat mogelijk?
De uitzendingen zijn terug te horen via:https://www.nporadio5.nl/zininweekend/gemist/uitzendingen/912028/2020-07-11
en: https://www.nporadio5.nl/zininweekend/gemist/uitzendingen/912160/2020-07-12
steeds na ongeveer 10 minuten vanaf het begin.

Het routeboekje van de Walk of Peace is te downloaden via:
https://rvkamsterdam.nl/manifestaties/walk-of-peace-amsterdam-23-augustus-2018/
Er zijn ook nog enkele exemplaren van de gedrukte versie van het boekje beschikbaar.

secretariaat RvKA:
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam.
tel. 020-5353700
e-mail bestuur: raadvankerkenamsterdam@gmail.com
website: www.rvkamsterdam.nl

bijlage:

Raad-van-Kerken

WIJ ZOEKEN 1 of 2 PERSONEN DIE HET SECRETARIAAT
VAN DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM WILLEN VORMGEVEN

De Raad van Kerken Amsterdam is een oecumenisch samenwerkingsverband van 22 kerken (met gezamenlijk ongeveer 70 vestigingen) in Amsterdam.
De Raad zet zich in voor verbinding tussen (leden van de) kerken en streeft ernaar om
vanuit de kerken bij te dragen aan een goed samenleven in Amsterdam. Daartoe organiseert de Raad verschillende terugkerende en eenmalige activiteiten. De Raad kent een Taakgroep Vluchtelingen en is verbonden met de Stichting Drugspastoraat Amsterdam. Met de landelijke Raad van Kerken is een constructief contact (in acht genomen dat de lokale Raden van Kerken zelfstandig functioneren); datzelfde kan worden gezegd van het contact met de enkele raden van kerken in verschillende Amsterdamse stadsdelen.

Vertegenwoordigers van de lidkerken komen tweemaandelijks bijeen in de Algemene Vergadering. Met activiteiten als een bezoek aan één van de lidkerken, een ontmoetingsbijeenkomst, een korenfestival of onze ‘Nicolaasvesper’ slagen we erin ook andere gemeenteleden van de lidkerken te betrekken. Zie voor meer informatie onze website: www.rvkamsterdam.nl

De Raad kent een Dagelijks Bestuur van 5 à 6 personen, die elk verbonden zijn met één van de lidkerken, maar onafhankelijk daarvan hun bijdrage leveren aan de Amsterdamse Raad van Kerken. Per 1 januari treden enkele DB-leden af en zal een nieuwe voorzitter in functie treden. Daarnaast zoeken we twee mensen die het secretariaat (nieuwe stijl) willen vormgeven en uitvoeren. Een combinatie van beide rollen is ook mogelijk.

Om te beginnen gaat het om de meer klassieke werkzaamheden van secretaris:

 • als lid van het DB mede voorbereiden van koers, activiteiten en bijeenkomsten van de Raad van Kerken Amsterdam, participeren in werkgroepen die de activiteiten voorbereiden en Algemene vergaderingen en activiteiten bijwonen;
 • in onderlinge afstemming met de andere DB-leden contact onderhouden met de lidkerken, de Taakgroep Vluchtelingen, de raden van kerken in de wijken en de landelijke Raad van Kerken en de Amsterdamse Raad van Kerken vertegenwoordigen bij voorkomende gelegenheden;
 • met de voorzitter de agenda opstellen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (10 keer per jaar) en de Algemene Vergadering (6 keer per jaar);
 • zorg dragen voor verslaglegging van vergaderingen van DB en AV (voor het laatste is notulist beschikbaar);
 • bij voorkeur tevens fungeren als penningmeester van de Raad (beheer rekening; innen bijdragen van de lidkerken; opstellen financieel jaarverslag en conceptbegroting).

Daarnaast zijn er werkzaamheden op het gebied van communicatie en informatie:

 • contentmanager voor website, facebookpagina en andere sociale media van de Raad (er is technische ondersteuning beschikbaar);
 • eindredacteur voor (maandelijkse) Nieuwsbrieven van de Raad;
 • samenstellen van een tweejaarlijks verslag van de Raad.

Het Dagelijks Bestuur kan gebruikmaken van faciliteiten en enige ambtelijke ondersteuning van het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam aan de Nieuwe Herengracht 18. Dat is ook het postadres van de Raad.

Wat wij vragen:

 • enthousiasme, bereidheid en kwaliteit om mee het beleid en de activiteiten van de Raad vorm te geven
 • interesse voor de oecumene en de rol van kerken in de Amsterdamse samenleving
 • lid/ verbonden zijn met een van de lidkerken (gezien de samenstelling van het DB geen lid van de PKA)
 • een goede vaardigheid in het gebruik van sociale media
 • een goede taalvaardigheid
 • 8 uur gemiddeld per week beschikbaar zijn; als de twee beschreven rollen worden gecombineerd zal het werk 12 – 16 uur vragen
 • Bereidheid als onbezoldigd vrijwilliger je bijdrage te leveren (onkosten kunnen worden vergoed).

Wat wij bieden:

 • een boeiende taak waarbij je de diversiteit van kerken in Amsterdam leert kennen;
 • werk waarin je met allerlei aspecten van kerkelijke activiteiten in de stad en van de Amsterdamse samenleving in aanraking komt;
 • een goed en prettig functionerend Dagelijks Bestuur.

Inlichtingen en contact:
Mocht je meer willen weten, heb je belangstelling, of wil je ons attenderen op mensen,
neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink,
raadvankerkenamsterdam@gmail.com
020-66234965 of 06-20703310