OPROEP AAN VOORGANGERS TE BIDDEN VOOR MENSEN ZONDER ONDERDAK

Op initiatief van de Gemeenschap van Sant´Egidio doen wij, mede namens onze Taakgroep Vluchtelingen, een oproep aan alle voorgangers vanaf kerstmis tot aan het eind van de week van gebed op 26 januari te bidden voor mensen zonder onderdak in onze stad.

Dit ter versterking van de inzet vanuit vele geloofsgemeenschappen voor deze mensen. Onze gezamenlijke oproep, mede ondertekend door de nieuwe theoloog des vaderlands, Samuel Lee, luidt:

Bidden voor mensen zonder onderdak

Amsterdam, 19 december 2019

Beste voorganger,

We bereiden ons voor op kerstmis, het feest waarop de geboorte vieren van Jezus, voor wie geen plaats was in de herberg. Het is een feest waarop we de vreugde van een nieuwe belofte, van het licht, ervaren zonder te vergeten dat veel mensen een zwaar leven hebben. Juist voor hen kijken we uit naar nieuw leven.

In de grote steden en zeker ook in Amsterdam zijn er steeds meer mensen die dakloos zijn en voor wie ook in de winter geen of zeer gebrekkige opvang is. Honderden mannen en vrouwen leven om heel verschillende redenen op straat, van zogenaamde ‘zelfredzame mensen’ die door tegenslag hun huis kwijtraakten en mensen die al jaren buiten leven, tot vluchtelingen en migranten die geen recht hebben op opvang, maar ook geen mogelijkheden zien om elders naartoe te gaan.

Er zijn diverse particuliere en collectieve initiatieven die proberen mensen zo goed mogelijk te helpen, maar daarmee wordt tot nu toe een beperkte groep bereikt. Er is veel discussie in politiek en samenleving en een eenvoudige oplossing is niet voorhanden.

Dit betekent niet dat we niets kunnen doen. Als christenen van alle denominaties kunnen wij onze handen ineenslaan en samen bidden. De kracht van gezamenlijk gebed vermag veel.

Ondergetekenden nodigen daarom alle kerken in Amsterdam uit om vanaf kerstmis tot aan het einde van de week van gebed voor de eenheid (26 januari) in iedere viering of kerkdienst te bidden voor de mensen die op straat leven. Deze gezamenlijk inspanning zal niet alleen tot toenemende betrokkenheid leiden, maar kan ook andere vruchten van de heilige Geest voortbrengen die wij nu nog niet kennen.

Bij deze brief vindt u een gebedssuggestie in het Nederlands en het Engels die u kunt gebruiken. Uiteraard staat het u vrij om dit gebed aan te passen of een andere formulering te kiezen.

Voor overleg of nadere informatie kunt u terecht bij:

Corine van der Loos, Gemeenschap van Sant’Egidio, corine.vanderloos@santegidio.nl  
of Henk Meulink, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam,
raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Met dank,

Henk Meulink                                      Samuel Lee                                            Colm Dekker
Raad van Kerken Amsterdam        Theoloog des Vaderlands                Gemeenschap van Sant’Egidio                Stadsdiaken Amsterdam


Gebedssuggestie

Barmhartige God,
Wij bidden voor de mensen voor wie geen plaats is in onze stad,
mannen en vrouwen die geen dak boven hun hoofd hebben,
geen plek om te slapen, hun beperkte bezittingen in een tas,
genegeerd en vaak misprezen door voorbijgangers.
Wij vragen u: dat er licht mag zijn in hun leven,
dat zij mensen mogen ontmoeten die met hen zoeken naar een nieuwe toekomst.


Merciful Lord,
We pray for all those for whom there is no place in our city,
men and women who have no roof above their heads,
no place to sleep, their few belongings in a bag,
ignored and often scorned by passers-by.
We ask You: let there be light in their lives,
let them meet people who stand by them in search of a better future.