Raad van Kerken Nederland in gesprek met Onderzoekscommissie Rijksoverheid

Op 4 maart werd een delegatie van de Raad van Kerken ontvangen door de Commissie van Zwol die in opdracht van het Kabinet de asielprocedure tegen het licht houdt. Onze delegatie bestond uit Kees Nieuwerth, vicevoorzitter RvK, René de Reuver, lid moderamen PKN, Rian Ederveen, lid werkgroep Vluchtelingen en Jan van der Kolk, voorzitter werkgroep Vluchtelingen. De Raad had ter voorbereiding een gespreksnotitie opgesteld gebaseerd op de jarenlange betrokkenheid  bij de opvang en integratie van vluchtelingen.
Daarin benadrukte de Raad het uitgangspunt, dat onder alle omstandigheden de mensenrechten en een menswaardige behandeling centraal moeten staan. Dit vond duidelijk weerklank bij de Commissie en bepaalde een belangrijk deel van het gesprek.

De Raad neemt het misverstand weg, dat kerken zouden menen dat iedereen die asiel aanvraagt in Nederland altijd zou moeten kunnen blijven. Wel is uitgangspunt, dat altijd naar een menswaardige toekomst – hier of elders- moet worden gestreefd, ook vanuit de overheid en ook wanneer er geen recht op verblijf wordt toegekend. Daarbij is activering in alle fases essentieel.
De Raad uit grote zorgen over de kwaliteit van de beoordeling. Vaak worden daarbij ernstige fouten gemaakt of is er een duidelijk gebrek aan interculturele sensitiviteit. Ook de eis, dat een asielzoeker vanaf dag één altijd alle relevante feiten moet vertellen en daarbij de overheid volledig moet vertrouwen is voor velen onder hen een zware eis. In de landen van herkomst kon veelal de overheid niet vertrouwd worden! En dan is het een probleem dat latere aanvullingen of correcties niet worden aanvaard. Tenslotte lijkt de beoordeling vaak vooral gericht op het vinden van afwijzingsgronden.
Daarom pleit de Raad voor een cultuuromslag bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) waarbij bij de beoordeling de mensenrechten centraal staan.
De Raad geeft ook aan, dat ‘Verelendung’ en slechte procedures niet leiden tot sneller vertrek van afgewezen asielzoekers. Integendeel. Bij adequate begeleiding en activering komt een toekomstperspectief, in Nederland of elders, veel beter in zicht.

Kortom: het moet ‘zorgvuldiger, sneller, beter, humaner, meer toekomstbestendig’.

Zie ook: http://www.raadvankerken.nl/?b=5344