Reactie op de Nashvilleverklaring

De Raad van Kerken Amsterdam heeft  in oktober 2017 het Veiligheidspact tegen Discriminatie ondertekend. De voorzitter van de Raad maakt deel uit van de kerngroep van het Pact. De Kerngroep heeft een verklaring gepubliceerd nav de publicatie van de Nashvilleverklaring over Bijbelse seksualiteit. Onderstaand kunt u deze verklaring lezen.

Verschillende lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam, o.a. de Protestantse Kerk Amsterdam, de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en de Remonstranten hebben op 7 januari ook al kritisch en afwijzend gereageerd op de Verklaring. Bij veel kerken is de regenboogvlag uitgehangen.

Hoewel er binnen de lidkerken van de Raad verschillend wordt gedacht en gehandeld inzake vragen van seksualiteit, sluiten wij aan bij onderstaande verklaring door op te roepen dialoog over deze vragen, ook in onze eigen kring. En zeker tot respect voor mensen met een homoseksuele of transgenderidentiteit, anders dan de Nashvilleverklaring doet.  Dat vinden wij pastoraal ook de aangewezen weg.

Wij constateerden overigens dat tot de eerste ondertekenaars van de verklaring geen voorgangers of andere leden van een van de bij ons aangesloten kerkgenootschappen behoorden.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter

Verklaring Veiligheidspact tegen Discriminatie nav de Nashvilleverklaring

“Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft met afschuw kennis genomen van de wijze waarop in de dit weekend uitgegeven ‘Nashvilleverklaring’ over ‘Bijbelse seksualiteit’ wordt gesproken over homoseksualiteit en transgender zijn.

Het Pact staat voor stellingnemen  tegen iedere vorm van  fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van LHBT´ers, joden, moslims, Afro-Nederlanders en andere (minderheids)groepen.

Hoewel ook wij de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en gewetensvrijheid een groot goed vinden, wijzen wij vooral bepaalde elementen in de verklaring nadrukkelijk af.
Zo wordt in artikel 7 gesteld dat je je als gelovige “niet zou mogen zien en positioneren als persoon met een homoseksuele en transgenderidentiteit”. Hiermee worden (gelovige) mensen die dat wel doen afgewezen. Wij vinden dat een respectloze, kwetsende en vooral ook intolerante stellingname, die dialoog of debat onmogelijk maakt. 

Kwalijk vinden wij ook de uitspraak dat het zondig is om “homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren” (artikel 10). Iedereen die daar anders over denkt – en  in het bijzonder christenen – wordt daarmee opgelegd wat zij moeten denken. Dat is in onze optiek een ernstige beperking van de gewetensvrijheid.

In de Preambule van het Veiligheidspact staat het volgende:
De Nederlandse samenleving is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen. Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie.

Wij roepen de ondertekenaars van de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring – in het bijzonder ook in hun eigen kring – op in deze geest om te gaan met mensen met een homoseksuele- of transgenderidentiteit.

Wij vinden het een belangrijk en bemoedigend signaal dat een aantal christelijke LHBT+-organisaties onlangs opnieuw subsidie heeft ontvangen van het ministerie van OCW om de sociale acceptatie van LHBT´ers in christelijke kring te vergroten. Dat blijkt dus meer dan nodig.”

Namens de kerngroep van het Veiligheidspact tegen Discriminatie,
Joke Jongejan, Dialoog in Actie
Henk Meulink, Raad van Kerken Amsterdam

9 januari 2019