Vijf pilots voor 24-uurs opvang ongedocumenteerden – ook in Amsterdam

De pilots Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen

Van harte gefeliciteerd, Pim Fischer (advocaat) en Geesje Werkman (Kerk in Actie) en Doris Peschke (Churches’ Commission for Migrants in Europe)! En alle partijen in Nederland die steeds weer het recht op menswaardige opvang voor elke vluchteling bepleiten!

Het heeft lang geduurd, maar sinds vorige week is 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden in Nederland officieel en legaal. Een belangrijke stap in een lang proces. Op 17 januari 2013 heeft onze Protestantse Kerk in Nederland in gezamenlijkheid met de Conference of European Churches (CCEC) een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). De klacht hield in dat Nederland zich niet aan zijn verplichtingen uit het Europees Sociaal Handvest (ESH) houdt, door volwassen vreemdelingen die zich onrechtmatig op het grondgebied bevinden geen onderdak, voeding en kleding te bieden.
25 oktober 2013 deed het ECSR met een ‘Immediate Measure’ de uitspraak, dat er onmiddellijk door rijk en gemeenten van de Staat der Nederlanden gezamenlijk actie moet worden ondernomen ten aanzien bed, bad en brood voor elke vluchteling.

De Nederlandse overheid gaf jarenlang geen krimp: ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ komen niet in aanmerking voor opvang. Dus al die tijd bleef de lobby voor 24/7 opvang voor ongedocumenteerden actief. En gelukkig: steeds meer gemeenten stonden linksom of rechtsom toch 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden toe. De Rijksoverheid heeft daarom het concept Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) ontwikkeld.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van Justitie & Veiligheid ondertekenden donderdag 29 november een akkoord over de ontwikkeling van de LVV, bedoeld voor vluchtelingen die die de gehele asielprocedure hebben doorlopen, geen recht hebben op een verblijfsvergunning, maar om uiteenlopende redenen (voorlopig) niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Vijf gemeenten, waaronder Amsterdam, starten een pilot in 2019.

Onderdak in een LVV is niet vrijblijvend: ‘de vreemdelingen moeten meewerken aan een bestendige oplossing voor hun situatie’. De komende jaren komt het dus aan op inzet en inventiviteit van alle partners in de hele ‘keten’ van vreemdelingenopvang (inclusief de gemeente), om ervoor te zorgen dat de LVV een serieuze veilige plek wordt, waar genoeg tijd en aandacht is om elke asielzoeker een eerlijke kans op bestaan te geven – in Nederland of in het land van herkomst.

Dat zal echt van iedereen iets vragen. Mensen zullen worden geregistreerd, er zal worden bekeken of ze ‘regiobinding’ hebben en alle gegevens zullen in een computer van DT&V terecht zullen komen.

Partijen als ASKV, Protestantse Diaconie, Taakgroep Vluchtelingen, die de overheid steeds aanspreken op de kwaliteit en humaniteit van het vreemdelingenbeleid, zullen alles uit de kast moeten halen om bv. ook de behandeling van asielverzoeken beter te krijgen, immers: vorig jaar kreeg bijna 50% van de cliënten van ASKV, afgewezen asielzoekers, na jarenlang procederen alsnog een verblijfsvergunning.

 

Start Landelijke vreemdelingenvoorzieningen in 5 gemeenten

De beoogde pilotgemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen gaan begin 2019 met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG en ketenpartners aan de slag met de pilot voor de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s).

Onderdeel van de samenwerkingsafspraak is dat de Bed-Bad-Broodvoorzieningen (BBB) zoveel mogelijk in eenzelfde tempo worden afgebouwd als de LVV-capaciteit wordt opgebouwd.

Voor wie zijn LVV’s bedoeld?

De LVV’s zijn bedoeld voor vreemdelingen:

die de gehele asielprocedure hebben doorlopen

geen recht hebben op een verblijfsvergunning

maar om uiteenlopende redenen (voorlopig) niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Omdat uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer in aanmerking komen voor rijksopvang, komt deze specifieke groep nu vaak op straat terecht. Voor deze ongewenste situatie moet een netwerk van LVV’s een oplossing bieden.

Onderdak niet vrijblijvend

In de LVV’s krijgt deze specifieke groep vreemdelingen straks onderdak. Dit is echter niet vrijblijvend. De vreemdelingen moeten meewerken aan een bestendige oplossing voor hun situatie, in de vorm van zelfstandige terugkeer, doormigratie of evt. legalisering van verblijf.

Daarbij kunnen ze rekenen op begeleiding en ondersteuning door organisaties in de vreemdelingenketen en lokaal actieve maatschappelijke organisaties. In deze samenwerking zoeken zij naar reële oplossingen voor elke vreemdeling in de LVV. Een maximum termijn wordt niet genoemd; maar als de begeleiding niet leidt tot een oplossing, moet de betrokkene de LVV verlaten.

Pilots

In de vijf beoogde deelnemende gemeenten wordt stap voor stap bekeken welke aanpak het beste werkt. Op basis van de kennis en ervaring die in de pilots is opgedaan, wordt besloten hoe de LVV’s er precies uit komen te zien.

Het is de bedoeling dat het landelijke netwerk van LVV’s nog binnen deze kabinetsperiode wordt opgezet. Als de pilot met de vijf locaties succesvol verloopt, is het de bedoeling dat de LVV’s worden uitgebreid naar acht locaties.

Meer informatie

Nieuwsbericht Rijksoverheid, incl. brief aan de Kamer (29 november 2018)

Ledenbrief Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (30 november 2018)

Getekende samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

– – –

[https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/nieuws/start-landelijke-vreemdelingenvoorzieningen-in-5-gemeenten ]