SP – Niemand hoeft op straat te slapen

(uit het programma, pag. 6   h. 4 – We zorgen voor de stad en voor elkaar)

Niemand hoeft in Amsterdam op straat te slapen. Daklozen bieden we ruimhartig opvang en begeleiding zodat ze hun leven weer op de rit kunnen brengen. Statushouders helpen we aan een huis, een baan en snelle integratie. Ongedocumenteerde vluchtelingen houden een plek om te eten, slapen, douchen en te werken aan een oplossing voor hun situatie zolang het Rijk geen fatsoenlijke opvang verzorgt.

= Amsterdam houdt zich aan de internationale verdragen waarin is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming en een bestaan als volwaardige burgers in hun nieuwe land.

= We geven gratis taallessen aan alle nieuwkomers. We ondersteunen erkende vluchtelingen bij het vinden van werk op niveau, zodat hun kennis en kunde ten goede komen aan de samenleving. De gemeente loopt hierin als werkgever voorop.

https://amsterdam.sp.nl/sites/amsterdam.sp.nl/files/sp_amsterdam_verkiezingsprogramma_2018-2022.pdf

(uit de standpuntenlijst)

Diversiteit

Inburgering – Voor een goede integratie krijgen Amsterdamse migranten en statushouders zo snel mogelijk onderwijs in taal en inburgering, met bijzondere aandacht voor de vrijheden en de grondwettelijke rechten en plichten die we in onze stad kennen. Alle Amsterdammers die daar behoefte aan hebben moeten zich kunnen ontwikkelen via een laagdrempelig aanbod van bijvoorbeeld taalcursussen. Inburgeringsonderwijs laten we niet over aan de markt. Dit onderwijs willen we laagdrempelig, gratis en toegankelijk georganiseerd aanbieden in de buurt, op scholen, in bibliotheken en op het werk.

Jeugd en onderwijs

Anderstaligen – Er komt méér aandacht voor anderstaligen in Amsterdam. De SP wil dat de gemeente het aanbod taalonderwijs voor anderstaligen en voor mensen die het Nederlands slecht beheersen op peil houdt. Voor mensen die moeten inburgeren worden kwaliteitseisen gesteld aan het taalonderwijs: taaldocenten worden volgens onderwijs-cao betaald en er wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van de lessen.

Wonen

Ontruimingen kraakpanden – De gemeente werkt niet mee met de ontruiming van kraakpanden als de eigenaar nog geen uitgewerkt plan heeft voor in gebruik name van het pand. Ontruimen voor leegstand helpt de speculanten en is zonde van de capaciteit van de politie.

https://amsterdam.sp.nl/standpuntenlijst