GroenLinks – Vluchtelingen welkom

pag. 22 – h. 7  Vluchtelingen welkom

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld, voor vervolging, voor honger of armoede, zijn altijd welkom in Amsterdam. Amsterdam is niet alleen barmhartig voor vluchtelingen: ze maken deel uit van de Amsterdamse samenleving. Vluchtelingen in asielzoekerscentra doen vanaf dag één mee in Amsterdam.

Inburgering is van groot belang, maar gaat niet vanzelf. Slechts een kleine groep vluchtelingen vindt snel een betaalde baan. Het is niet alleen sociaal, maar ook verstandig om zo snel mogelijk in te zetten op inburgering. Vluchtelingen moeten vanaf het begin van de asielprocedure betere kansen krijgen om mee te kunnen doen in Amsterdam door de taal te leren, een opleiding te volgen en werk of zinvolle dagbesteding te vinden.

De gemeente is veel beter dan het Rijk in staat om er voor te zorgen dat de diverse groep vluchtelingen het juiste aanbod krijgt. De gemeente moet daarom weer de regie nemen en de kwaliteit van inburgering en taalcursussen garanderen. Inburgering en taalcursussen moeten weer gratis aangeboden worden, zodat mensen niet beginnen met een schuld.

Inburgering komt van twee kanten. Het contact tussen vluchtelingen en andere Amsterdammers wordt op verschillende manieren versterkt, vanuit de gemeente, maar juist ook vanuit de vele initiatieven en informele netwerken in de stad. Sociale cohesie, vrijwilligerswerk en gezamenlijk wonen worden bevorderd.

Wat moet er gebeuren

 1. Vanaf het begin van de asielprocedure wordt aandacht besteed aan het leren van de taal, het doen van opleidingen en het vinden van werk of zinvolle dagbesteding. Deze zaken worden naast elkaar in gang gezet.
 2. We gaan meer investeren in taal en inburgering. De gemeente biedt gratis kwalitatief goede inburgering aan.
 3. De gemeente gaat meer samenwerken met ROC’s en werkgevers om speciale opleidingen voor statushouders mogelijk te maken. Er wordt meer ingezet op leer-werktrajecten.
 4. Statushouders krijgen de ruimte om te studeren of om te scholen en worden daarvoor vrijgesteld van sollicitatieplicht, zodat zij de juiste diploma’s verwerven voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
 5. Statushouders krijgen vanuit de gemeente op maat gesneden begeleiding in de toeleiding naar werk. Daarin wordt de samenwerking gezocht met organisaties die kennis van zaken hebben op dit gebied.
 6. De gemeente werkt samen met de informele netwerken die de contacten tussen Amsterdammers en asielzoekers en statushouders bevorderen. De vele initiatieven op dit terrein worden zo goed mogelijk ondersteund, bijvoorbeeld door plekken te faciliteren waar ontmoetingen tussen vluchtelingen en andere Amsterdammers mogelijk zijn, zoals Lola Lik en Gastvrij Oost.
 7. Asielzoekerscentra zijn veilig en zoeken het contact met de samenleving. Er is aandacht voor privacy en persoonlijke leefsfeer.
 8. Als stad met een rijke LHBT+ geschiedenis komen we op voor vluchtelingen die vervolgd werden vanwege seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In asielzoekerscentra is er daarom speciale aandacht voor LHBT+ vluchtelingen. Er is de mogelijkheid om op een gezamenlijke afdeling te verblijven waar zij extra steun kunnen hebben aan elkaar.

pag. 24 – h. 8 Een plek voor wie kwetsbaar is

Menselijke waardigheid is een humanitaire ondergrens. Iedereen die anders in Amsterdam op straat zou slapen kan rekenen op bed, bad, brood én begeleiding. Voor daklozen en mensen zonder papieren is er altijd, ongeacht herkomst of regiobinding, laagdrempelige opvang. Eenmaal binnen worden mensen verder geholpen. Opvang is altijd tijdelijk. Mensen hebben recht op een eigen huis.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat vrouwen zelf bepalen met wie zij trouwen of scheiden. Toch leven er vrouwen in Amsterdam die moeten vrezen voor huiselijk geweld en achterlating in andere landen als zij hun eigen keuzes maken. Dat geldt soms ook voor LHBTIQ+ Amsterdammers. De gemeente moet mensen zo goed mogelijk (preventief) beschermen tegen huiselijk geweld en achterlating. De opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld moet laagdrempelig zijn.

Geen mens is illegaal. Iedereen heeft recht op een toekomstperspectief. Uitzichtloosheid en gedwongen ledigheid maken mensen letterlijk ziek. Ongedocumenteerden krijgen daarom begeleiding en dagbesteding en hebben de mogelijkheid zich te oriënteren op de toekomst.

Wat moet er gebeuren

 1. De Amsterdamse nachtopvang is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die anders op straat slaapt, ongeacht afkomst of papieren.
 2. Iedereen die dakloos is krijgt passende hulp. Er zijn geen uitsluitende criteria als regiobinding en zelfredzaamheid. Er wordt de tijd genomen voor een goed en gedegen onderzoek om te bepalen waar iemand het beste hulp en zorg kan krijgen. Mensen krijgen zorg op die plek waar herstel het meest succesvol is. Dak- en thuislozen krijgen daar veel meer zeggenschap over.
 3. We investeren in onafhankelijke cliëntondersteuning van dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. Mensen krijgen één trajecthouder en begeleiding op maat, wanneer zij dat willen, om hen de weg te laten vinden in het woud van instanties en regels.
 4. Er is altijd voldoende opvang voor dakloze gezinnen. Dakloze gezinnen onderbrengen in hotels kan alleen in geval van uiterste nood.
 5. De opvang na huiselijk geweld wordt flink verbeterd op het gebied van financiële ondersteuning, juridische hulp, schuldhulpverlening en integrale zorg aan kinderen die in de opvang verblijven. De opvang is laagdrempelig en een eigen bijdrage voor de huur mag nooit een belemmering zijn om veilig onderdak te krijgen. Er is nooit een tekort aan opvangplekken.
 6. De gemeente blijft alert op vrouwen en/of kinderen die zonder reisdocumenten in het land van herkomst worden achtergelaten. Achterlating in een ander land wordt erkend als een vorm van huiselijk geweld.
 7. Gemeentelijke opvang voor ongedocumenteerden wordt geboden in de vorm van 24-uursvoorziening met bed, bad, brood of in de vorm van leefgeld voor mensen die over een eigen netwerk beschikken. Allen krijgen juridische en maatschappelijke begeleiding en waar nodig medische zorg. De capaciteit van de opvang wordt uitgebreid.
 8. Het gemeentebestuur gaat met de We Are Here-groep in overleg om de noodzaak telkens panden te moeten kraken voor onderdak te doorbreken. Desnoods door gemeentelijk vastgoed beschikbaar te stellen.
 9. Dagbesteding en oriëntering op de toekomst, in de vorm van scholing en cursussen, zijn onderdeel van de gemeentelijke opvang. Amsterdam zorgt er voor dat ook ongedocumenteerden actief mee kunnen doen in de samenleving en spant zich in om (vrijwilligers)werk juridisch en praktisch mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een tijdelijke werkvergunning voor ongedocumenteerden in te voeren. Amsterdam richt een Stoutfonds op om eventuele boetes te betalen die bedrijven krijgen wanneer zij ongedocumenteerden (vrijwilligers)werk bieden.
 10. Amsterdam pleit voor een generaal pardon voor een groep ongedocumenteerden die lang in Nederland verblijft en hier een arbeidsmigratieverleden heeft.
 11. Het beleid dat stadsnomaden telkens naar een nieuwe plek worden verplaatst wordt beëindigd. De gemeente richt een plek voor meerdere jaren in met basale voorzieningen als afvalophaal en water.

https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/Definitieve%20verkiezingsprogramma%202018-2022.pdf