ChristenUnie – Zorg voor vluchtelingen

1.3 Zorg voor vluchtelingen

Amsterdam is verantwoordelijk voor een goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij.

Essentieel is het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfregie van vluchtelingen en ongedocumenteerden. Door (vrijwilligers-)werk, cursussen en trainingen werken mensen aan hun zelfstandigheid, gericht op hun toekomst hier in Nederland of in land van herkomst.

De ChristenUnie pleit voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Het percentage dat voor problemen zorgt en een opleiding niet afmaakt is hoog.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen en tegelijkertijd bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren bijvoorbeeld door het verbouwen van kantoorpanden tot woningen. De gemeente dient hier zo nodig actief het gesprek over aan te gaan met het provinciebestuur. ‘Asielzoekerwijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk de taal leren, deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de grondwet leidend is en dat zij de Nederlandse normen en waarden en ongeschreven regels van de Nederlandse samenleving leren kennen.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. De gemeente heeft op basis van artikel 93 en 94 van de Grondwet zorgplicht en moet minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet. Overdag horen deze mensen niet op straat te zwerven; initiatieven voor scholing en vrijwilligerswerk worden aangemoedigd.

  • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar co-housing zoals in de Riekerhaven gebeurt.
  • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd.
  • Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart. De gemeente steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
  • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen. Initiatieven om dit te stimuleren, zoals NewBees en TakeCareBnB worden ondersteund.
  • De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers of ongedocumenteerden zolang ze (nog) in Nederland zijn. Daarnaast gaat de gemeente in overleg met maatschappelijke organisaties als het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk in overleg om te zoeken naar een duurzame invulling van begeleiding en vangnet voor deze doelgroep. Dit resulteert in een betaalbaar actieplan. Voorbeeld van betaalbare huisvesting voor ongedocumenteerden is Stichting Noodzaak, die leegstaande gebouwen verhuurd.
  • Gemeentebesturen maken, in samenspraak met alle stakeholders (COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven), een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.
  • Amsterdam blijft speciaal inzetten op de integratie van Eritreeërs en onderzoekt of er andere groepen zijn waarbij de integratie problematisch verloopt.
  • https://amsterdam.christenunie.nl/l/library/download/1153180
  • = = =