CDA – Integratie en participatie

8.1 Kader

Het CDA staat voor een stad waar alle bewoners zich thuis kunnen voelen. Al eeuwenlang komen mensen naar Amsterdam om zich er te vestigen. De samenstelling van de bevolking van de gemeente is aan verandering onderhevig.   Openheid, nieuwsgierigheid diversiteit en tolerantie behoren tot het DNA van Amsterdam. Zulke waarden komen tot hun recht in een samenleving die vertrouwen heeft in zijn eigen waarden en identiteit. Onverschilligheid en het wegkijken van problemen helpt de stad niet verder. Het integratie- en participatieproces heeft tijd nodig. De overheid kan dit proces echter ook verstoren. Een belemmering is bijvoorbeeld het hebben van een niet-activerend sociaal vangnet, dat mensen lange tijd in een uitkering gevangen houdt. Integratie en participatie gaat immers het beste via een baan. Een andere manier om integratie en participatie tegen te werken is als de gemeente nieuwkomers langdurig blijft aanspreken als leden van een bepaalde etnische groep, en ook het subsidiestelsel daar op afstemt. Het CDA wil alle nieuwe inwoners de hand reiken en doet een appel op een ieder om deelgenoot te worden van de cultuur en tradities die in de afgelopen eeuwen zijn opgebouwd. De Amsterdamse samenleving is immers niet uit de lucht komen vallen, maar is historisch geworteld, met alle verschillen die de Amsterdamse samenleving van oudsher kent. Het CDA juicht het toe dat het huidige college hoffelijkheid in de omgang met elkaar zo’n belangrijke plaats heeft gegeven. Het CDA vindt dat het in deze complexe stadsmaatschappij mogelijk moet zijn om de meer fundamentele waarden, opvattingen en gewoonten helder te definiëren. De nuances zijn ragfijn. De toon van de bewoordingen is cruciaal. Geen mens is ooit gaan participeren of integreren door een preek in woorden en beelden die langs de barre, dagelijkse werkelijkheid heen schiet. Alles van waarde(n) is kwetsbaar. Wat het CDA betreft vertegenwoordigen onze democratie, rechtsstaat en grondrechten waarden die essentieel onderdeel van de Amsterdamse identiteit zijn. Met de komst van nieuwe Amsterdammers uit vele landen hebben nieuwe religies hun intrede gedaan in de stad. Tegelijkertijd is Amsterdam een stad van ontkerkelijking en secularisatie. Het CDA heeft vanuit zijn wortels als geen enkele andere partij in de Amsterdamse gemeenteraad oog voor de activerende kracht die uitgaat van de diepste overtuiging van mensen. Dergelijke overtuigingen zijn vaak de basis voor betrokkenheid  bij de eigen buren en leefomgeving. Het recht om in vrijheid religie te beleven en te beoefenen, ook buiten de eigen voordeur, is voor onze partij cruciaal.

8.2 Problemen

Met veel nieuwkomers en hun nakomelingen gaat het goed. Maar bij sommige nieuwkomers is sprake van problemen. Sommige jongeren voelen zich niet geaccepteerd, worden gediscrimineerd, dreigen zich af te keren van de samenleving —en vervallen in criminaliteit en onaangepast gedrag. Uit onderzoek blijkt dat veel allochtone jongeren het gevoel hebben geen grip te hebben op hun leven, wat soms leidt tot een passieve instelling en/of slachtoffergevoelens. Dat is fnuikend voor een positief integratie- en participatieproces. Bijna 100.000 Amsterdammers zijn de Nederlandse taal onvoldoende machtig. Dat is een belangrijk obstakel bij het vinden van werk en het deelnemen aan de samenleving. Achter de schijnwerkelijkheid van de prestatiecontracten uit de ‘integratie-industrie’ leveren veel instituties in de stad niet waarvoor ze bedoeld zijn. Politieagenten spelen voor jongerenwerker, in plaats van de pakkans te vergroten. Het welzijnswerk levert ‘inloophanguren’ in plaats van vorming. Jongerenwerkers doen zich alleen voor als vriend. Scholen slagen er niet in jongeren af te leveren met een opleiding met een daadwerkelijke baankans.  Radicalisering van sommige jongeren is een toenemend probleem. Veel programmapunten  uit de hoofdstukken over werk, onderwijs, cultuur, veiligheid  en sport leveren een rechtstreekse bijdrage aan het bevorderen van integratie participatie. Specifieke aandachtspunten zijn hieronder vermeld.

8.3 Programmapunten CDA

  • Nieuwkomers moeten zich de Nederlandse taal eigen maken. In een uitkeringssituatie wordt de uitkering gekort of ingehouden bij aantoonbare onvoldoende inspanning daartoe.
  • Het CDA vindt discriminatie onacceptabel. Hiervoor moeten Amsterdammers elkaar kunnen aanspreken in een veilige omgeving.
  • Initiatieven van vrijwilligersorganisaties als het Amsterdamse Buurvrouwen Contact (ABC) zijn van groot belang om moeilijk bereikbare groepen te bereiken en te steunen.
  • De gemeente spreekt inwoners aan als Amsterdammer, dus als individueel burger, en niet in de eerste plaats, als lid van een bepaalde etnische of religieuze gemeenschap.
  • Integratie heeft ook een culturele component. De gemeente steunt initiatieven die erop gericht zijn, om nieuwkomers thuis te maken in de Nederlandse en Amsterdamse cultuur, literatuur en geschiedenis. In samenwerking met maatschappelijke organisaties ontwikkelt de gemeente een burgerschapscurriculum, waarin verteld wordt wat de rechten en plichten van Amsterdamse burgers zijn en hoe die zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld.
  • Opvoeding en opleiding zijn cruciaal voor de kansen op werk en ontwikkeling, maar ook voor de vorming en ontwikkeling van waarden en normen. Kinderen groeien op in een waardengemeenschap waarin het eigen gezin, maar ook scholen, kerken, moskeeën , sportverenigingen een belangrijke rol spelen. Amsterdamse scholen en verenigingen die hierin uitblinken en die alert zijn op signalen van radicalisering worden hierin erkend en gezien door de gemeente.
  • De gemeente heeft binnenkort geen formele rol meer bij het aanbieden van inburgeringscursussen, en inburgering is een verantwoordelijkheid van nieuwkomers zelf. Maar de gemeente kan wel proberen om een vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld door nieuwkomers die zich in de stad vestigen uit te nodigen voor een gesprek, waarbij zij ook gewezen kunnen worden op de faciliteiten die er zijn
  • Het onderwijs en toelatingsbeleid van scholen mag niet worden ingezet om van overheidswege scholieren te ‘mengen.’ Het aannamebeleid is een zaak van scholen zelf. Er is grondwettelijke vrijheid van onderwijs, maar structureel slecht presterende scholen worden gesloten.
  • Amsterdam is een stad met één rechtssysteem. Handhaving wordt gedaan waar handhaving nodig is. Leefbaarheid en veiligheid dienen elke Amsterdammer in elke wijk. Iedereen hoort zich thuis te voelen in de openbare ruimte van de stad.

4.13 Reken af met kraken

Kraken is strafrechtelijk verboden. De gemeente doet echter veel te weinig om het kraakverbod te handhaven. Het CDA wil dat de gemeente alle kraakpanden ontruimt en direct optreedt als een kraak wordt gemeld. Schade aan panden moet de gemeente verhalen op krakers. De gemeente moet geen toestemming geven voor evenementen op gekraakte terreinen of in kraakpanden.

7.12 Maak werk van de taaleis

Onlangs is door het Rijk de taaleis ingevoerd; wie een uitkering krijgt, moet zich inspannen om Nederlands te leren. Diegene die zich te weinig inspant, kan worden gekort op zijn uitkering. De gemeente doet op dit moment te weinig met deze taaleis. Wie een uitkering krijgt, moet stap voor stap werken aan het verbeteren van zijn taalbeheersing. Dan worden je kansen op de arbeidsmarkt ook beter.

https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Noord_Holland/Amsterdam/2017/Definitief%20Verkiezingsprogamma.pdf

= = = =