Beleidsplan 2017- 2018

Beleidsplan Raad van Kerken Amsterdam 2017-2018
Ter inleiding

Dit beleidsplan is een voortzetting van het vorige beleidsplan, dat het eerste was onder verantwoordelijkheid van het eind 2014 nieuw aangetreden Dagelijks Bestuur.
De beleidsdoelen van het vorige beleidsplan waren:
– gestalte geven aan onderlinge ontmoeting en verbondenheid.
– bevorderen van samenhang in en verbreding van het oecumenisch proces
– samen verantwoordelijk nemen, maatschappelijk betrokken zijn.
In de voortgangsrapportage over de jaren 2015 en 2016 (wordt binnenkort op de website geplaatst) wordt duidelijk dat onze Raad in veel opzichten intern versterkt is en naar buiten toe meer gezicht heeft gekregen. Dat proces wil de Raad voortzetten en versterken. Met aandacht voor de interne organisatie streeft ze er naar in de nieuwe beleidsperiode meer naar buiten te treden in de kerkelijke wereld en in de Amsterdamse samenleving.

In deze lijn kent dit beleidsplan een aantal elementen:
– onderhouden en versterken van de band met de lidkerken
– de ontmoeting van afgevaardigden en andere leden van de lidkerken
– de verbinding met de oecumenische beweging in de wijken, het land en internationaal
– het zoeken van contact en samenwerking met andere (koepels van) kerken en christelijke gemeenschappen en theologische opleidingen in Amsterdam
– de inzet namens en met de lidkerken in de Amsterdamse samenleving.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen na gesprekken in het Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering van de Raad. Ook aantal personen, verbonden met een van de lidkerken, heeft gevraagd en ongevraagd bijgedragen aan de opstelling van dit plan.

1 Onderhouden en versterken van de band tussen de Raad en de lidkerken
De basis voor het werk van de Raad is de band met de lidkerken.
Die vraagt blijvende aandacht.
De Raad hoopt die band te onderhouden en te versterken.

* Bezoek van leden van het Dagelijks Bestuur (DB) aan de lidkerken. In overleg met de afgevaardigden wordt een passende vorm gezocht: bijwonen van een viering en nagesprek; gesprek met leden van het bestuur; presentatie van werk van de Raad.
Bij een bezoek is er aandacht voor de wederzijdse verwachtingen. Vanuit de Raad is dat o.a. een actieve participatie aan de Algemene Vergadering (AV) van de Raad.
* Afgevaardigden stimuleren in hun kerkelijke gemeenschap en bestuur bekendheid te geven aan het werk van de Raad en de Raad te laten delen in ontwikkelingen in de eigen gemeenschap.
* Betrokkenheid vanuit de Raad tonen in dagen van bijzondere vreugde en verdriet bij de lidkerken.
* Over het werk van de Raad te communiceren door een geregelde nieuwsbrief, de vernieuwde website en het in gebruik nemen van het facebookaccount.
2 De ontmoeting van afgevaardigden en andere leden van de lidkerken

De Raad is de overlegplek van kerken in Amsterdam, een plaats van ontmoeting van christenen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen.
De Raad wil de onderlinge verbondenheid tussen de kerken versterken,
door elkaar te leren kennen, met elkaar in gesprek te gaan, met elkaar activiteiten te organiseren en elkaar bij te staan.

* In de AV van de Raad is ruimte voor nieuws uit de lidkerken en voor een wat langere presentatie vanuit één van de lidkerken.
* De AV zal vaker samenkomen bij een van de lidkerken.
* De AV zal vorm krijgen dat er vooral ruimte is voor een inhoudelijk thema, dat zo veel mogelijk van gezamenlijk belang is.
Deze kunnen betrekking hebben op:
vragen naar de toekomst van de kerken – bv. omgaan met krimp en groei; aandacht geloofsoverdracht;
actuele theologische en ethische vragen – bv discussie over voltooid leven;
maatschappelijke ontwikkelingen die om (gezamenlijke) kerkelijke/ diaconale inzet vragen of interreligieuze samenwerking – bv opvang en integratie van vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg;
ontwikkelingen die de solidariteit met christenen wereldwijd vragen – bv christenvervolging.
Het gesprek in de AV zal gebaseerd zijn op zinvolle informatie, het karakter van dialoog hebben, met belangstelling voor elkaars inbreng en respect voor verschillende opvattingen.
* De Raad kan met zijn communicatiemogelijkheden als doorgeefluik functioneren voor activiteiten van de lidkerken die oecumenisch van belang zijn.
* De Raad stimuleert lidkerken de Raad meer en tijdig te betrekken bij eigen activiteiten met een oecumenische implicatie. De Raad kan desgewenst aan deze activiteiten bijdragen.
Een voorbeeld is het Reformatiejubileum in 2017
* De Raad zal waar mogelijk bemiddelen in verzoeken om ondersteuning vanuit een van de lidkerken.
* De Raad organiseert een enkele activiteit voor en met de kerkelijke achterban.

Denk aan:
een netwerkbijeenkomst waarin nader kennis kan worden gemaakt met de Raad, inhoudelijk en persoonlijk;
een themabijeenkomst;
een bijeenkomst waarin de lidkerken zich aan elkaar kunnen presenteren, – bv door een korenfestival.

3 De verbinding met de oecumenische beweging in de wijken, in het land en internationaal

De Raad weet zich onderdeel van de wereldwijde oecumenische beweging.

De Raad onderhoudt en versterkt de band met de Raden van Kerken en andere oecumenische verbanden in de wijken.

* Afgevaardigde van de wijkraden welkom in de AV.
* Bezoek van het DB aan de wijkraden of bijzondere activiteiten van de betreffende Raad.
* Stimuleren van en bekendheid geven aan samenkomsten in de Week van Gebed voor de eenheid.
* Website en nieuwsbrief van de Raad kunnen gebruikt worden voor communicatie over activiteiten in de wijken.
De Raad onderhoudt de band met de landelijke Raad van Kerken.

* Het DB onderhoudt contact met secretaris en bestuur van de landelijke Raad van Kerken
* De Raad draagt bij aan de communicatie over ontwikkelingen in en activiteiten van de landelijke Raad van Kerken, o.a. door verspreiden E-Flits van de landelijke Raad onder de afgevaardigden en door indien mogelijk en gewenst overnemen van thema´s die in de landelijke Raad aan de orde zijn.
* De Raad houdt de landelijke Raad op de hoogte van zijn activiteiten
en doet indien gewenst een beroep op de landelijke Raad die te ondersteunen.
* De Raad zoekt toenadering tot kerken die landelijk wel, maar in Amsterdam nog geen lid zijn van de Raad van Kerken.
Denk aan de Vrij Evangelische Gemeente, de Nieuw Apostolische Kerk en de Protestantse gemeenten in Watergraafsmeer en Zuidoost.
De Raad zoekt naar een passende bijdrage aan de conferentie die de Wereldraad van Kerken in 2018 in Amsterdam organiseert over zijn zevenjarig beleidsthema ´Pelgrimage van gerechtigheid en vrede`.
Deze conferentie wordt mede in Amsterdam gehouden, omdat in onze stad de Wereldraad 70 jaar geleden werd opgericht.

* De Raad wil er aan bijdragen dat deelnemers gastvrijheid ervaren
* De Raad wil er aan bijdragen dat deelnemers iets ervaren van (ontwikkelingen in) het kerkelijk leven, de diaconaal-maatschappelijke betrokkenheid van de kerken en de oecumene in Amsterdam.

4 Het zoeken van contact met andere (koepels van) kerken en christelijke gemeenschappen en de theologische opleidingen in de stad

De Raad realiseert zich dat slechts een deel van de Amsterdamse kerken en religieuze gemeenschappen betrokken is bij zijn organisatie en activiteiten.

* De Raad staat open voor kerken en christelijke geloofsgemeenschappen die zich willen aansluiten bij de Raad en de missie van de Raad kunnen onderschrijven.
* De Raad zal de bestaande contacten met de Vereniging Pentecostal Council of Churches onderhouden.
* De Raad zoekt in het bijzonder contact met de kerken, verenigd in ´Samen Kerk in Nederland´.
Een aantal van de SKIN-Kerken is lid van de Raad of de landelijke Raad.
* De Raad zoekt daarnaast contact met de kleine protestantse kerken en evangelicale stromingen, o.a. verenigd in ´Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus´
De Raad zoekt naar een vorm van samenwerking met de in Amsterdam gevestigde theologische universiteiten, faculteiten en hogescholen.
Deze samenwerking kan bestaan uit:

* Gebruik maken van de daar aanwezige kennis over thema´s die in AV aan de orde worden gesteld.
* Het (bemiddelen bij het) opzetten van stageplekken voor studenten en een aanbod in het kader van opleiding en/ of van de verplichte nascholing/permanente educatie van pastores en kerkelijk werkers.
Denk bv aan een programma waarin deelnemers kennis maken met het kerkelijk en maatschappelijk-diaconaal leven in Amsterdam en de ontwikkelingen daarin.

* Zo mogelijk ook onderzoeksopdrachten verstrekken.

5 De Raad is namens en met de lidkerken actief in de Amsterdamse samenleving

De Raad wil een bijdrage geven aan het goed samenleven in de stad van mensen met een culturele, religieuze, levensbeschouwelijke en sociaal-economische diversiteit.
De Raad komt op voor gerechtigheid en vrede, respect, verdraagzaamheid en menselijke waardigheid.

De Raad kent een Taakgroep Vluchtelingen.
De Taakgroep verbindt christelijke organisaties die actief zijn op het gebied van vluchtelingen.
De Taakgroep is de kern van een platform van overleg, waarin ook niet-christelijke organisaties kunnen deelnemen.
´Missie en plaatsbepaling van de Taakgroep Vluchtelingen`(in juni 2015 bijgesteld)
is het kader voor werkzaamheden van de Taakgroep.

* De Taakgroep staat open voor en benadert nog niet betrokken organisaties om te participeren.
* De Taakgroep maakt uitwisseling van ervaringen en afstemming van activiteiten mogelijk.
* De Taakgroep houdt de kerkelijke achterban en anderen van ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingen, van activiteiten van, voor en met vluchtelingen en in het bijzonder haar eigen activiteiten op de hoogte via een regelmatig verschijnende “Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen”.
Ook via de website van de Raad en (in de loop van de tijd) facebook informeert zij over ontwikkelingen en activiteiten.
* De Taakgroep zet zich in het bijzonder in voor vluchtelingen voor wie een menswaardige behandeling naar de opvatting van de kerken tekortschiet.
Dat geldt bv voor de groep ´uitgeprocedeerde´, ongedocumenteerde asielzoekers, die het bestaande gat in de asielwetgeving in een patstelling verkeren.
De Taakgroep komt bij de gemeentelijke (en via contacten met landelijke organisaties bij de landelijke) overheid op voor een goede, menswaardige “Bed-Bad- en Broodregeling” met 24-uursopvang en Begeleiding.
De Taakgroep is een Actie “Steun Ongedocumenteerden van We Are Here” begonnen, waarbij aan kerken en kerkleden wordt gevraagd om financiele steun en om hen bezigheden en activiteiten aan te bieden.
* Zonder daar het voortouw in de nemen draagt de Taakgroep bij aan een zekere coördinatie en ondersteuning van kerkelijke gemeenschappen en kerkleden die zich willen inzetten voor activering en integratie van asielzoekers die in de AZC´s in Amsterdam verblijven en vluchtelingen met een status die in Amsterdam worden gehuisvest.
* De Taakgroep komt op voor asielzoekers of vluchtelingen die in de knel komen vanwege hun geloof of levensbeschouwing, of hun seksuele geaardheid.
De Raad ondersteunt de Stichting Drugspastoraat
De Stichting verzorgt vanwege de Raad het pastoraat aan drugsverslaafden
* In overleg met bestuur en pastores van de Stichting wil de Raad bijdragen aan bekendheid van het werk bij de lidkerken en ondersteuning van haar werk.
De Raad is betrokken bij vormen van interreligieuze dialoog en samenwerking
die een goed samenleven van mensen in al hun ook religieuze en levensbeschouwelijke verscheidenheid in Amsterdam willen bevorderen.

* De Raad is verbonden met de al langer bestaande “Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam” en de in 2015 op particulier initiatief ontstane organisatie “Samen ÉÉN Amsterdam met hart en ziel”. Bij de bestaande organisatorische impasse van beide organisaties ondersteunt de Raad pogingen deze organisatorisch en inhoudelijk te versterken, mogelijk samen te laten gaan.
* De Raad waardeert het werk van het “Veiligheidspact tegen Discriminatie”, dat zich keert “tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen”. Aan de AV van de Raad wordt voorgesteld dit Veiligheidspact te ondertekenen en daarmee de verantwoordelijkheid te nemen actief stelling te nemen tegen geweld op discriminatoire gronden.
* De Raad zal zich bij monde van het DB (zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties) publiekelijk uitspreken als een goed samenleven in de stad of de positie van bepaalde groepen in de stad in het geding is.

De Raad komt op voor en ondersteunt initiatieven van anderen die bijdragen tot erkenning door de overheid en andere maatschappelijke organisaties van de waarde en betekenis van religieuze gemeenschappen in de samenleving.
De Raad is aanspreekbaar als van de zijde van de overheid of andere maatschappelijke organisaties een beroep wordt gedaan.
De Raad vertegenwoordigt op uitnodiging of op eigen initiatief de kerken bij relevante herdenkingen of vieringen die in de stad jaarlijks of eenmalig worden georganiseerd.

De Raad organiseert in en in samenwerking met de Oude Kerk een bijeenkomst in het kader van de Nationale Dodenherdenking.
6 Een aantal voorwaarden

De Raad is een organisatie die vrijwel geheel afhankelijk is vrijwillige inzet.
(Er is slechts beperkte secretariele ondersteuning via het Kerkelijk Bureau van de PKA).

Uitvoering van dit beleidsplan vraagt dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

* De Raad heeft een actief en competent DB nodig (zie taak- en functieomschrijving in de bijlage).
Het huidige DB zoekt versterking. Ook moet tijdig worden gezocht naar opvolging van DB-leden die aan het eind van de beleidsperiode periodiek zullen aftreden.
De voorkeur bestaat voor nieuwe DB-leden leden die anders dan ´grijs, man en blank zijn´ om de huidige te eenzijdige samenstelling bij te stellen.
* Van de lidkerken wordt verwacht een afgevaardigde te laten deelnemen aan de AV. De voorkeur gaat uit naar afgevaardigden die deel uitmaken van het bestuur van de kerk of daar nauw mee verbonden zijn.
* Van de afgevaardigden wordt verwacht bij te dragen aan goede communicatie tussen Raad en het eigen kerkgenootschap.
* Van de afgevaardigden en andere leden van de lidkerken wordt medewerking verwacht bij de voorbereiding van themagesprekken in de AV en van activiteiten van de Raad.
* Van de lidkerken wordt verwacht een jaarlijkse financiele bijdrage voor het werk van de Raad te betalen.
Een nieuwe regeling voor de lidmaatschapsbijdrage wordt met dit beleidsplan vastgesteld, tegelijk met een begroting van de uitgaven.
* Voor een goed en actueel bijhouden van de website is een webmaster nodig.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam op 19 januari 2017

7

Print deze pagina: