logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - December 2021

Het is de profetische taak van de kerken om
- de waarheid te vertellen in een samenleving die leeft in illusie
- te rouwen in een samenleving die onrecht systematisch ontkent
- gestalte te geven aan hoop in een samenleving die leeft in wanhoop
Deze woorden van de Amerikaanse theoloog Walter Brueggemann citeerde Derk Stegeman in zijn lezing tijdens de landelijke werkdag vluchtelingen van de Raad van Kerken op 20 november. Het is niet moeilijk om ook in onze samenleving illusie, onrecht en wanhoop te herkennen, zeker waar het de omgang met vluchtelingen betreft; de oproep tot waarheid, rouw én hoop is een krachtige impuls om ons te blijven inzetten voor (ongedocumenteerde) vluchtelingen.

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
= Groenlicht-actie 10 december – vluchtelingen welkom
= situatie in de stad
= Team KerkBed vraagt gastadressen, ja ook nu
= lokale opties om uitzetbare vluchteling opleidingskans te bieden?
= oproep voor winterkleding
= Wake bij het stadhuis voor een humaan asielbeleid - 10 en 16 december
= QR-codes voor ongedocumenteerden?!
= Gemeente zet weer ongedocumenteerden uit de opvang, op straat
= Werkdag Vluchtelingen – landelijke Raad van Kerken, terugblik en lezing
= 7 december Pakhuis de Zwijger – Naar een menselijker beleid voor ongedocumenteerden
= 6, 8 en 9 december - ASKV week van de vluchteling
= 9 december – demonstratie Soedanese vluchtelingen
= Klabu sport met ongedocumenteerden en biedt sportkleding ten bate van vluchtelingenkampen
= petitie Klimaatvluchtelingen
= Vlugschrift Vluchtelingen

= Groenlicht-actie 10 december – vluchtelingen welkom

In Polen hangen bewoners langs de grens met Belarus een groen licht aan hun huis als teken dat migranten in nood daar terecht kunnen voor hulp. De Vereniging van asieladvocaten (VAJN) roept op om op 10 december (internationale dag van de mensenrechten) woning of gebouw groen te laten kleuren. Want mensenrechten gelden altijd en overal, en moeten door lidstaten van de EU gerespecteerd worden als mensen op de vlucht aan, op of over de grens van de EU asiel aanvragen. Mensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!
Geen groen licht in huis? Met deze simpele stappen (pdf) is een groen licht zo gemaakt. De Keizersgrachtkerk zal die dag het portaal aan de gracht groen kleuren.
Deze actie krijgt veel steun van alle kanten, o.a. van de Protestantse Diaconie, de ChristenUnie, de Raad van Kerken Amsterdam en landelijk; zie de lijst en meer informatie op: www.vajn.org/actie-groen-licht

= situatie in de stad

Bij het Wereldhuis en andere hulporganisaties leven grote zorgen over de situatie van mensen zonder papieren die bij hen aankloppen. De gemeente zal dit jaar geen brede winteropvang openstellen; opvang is er alleen tijdens bijzonder koude nachten (rond het nulpunt), op grond van de winterkouderegeling (aan de Transformatorweg en de Derkinderenstraat). Voor opvang in het begeleidingstraject voor ongedocumenteerden (de LVV) geldt een wachtlijst van ruim 40 personen; de meesten daarvan zullen onderdak komen wanneer begin december de achtste LVV-locatie, aan de Marnixstraat, in gebruik wordt genomen. Stichting Here to Support ziet veel jonge Dublin-claimanten, die geen opvang meer krijgen in de LVV; nu de noodbedden voor kwetsbare ongedocumenteerden vol zijn, weigert de GGD nog iemand als ‘kwetsbaar’ te erkennen, ongeacht hun gezondheidstoestand. – Omdat het COA landelijk veel moeite heeft om nieuwe asielzoekers en statushouders te huisvesten, heeft de gemeente 90 statushouders tijdelijk ondergebracht in een hostel in het centrum.

= Team KerkBed vraagt gastadressen, ja ook nu

Terwijl het kouder wordt melden zich bij het Wereldhuis vrijwel dagelijks mensen die dringend enkele dagen of een week onderdak nodig hebben, maar die niet terecht kunnen bij voorzieningen van de gemeente. Elske Scholte vraagt ons om voor korte tijd een bed beschikbaar te stellen voor de meest kwetsbaren onder hen. Wilt u het proberen? Verder lezen!

= lokale opties om onuitzetbare vluchteling opleidingskans te bieden?

Frans Zoer en Anna Verbeek (van de Taakgroep Vluchtelingen) en Rian Ederveen van stichting LOS denken verder over een lobby voor een gedoogstatus voor ongedocumenteerden (in vervolg op het webinar over gedoogstatus, dat de Taakgroep in april organiseerde). Onder welke condities zouden mensen die onuitzetbaar zijn de mogelijkheid kunnen krijgen om een opleiding te volgen, of zinvol bezig te zijn (vrijwilligerswerk) i.p.v. veroordeeld te zijn tot nietsdoen? In de landelijke politiek is voor die gedachte geen enkele ruimte, maar lokaal vinden interessante experimenten plaats, m.n. met scholingstrajecten, waarbij de lokaal verantwoordelijke ambtenaren willen meedenken over opschorten van de dreigende uitzetbaarheid. Gemeentes willen meedenken omdat ‘geen vluchteling op straat’ weliswaar nog altijd een beleidsuitgangspunt is, maar met de huidige LVV-praktijk niet te realiseren.
Het gesprek gaat er over of gemeentes vormen kunnen vinden om onuitzetbare vluchtelingen gedurende een periode een ‘legale’, door diverse betrokken partijen gerespecteerde verblijfsstatus te geven ... Lees verder...

Gepensioneerd oogarts Frank Koole in Amstelveen heeft een resolutie ingediend voor het congres van het CDA op 11 december, ten behoeve van ongedocumenteerde jongeren. We hopen van harte dat deze wordt aangenomen. Dat zou een begin kunnen zijn van perspectief voor jongeren die op hun 18de verjaardag ineens ‘illegaal’ worden. Lees de tekst in pdf van de resolutie hier.

= oproep voor winterkleding

Winterjassen zijn hard nodig in de komende maanden, met name voor mensen zonder papieren die niet in de opvang terecht kunnen. Voor het Afrikaans Vluchtelingen Collectief ( zie ook de Facebookpagina ) organiseert Rogier Schravendeel weer een inzameling van winterkleding, vooral jassen voor mannen. Wilt u binnen uw kerk deze oproep verspreiden? Stuur een mailtje aan schravendeel.r@gmail.com en Rogier komt het graag ophalen.

= Wake bij het stadhuis voor een humaan asielbeleid – 10 en 16 december

Het comité Wake Amsterdam, bestaande uit vijf bezorgde Amsterdammers, organiseert elke derde donderdag van de maand een wake bij het stadhuis, om de vluchtelingencrisis in Europa steeds weer onder de aandacht te brengen, om te tonen dat er in de stad draagvlak is voor opvang, en om verandering van beleid te bewerkstelligen. Op 10 december is er een extra wake, ter ondersteuning van de Groenlicht-actie (zie boven). Meer informatie: www.sosmoria.eu/wake/amsterdam/

= QR-codes voor ongedocumenteerden?!

Hoewel ruim 10.000 ongedocumenteerden in Amsterdam zich hebben laten vaccineren, krijgen zij tot nu toe geen QR-code. Daardoor hebben zij geen toegang tot bijvoorbeeld bibliotheek of horeca (o.a. voor toiletbezoek). Opmerkelijk is dat de GGD in Utrecht wel QR-codes geeft aan gevaccineerden zonder verblijfsvergunning. Dit is een optie binnen het computerprogramma dat elke GGD gebruikt. Waarom de GGD in Amsterdam er niet mee werkt is onduidelijk. Het ministerie van VWS is positief over de Utrechtse aanpak
en laat het aan de lokale GGD’s om het te regelen. De gemeente Amsterdam zegt echter dat ze nog wachten op toestemming van het ministerie. Een onduidelijke afschuiving van verantwoordelijkheden, die leidt tot frustratie bij o.a. de artsen van de Kruispost.
Een oproep aan de Amsterdamse GGD om ongedocumenteerden die zijn gevaccineerd te voorzien van een QR-code is door veel hulporganisaties en ook door de Taakgroep ondertekend. Lees hier de brief. (pdf)
Rode Kruis, Dokters van de Wereld en stichting LOS lobbyen bij de landelijke GGD en de politiek om de belemmeringen te overstijgen en QR-codes te verschaffen, ook omdat die codes in de naaste toekomst meer gebruikt zullen worden om toegang te geven of te weigeren.
Gepensioneerd oogarts Frank Koole in Amstelveen heeft een resolutie ingediend voor het CDA-congres op 11 december, met de oproep aan de GGD in het hele land om QR-codes te verschaffen aan ongedocumenteerden die gevaccineerd zijn. Zie de tekst
(pdf) en de toelichting.

= Gemeente zet weer ongedocumenteerden uit de opvang, op straat

Toen de LVV-opvang begon in de zomer van 2019, waren politici en hulporganisaties hoopvol: wat begonnen was als nachtopvang met bed, bad en brood werd 24-uursopvang met juridische begeleiding. En omdat ook de IND aan tafel kwam zitten zou het makkelijker zijn om in lastige zaken toch tot een oplossing te komen, nl. verblijfsvergunning, terugkeer naar land van herkomst of doormigratie. Maar die hoop is omgeslagen in teleurstelling: de IND blijft net zo star als voorheen vasthouden aan regels waar menigeen onmogelijk aan kan voldoen ondanks vele pogingen daartoe.

Vijftien mensen die zonder oplossing aan het eind van hun traject zijn, werden door de gemeente gesommeerd om de opvang te verlaten. Zij zijn de eersten die zich hiertegen verzetten. In twee kort gedingen is op 30 november door de rechter uitspraak gedaan ten gunste van de gemeente. Lastig is dat de gemeente zich doof hield voor eerdere bezwaarschriften, dat betrokkenen verweten wordt dat ze niet meewerkten zonder dat verteld werd of wordt wat ze hadden moeten doen, dat precies dit verwijt van ‘niet meewerken’ het voor hen onmogelijk maakt om onderdak te krijgen in een terugkeerlocatie in Ter Apel (zoals de gemeente stelt), en dat ze evenmin kans maken op toelating tot de buitenschuldregeling (waarvoor de IND net zulke voor velen onmogelijke eisen hanteert).
Wethouder Groot Wassink (GL) beroept zich op de regels en wil de evaluatie van het LVV-project volgend jaar afwachten. Het is wrang – voor hem, voor gemeenteambtenaren, hulporganisaties en natuurlijk het allermeest voor de ongedocumenteerden zelf - dat de hoopvolle LVV-belofte van het zoeken naar een ‘bestendige oplossing en perspectief’ voor menigeen is gestrand op de illusie van een ‘sluitend asielsysteem’, op het onrecht van onredelijke eisen zonder menselijke maat, en in de wanhoop van mensen die al jaren en nog steeds vastzitten in het asielgat. Ondanks mooie woorden over mensenrechten en het motto ‘in Amsterdam slaapt niemand op straat’ maakt de gemeente toch kwetsbare mensen dakloos, in corona-tijd; wrang.
Lees het persbericht en korte achtergrondinformatie.

= Werkdag Vluchtelingen – landelijke Raad van Kerken, terugblik en lezing

Op 20 november namen ong. 70 mensen uit het hele land deel aan de online werkdag vluchtelingen van de landelijke Raad van Kerken. Linda Polman sprak over de onwil van Europese landen om vluchtelingen op te nemen, onder verwijzing naar eenzelfde onwil in 1938 toen Joden bescherming zochten; zie haar boek ‘Niemand wil ze hebben’. Derk Stegeman van STEK Den Haag hield een indrukwekkende lezing: ‘Groen is de kleur van de hoop. Pleidooi voor een profetische kerk’. Zie een terugblik met link naar de lezing op: www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/11/bijeenkomst-vluchtelingen/

= 7 december Pakhuis de Zwijger – Naar een menselijker beleid voor ongedocumenteerden

Mensen zonder papieren hebben het zwaar in Amsterdam: jong, oud, aan het werk, kwetsbaar – overal lopen zij tegen belemmeringen op. Hoe kan de stad het voor hen leefbaarder maken? Doel van deze avond is om actiepunten te verzamelen voor het Nieuw Amsterdam Akkoord, waarmee Pakhuis de Zwijger campagne wil voeren naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gratis, online, voertaal engels. Info: https://dezwijger.nl/programma/menswaardig-beleid-voor-ongedocumenteerden

= 6, 8 en 9 december – ASKV week van de vluchteling

deze bijeenkomsten zijn online te volgen, zie: www.askv.nl/evenementen/askv-week-van-de-vluchteling
6 december – opening in De Balie, 19.30 – 22.00 u. Met o.a. schrijvers Ishmail Kamara en Hafsah Mujalli over hun ervaringen als vluchteling zonder papieren. Catharina Gerritsen vertelt over haar fototentoonstelling met portretten van mensen die hulp kregen van ASKV: overdag te zien tot 31 dec. in café en ontvangstruimte van De Balie.
8 december – 15.00 – 17.00 u. - ongedocumenteerden die bij ASKV een cursus verhalenvertellen volgden, vertellen volksverhalen uit hun geboorteland. Meer informatie.
9 december De Balie & ASKV – 19.30 – 21.00 u. - debat met raadsleden over de LVV, toegang tot zorg en onderwijs
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart zullen raadsleden van diverse partijen met elkaar in gesprek gaan over de omgang met ongedocumenteerden in de stad. ChristenUnie, PvdA, Denk, D66 en BIJ1 zijn aanwezig. Later terugkijken kan op De Balie TV via: www.debalie.nl/verdieping/de-balie-tv/

= 9 december – demonstratie voor Soedanese vluchtelingen

Van 14.00 tot 16.00 u. bij het kantoor van de IND aan de Pieter Calandlaan 1 demonstreren Soedanese asielzoekers en supporters voor erkenning. Volgens de IND is Soedan veilig om naar terug te keren, maar het ministerie waarschuwt dringend om vooral niet naar Soedan te gaan!?

= Klabu sport met ongedocumenteerden en biedt sportkleding ten bate van vluchtelingenkampen

Het team van sportmerk Klabu organiseert sinds drie maanden sportieve workouts in het Westerpark, voor amsterdammers met en zonder papieren. De nieuwste coronabeperkingen dwingen tot een pauze; zie: www.klabu.org/pages/amsterdam-spirit en artikel op AT5.
Sportwinkel Klabu (‘club’) aan de Haarlemmerdijk 106 verkoopt sportkleding waarvan de helft van de opbrengst gaat naar sportfaciliteiten in vluchtelingenkampen in Kenia, Bangladesh e.a. landen. Lees meer.

= petitie Klimaatvluchtelingen

Stichting Vluchteling vraagt om een petitie te ondertekenen, waarin we aan de regering vragen om klimaatvluchtelingen te steunen in de armste regio’s in de wereld en om snel een allesomvattend klimaatplan te maken waarin aandacht is voor vluchtelingen. Tekenen kan via: www.vluchteling.nl/nieuws/2021/11/klimaatcrisis-dwingt-miljoenen-mensen-op-de-vlucht

= Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

Hier vindt u de editie van november en die van december.
Alle nummer van Vlugschrift staan op deze lijst.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
MailPoet