Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - december 2018

 

In deze Nieuwsbrief vindt u

informatie over:

• De pilots Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen

• International Day of Human Solidarity:

             19-12: Solidariteitsmaaltijd in Noord

             20-12:  Eat to Meet in Pakhuis de Zwijger

• 13-12: publieksavond ASKV over het Amsterdams model opvang ongedocumenteerde mensen

• Oproep aan de gemeenteraad: Winteropvang 24/7 openstellen voor ongedocumenteerden

• Publicatie van de PKN: ‘Van migrant tot naaste’ door René de Reuver e.a.

• ‘Bidden voor vrede heeft zin’ over de doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk

en een gedicht van Hayarpi Tamrazyan als Kerstgroet

Vijf pilots voor 24-uurs opvang ongedocumenteerden - ook in Amsterdam

Van harte gefeliciteerd, Pim Fischer (advocaat) en Geesje Werkman (Kerk in Actie) en Doris Peschke (Churches’ Commission for Migrants in Europe) ! En alle partijen in Nederland die steeds weer het recht op menswaardige opvang voor elke vluchteling bepleiten !

Het heeft lang geduurd, maar sinds vorige week is 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden in Nederland officieel en legaal. Een belangrijke stap in een lang proces. Op 17 januari 2013 heeft onze Protestantse Kerk in Nederland in gezamenlijkheid met de Conference of European Churches (CCEC) een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). De klacht hield in dat Nederland zich niet aan zijn verplichtingen uit het Europees Sociaal Handvest (ESH) houdt, door volwassen vreemdelingen die zich onrechtmatig op het grondgebied bevinden geen onderdak, voeding en kleding te bieden.
25 oktober 2013 deed het ECSR met een ‘Immediate Measure’ de uitspraak, dat er onmiddellijk door rijk en gemeenten van de Staat der Nederlanden gezamenlijk actie moet worden ondernomen ten aanzien bed, bad en brood voor elke vluchteling.

De Nederlandse overheid gaf jarenlang geen krimp: ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ komen niet in aanmerking voor opvang. Dus al die tijd bleef de lobby voor 24/7 opvang voor ongedocumenteerden actief. En gelukkig: steeds meer gemeenten stonden linksom of rechtsom toch 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden toe. De Rijksoverheid heeft daarom het concept Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) ontwikkeld.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van Justitie & Veiligheid ondertekenden donderdag 29 november een akkoord over de ontwikkeling van de LVV, bedoeld voor vluchtelingen die die de gehele asielprocedure hebben doorlopen, geen recht hebben op een verblijfsvergunning, maar om uiteenlopende redenen (voorlopig) niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Vijf gemeenten, waaronder Amsterdam, starten een pilot in 2019.

Meer lezen.

Solidariteitsmaaltijd in Noord

Woensdag 19 december 2018, Nieuwe Augustinus, inloop vanaf 18.00 uur en samen eten in kerstsfeer vanaf 18.30 uur. Kosten zijn 10 euro, maar je mag rustig wat meer geven, omdat de opbrengsten voor onze mensen zonder papieren zijn. Het zou fijn zijn als je ook iets bij wilt dragen aan de kerstkadootjes die we tijdens de Solidariteitsmaaltijd willen geven aan de ongedocumenteerden. Alles is welkom: lekkere dingen, telefoonkaarten, een geldelijke bijdrage of wat je maar weet te bedenken...

Eat to Meet in Pakhuis de Zwijger

20 december speciale feestelijke editie met ongedocumenteerden & Amsterdammers.

Eat to Meet is a dinner where (new) Amsterdammers can meet each other. The last couple of years Amsterdam has welcomed many new residents. Join this 20th edition of our informal Eat to Meet dinner where you get the chance to meet (new) Amsterdammers. This edition is focused on the importance of having solidarity with undocumented refugees in relation to the International day of Human solidarity.

Together with Amsterdam City Rights we invite initiatives, politicians, locals and newcomers to get to know each other and look for new ways and practises of solidarity. Join us this evening to learn which issues play in the city and how we as a city can be in solidarity with undocumented refugees and newcomers. Because together we can change the city’s solidarity. Expect an evening with wonderful stories, music, dance, and speeches.

Live muziek door Shishani Vranckx en Orchestre Partout. Locals betalen €20,-

Aanmelden via de website: https://dezwijger.nl/programma/solidarity-dinner

Amsterdams Model opvang ongedocumenteerde mensen

ASKV Publieksbijeenkomst  13 december 2018

Plaats: Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61

Inloop: 19.00-19.30    Programma: 19.30-22.00

Aanmelden via aanmelden@askv.nl

- Discussie over opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam per 2019:

  Gesprek met Amsterdamse politici en maatschappelijke organisaties

- Resultaten Project Activering Ongedocumenteerden (PAO)

- Resultaten onderzoek naar kwetsbare groepen in Amsterdam

Meer lezen.

Openstellen Winteropvang / Noodopvang voor dakloze ongedocumenteerden

Het Gelagkamer Overleg tbv Ongedocumenteerden in Amsterdam (onder voorzitterschap van Gerhard Scholte, vrz. Taakgroep Vluchtelingen) uitte in een brief aan de leden van de Amsterdamse Gemeenteraad zijn zorgen over de toename van het aantal jonge ongedocumenteerden dat op straat leeft. Dat is sowieso onwenselijk, maar met de winter op komst volstrekt onverantwoord. Bovendien betreft het vaak alleenstaande jongeren, die extra kwetsbaar zijn voor uitbuiting en om in verkeerde circuits terecht te komen.

Meer lezen.

PKN-publicatie: 'Van migrant tot naaste - Plaatsmaken voor jezelf'

door René de Reuver en Dorottya Nagy e.a.

Boekencentrum  - november 2018  -  144 blz.       € 12,99 – E-book € 7,99

De Protestantse Kerk Nederland bouwt aan een kleine serie publicaties waarin actuele maatschappelijke vraagstukken worden onderzocht vanuit christelijk perspectief. Steeds wordt een specialist, die zich actief betrokken toont bij de kerk, gevraagd zijn/haar inzichten te delen in de Generale Synode en ze verder uit te werken tot een behapbaar en leesbaar boek. Vorig jaar verscheen als eerste in deze serie ‘Heilige Strijd – het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad ‘van prof. dr. Beatrice de Graaf.

Nu is verschenen ‘Van Migrant tot naaste – Plaatsmaken voor jezelf’

Meer lezen.

Bidden voor vrede heeft zin - doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk

Doorgaande vieringen in de Bethelkerk (of Bethelkapel), Den Haag, rondom het gezin Tamrazyan.

Zie ook http://rvkamsterdam.nl/index.php/2018/12/04/het-vuur-brandt-nog-in-bethel/ 

In dat artikel komt ook Joris van Gerven aan het woord, aangesloten bij de katholieke Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam: ‘We geloven dat het zin heeft om te bidden. Het eerste en misschien wel belangrijkste wat wij als mensen kunnen doen, is bidden. Daarnaast dragen we graag bij aan deze viering, omdat de kerk bij uitstek een plek is waar mensen die in de knel zitten een toevlucht kunnen vinden.' Van Gerven was al eens eerder te gast bij een viering in de nacht. Dit keer leidde hij samen met een paar anderen een viering van twee uur. 'We hebben met elkaar psalmen gezongen, gelezen en er was ook ruimte voor een overweging. Ook hebben we een gebed van vrede uitgesproken waarbij we alle landen noemen waar conflicten zijn.'

 

Tot slot een gedicht van Hayarpi Tamrazyan

Zie ook https://gedichtenvanhayarpi.wordpress.com/

Genade

Het is alsof
U mij zelf opvangt
Als er geen plek meer is
Waar ik me veilig voel

Het is alsof
U een kaarsje voor mij steekt
Het vuur ontsteekt
Dat nooit meer dooft

Het is alsof
De hemel openbreekt
En het liefde regent
In onze harten

Heer, U bent zo genadig
Dat het niét alleen lijkt alsof

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wij wensen alle lezers van deze Nieuwsbrief en allen voor wie wij ons inzetten, gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2019

---

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een groep externe contacten.

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente !

Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden ? Meld uw activiteit bij:

redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

---