logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - februari 2020

Moge God ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.

Franciscaner zegenbede, eerste strofe
In deze nieuwsbrief vindt u:
- COA: beleid t.a.v. inburgering statushouders op de schop
- Prot. Gemeente Amsterdam-Zuidoost treedt toe tot INLIA-Charterverbond
- Bivak in een parkeergarage in de Bijlmer
- Kraakbeleid Amsterdam aangescherpt
- Effecten van het kraakverbod in Amsterdam
- Gelagkamer-overleg: brief over aanscherping kraakbeleid
- Jaarverslag Amsterdamse aanpak statushouders 2018/2019
- Asielzoekerscentrum Nieuw-West krijgt bijna 200 extra plekken
- Provincie: A'dam moet meer statushouders huisvesten
- Leo Lucassen: een debat over (im)migratie moet wel over feiten gaan

COA: beleid t.a.v. inburgering statushouders op de schop

Op 5 november 2019 organiseerde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) haar eerste integratiecongres. Het thema luidde: Samen werken aan vroege integratie en participatie.
Diverse sprekers en workshopleiders benadrukten het belang dat asielzoekers reeds vroeg een goede start maken in Nederland. Op de site van het COA vindt u een verslag van deze dag.
Het belang hiervan voor plaatselijke kerken die betrokken zijn bij asielzoekers met een verblijfsvergunning is, dat het inburgeringsstelsel er per 1 januari 2021 nogal anders uit zal gaan zien. Gemeenten krijgen een grotere rol. De Rijksoverheid heeft een handige Tijdlijn veranderingsopgave inburgering gepubliceerd.
Bron: Raad van Kerken: Vroege start integratie belangrijk

Protestantse Gemeente Amsterdam-Zuidoost toegetreden tot het INLIA-Charterverbond

PGZO logo


Na een zorgvuldig oriëntatie- en besluitvormingstraject, dat enkele jaren in beslag heeft genomen, werd op zondag 15 december jl. na afloop van de kerkdienst in 'De Drie Stromen' het Charter van Groningen officieel ondertekend door de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, in aanwezigheid van INLIA.
INLIA-contactpersoon Noortje de Boer, die namens de PGZO regionale en landelijke bijeenkomsten van INLIA bezoekt, citeerde in het kerkblad over de aanstaande ondertekening wat Mpho Tutu van Furth op de recente landelijke Charterdag zei over INLIA:
"Dat jullie een netwerk zijn van lokale initiatieven zegt iets over de waarde van iedere deelnemer die doet wat hij kan op een manier die het beste bij zijn gemeenschap past. Dat jullie initiatieven met en niet voor asielzoekers zijn, is een erkenning van het feit dat de mensen die we proberen te helpen heel vaak zelf in staat zijn hun goede leven zoals ze het willen leiden vorm te geven. Dat de mensen die we proberen te helpen niet hulpeloos zijn, maar mensen zijn die ook zelf iets te bieden hebben voor hun eigen en ons welzijn."
Meer informatie over het Charter van Groningen: https://www.inlia.nl/nl/charter-van-groningen

Bivak in een parkeergarage in de Bijlmer

Circa 75 ongedocumenteerde Afrikaanse mannen (uit landen als Senegal t/m Ethiopië) bivakkeren in parkeergarage Kempering. Ze slapen er in tenten en dubbelslapers en kunnen waarschijnlijk tot half maart daar blijven. De groep wordt ondersteund door Samantha Selima van Family on a Mission. Hulp is zeer welkom: op haar openbare facebookpagina: https://nl-nl.facebook.com/groups/familyonamission/ zal ze aangeven aan welke zaken dringend behoefte aan is, met indicatie van kosten en contactgegevens. Zie ook hieraan verwant: www.mandelakids.nl Dus hou die bladzijden in de gaten!
Kerk in Actie heeft via de PGZO een donatie van € 1000,- toegezegd om deze groep te steunen.

Kraakbeleid Amsterdam aangescherpt

In haar brief van 10 december aan de gemeenteraad kondigde burgemeester Halsema aan dat het stadsbestuur strenger zal optreden tegen ongedocumenteerden wanneer zij een pand kraken om onderdak te vinden. Zie: brief over kraak- en ontruimingsbeleid. De aanscherping betekent: identificatie van de krakers, snellere ontruimingsprocedure en directe ontruiming bij heterdaad. In een interview suggereerde Halsema dat krakende ongedocumenteerden te maken zouden krijgen met de vreemdelingenpolitie. In de gemeenteraad vroeg de GroenLinks-fractie of het beleid van 'niet opjagen van illegalen' nu gewijzigd werd; dit stond niet ter discussie, en de burgemeester kon dus makkelijk geruststelling bieden. Voor dakloze ongedocumenteerden is er geen uitzicht en blijft kraken een laatste middel om onderdak te vinden. Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief werkt de wethouder niet mee aan het creëren van noodopvang voor bijv. de groep die nu nog - tot half maart - in de parkeergarage verblijft.
Het lijkt er op dat GL-burgemeester Halsema en verantwoordelijk GL-wethouder Groot Wassink scherpe grenzen trekken rond het LVV-programma voor 500 opvangplekken, en dat ze elke poging tot extra noodopvang of noodonderdak in kraakpanden afwijzen.

Effecten van het kraakverbod in Amsterdam

Door het kraakverbod komen er meer ongedocumenteerde mensen op straat en dat veroorzaakt veel stress en onrust, wat vervolgens weer problemen geeft voor deze groep, voor de omgeving en voor de organisaties die voor de ongedocumenteerden werken. In het Wereldhuis bijvoorbeeld ziet men een toename van frustratie en agressie, en de mensen die daar werken hebben het afgelopen jaar al hun tijd moeten geven aan noodhulp. Zij komen niet meer toe aan hun eigenlijke werk. Op 9 januari vroeg Coen van Loon, van het Code Rood Netwerk en van de Caritas Amsterdam, aandacht voor hiervoor in de commissie Algemene Zaken. De tekst van Coens inspreken vindt u hier.

Gelagkamer-overleg over aanscherping kraakbeleid

In een brief aan de Commissie Algemene zaken heeft het Gelagkamer overleg (diverse Amsterdams ngo’s, onder voorzitterschap van Gerhard Scholte) zijn zorgen geuit over het aangescherpte kraakbeleid. We denken dan ook dat de maatregelen in de raadsbrief van 10 december hun doel totaal voorbij schieten. In de brief zelf wordt al aangegeven dat er steeds minder gekraakt wordt. Zelfs oud politiechef J.C. van Riessen noemt de huidige situatie klein bier vergeleken met het verleden. In zijn woorden: “De groep waar het om gaat heeft geen papieren en moet ook ergens zitten, dus maak het ze niet zo moeilijk burgemeester...”
Lees de brief hier.

Jaarverslag Amsterdamse aanpak statushouders 2018/2019

Sinds 2016 kent Amsterdam een intensieve begeleiding van statushouders naar werk, opleiding en participatie, gekoppeld aan inburgering. Deze aanpak blijkt succesvol: de doelstellingen worden ruimschoots gehaald en ook in vergelijking met landelijke cijfers scoort Amsterdam bovengemiddeld. Zie de brief van de wethouder hierover:
Brief Jaarverslag aanpak statushouders. Het jaarverslag zelf vindt u hier en de eindrapportage van Regioplan hier.

Asielzoekerscentrum Nieuw-West krijgt bijna 200 extra plekken

Het asielzoekerscentrum aan de Willinklaan in Osdorp wordt tijdelijk uitgebreid met bijna 200 plekken. Daarmee zullen er de komende tijd rond de 700 mensen wonen in dit azc, dat in 2016 de deuren opende.
Het azc in Osdorp is tijdelijk, tot het nieuwe asielzoekerscentrum in de Houthavens gereed is, naar verwachting in 2024. Op deze plek komt ruimte voor maximaal 500 mensen. - Lees het hele artikel in het Parool.

Provincie: A'dam moet meer statushouders huisvesten

Amsterdam moet van de provincie Noord-Holland meer erkende vluchtelingen onderdak bieden. Als de gemeente voor 1 juli de achterstanden niet inhaalt, dan dreigt Noord-Holland met ingrijpen. - Lees meer in het Parool.

Een debat over (im)migratie moet wel over feiten gaan

Een debat over (im)migratie, zoals minister De Jonge deze week heeft aangekaart, moet wel over (economische) feiten gaan, betoogt Leo Lucassen.
Lees zijn betoog in de Volkskrant.
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Find us socially:
facebook twitter email website 
MailPoet