Taakgroep

Zoeken
Agenda
  Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 09 mrt

  Overzicht partijprogramma’s en aandachtspunten Taakgroep

  Overzicht belangrijke thema’s asielzoekers en migranten in de Amsterdamse partijprogramma’s                         

   partij BedBadBrood /

  WijZijnHier

  Opleiden & werken ongedocumenteer-den Kenmerkende passage in programma Statushouders in Amsterdam Inburgering en taalles
  BIJ1 BBB+Begeleiding, 24 uurs opvang Inburgering is een recht; los van verblijfsstatus.

  Werk mogelijk maken

  In NL geboren kinderen niet terugsturen; ouders blijven bij kinderen Statushouders zelfde rechten als Nederlanders Privatisering van taalles en inburgering terug-draaien; goedkoop aanbieden en kwaliteits-controle door gemeente
  CDA (niets over BBB)

  Kraakpand na melding direct ontruimen

  Wie onvoldoen-de Nederlands leert wordt ge-kort op uitkering Inburgeringscursus is verantwoordelijkheid van nieuwkomer zelf
  CU BBB+Begeleiding.

  Dagopvang door maatschappelijke organisaties.

  Model Vluchtmaat is goed voorbeeld

  Door (vrijwilligers)werk, cursussen en trainingen werken aan zelfstandigheid, hier of elders

   

  ‘Essentieel is stimuleren van zelfredzaamheid en zelfregie van vluchtelingen en ongedocumenteerden’ Kleinschalige gespreide huis-vesting, evt. in kantoorpanden.

  Gemeente moedigt bedrijfsleven aan statushouders in dienst te nemen

  Beleidsplan voor snelle inburgering & integratie van nieuwkomers, i.s.m. maatschappelijke organisaties
  D 66 BBB+Begeleiding ‘De straat is voor niemand een oplossing’ Werk is beste integrator Inburgering van asielzoekers vanaf dag 1, met hulp van vrijwilligersorganisaties; maatwerk
  DENK WijZijnHier krijgt vaste verblijf-plaats; evt. naturalisatie Opleidingen en leerstages om aan toekomst te bouwen Generaal pardon voor uitgeprocedeerden. Internationale verdragen zijn leidend. Voldoende woonruimte voor asielzoekers en statushouders Betere taalcursussen voor statushouders; geen tegenprestatie voor uitkering verplicht, om te focussen op inburgering
  FvD (niets over BBB)

  Kraakpanden direct ontruimen

  ‘Geen nieuwe asiel-zoekers in de stad; Amsterdam heeft nu al onvoldoende woningen’ Andere groepen krijgen voorrang bij sociale huurwoningen
  Groen Links BBB+Begeleiding

  24 uurs opvang of leefgeld (plek in eigen netwerk).

  BBB uitbreiden.

  Gemeente faciliteert gebruik van leegstaand vastgoed voor wonen als in Vluchtmaat

  Recht op studie en werk, bv in de vorm van een tijdelijke werkvergunning

  Amsterdams Stoutfonds betaalt evt. boetes voor werkverschaffers

  ‘Mensen die vluchten voor oorlog, geweld, vervolging, honger of armoede, zijn altijd welkom in Amsterdam.’

  Pleidooi voor generaal pardon voor langdurig ongedocumenteerden met arbeidsverleden

  Gemeente moet regie nemen ipv rijk qua taalles en inburgering; beide aan asielzoekers vanaf dag 1 gratis aanbieden, plus opleiding, werk of zinvolle dagbesteding. Toeleiden naar werk: prioriteit en maatwerk.

  Speciale opleidingen i.s.m. ROC’s en werkgevers.

  Piraten-partij Ieder mens heeft recht op vrije verplaatsing en onderdak, op voedsel en kleding, op werk en zorg Vluchtelingen én ongedocumenteerden kunnen vanaf dag 1 aan het werk.

  Gemeente poogt ook ongedocumenteerden staatsburger te maken.

  Eenmalig ‘generaal pardon’ voor de ongedocumenteer-den in Amsterdam. Niet langer meedoen met het Nederlandse asielbeleid dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens schendt. Gemeente bevordert huizenbouw en taalles voor alle nieuwe Amsterdammers. Een ‘stadspaspoort’ geeft stemrecht aan allen.
  partij BedBadBrood /

  WijZijnHier

  Opleiden & werken ongedocumenteer-den Kenmerkende passage in programma Statushouders in Amsterdam Inburgering en taalles
  PvdA BBB

  met geestelijke begeleiding en

  medische zorg

  ‘We dringen bij het Rijk aan op een structurele oplossing en werken niet mee als we door de humanitaire ondergrens zakken.’ z.s.m. huis in gewone buurt, evt. in complex met studenten Gemeente stimuleert (vrijwilligers)werk en helpt bij taalles en inburgering
  PvdD BBB indien nodig uitbreiden Gemeente werkt niet mee aan uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn Kleinschalige gespreide opvang; hulp voor snelle integratie Gemeente ondersteunt inburgering en taalles
  SP BBB+Begeleiding (plek om aan op-lossing te werken) Kraakpanden niet zomaar ontruimen ‘Zolang het Rijk geen fatsoenlijke opvang verzorgt’ Hulp bij vinden van huis, baan op niveau, snelle integratie Inburgeringscursus en taalles niet overlaten aan de markt; taalles gratis, gemeente controleert kwaliteit
  VVD (niets over BBB)

  Kraakpand na aangifte direct ontruimen

   

  De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam bepleit:

  1.       Gerechtigheid & barmhartigheid

             Waar de waardigheid en integriteit van ongedocumenteerde mensen in het geding is, is onlosmakelijk ook onze eigen menselijke waardigheid en integriteit in het geding. Het woord van Jezus Christus raakt hier de kern: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Mensen van de kerk geloven dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld. De Amsterdamse kerken kunnen niet anders dan steeds weer opkomen voor gerechtigheid voor álle mensen in Amsterdam.

          Amsterdam mag nooit ophouden de internationale verdragen inzake de Rechten van de Mens te respecteren.

  2.       24-uurs BBB én begeleiding (BBB+)

             Het is de taak van de overheid om te zorgen voor nacht- én dagopvang. Alleen dan kunnen ongedocumenteerde asielzoekers menswaardig leven en werken aan hun toekomst-perspectief. De ervaringen in Groningen leren dat hulpverleners en vrijwilligers dan de beste condities hebben voor hulpverlening. De gemeente behoort Amsterdamse organisaties en vrijwilligers te ondersteunen bij hun inspanningen om deze asielzoekers te begeleiden bij het werken aan duurzaam verblijf, dan wel terugkeer.

          Laat Amsterdam leren van de ervaringen in de Vluchtmaat en vrijwilligersorganisaties steunen bij het sluiten van langdurige ‘anti-kraak-contracten’ in leegstaande gebouwen: een simpel eigen onderkomen maakt een bestaan als ongedocumenteerde draaglijk. En financieel veel aantrekkelijker voor de stad!

  3.       Ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden

           Cursussen en praktijkleertrajecten voor en (vrijwilligers)werk door ongedocumenteerden moeten integraal onderdeel uitmaken van het Amsterdamse beleid inzake opvang van alle vluchtelingen. We vragen de gemeente actie te ondernemen op dit vlak, i.s.m. initiatieven uit de stad.

 • 21 jan

  Nieuwjaarswens van de voorzitter Taakgroep Vluchtelingen

  Voorzitter Taakgroep Vluchtelingen: Gerhard Scholte gscholte@dds.nl

  p/a Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam tel. 06- 40 48 60 34
  website: www.rvkamsterdam.nl

  Amsterdam 15 januari 2018

  Beste mensen,

  Bij het begin van het nieuwe jaar wil ik, als voorzitter van de Taakgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad van Kerken, graag al onze relaties een hoopvol en creatief 2018 toewensen. We zullen ons op allerlei manieren weer om vluchtelingen bekommeren en met hen zoeken naar recht en uitzicht op leefbaarheid. Ik denk daarbij aan de brede schakering van vluchtelingen: asielzoekers, nieuwkomers, en de grote groep van mensen zonder papieren, waaronder vele asielzoekers, die hun eerste procedure niet doorgekomen zijn en op een tweede hopen.

  Ons wordt regelmatig gevraagd wat ons inspireert en motiveert voor het vluchtelingenwerk. Deze nieuwjaarswens is een goede gelegenheid daar eens dieper op in te gaan. Natuurlijk zijn dat allereerst de mensen zelf die je in het brede werk van de Taakgroep tegenkomt, zij inspireren in hoge mate: de mensen die helpen en de mensen die geholpen worden. Al moet je tegelijk zeggen dat de scheidslijn tussen die beide groepen soms maar moeilijk te trekken is. Een gevlucht mens is niet zelden een mens die mij verder helpt!

  Ik noem vier theologische motieven van inspiratie en motivatie.

  1. Juist de kerken hebben een specifieke inbreng in het maatschappelijk debat, omdat het vluchteling-zijn een basiservaring[1] is in de Bijbelse verhalen. Denk aan aartsvader Abraham, die, aangewezen op gastvrijheid van onbekenden, jarenlang rondzwerft, niet voor niets wordt hij een ‘zwervende Arameeër’ genoemd. Zijn kleinzoon Jakob die twee keer moet vluchten voor zijn leven, eerst voor de wraak van zijn broer, dan op het eind van zijn leven voor de hongerdood. Jakobs nakomelingen ontvluchten het Angstland van de Slavernij ( Het verhaal van Exodus, de Uittocht uit Egypte) en moeten nog jarenlang rondtrekken voordat ze thuiskomen. En, bekend voorbeeld uit het Nieuwe Testament, Jezus en zijn ouders, die halsoverkop op de vlucht moeten om aan de wreedheid van hun eigen koning van Israel te ontkomen. Moraal van het verhaal: Je hebt het aan den lijve ervaren, daarom help je anderen die hetzelfde overkomt. Of zoals het Mattheusevangelie het verwoordt, “Behandel anderen steeds, zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.” (Matth. 7).

  Dit motiveert en verklaart wat mij betreft de vanzelfsprekende inzet voor vluchtelingen van de Taakgroep.

  1. Uit dit soort ervaringen is de beweging van de profeten ontstaan, die constant opnieuw het onrecht in eigen kring aan de kaak stellen en oproepen om recht te doen aan de minsten van de mensen, heel vaak met het noemen van de trits ‘vreemdelingen, wezen en weduwen’, die om die reden wel de ‘diaconale triniteit’ wordt genoemd(1). Juist die profetische traditie brengt telkens weer God ter sprake die naar zijn eigen bevrijdend werk verwijst en daarom vraagt om barmhartig te zijn en voor sociale rechtvaardigheid te zorgen. “Jullie moeten het recht van vreemdelingen en wezen en weduwen eerbiedigen. Bedenk dat jezelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat JHWH, je God, jullie heeft bevrijd. Daarom gebied ik jullie net zo te handelen.” (Deuteronomium 24:17)

  Daarom benadert de Taakgroep de kerken en ook de Overheid met vragen van rechtvaardigheid en mengt zich van harte in de maatschappelijke lobby voor meer en betere rechten.

  1. Jezus is vrijwel steeds omringd door een menigte of schare van zieke, gemarginaliseerde en uitzichtloze mensen. Hoe groot hun aantal ook was, onbevreesd verwelkomde hij hen en deelde zonder enige voorwaarde zijn brood met hen.[2] En zijn volgers vraagt hij hetzelfde te doen (“ Wat ge aan de minsten hebt gedaan hebt ge aan mij gedaan”, Matth. 25).  De reden van zijn latere dood wordt vaak aangegeven met de woorden ‘gestorven voor de zondaren’. Dat ‘voor’ (zondaren),  betekent letterlijk ‘ter verdediging van’ (zondaren). Dat werd hem door de status quo van zijn dagen ten strengste kwalijk genomen, dat hij het opnam voor gemarginaliseerde mensen. De (religieuze) leiders zagen daardoor hun eigen identiteit in gevaar komen.

  Daarom zal de Taakgroep zich voortdurend oefenen om niet zomaar te buigen voor het argument van de angst dat ons land vol zou zijn en onze eigen identiteit gevaar zou lopen.

  1. Vaak wordt in dat verband verteld dat Jezus het maaltijdverbod overtrad. Hij werd door de (religieuze) leiders van zijn tijd aangevallen op het feit dat hij zomaar met dat schorrie-morrie omging en met hen de maaltijd deelde.[3]  Dat was een overtreding van de religieuze ‘tafelgemeenschap’: de religieuze leiders vonden dat je pas met vreemdelingen je maaltijd kon delen, als zij zich op de moreel en religieus voorgeschreven weg bevonden. Tot die tijd golden zij als ‘zondaren’ met wie je geen tafelgemeenschap hoorde te hebben. Jezus doorbrak die regel volkomen bewust! Hij verwelkomt mensen zonder onderscheid en zonder enige voorwaarde en geeft hun zo hun menswaardigheid terug.

  Daarom is er ook in de Taakgroep afgesproken om mensen van harte en onvoorwaardelijk hulp te bieden, ongeacht hun religieuze overtuiging. En daarom verwerpt ze hulp die onmiddellijk verbonden is met een of andere vorm van bekeringsdrang.

  Graag situeer ik ook de Taakgroep van de Raad van Kerken in die traditie van een onbevangen levenshouding vol Godsvertrouwen: er is veel meer mogelijk en haalbaar dan wij voor mogelijk houden. Laten we beginnen met delen in plaats van met berekenen of we wel genoeg hebben om te delen.

  Ik wens jullie nogmaals een goed en gezegend nieuw jaar toe.

  Met hartelijke groet,

  Gerhard Scholte

  [1] Met dank aan een preek over psalm 146 van Ds. Anne Kooi, Brussel.

  [2] Prachtig wordt dat geïllustreerd in het verhaal van een ‘wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging’ in het Johannes evangelie. Jezus heeft rust gezocht op de hellingen van wat we nu kennen als de Golanhoogte, om bij te komen van de roerige dagen in de hoofdstad. Op een gegeven ogenblik ziet hij een gigantische menigte mensen via het meer van Galilea naar zich toekomen. In plaats van zijn vrienden toe te roepen ‘Wegwezen jongens, achter de rotsen, ze mogen ons niet zien! Nu even niet!’ , of in plaats van de lokale autoriteiten erbij te roepen met de vraag hen het land uit te zetten,  in plaats van welke reactie ook die wij heel normaal zouden hebben gevonden ( ‘Bewaak je eigen identiteit, tov zo’n grote groep buitenlanders met heel andere gewoonten en heel andere religies…), staat hij heel vanzelfsprekend al te bedenken hoe hij en zijn vrienden zo’n gigantische menigte zullen gaan opvangen en voeden. Zijn leerlingen reageren vol ongeloof en rekenen hem vervolgens voor dat dat echt niet gaat. Maar Jezus begint gewoon te delen, dankbaar voor wat hem gegeven is. God is als ‘advocaat van de wezen en weduwen en vreemdelingen, niet voor niets juist de schepper van hemel en aarde..

  [3] Zie noot 2

 • 04 dec

  In memoriam Jos Vernooij

  Bennebroek 1947 – Hoofddorp 2017

  Secretaris van de Taakgroep Vluchtelingen

  Vrijdag 23 november is Jos Vernooij, bij leven secretaris van de Taakgroep Vluchtelingen, na een lang ziekbed overleden. Jos werd zeventig jaar. Woensdag 29 november was de afscheidsdienst in de Dominicuskerk, waarin Juut Meijer voorging.

  Ruim tien jaar lang heb ik Jos meegemaakt in het Vluchtelingenwerk van de Raad van Kerken. Bij mijn binnenkomst als voorzitter in 2007 leerde ik Jos kennen als een rustige en beschouwende deelnemer aan de gesprekken. Hij zat hij daar als docent voor de Nederlandse Taallessen van de Dominicusgemeente. Zo af en toe kon hij opeens zijn stem verheffen en met sneller op elkaar volgende zinnen zijn betrokkenheid prijsgeven. Die betrokkenheid bij zijn vluchtelingen was groot, heel groot, wist ik vanaf toen. Maar tegelijk paarde hij die betrokkenheid aan een soort nuchterheid over wat haalbaar was en wat niet. Hier leerde ik Jos als de politicus kennen – als jong PPR-lid was hij niet voor niets ooit Roel van Duijn opgevolgd in de Gemeenteraad!

  In September 2011 nam Jos de secretaris-pen over van Harry Luttikholt. Vanaf toen hebben we vaak overleg gehad en vele persoonlijke gesprekken gevoerd. Met Merea Koolstra-Lebailly samen vormden we in die dagen het dagelijks bestuur van de Taakgroep, in de tijd dat de Taakgroep een transitie doormaakte naar een breder  oecumenisch speelveld. In maart 2012 waren we intensief betrokken bij de opzet en uitwerking van het uiterst succesvolle Vreemdland Festival in de zalen van de Keizersgrachtkerk, dat we organiseerden samen met het Studentenpastoraat en de gemeente van de Keizersgrachtkerk. In de tijd daarna zagen we dan ook met groot genoegen hoe de Taakgroep zich oecumenisch verbreedde en vanaf het jaar 2013 met verve een rol ging spelen op het Amsterdamse terrein van de ongedocumenteerden, die zich in verschillende kraakpanden presenteerden onder de naam ‘Wij Zijn Hier’. In die jaren zaten we met enige regelmaat aan tafel met B&W op het gemeentehuis.

  Jos hield als secretaris van een verzorgde taal, met soms mooie onverwachtse humor! Een klein voorbeeldje. Hij schreef eens: ‘ Hij is waarschijnlijk de enige die het vaker geprobeerd heeft – de kous, die hij toen op zijn kop heeft gekregen, zit er nog op!’

  In februari 2016 moest hij zijn werk als secretaris voorlopig neerleggen. Frans Zoer werd zijn interim. Jos zou, hoopte hij toen, na een paar maanden zijn werk weer opnemen! Officieel was hij dus tot aan zijn dood onze secretaris. Bijna tot aan zijn dood toe, moet ik zeggen: twee dagen voor zijn overlijden bezocht ik hem nog kort in hospice Bardo in Hoofddorp en hij grapte hij toen dat hij nu het stokje toch echt wilde doorgeven aan Frans! Ik heb hem bij die ontroerende laatste ontmoeting nog eens hartelijk bedankt voor zijn inspirerende inzet voor de Taakgroep en voor de vluchtelingen!

  Ik was geraakt door de tekst die boven zijn kaart stond afgedrukt:

  Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.

  Dat was Jos voor mij ten voeten uit: Hij was zelf een vreemdeling – hij was het geweest in Tanzania en Sri Lanka, heel letterlijk, maar ook gewoon in Amsterdam en Purmerend… En hij waardeerde het zo ontzettend als mensen hem accepteerden zoals hij was en hem hielpen zijn eigen plek te vinden. Daar lag wellicht zijn diepste drijfvoor voor de grote inzet die hij voor de vreemdeling in ons midden heeft getoond.

  Jos Vernooij, zijn naam zij ons tot gedachtenis!

   

  (Gerhard Scholte, voorzitter Taakgroep)

 • 21 nov

  Foto’s bij Open Air Symposium 15 november

  Enkele foto’s van het Open Air Symposium op 15 november

  gemaakt door Henk Meulink, vrz. Raad van Kerken A’dam

  15-11-2017 Open Air Symposium BBB – Dokter Co leest gedicht

  15-11-2017 Open Air Symposium BBB – Gerhard Scholte spreekt

  15-11-2017 Open Air Symposium BBB – Bo, Annette en Cor lezen getuigenissen over BBB

  15-11-2017 Open Air Symposum BBB – Harry Herfs ontvangt kunstwerk van dr. Co

   

 • 21 nov

  BBB – Open Air Symposium – 15 november

  Open Air Symposium

  Programma Eerste Open Air Symposium / Twee jaar

  Goedemorgen Team / update Bed-Bad-Brood Amsterdam /

  15 november 2017

   

 • 11 nov

  Eritrese vrouw vertelt: van BBB naar kraakpand

  Nooit had ik gedacht dat ik een pand zou kraken, maar mijn situatie dwong mij hier toe.

  Al bijna twee jaar woon ik, als ongedocumenteerde vrouw, in de bad-bed-brood nachtopvang van de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat ik al meer dan 700 keer opnieuw dakloos ben gemaakt. Elke ochtend om kwart voor 9 word ik zonder geld, weer of geen weer, op straat gezet en moet ik overdag op straat verblijven. Het pand waar ik ‘s nachts slaap staat dan de hele dag leeg en pas na 16.00 uur mag ik weer naar binnen.

  Ook als ik ongesteld ben moet ik de hele dag op straat lopen, zonder geld om ergens naar de wc te kunnen gaan.

 • 11 nov

  Pardon?! – campagne – 20 nov-25 dec

  Nu zetten we zelfs vernederlandste kinderen uit? Zeg ook: Pardon?!

  Het Kinderpardon wordt niet uitgebreid, rechtsbijstand beperkt. Waar is dat tolerante en gastvrije land van ons gebleven? Vanaf 20 november (Dag van Rechten van het Kind) hijsen en dragen we de Nederlandse vlag met het woord ‘Pardon?!’ erin. Een uiting van verbazing en verzet, want we willen weer trots kunnen zijn op een tolerant en gastvrij land. Hijst uw kerk ook de vlag? Of doet u dat zelf? U kunt polsbandjes en vlaggen aanvragen. Op de Pardon-Website kunt u zich straks registreren en onmiddellijk geïnformeerd worden als er een kind of hele familie wordt uitgezet.

  Meer lezen over de campagne – zie:

  Pardon?! – campagne – vlagt u ook mee

   

 • 09 nov

  Brandpunt over We Are Here

  Het programma Brandpunt van dinsdag 19 september bood een boeiende reportage over de Amsterdamse groep We Are Here en de hulp die het Wereldhuis, m.n. Annette Kouwenhoven, hen biedt.

  Terug te kijken op: www.uitzendinggemist.net/aflevering/406484/Brandpunt.html  (passage begint op 19.30 min. tot het eind op 45.07 min.) – De moeite waard!

 • 09 nov

  Dokter Co op tv – 10 december

  De documentaire ‘Dokter Co’ over Co van Melle, die in Amsterdam aan de wieg stond van We Are Here en nog steeds dagelijks zorg verleent, zal op televisie te zien zijn op 10 december.

  ‘Dokter Co is misschien wel de enige persoon die ze aanraakt, warmte geeft en menselijk contact biedt.’ Zie een interview met de filmmaker in Vrij Nederland: https://www.vn.nl/deze-dokter-helpt-de-uitgeprocedeerden-in-amsterdam/

   

 • 09 nov

  Huiskamerrestaurant de Vluchtmaat – 24 november, 15 december

  Joan Muyskenweg 32  –  1114 AN Amsterdam Duivendrecht

  De opening van huiskamerrestaurant de Vluchtmaat op 20 Oktober was een groot succes!

  Op 24 November en op 15 December zal het huiskamerrestaurant opnieuw zijn deuren openen.

  Wil je er deze keer ook bij zijn? Reserveer dan door een email te sturen naar: eet@vluchtmaat.nl Wees er snel bij, want de vorige keer waren we binnen no time volgeboekt!

 • 09 nov

  Vervolg op Open Brief van de Taakgroep Vluchtelingen van 17 juli jl.

  In juli stuurde de Taakgroep Vluchtelingen een open brief aan B&W en de leden van de Amsterdamse gemeenteraad.

  Zie: http://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/open-brief-aan-bw-en-gemeenteraad-amsterdam/

  Aanleiding was de toenemende druk op de BBB-voorziening in Amsterdam en een herhaald pleidooi van de Amsterdamse Kerken om een humaan en barmhartig beleid te voeren in deze.

  Fractievoorzitter Groen Links, Rutger Groot Wassink, liet weten de brief mee te nemen naar de bespreking in de Amsterdamse raad in september 2017. GroenLinks pleit er al heel lang voor om de opvang uit te breiden en stelde in de raadsvergadering voor nu ook de beperkende voorwaarden te schrappen. Maar daar gingen de overige partijen niet in mee.

 • 09 nov

  Tafels van hoop voor vluchtelingen – Kerk in Actie

  Op de Internationale Dag van de Migrant, 18 december 2017, willen we met elkaar de langste tafel van Nederland dekken en vluchtelingen uitnodigen om aan te schuiven. Hoe? Door met vluchtelingen aan tafel te gaan, in uw kerk, op uw school, in het buurthuis of gewoon bij u thuis. Kerk in Actie hoopt met alle tafels samen die avond de langste tafel van Nederland te vormen. Doe mee en geef vluchtelingen het gevoel dat ze welkom zijn en erbij horen.

1 2
Print deze pagina: