Header
---

 Beste lezer,

De Raad van Kerken Amsterdam kent dit jaar een aantal nieuwe initiatieven voor activiteiten die we zelf of in samenwerking met anderen organiseren. In deze Nieuwsbrief leest u daar uitvoerig over. Bij al deze activiteiten bent u van harte welkom! U mag er ook anderen attent op maken!
Verder informeren wij u in deze Nieuwsbrief over een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen die een beeld geven van andere activiteiten van onze Raad.
Veel leesplezier!

Namens het Dagelijks Bestuur,
Henk Meulink, voorzitter
Ben Dieker, secretaris

INITIATIEVEN EN ACTIVITEITEN

1. Zondag 18 februari, 9.00 uur: viering bijwonen bij de Koptisch Orthodoxe Kerk
In de Raad van Kerken Amsterdam zijn 23 Amsterdamse kerken en geloofs-gemeenschappen met elkaar verbonden. Een belangrijk aspect van onze activiteiten is de onderlinge ontmoeting, waarbij we elkaar steeds beter leren kennen. We doen dat allereerst op onze Algemene Vergaderingen, waar vertegenwoordigers van de lidkerken aan deelnemen.  Een vast onderdeel daarvan is de presentatie vanuit een van de lidkerken over belangrijke ontwikkelingen in die gemeenschap. 13 mei 2017 organiseerden we een eerste Netwerkbijeenkomst, waarin meer mensen uit de lidkerken elkaar ontmoetten. Een van de voorstellen die daar gedaan werd, was om ook eens vieringen bij elkaar bij te wonen. Dat voorstel hebben we opgepakt en uitgewerkt. We zijn van plan drie keer per jaar een viering bij een van de lidkerken bij te wonen. En daarna leden van die gemeenschap te ontmoeten. Zo kunnen we op een bijzondere manier kennis maken met elkaars liturgie en geloofsgemeenschap.
Zondag 18 februari zullen we een – eerste - bezoek brengen, en wel aan de Koptisch Orthodoxe Kerk,  een bloeiende gemeenschap met een rijke traditie, die teruggaat naar het begin van het christendom. De kerk is al weer vele jaren in Amsterdam-Noord aan het Mosplein gevestigd. Deze zondag zullen we een viering in het Nederlands bijwonen. Deze begint om 9.00 uur,  in het gebouw Mosstraat 2. Daarna kunnen we kennismaken met een aantal activiteiten die de kerk op zondag organiseert en met mensen in gesprek gaan. Wie het boeiend vindt deel te nemen aan dit bezoek, is van harte welkom. Wel vragen wij u zich aan te melden. Dat kan bij Peter Lichtenveldt: peter.lichtenveldt@gmail.com of 020-6477222.

2. Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei, 14-17 uur: Zingen van verzet, bevrijding en vrijheid
Het is een lange traditie dat de Raad van Kerken Amsterdam een bijdrage levert aan de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei. Dit jaar geven wij daar een nieuwe invulling aan, die teruggrijpt op een oude traditie: “Mokum zingt”. Op 5 mei zullen koren uit de lidkerken ieder een aantal liederen uit hun traditie zingen, die raken aan thema´s van verzet, bevrijding en vrijheid. Het wordt een prachtige gelegenheid kennis te maken met een diversiteit aan liturgische tradities, o.a.. Ooster-Orthodox, Surinaams en Nederlands. Daarnaast zullen de koren en bezoekers samen zingen. De middag wordt afgesloten met een vesper. Het 4- en 5 comité Amsterdam is blij met dit initiatief en zal er breed aandacht voor vragen.
U bent zaterdag 5 mei, van 14.00-17.00 uur welkom in de Oude Lutherse Kerk (tevens aula Universiteit van Amsterdam) aan het Spui.  
Wilt u met uw koor mee werken aan deze zangmiddag, dan is dat nog mogelijk.
Neem dan – liefst voor 14 februari – contact met ons op via:
raadvankerkenamsterdam@gmail.com

3. 23 augustus, Walk of Peace in het kader van 70 jaar Wereldraad van Kerken
23 augustus zal het precies 70 jaar geleden zijn dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. De landelijke Raad van Kerken en de Protestantse Kerk Nederland organiseren op en voor die dag verschillende activiteiten. In de dagen daarvoor is er een jongerenconferentie (in Leusden), in de ochtend van 23 augustus een symposium in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit en de dag wordt afgesloten met een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. De Raad van Kerken Amsterdam zal een eigen bijdrage leveren aan deze dag, die aansluit bij het huidige zevenjaars thema van de Wereldraad van Kerken, de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.  
We organiseren – in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken, Pax Nederland en de Protestantse Kerk Amsterdam – een “Walk of Peace”, die zal starten in de Hoftuin (achter de Hermitage), zal gaan door de oostelijke binnenstad en zal eindigen op de Dam. We lopen in kleine groepen. Deze tocht gaat langs plekken, die aan de ene  kant herinneren aan vormen van onrecht en geweld, aan de andere kant plekken die verbonden zijn met allerlei vormen van (kerkelijke) betrokkenheid voor gerechtigheid en vrede. Aansluitend zullen op de Dam een aantal mensen spreken die internationaal daaraan bijdragen. Nadere details volgen.
U bent van harte welkom aan deze Walk of Peace deel te nemen. Noteert u de datum vast, donderdag 23 augustus. We verzamelen vanaf 12.30 uur, de wandeling zal zijn tussen 13.00 en 15.00 uur, de bijeenkomst op de Dam is tussen 15.15 en 15.45 uur.
Als u een actieve bijdrage wilt leveren, bv als gids voor één van de groepen, meld het ons dan: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

ANDERE ONTWIKKELINGEN

Nieuw lid: de Ethiopisch Orthodoxe Tewahido Kerk
Tijdens onze Algemene Vergadering van 18 januari, waarbij we hartelijk werden ontvangen in de Armeens- Apostolische Kerk aan de Kromboomssloot, is tot onze vreugde opnieuw een kerk toegetreden tot onze Raad, de St. Gabriel-parochie van de Ethiopisch-Orthodoxe Tewahido Kerk. Deze is nu nog gehuisvest in de voormalige Handwegkerk in Amstelveen.

Samenwerking met SKIN-Nederland 
Leden van het bestuur van SKIN-Nederland, de vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland, en van het bestuur van onze Raad, hebben nadere afspraken gemaakt met elkaar in Amsterdam samen te werken. In het najaar willen we een gezamenlijke bijeenkomst organiseren. We gaan ook samenwerken in het maken van een actueel overzicht van kerken en geloofsgemeenschappen in Amsterdam. Daarvoor wordt ook samenwerking gezocht met de Research Group “Doing Theology Ecumenically”  van docenten van de Theologische Faculteit van de VU.

 

Week van Gebed
In de week van 21 tot 28 januari waren er in diverse wijken van de stad vieringen en bijeenkomsten in het kader van de Internationale Week van Gebed voor de eenheid. Onze Raad is blij met zoveel oecumenische initiatieven en dankt alle organisatoren voor hun inzet daarvoor. Om al deze initiatieven op wijkniveau ziet onze Raad af in deze week een centrale viering te organiseren.

 

Nationale Holocaustherdenking
Zondag 28 januari was onze Raad vertegenwoordigd bij de Nationale Holocaustherdenking in het Wertheimpark. Namens onze lidkerken legden we bloemen op het Spiegelmonument “Nooit meer Auschwitz” van Jan Wolkers. Bij de bloemen schreven we de tekst: “Het gedenken van de moord op Joden, Roma en Sinti maant ons tot blijvende inzet in de strijd tegen antisemitisme, racisme en discriminatie”.

 

Veiligheidspact tegen Discriminatie
1 oktober jl heeft onze Raad het Veiligheidspact tegen Discriminatie ondertekend. Het Pact richt zich tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie op grond van geloof, afkomst, of geaardheid. Na ondertekening is ons gevraagd deel uit te maken van de Kerngroep van het Pact, waarin vertegenwoordigers van joodse, islamitische, christelijke, lhbt-organisaties en Amnesty International samenwerken. De kerngroep draagt de eerste verantwoordelijkheid snel, maar ook bezonnen, te reageren op uitingen van discriminatie, in het bijzonder in Amsterdam. En bij eventuele acties leden uit de eigen achterban daartoe op te roepen. De kerngroep is ook betrokken bij vormen van dialoog tussen Amsterdammers in al hun verscheidenheid.


Gevelsteen Armeense Genocide
De Armeens Apostolische Kerk heeft toestemming gekregen aan de buitenzijde van haar meer dan 350 oude kerk aan de Kromboomssloot een gevelsteen aan te brengen die herinnert aan de Armeense Genocide in 1915. Onze Raad had het verzoek hiertoe mede ondersteund. De gevelsteen zal in de komende maanden worden aangebracht en op een nader te bepalen moment worden onthuld.


Taakgroep Vluchtelingen
De voorzitter van onze Taakgroep Vluchtelingen, Gerhard Scholte, heeft in een Nieuwsjaarswens zijn op diverse bijbelse gronden gefundeerde motivatie voor de inzet voor vluchtelingen verwoord. Er zijn op zijn brief de nodige reacties gekomen.
U kunt de brief nalezen op onze website: www.rvkamsterdam.nl onder Taakgroep Vluchtelingen/Nieuws.

Op vrijdag 2 maart zal het bestuur van de Raad van Kerken Nederland een informatief-educatieve rondgang maken langs verschillende plekken van de Amsterdamse inzet voor mensen zonder papieren. De Taakgroep is bij de organisatie betrokken.

De Taakgroep is in contact met andere organisaties om een gezamenlijk document te presenteren aan de partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar gaan onderhandelen over een coalitieakkoord.

In de komende Nieuwsbrief van de Taakgroep zal een overzicht staan van de (zeer verschillende) wijze waarop in de verkiezingsprogramma´s standpunten t.a.v. integratie van vluchtelingen en in het bijzonder de opvang van ongedocumenteerden verwoord worden. Vanuit de Taakgroep zullen er vragen worden gesteld in het verkiezingsdebat op 13 maart. Zie hieronder.


Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart, verkiezingsdebat 13 maart
Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en de bestuurscommissies.
Zeker voor de kerken van belang. Het laatste “Oecumenisch bulletin” van de Raad van Kerken in Nederland is er aan gewijd. Daarin is ook een bijdrage van onze kant over de relatie gemeentelijke overheid en kerken in Amsterdam opgenomen. Zie: www.raadvankerken.nl

De Protestantse Kerk Amsterdam organiseert met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsdebat ‘Ik geloof in Amsterdam’.Dinsdag 13 maart treden de lijsttrekkers van D66, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, ChristenUnie (en waarschijnlijk) BIJ1 en Forum voor Democratie met elkaar in discussie over onderwerpen die ons als kerk na aan het hart liggen. Te denken valt aan de vraag over de rol van religie in de stad, leefbaarheid, moraal in de politiek, integratie en radicalisering. Ook wordt de lijsttrekkers gevraagd wat hun belangrijkste waarde is waarvoor ze in de politiek strijden. Het verkiezingsdebat vindt plaats in de Noorderkerk, Noordermarkt en begint om 20.00 uur. 

 

---