Header

Nieuwsbrief RvKA 2017-3

 

---

 

Beste lezer,


Midden in de zomerperiode ontvangt u een nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam, waarin wij aandacht vragen voor nieuws uit de Raad of vanuit een van de lidkerken.
Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

1. Wereldvredesontmoeting 10-12 september 2017 in Münster en Osnabrück
2. Brochure “Transgender, geloof en kerk”
3. Raad van Kerken Amsterdam ondertekent Veiligheidspact tegen Discriminatie
4. Open Brief van de Taakgroep Vluchtelingen aan Gemeenteraad en B&W
5.
De Protestantse Gemeente Zuidoost wordt lid van de RvKA
6. Nieuwe informatiefolder Raad van Kerken Amsterdam
7. Bijeenkomsten van de Raad van Kerken Amsterdam
8. Samen ÉÉN Amsterdam wordt commissie van de RLRA
9.
Bijeenkomsten in het kader van 500 jaar Reformatiejubileum
10. Week van Gebed 2018

 

Namens het Dagelijks Bestuur,
Henk Meulink, voorzitter

 

1. Wereldvredesontmoeting 10-12 september 2017 in Münster en Osnabrück
Op verzoek van de Gemeenschap Sant´Egidio vragen wij graag uw aandacht voor de internationale ontmoeting van religies die van 10 tot 12 september zal plaatsvinden in Osnabrück en Münster. Vertegenwoordigers van alle grote wereldrelgies komen samen om in dialoog en gebed aandacht te vragen voor vrede. De ontmoeting is niet alleen een forum voor experts. Iedereen kan deelnemen.


In 1986 nodigde paus Johannes Paulus II vertegenwoordigers van alle grote wereldreligies uit naar Assisi voor een dag van gebed en ontmoeting. Hier werd de zogenoemde Geest van Assisi geboren met als doel de kracht van vrede in alle godsdiensten, volken en  samenlevingen te versterken. Sindsdien organiseert de Internationale Gemeenschap van Sant´Egidio - die in Amsterdam activiteiten organiseert in en vanuit de Mozes en Aäronkerk - , een jaarlijkse vredesontmoeting in verschillende landen in Europa en het gebied rond de Middellandse Zee, dit jaar dus in Duitsland.

Voor nadere inlichtingen:
www.santegidio.org Een folder is aan te vragen via info@santegidio.nl  Deelname is gratis, maar aanmeding noodzakelijk. Dat kan op Friedenstreffen2017@sant.egidio.de ovm naam, adres, geboortedatum en emailadres.

 

2. Brochure “Transgender, geloof en kerk”
Zondag 6 augustus, na de eerste Trans Pride Kerkdienst in de (protestantse) Keizersgrachtkerk, de kerkelijke afsluiting van Pride Amsterdam, is o.a. aan de voorzitter van de Raad een eerste exemplaar uitgereikt van de brochure “Transgender, geloof en kerk. Praktische gids voor geloofsgemeenschappen, pastores en andere naasten van trans*personen”. De brochure is een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit en is geschreven door prof. dr. Heleen Zorgdrager in samenwerking met Carl Buijs van de Patientenorganisatie Transvisie. Professor Zorgdrager zegt over het belang van de brochure: “Ik vind het belangrijk dat er binnen kerken toegankelijke informatie is om de vreemdheid en het onbegrip rond transgender-zijn weg te nemen. Allereerst als steun in de rug van de mensen zelf, maar ook omdat ze de gemeenschap zoveel te bieden hebben. De kerk doet zichzelf tekort als ze al dat licht onder de korenmaat laat”.

 In zijn reactie prees de voorzitter van de Raad, ds Henk Meulink, de schrijvers voor de heldere en goede informatie over mensen die zich niet thuis voelen in het geslacht waarmee zij geboren zijn: wat deze genderdysforie is, hoe mensen met deze zelfervaring omgaan, welke problemen zij en hun naasten ervaren en hoe zij zich verhouden tot het geloof. Het is allereerst voor pastores belangrijk daar kennis van te nemen. Het kan een steun zijn in hun allereerste pastorale taak transgenders en hun naasten bij te staan in wat hen bezighoudt. De brochure stelt ook vragen bij verschillende als vanzelfsprekende aspecten van het kerkelijk leven: in de liturgie die we gebruiken, bij de interpretatie van bijbelteksten en in de wijze waarop wij kerkleden registreren. De voorzitter ervaart de genuanceerde en open toon als een uitnodiging in de kerkelijke gemeenschappen daarover na te denken en met elkaar in gesprek te gaan. Hij dankt de PThU voor de  uitgave en ziet die ook als een uitnodiging pastoraal-theologisch verder na te denken over vragen rond transgenders, geloof en kerk.
De brochure is te downloaden of te bestellen, o.a. via
www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuw/transgender-in-de-kerk. Via ons mailadres, raadvankerkenamsterdam@gmail.com kunt u ons ook vragen hem digitaal toe te sturen.

 

3. Raad van Kerken Amsterdam ondertekent Veiligheidspact tegen Discriminatie
In de Algemene Vergadering van 18 mei heeft de Raad besloten het Veiligheidspact tegen Discriminatie te ondertekenen. Dit pact richt zich “tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen”. De ondertekening past in het Beleidsplan van de Raad betrokken te willen zijn “bij vormen van interreligieuze dialoog en samenwerking die een goed samenleven van mensen in al hun verscheidenheid in Amsterdam willen bevorderen”. Het Veiligheidspact is in de afgelopen jaren in staat gebleken mensen uit verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen, met elkaar de dialoog aan te laten gaan en in het bijzonder snel en adequaat publiek stelling te nemen tegen vormen van fysiek geweld. Het belang daarvan wordt o.a. door de Burgemeester van Amsterdam onderkend. De Raad beschouwt de ondertekening niet als vrijblijvend. We zullen actief bijdragen aan de activiteiten van het Veiligheidspact.
De ondertekening zal plaatsvinden bij de bijeenkomst die het Veiligheidspact tegen Discriminatie ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan op
zondagmiddag 1 oktober zal organiseren in de Westerkerk.
De tekst van het Veiligheidspact en informatie over de activiteiten zijn o.a. terug te vinden op haar facebook-pagina:
www.facebook.com/veiligheidspact 

 

4. Open Brief van de Taakgroep Vluchtelingen aan Gemeenteraad en B&W
In de laatste, zevende Nieuwsbrief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad, staat de Open Brief die wij op 13 juli hebben gericht aan Amsterdamse Raadsleden en het College van B§W. Daarin roepen wij op verbeteringen aan te brengen in de Bed-Bad-Brood-voorzieningen in de stad en de plannen van diverse organisaties voor een Doorstroomhuis mogelijk te maken. Wij kregen bericht dat de Gemeenteraad niet zoals eerder gepland in juli, maar pas op 27 september verder zal spreken over deze vragen. Wij zullen de eerder al heftige beraadslagingen over dit onderwerp in de Raad blijven volgen. 
De Nieuwsbrief van de Taakgroep Vluchtelingen is terug te vinden op onze website:
www.rvkamsterdam.nl/TaakgroepVluchtelingen/Nieuwsbrieven
Wij volgen intussen met enige spanning de afspraken die bij de kabinetsformatie worden gemaakt over het vluchtelingenbeleid (met als meest actuele inbreng de oproep van Ruud Lubbers, oud-premier en voormalig Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN jaarlijks 25.000 vluchtelingen op te nemen). Ook de komende Gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk voor het verdere beleid. De Taakgroep zal daar de nodige aandacht aan besteden.

 

5. De Protestantse Gemeente Zuidoost wordt lid van de RvKA
De Protestantse Gemeente Zuidoost heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot de Raad van Kerken Amsterdam. De PGZO is al jaren actief betrokken bij de Taakgroep Vluchtelingen. De Raad is blij met deze toetreding. In de Algemene Vergadering van 21 september zal dat officieel gebeuren.  6. Informatiefolder
De Raad van Kerken Amsterdam is in een proces de communicatie met de kerkelijke achterban te verbeteren. Belangrijke stappen daarin zijn al geweest de bezoeken die het Dagelijks Bestuur brengt aan de lidkerken en de raden van kerken in de wijken, de vernieuwing van onze website, de nieuwsbrieven, die naar steeds meer mensen worden verzonden  en de succesvolle Netwerkbijeenkomst die wij op 13 mei organiseerden. Aan dat alles zullen we zeker een vervolg geven.
Als nieuwste stap hebben wij een informatiefolder laten maken. Daarin worden op benkopte wijze de vragen beantwoord: Wie zijn wij? Wat doen wij? De folder zullen wij de komende tijd verspreiden. U kunt ook om toezending vragen via
raadvankerkenamsterdam@gmail.com 7. Bijeenkomsten van de Raad van Kerken Amsterdam
In juni kwam de Algemene Vergadering van de Raad (vertegenwoordigers van de lidkerken, de wijkraden en het Dagelijks Bestuur) naar traditie bij een van de lidkerken op bezoek. In het kader van het Lutherjaar was dat dit jaar de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam te gaan. Op 15 juni werden we daar hartelijk ontvangen. Na een avondgebed in de Lutherse traditie hoorden we meer over diverse ontwikkelingen in de ELGA en in bijzonder over de net afgesloten Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie. Daar stond een belangrijk thema van Luther, het sola gratia, centraal: Liberated by God´s Grace.  Vertaald naar onze tijd was het subthema Not for Sale: verlossing, mensen en de schepping zijn niet verhandelbaar.
In de Algemene Vergadering van
21 september zal ir Anmar Hayali, coördinator van SKIN Nederland onze gast zijn. Samen Kerk in Nederland is een christelijke, onafhankelijke, landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland. Een aantal van deze migrantenkerken is ook lid van onze Raad. Van beide kanten zoeken we naar nauwere samenwerking tussen SKIN en de RvKA.
De
Taakgroep Vluchtelingen komt in de regel op de derde donderdag van de maand bij elkaar. Nadere informatie kunt u krijgen bij de secretaris: frans.zoer@hotmail.com  

 

8. Samen ÉÉN Amsterdam wordt commissie van de RLRA
Samen ÉÉN Amsterdam heeft de afgelopen jaren twee keer een interreligieuze manifestatie op de Dam georganiseerd. Een grote verscheidenheid van religieuze organisaties was daarbij betrokken. De Raad van Kerken Amsterdam nam vanaf het begin aan SEA deel. Na de laatste manifestatie is uitgebreid teruggekeken op deze manifestaties, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Van onze kant was ons DB-lid Maarten Lubbers daar nauw bij betrokken. Wij zijn verheugd dat SEA verder gaat. Organisatorisch zal het een commissie worden van de Raad van Levensbeschouwingen en Religies in Amsterdam, die zo ook weer geactiveerd wordt. Plannen voor de activiteiten in de komende jaren worden ontwikkeld. Deze zullen voor een deel in een van de  stadsdelen, voor een deel op een centraal punt plaatsvinden. De deelnemersvergaderingen van SEA, die steeds bij een van de leden plaatsvinden, werken zelf al verbindend.
Zie
www.sameneenamsterdam.nl

 

9. Bijeenkomsten in het kader van 500 jaar Reformatiejublieum
Ook in Amsterdam wordt op allerlei wijze stiltegestaan bij 500 jaar Reformatiejubileum.
De Raad van Kerken Amsterdam is betrokken bij de Werkgroep van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam die onder het motto
“Tegendraads” in dit Lutherjaar verschillende bijeenkomsten organiseert. In de komende maanden zijn dat:
-
een symposium op zaterdagmiddag 7 oktober. In dit symposium zal de vraag zijn hoe we vanuit bijbelse visioenen van gemeenschap kunnen bijdragen aan gedachtenvorming en praktijk van de maatschappelijke ontwikkelingen rond de multireligieuze samenleving, seksualiteit en de participatiesamenleving
- een
slotviering in de Sint Nicolaasbasiliek op zondagmiddag 29 oktober. De plaats is een teken, dat we bij de herdenking van de Reformatie de in de laatste eeuw gegroeide en gewaardeerde oecumenische samenwerking willen meenemen.
Nadere berichten volgen. Zie ook de website
www.tegendraads020.nl , waar ook andere activiteiten in het kader van het Lutherjaar worden vermeld.  10. Week van Gebed 2018
Van 21 tot 28 januari 2018 zal de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van christenen zijn. Deze gebedsweek is een jarenlange internationale traditie. In Amsterdam zijn er ieder jaar talrijke oecumenische vieringen en bijeenkomsten in deze week. Caribische christenen hebben dit jaar liturgisch materiaal voorbereid, dat voor Nederland in samenwerking tussen de Raad van Kerken en Missie Nederland is bewerkt. In 2018 zal het thema ´Recht door zee´ zijn. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam in Exodus 15. De  vrijheid van slavernij zal een belangrijk onderwerp zijn.
Wij hopen dat ook in Amsterdam weer volop aan deze gebedsweek aandacht zal worden gegeven. Wij zetten graag de vieringen of andere bijeenkomsten op onze website.
Zie voor meer informatie:
www.raadvankerken.nl of www.weekvangebed.nl
Het liturgisch en ander materiaal voor deze week kan besteld worden bij de landelijke Raad van Kerken:
rvk@raadvankerken.nl , 033-4633844.